ژانویه 21, 2021

منابع پایان نامه با موضوع دانشگاه الزهراء، بهداشت روان، سلامت روان، عملکرد کارکنان

1 min read
<![CDATA[]]>

دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي(دانشگاه تهران) سال 42، شماره 1، بهار 1392، صص 50-33.
اکرامي، ي.(1380). آيا ميدانيد هوش هيجاني يا بهره هيجاني چيست؟ تهران: نشريه موفقيت، شماره 38، صص 29-
26.
امينيزدي، سيدامير.(1383). شناخت اجتماعي: تحولات استدلال تئوري ذهن در کودکان. مطالعات تربيتي و
روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 17، اسفند 1383، صص 43-66.
برادبري، تراويس.(1384). آزمون هوش هيجاني. (مهدي گنجي، مترجم). تهران: نشر ساوالان. (تاريخ انتشار به زبان
اصلي، 2001).
برادبري، تراويس و گريوز، جين.(1388). هوش هيجاني(آزمونها و مهارتها). (مهدي گنجي، مترجم) (چاپ سوم).
تهران: نشر ساوالان. (تاريخ انتشار به زبان اصلي، 2005).
بشارت، محمدعلي.(1384). بررسي تأثير هوش هيجاني بر کيفيت روابط اجتماعي. مجله مطالعات روانشناختي،
دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء. دوره 1، شماره 2 و3، بهار و تابستان 1384، صص 38-25.
جانثاروطن، مريم.(1391). بررسي رابطه بين تئوري ذهن و رشد هيجاني کارکردي با پرخاشگري کودکان پيش
دبستاني. پاياننامه کارشناسي ارشد(منتشر شده). دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد.
حدادي کوهسار، علي اکبر، روشن، رسول و اصغر نژاد فريد، علياصغر.(1386). بررسي مقايسهاي رابطه هوش
هيجاني با سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشگاه تهران. مجله روانشناسي
و علوم تربيتي، سال سي وهفتم، شماره 1، ص97.
حسنزاده، سعيد.(1384). تئوري ذهن در كودكان ناشنوا، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. صص 164-143.
حسنزاده، رمضان.(1386). انگيزش و هيجان. تهران: انتشارات ارسباران.
حسيني، فاطمه.(1383). درباره هوش هيجاني چه ميدانيد؟روزنامه همشهري، سال دوازدهم، شماره 29.
حيدري، طاهره، شاه ميوه اصفهاني و فرامرزي، سالار.(1390). مقايس? ابعاد نظري? ذهن در کودکان مبتلا به اوتيسم و
عادي 5 تا 10 سال شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي. سال دوازدهم، شماره 3، پاييز 1390.
خانجاني، زينب و هداوند خاني، فاطمه.(1388). نظريه ذهن: تحول و رويکردها. فصلنامه علمي – پژوهشي
روانشناسي دانشگاه تبريز. سال چهارم، شماره 16، زمستان1388، صص 119-89.
خائف الهي، احمدعلي و دوستدار، محمد.(1382). ابعاد هوش هيجاني. مديريت توسعه، شماره 18، صص 62- 52.
خداداد، فرزانه، منشئي، غلامرضا و عارفي، مژگان.(1389). مقايسه توانايي ذهن در پايههاي تحصيلي دانشآموزان
پرخاشگر. فصلنامه تحقيقات روانشناختي. شماره 7، دوره دوم، پاييز 1389، صص 76-62.
خسرو جاويد، مهناز.(1381). بررسي اعتبار و روايي سازه مقياس هوش هيجاني شوت در نوجوانان. پايان نامه
کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه تربيت مدرس.
خليلي آذر، هايده.(1386). مقايسه هوش هيجاني دانشآموزان تيزهوش و عادي و رابط? آن با پيشرفت تحصيلي.دانش
