ژانویه 22, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره کتاب ارشاد، امام زمان، عدل و داد

1 min read
<![CDATA[]]>

باز ابوداوود در سنن خود از ابو سعيد خدري از رسول خدا ص چنين نقل مي کند:
المهدي منّي … يملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا يملک سبع سنين ؛
مهدي از من است … زمين را پر از عدل و داد مي کند ؛ همانطور که پر از ظلم وجور شده باشد . او هفت سال حکومت مي کند .(همان ح4285)
در سنن ابن ماجه نيز به همين مضمون از رسول خدا ص روايت نقل شده است .( ابن ماجه ،1429ق،ج2 ح4082)
نکته قابل توجه دراين روايات کلمه ” ارض” است ؛ يعني عدالت گستري حضرت مهدي ، در گستره جغرافياي خاصي نيست ؛ بلکه کل عالم را مي گيرد واز عدالتش لبريز مي کند . اين عدالت ، به مسايل اقتصادي يا سياسي وغيره مقيد نشده است . هم عدالتش گسترده است وهم جغرافياي عدالتش جهان رادربر مي گيرد . اين خصوصيات از کسي جز انسان معصوم بر نمي آيد ؛ انساني که بر همه عالم مسلط باشد ودر تمام عالم ، عدالت را به تمام معنا اجرا کند.(قادري،1388ش،ص174.)
ث- وفور نعمت ورفاه اقتصادي:
1-مسلم در صحيح خود از رسول خدا ص نقل کرده است :
حدثنا بن حجرعن النبي “ص” قال :
يکون في آخر امتي خليفه يحثي المال حثيا لا يعده عددا ؛
(صحيح مسلم،1932ق، ج4ص2234) و با سندي ديگر ؛ عن جابرگفته ؛ همين روايت را نقل کرده :
درآخرامت من، خليفه اي خواهد بود که مال را فراوان بخشش مي کند وشمارش نخواهد کرد.( همان ، ص2235 )
2-صحيح مسلم : عن ابي سعيد، قال: قال :رسول الله”ص”:
من خلفائکم خليفه يحثو المال حثيا ولا يعدّه عدّا . وفي روايه ابن حجر: يحثي المال .( النووي ، 1932ق،ج18 ،ص39)
“يکي از خلفاي شما کسي خواهد بود که مال را بادست مي برد واو را شمارش نمي کند” ترجمه ماتن.
3-ودرشرح التاج الجامع للاصول آمده است :
هذا هو المهدي “ع” – بدليل الحديث التي (حديث منقول از سنن ترمذي ج3 ح2333)، وذلک لکثره الغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه وبذله الخير لکل الناس.(ناصف،1371ق،ج5،ص342).
“اين همان مهدي “ع” است به خاطر حديثي که در کتاب ترمذي نقل شده وآن هم به دليل فراوان بودن غنايم وفتوحات وبه دليل کرم وبخشش او اينکه خير وخوبي را براي همه ي مردم مي خواهد.”ترجمه ماتن”
4-صحيح مسلم : عن ابي سعيد و جابربن عبدالله ، قالا :
قال رسول الله”ص”: يکون في آخر الزمان خليفه يقسم المال ولا يعدّه .
وعن النّبي”ص” بمثله .(همان، ج18 ، ص39).
“پيامبر”ص” فرمود: در آخر زمان خليفه اي مي آيد که مال تقسيم مي کند وشمارش نمي کند” ترجمه ماتن.
5-ترمذ ي از ابو سعيد خدري نقل کرده است :
حدثنا ابوسعيد الخدري عن النبي “ص” قال :
انّ من امّتي المهدي يخرج يعيش خمسا او سبعا او تسعا ، زيد الشّاک قال : قلنا: وما ذلک ؟ قال سنين ، قال فيجي اليه الرجل فيقول يا مهدي اعطني اعطني قال يحثي له ثوبه ما استطاع ان يحمله .
