ژانویه 20, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، آخرالزمان

1 min read
<![CDATA[]]>

خدايان سه گانه 1- برهما “آفريدگارجهان” 2- شيوا: خداي فاني کننده ،3- ويشنو ، خداي حفظ کننده که 10 جلوه دارد ، عبارتنداز؛ ماهي، لاک پشت ، گراز، موجود نيمه آدم ونيمه شير، کوتوله ، راما و”کلکي” موعود آخرالزمان است که به اعتقاد هندوان براي اصلاح جهان ، شمشير به دست وسواربراسب سفيد ، ظاهر خواهد شد.( توفيقي ، 1385 ، ص32).
???3 دين زردشت :
درکتاب معروف “زند” پس از ذکرمبارزه هميشگي “يزدان” و”اهريمنان” مي خوانيم:
…آنگاه پيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي شود؛ واهريمنان را منقرض مي سازند … پس ازپيروزي ايزدان ، وبرانداختن تباراهريمنان ، عالم کيهان به سعادت اصلي خود رسيده ، بني آدم برتخت نيک بختي خواهند نشست.
“جاماسب” در کتاب ” جاماسب نامه” اززردتشت نقل مي کند که مي گويد:
مردي بيرون آيد از بين تازيان … مردي بزرگ سر، وبزرگ تن ، وبزرگ ساق ، وبرآئين جد خويش وبا سپاه بسيار، وروي به ايران نهد ، وآّبادني کند وزمين را پرداد کند.( مکارم شيرازي،1388، ص53)
در”هزاره گرايي زردشتي” انتظار ظهورسه منجي از نسل زردشت مطرح است. اين منجيان يکي پي از ديگري جهان راپرازعدل وداد خواهند کرد.1- هوشيدر،1000 سال پس اززردشت؛ 2- هوشيدرماه،2000سال پس اززردشت؛ 3- سوشيانس(ياسوشيانت) ،3000 سال پس اززردشت که با ظهور او جهان پايان مي يابد.( توفيقي، 1385 ،ص61)
3-?3يهوديت:
درکتاب “مزاميرداوود” مزمور37 چنين آمده :
…زيرا که شريران منقطع خواهند شد، واما متوکلان به خداوند وارث زمين خواهند شد، هان، بعدازاندک مدتي شريرنخواهد بود ، درمکانش تامل خواهي کرد ونخواهد بود ؛ اما حکيمان (صالحان) وارث زمين خواهند شد.
ونيز درجمله 29درهمان مزمورآمده است:
صديقان وارث زمين شده ابدا درآن ساکن خواهند شد.
درکتاب”حبقوق” نبي ، فصل7،آمده:
….واگرچه تاخيرنمايد؛ برايش منتظرباش ، زيرا که البته خواهد آمد ودرنگ خواهد نمود.(مکارم شيرازي ،1388 ،ص55)
يهوديان کاميابي وفضيلت را نه دردوران طلايي گذشته ، بلکه درآينده وواپسين روز مي جويند . اين عبارت کتاب مقدس ميان يهوديان رايج بود:”اگرچه ابتدايت صغيربود،عاقبت توبسياررفيع مي گردد”، يهوديان پس ازويراني نخستين شهرقدس ، همواره درانتظاريک رهبرالهي فاتح بوده اند که اقتدارخدا رابه عصردرخشان داوودوسليمان برگرداند.
شخصيت موردانتظارماشيح (مسيح ، مسح شده) خوانده مي شد.از آنجا که لفظ”مسيح” به حضرت عيسي”ع” اختصاص يافته است؛ دانشمندان براي اشاره به موعوديهوداز واژه “مسيحا” استفاده مي کنند. مهم ترين مژده مسيحايي درکتاب اشعياي نبي آمده است: نهالي ازتنه (پدرداوود) بيرون آمده….ومسکينان رابه عدالت داوري خواهدکردوبه جهت مظلومان زمين به راستي حکم خواهد نمود.جهان را به عصاي دهان خويش زده ، شريران رابه نفخه لب هاي خودخواهد کشت….( توفيقي،1385 ، ص122)
1-3-3 مدعيان مسيحايي :
چند قرن پس ازميلاد ، يک دلباخته پرشوربه نام موسي درجزيره “کرت” برپاخاسته، خودرامسيحا خواند وتمام جوامع يهودي جزيره راکه درآن زمان مرکز يهودي مهمي بود، مجذوب خود ساخت .