و پژوهش در علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان). شمار? چهاردهم، تابستان، 1386،
صص 124-107.
دهکردي، مهناز.(1386). شناسايي و مقايسه ترکيبهاي نهگانه سنخ هاي جنسيتي زنان شاغل شهر اهواز و شوهران از
لحاظ بهداشت رواني، رضايت زناشويي و هوش هيجاني. پاياننامه دکترا. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
راس، آلن.(1382). روانشناسي شخصيت(نظريهها و فرايندها).(سياوش جمالفر،مترجم). تهران: نشر روان. (تاريخ
انتشار به زبان اصلي، ؟).
رجايي، عليرضا، نجات، حميد و هاشميان، علي.(1385). رابطه بين هوش هيجاني با سلامت رواني در معلمان.
فصلنامه انديشههاي تازه در علوم تربيتي. سال دوم، شماره 1، زمستان 1385، صص 72-61.
رستمي،رضا، شاهمحمدي، خديجه، قائدي، غلامحسين، بشارت، محمدعلي، اکبريزردخانه، سعيد و نصرتآبادي،
مسعود.(1389) رابط? خودکارآمدي با هوش هيجاني و حمايت اجتماعي ادراك شده در دانشجويان دانشگاه
تهران. افق دانش، فصلنام? دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گناباد. دوره 16، شمار? 3،
پاييز 1389، صص 54-46.
رضويه، اصغر، لطيفيان، مرتضي و عارفي، مژگان.(1385). نقش تئوري ذهن و همدلي در پيش بيني رفتارهاي
پرخاشگري ارتباطي، آشکار و جامعه پسند دانشآموزان. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء.
دوره 2، شماره 3 و4، پاييز و زمستان 1385، صص 38-25.
رنجدوست، شهرام و عيوضي، پروانه.(1392). بررسي رابطه هوش هيجاني دبيران با تفکر خلاق دانشآموزان متوسطه.
پژوهش در برنامه ريزي درسي. سال دهم، دوره دوم، شماره 9، بهار 1392، صص 125-113.
سادات خشوعي، مهديه.(1387). رابطه بين هوش هيجاني و شوخ طبعي در دانشجويان دانشگاه، مطالعات تربيتي و
روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد.
سبحاني نژاد، مهدي و يوزباشي، عليرضا.(1387). هوش هيجاني و مديريت در سازمان. تهران: نشر يسطرون.
سلطانيفر، عاطفه.(1386). هوش هيجاني. فصلنامه اصول بهداشت رواني، سال نهم، پاييز و زمستان1386، شماره
35و36، صص 84-83.
سيدجوادين، سيدرضا و حسينپور، حسن، (1386)، بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان درسازمان
تأمين اجتماعي، سومين کنفرانس ملي مديريت عملکرد، مرکز همايشهاي علمي جهاد دانشگاهي.
سيف، علي اکبر.(1388). روشهاي يادگيري و مطالعه. (چاپ يازدهم). تهران: نشر دوران.
شولتز، دوان، پي. و شولتز، سيدني، الن.(1391). نظريههاي شخصيت.(يحيي سيدمحمدي، مترجم) (چاپ بيست و
دوم). تهرا
ن: انتشارات ويرايش. (تاريخ انتشار به زبان اصلي، 1998).
عبدالهزادهرافي، مهدي، اديبسرشکي، نرگس، پورمحمدرضايتجريشي، معصومه و بخشي، عنايت الله. (1391). ارتباط
نظريه ذهن با اجتماعي شدن، مهارتهاي ارتباطي و مهارتهاي زندگي دانشآموزان کم توان ذهني. فصلنامه
علمي پژوهشي توانبخشي. دوره سيزدهم، شماره اول، بهار1391، صص 38-33.
عبدالهزادهرافي، مهدي، بهرامي، هادي، ميرزماني، سيدمحمود، صالحي، مسعود و حسنزادهاول، مريم. (1389). تحول
نظريه ذهن دانشآموزان عقب مانده ذهني و ارتباط آن با تعداد خواهران و برادران. فصلنامه علمي پژوهشي ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.