(ترمذي،1403ق، ج4 ص506ح2232).
“مهدي از امت من است که ظهور مي کند وپنج يا هفت يا نه زندگي مي کند ، سپس زيد پرسيد؟ آن چيست؟ فرمود سال ها، ومرد مي آيد به سراغ مهدي به مي گويد اي مهدي به من بده به من بده فرمود : مهدي پارچه اي را پر مي کند به مقداري که مرد بتواند با خود حمل کند.”ترجمه ماتن”.
6-بخاري از حارث بن وهب واز پيامبر “ص” نقل کرده است :
تصدقوا فانّه يوشک ان يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها؛( بخاري،1401ق، ج2، ص135).
صدقه بدهيد زيرا ممکن است زماني برسد که مرد فقيري نيابد که صدقه اش را بگيرد.”ترجمه ماتن”
حديث ديگري از ابن موسي از پيامبر نقل کرده است :
لياتين علي الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب ، ثم لا يجد احدا ياخذها منه ويري الرجل الواحد يتبعه اربعون امراءه يلذن به من قله الرجال وکثره النساء.”زماني مي رسد که مرد مي خواهد صدقه اي ازطلا بدهد وکسي را نمي يابد تا آن را بگيرد ويک مرد را مي بيني که چهل زن دنبال او مي آيد تا به او پناه ببرند وآن هم فراوان بودن مرد وکم بودن زن.”ترجمه ماتن”
7- بخاري روايتي با اين سند نقل مي کند:
عن ابي هريره قال :قال رسول الله”ص”:
لا تقوم الساعه حتي يکثرفيکم المال ، فيفيض حتي يهم رب المال من يقبل صدقته وحتي يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه :لا ارب لي(بخاري،1401ق، ج2 ،ص135)
قيامت فرا نمي رسد جز اينکه ثروت تان بسياروسرشارمي شود تااينکه صاحب مال کسي را پيدا نمي کند تا صد قه اش را بگيرد وبه هرکس تقديم کند مي گويد به آن پول نيازي ندارم. “ماتن”
8-ابن ماجه در سنن خود از رسول خدا “ص” روايت کرده است : عن ابي سعيد الخدري ،ان النبي “ص” قال:
يکون في امتي المهدي ، ان قصرفسبع والا فتسع ،فتنعم فيه امتي نعمه لم ينعموا مثلها قط ، توتي اکلها ، ولا تدخرمنهم شيئا ، والمال يومئذ ، کدوس ، فيقوم الرجل فيقول : يا مهدي اعطني ، فيقول : خذ؛
” مهدي ميان امت من خواهد بود هفت يا نه سال حکومت مي کند مردم در زمان او به چنان نعمتي دست يابند که در هيچ دوره اي نديده بودند، مي خورند وچيزي را ذخيره نمي کنند وثروت انباشته مي شود ، ومرد به پا مي خيزد وبه مهدي مي گويد ، بده ، مي گويد: بگير”.ترجمه ماتن”
در منابع شيعي ، اين موضوع نيز در روايات متعددي امده است ؛ از جمله مرحوم شيخ مفيد در کتاب ارشاد خود آورده است که امام ع فرمود:
“اذا قام القائم “ع “حکم بالعدل …فحينئذ تظهرالارض کنوزها اوتبدي برکاتها ولا يجد الرجل منکم يومئذ موضعا لصدقته ولا بره لشمول الغني جميع المومنين” ؛
زماني که قائم قيام کند ، به عدالت حکومت مي کند … پس آن هنگام ، زمين ، گنج هاي خود را نمايان کرده وبرکاتش را ظاهرمي کند. آن هنگام ، کسي را نمي يابيد که مستحق صدقه وخيرات باشد ؛ چون همه مومنان در غنا وثروت قرار مي گيرند.”ماتن”
ج- فتوحات امام مهدي :
بي ترديد امام مهدي “ع” باسيطره بر همه مردم متدين به دين حق خواهند شد ؛ ولي براي اينکه امام مهدي” ع” قيام وانقلاب جهاني خود را که کنار خانه خدا وبا بيعت يارانش آغاز مي کند تا کل جهان ادامه دهد ، به حرکت ها وفتوحاتي نياز است .