وي گفت مي خواهم يک روزشما راازدرياي مديترانه عبورداده ، به فلسطين ببرم ودرآنجا دولت مسيحايي تشکيل دهم . يهوديان کسب وکارخود را رها کردند وجريان عادي زندگي به اميد پرالتهابي مبدل شد مبني براينکه موساي جديد،باخشک کردن دريا از طريق معجزه ، آنان را به سرزمين موعود رهبري خواهد کرد .
ايشان درمورد رسالت اوچنان يقين داشتند که همه اموال خود رابه اوتقديم کردندومردوزن وبچه، همگي به دنبال اوبه جانب دريا به راه افتادند. وي برصخره اي که بردريا مشرف بود، ايستاد وبه مريدان خود فرمان داد که خويش رابه دريا افکنند ومطمئن باشند که دريا براي آنان شکافته خواهد شد.نتيجه امررامي توان به آساني دريافت: جمعي غرق شدندوشماري رادريانوردان نجات دادند.(همان، ص123).
4-3 ??منجي در دين مسيحيت:
نشانه هايي درکتب عهد جديد(اناجيل)انجيل “متي” ، فصل24، مي خوانيم:
چون که برق از مشرق بيرون مي آيد وتا مغرب ظاهرمي گردد، آمدن فرزند انسان نيزچنين خواهد بود .خواهند ديد فرزند انسان را بر، ابرهاي آسمان که مي آيد با قدرت وجلال عظيم، وفرشته هاي خودرا(ياران خود را) خواهد فرستاد باصداي بلند آواز، وآنان برگزيدگانشان را جمع خواهند نمود.
درانجيل”لوقا” ، فصل 12، آمده است:
کمرهاي خود رابسته وچراغ هاي خود راافروخته داريد ، وشما مانند کساني باشيد که انتظارآقاي خود مي کشند ، تاهروقت بيايد ودررابکوبد بيدرنگ براي او باز کنيد.( مکارم شيرازي، 1385 ، ص56)
پس از رفتن حضرت عيسي”ع” ، مسيحيان پيوسته درسوز وگداز وشوق بازگشت دوباره وي روزگارگذرانده اند . شوروهيجان اميدبه ظهورآن حضرت هنگام نزديک شدن سال 1000و2000 ميلادي ميان مسيحيان اوج گرفت.اکنون که سال 2000 راپشت سرگذاشته اند ومسيح نيامده جمعي از آنان به دوهزارمين سال مصلوب شدن وبرخاستن وي از قبريعني حدودسال2030ميلادي دل بسته اند. به گمان اين گروه ، وي درآن روزگارازآسمان فرودخواهدآمد ودرزمين قيامت برپاخواهدکرد. سپس مردم راداوري خواهدکردوگروهي را به جهنم وگروهي رابه فردوس خواهد فرستاد.(متي30:22) (توفيقي،1385 ، ص200.)
5-3-اعتقاد به منجي نزد سرخ پوستان آمريکا
درميان قبائل سرخ پوست امريکايي … اين عقيده شايع است که روزي گردسرخ پوستان ظهورخواه کردو آنها رابه بهشت زمين رهنمون خواهد کرد….، تنها از سال1890 بالغ بربيست نوع از اين نهضت ها درتاريکي آمريکا ضبط شده است.(مکارم شيرازي ،1388 ، ص57)
راويان ازااو : پسرش محرر، ابن عباس،ابن عمرو، انس ، جابر، مروان بن حکم، قبيصه بن ذويب، سعيد بن مسيب، بشير بن نهيک، حفص بن عاصم بن عمروبن خطاب ، سعيد بن مرجانه ، سليمان بن يسار، شهربن حوشب، عکرمه ، طاووس بن کيسان ، عامرشعبي، عطاء ، مجاهد، ابن سيرين، نافع مولي ابن عمرو، ابوزرعه و…
2-6 انس بن مالک :
انس بن مالک بن نضرانصاري خزرجي نجاري ، ده سال با افتخاردرخدمت پيامبرخدا”ص” بود، درسال 93 هجري، درسن 103 سالگي دربصره درگذشت.