البته امکان دارد بيشتر مردم عالم با اراده ي الهي ، مطيع اين دين واين رهبرآسماني بشوند ؛ ولي جبّاران ومستکبراني هستند که سرکشي مي کنند ؛ لذا جنگ ها ودرگيري هايي صورت خواهد گرفت وحضرت با امداد واراده الهي بر همه آن ها پيروز خواهند شد.
درروايات شيعه وسني ، بعضي از شهرها بر شمرده شده است که امام مهدي , آن ها را فتح خواهد کرد . برخي محققان نيز طبق روايات ، نقشه حرکت وفتح امام مهدي” ع” راازحجاز وعربستان تا ديگر شهرها وکشورها معين کرده اند .
اين مطلب نيز در صحاح سته ، چند جا مطرح شده که مهم ترين آن ، در سنن ابن ماجه آمده است. ابن ماجه از ابوهريره نقل کرده است که پيامبر”ص” فرمود :
“لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطوّله الله عزوجل حتي يملک رجل من اهل بيتي يملک جبل الديلم والقسطنطنيه” ؛
اگرازعمردنيا جز يک روز باقي نمانده باشد ، خداوند ، آن روز را آن قدر طولاني مي کند ، تا مردي از خاندان مرا به حاکميت رساند وبرکوه هاي ديلم وقسطنطنيه حکومت کند.( ابن ماجه،1429ق، ج2 ،ح2779)
در سنن ابن ماجه ، سخن از فتح روم وفتح جزيره العرب وفتح قسطنطنيه نيز دراحاديث متعددي مطرح شده است .(همان ح4091)
استاد نجم الدين طبسي در کتاب ارزشمند خود مي نويسد : اين که در روايات اسم برخي از شهرها را مطرح کرده به اين دليل است که اين شهرها در آن روزگار، از اهميت خاصي برخوردار بوده است .(طبسي ،بي تا،ص121).
چ- مدت حکومت امام مهدي :
يکي از مواردي که درباره حکومت امام مهدي “ع” مطرح شده ودر صحاح سته نيز دراين باره احاديثي ذکر کرده اند ، مدت حکومت امام مهدي “ع” است .
1-ترمذي در سنن خود از ابوسعيد خدري از رسول خدا “ص” روايت کرد که فرمود:
انّ في امّتي المهدي يخرج يعيش خمسا اواسبعا او تسعا سنين ؛
همانا در امت من ، مهدي است که ظهور کرده وپنج يا هفت يا نه سال زندگي مي کند.(ترمذي ،1403ق،ج3 ،ح2333)
2-ابن ماجه در سنن خود از رسول خدا ص نقل کرده که فرمود:
يکون في امّتي المهدي ان قصر فسبع والا فتسع ؛
در امت من مهدي مي باشد . اگر کم بشود ، هفت سال وگرنه ، نه سال حکومت مي کند.(سنن ابن ماجه ج2 ح4083)
3- ابوداوود نيز در سنن خود از ام سلمه حديثي با همين مضمون نقل مي کند.
ابي داوود حديث ديگري با سند ديگري نقل مي کند که مدت حکومت حضرت مهدي را 9 سال مي داند.( ابوداوود،بي تا، ج2 ،ح4286).
عنوان هشتم : شبهات مهدويت و پاسخ به آنها
1.از کتب اهل سنت يک روايت را ابوداوود نقل مي کند که مضمون آن اين است که نام پدر امام زمان (ع) عبدالله است وهم نام پدر پيامبرص در حالي که آنچه متواتر است اينکه نام پدر آن بزرگوار حسن است واينک بررسي حديث :
ابوداوود در سنن خود از عبدالله بن مسعود روايت کرده است :
حدثنا مسدد،ان عمربن عبيد حدثهم وثنا محمد بن العلاء، ثنا ابوبکر، يعني ابن عياش وثنا مسدد ثنا يحيي عن سفيان وثنا احمد بن ابراهيم ، ثنا عبيدالله بن موسي وثنااحمد بن ابراهيم حدثني عبيدالله عن فطرعن عاصم من زر عن عبدالله عن النبي”ص” قال :
” لو لم يبق من الدنيا يوما ، لطول الله ذلک اليوم حتي يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطيء اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي؛ دنيا به پايان نخواهد رسيد تا اين که خداوند مردي از خاندان مرا برانگيزد که اسم او مشابه اسم من واسم پدرش مشابه اسم پدرم باشد.”ترجمه ماتن”( ابوداوود ، بي تا،ج4 ص106 )
بررسي حديث:
جواب اول :خود ابوداوود در سنن درکتاب “المهدي” اين حديث را از طريق زرازعبدالله بن مسعود از پيامبر”ص” با پنج نقل ؛ بدون ذکر”اسم ابيه اسم ابي ” آورده است.( ابي داوود بي تا،ج4 ،ص421.)
اين حديث با همين سند در سنن ترمذي آمده است؛ ولي عبارت اخير ” اسم ابيه اسم ابي” را ندارد وآمده :حدثنا عمر بن عبيد ، عن عاصم بن ابي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن عبدالله ،قال: قال رسول الله”ص”:
لا تنقضي الايام ولا يذهب الدهر حتي يملک العرب رجل من اهل بيتي ، اسمه اسمي .
(ابن حنبل ،ج5 ،1373ق،ص199) واحمد بن شاکر در شرح آن گفته: اسناده صحيح.(همان.)
همانطور که ملاحظه مي شود ، ابن حنبل که آگاهي او در باره حديث مورد توجه عالمان اهل سنت ونسبت به ابوداوود قديمي تر ونسبت به عصر تابعين ، نزديکتر مي باشد، در مسند خود همين حديث را ذکرکرده ولي قسمت اخير آن ، ” اسم ابيه اسم ابي” را ندارد .(همان،ج1، ص377)
دوم : تحفه الآحوذي در شرح سنن ترمذي بعد از ذکر حديث که بدون جمله “اسم ابيه اسم ابي” ،آورده وگفته اين حديث حسن وصحيح است .
حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الکوفي ، قال : حدثني ابي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم بن بهدله، عن زر، عن عبدالله ، قال:
قال رسول الله “ص” لا تذهب الدنيا حتي يملک العرب رجل من اهل بيتي ، يواطيء اسمه اسمي . وقال ابو عيسي : وفي الباب عن علي ، وابي سعيد وام سلمه ، وابي هريره ، وهذا حديث حسن صحيح .(المبارکفوري،1353ق، ج9ص74.)
، حاکم نيشابوري نيز در کتاب خود اين حديث را مطرح کرده است ، ولي اين عبارت اخير در آن نيست وحاکم اضافه مي کند که اين حديث طبق نظروشرايط شيخين (بخاري ومسلم) است .( حاکم،بي تا، ج4 ص442) پس معلوم مي شود اين عبارت اضافه است.
جواب سوم:
احتمال زياد ، اين افزودن”واسم ابيه اسم ابي” براي تاييد دعوت به مهدويت “محمد بن عبدالله محض” ملقب به “نفس زکيه ” باشد ويا براي تطبيق وتقويت حکومت ” محمد بن عبدالله منصور عباسي” ملقب به مهدي عباسي جعل شده باشد، زيرا محمد بن علي بن طباطبا ، معروف به ابن طقطقي (660- 709 هجري)]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.