خود او نقل مي کند هنگامي که پيامبرگرامي اسلام”ص” به مدينه هجرت کرد، ده ساله بودم که مادرم “ام سليم” دخترملحان ، مرا به حضورپيامبر”ص” برد وعرض کرد ، براي او دعا کن . حضرت براي فراواني مال وفرزند او دعا کرد وبراثراين دعا ، مال فراواني به دست آورد ودرزماني که از دنيا رفت ، داراي 120فرزند ونوه بود.
اويکي ازتيراندازان ماهربود که گاهي درمسابقه تيراندازي با پسران ، برنده مي شد.
صاحبان صحاح به روايات اواستناد مي کنند.
اوازپيامبر”ص” ، ابوبکر، عمر،عثمان، عبدالله بن رواحه ، فاطمه زهراء ، ثابت بن قيس، عبدالرحمن بن عوف ، ابن مسعود ، مالک بن صعصعه ، ابوذر، ابي بن کعب، ابوطلحه ، معاذبن جبل ، عباده بن صامت و…روايت کرده است.
راويان ازاو:حسن، سليمان تيمي، ابوقلابه،اسحاق بن ابي طلحه،قتاده،محمدبن سيرين ، زهري وسعيد بن جبيرو… هستند( ابن سعد،1417ق ،ص11.)
3-6 ثوبان هاشمي:
ثوبان بن بجدد، ابوعبدالله از طايفه حميريمن که اسيرشده بود، پيامبر”ص” وي را خريد وآزاد واورادپيوستن به کسان خود وماندن نزد خويش آزاد گذاشت، ولي او ماندن درحضورپيامبر”ص” رابرگزيد وهمواره درسفروحضر، ملازم حضرت بود وپس از رحلت آن حضرت ، مقيم شام شدودرسال54 هجري . در”حمص” درگذشت .
مسلم درصحيح وابوداوود ، ابن ماجه ، ترمذي ونسايي درسنن وبخاري درالادب المفرد، به روايات او استناد کرده اند.
راويان از او:ابواسماء رحبي، معدان بن ابي طلحه، جبيربن نفيرحضرمي ، ابوادريس خولاني ، راشد بن سعدو…(طبقات ابن سعد ، 1417ق، ص400)
4-6 جابربن سمره :
جابربن سمره بن جناده سوائي ، پدرش نيز صحابي به شمارمي آيد ، مادرش خالده دخترابووقاص ، خواهرسعدبن ابي وقاص است.
جابرساکن کوفه شدودرسال74هجري درگذشت . صاحبان صحاح شش گانه به حديث او استناد کرده اند.اواز پيامبراکرم”ص” وپدرش، دايي اش :سعدبن ابي وقاص ، عمروبن الخطاب ، علي بن ابي طالب ، ابوايوب، نافع بن عتبه بن ابي وقاص ، حديث روايت کرده است.
راويان ازاو: سماک بن حرب ، تميم بن طرفه، جعفربن ابي ثور، ابوعون ثقفي، عبدالملک بن عمير، حصين بن عمير، حصين بن عبدالرحمن ، ابواسحاق سبيعي و…(عسقلاني ،1413ق ،ص348.)
5-6 جابربن عبدالله انصاري:
جابربن عبدالله بن عمروبن حرام بن ثعلبه خزرجي سلمي ، ابوعبدالله انصاري، فقيه ومفتي مدينه ، صحابي فرزند صحابي است. مادرش”نسيبه” دخترعقبه بن عدي بود. اوآخرين صحابي مدينه است که درسال73يا77 هجري درسن 94 سالگي درگذشت .
صاحبان صحاح شش گانه به روايات او استناد کرده اند.
جابراحاديث بسياري از پيامبر”ص” روايت کرد ودرمسجدالنبي”ص” حلقه درسي داشت.
جابرمي گويد:در19 غزوه ، حضورداشتم ودرروزبدر، به اصحاب آب مي دادم. پدرش درجنگ احد به شهادت رسيد . جابردرجنگ صفين با علي بن ابي طالب”ع” بوده است.(طبقات بن سعد1417ق.،ص224)
راويان ازاو: فرزندانش: عبدالرحمن ، عقيل ، محمد؛ ونيزسعيد بن مسيب، محمودابن لبيد، ابوالزبير، عمروبن دينار، ابوجعفرالباقر، محمد بن منکدر، ابونضره عبدي، حسن بن محمد بن حنفيه ، حسن بصري، عطا بن ابي رباح و…(عسقلاني، 1413ق ، ص7و8)
6-6 ابوسعيد خدري :
سعد بن مالک بن سنان بن عبيدانصاري، معروف به کنيه ابوسعيد خدري ، ازصحابيان بلند آوازه ودانشمند که احاديث فراواني از پيامبر”ص” روايت کرده است، درغزوه احد، سنش مقتضي شرکت نبودولي درغزوه هاي پس ازآن ، حضورداشت ، پدرش از شهداي احد است ، ابوسعيد مي گويد: پدرم درغزوه احد به شهادت رسيد، ومن براثر ناداري به حضورپيامبر”ص” رسيدم تا درخواستي داشته باشم، اما همين که حضرت مرا?ديد ، فرمود:”من استغني اغناه الله، ومن يستعفف اعفه الله” فهميدم مقصود پيامبر”ص” من هستم، لذا بدون اظهاردرخواست ، برگشتم.(ابن سعد،1417ق،ج5،266)
درروز جمعه سال74يا64 هجري، در86 سالگي درمدينه درگذشت ودربقيع، به خاک سپرده شد.صاحبان صحاح شش گانه به روايات اواستناد کرده اند.
راويان ازاو:ابن عباس ، ابن عمرو، جابر، زيد بن ثابت، ابوامامه بن سهل ، ابوالطفيل، عطاءبن ابي رباح ، ابوجعفرالباقر، حسن بصري و…(همان، ص267)
7-6 عايشه ام المومنين :
عايشه دخترابوبکربن ابي قحافه ، کنيه اش ام عبدالله (که پسرخواهرش بود) ،مادرش ام رومان دخترعامربن عويمربوده است. درشوال سال دهم بعثت به عقد پيامبر”ص” درآمد ودرشوال سال دومهاجرت ، مراسم عروسي برگزار شد.
درسال 57يا 58 هجري در66يا67 سالگي درمدينه درگذشت ودربقيع به خاک سپرده شد.صاحبان صحاح شش گانه به روايات اواستناد کرده اند .( ابن سعد ،1417ق ،ج8 ص58و256).
راويان ازاو: خواهرش ام کلثوم دخترابوبکر، برادررضاعي اش عوف بن حارث بن طفيل، پسران برادرش قاسم وعبدالله پسران محمد بن ابي بکر و… واز صحابه: عمروعاص ، ابوموسي اشعري ، ابوهريره، ابن عمر، ابن عباس،و…(تهذيب التهذيب،ج10،ص488).
8-6 عبدالله بن حارث بن جزء زبيدي:
اوساکن مصروآخرين صحابي است که درمصراز دنيا رفت ، متوفاي سال88 هجري.ابوداوود ، ترمذي، وابن ماجه ازاو روايت کرده اند.(طبقات ابن سعد،ج7 ص 497)
راويان از او: عبيدالله بن مغيره ، سليمان زياد حضرمي ، عمروبن جابرحضرمي و…(عسقلاني، 1413ق،ج4، ص264)
9-6 عبدالله بن عباس:
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب هاشمي، ابوعباس، پسرعموي پيامبر”ص” مادرش ام الفظل ،لبابه خواهرميمونه همسرپيامبر”ص” سه سال پيش از هجرت ، زاده شد ودرزمان رحلت پيامبر”ص” 13ساله بود ، وبراثردعاي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.