ژانویه 25, 2021

منابع پایان نامه با موضوع قانون کار، سابقه خدمت

1 min read
<![CDATA[]]>

در اين فصل چهارچوب کلي يا متدلوژي تحقيق، مشتمل بر روش کلي تحقيق، تعريف جامعه آماري، روش نمونه گيري، تعيين حجم نمونه و کفايت آن، ابزار گردآوري داده ها ، اعتبار و پايايي ابزار و در انتها روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات، از جمله: شرح روش هاي آماري، مدل اصلي تحقيق و روشهاي رايانهاي تشريح شده است. اين چهارچوب کلي، فرايند اجرايي انجام تحقيق حاضر را
بيان ميکند. 3-2 روش هاي گردآوري داده ها:
در اين تحقيق بر حسب مورد، جهت گردآوري داده ها از روش هاي زير استفاده شده است:
1- مطالعه کتابخانه اي: که به معني مطالعه پايان نامه ها، کتب، نشريات و مقالات مرتبط با مباني نظري و سوابق تحقيق است، جهت گردآوري پيشينه يا سوابق تحقيق و در نهايت تدوين چهارچوب نظري تحقيق، مورد استفاده قرار گرفته است.
2- کاوش اينترنتي: که از اين روش در تکميل ادبيات تحقيق، خصوصاً تحقيقات مشابه يا مرتبط خارجي استفاده شده است.
3- پرسشنامه: ابزار اصلي در بررسي ميداني، جهت ارزيابي درجه تأثير يا اهميت هر يک از عوامل انگيزشي، مبتني بر الگوي دو عاملي هرزبرگ به برانگيختن نيروهاي موقت کار در قلمرو تحقيق استفاده شده است.
4- مصاحبه تخصصي: از اين روش جهت آگاهي از توزيع پراکندگي جامعه آماري و چهارچوب هاي مربوط به قرارداد موقت کار با مسئولين و دست اندرکاران بخش اشتغال در اداره کار سازمان تأمين اجتماعي کاشان استفاده شده است. 3-3 ابزار تحقيق و موارد کاربرد آن:
در اين تحقيق، جهت پيمايش يا گردآوري داده ها و بر حسب مورد و به اقتضاي روش هاي گردآوري داده ها از ابزارهاي زير استفاده شده است:
1- فيش: که از آن، جهت ارجاع، خلاصه برداري و ثبت مستندات مربوط به مباني نظري و پيشينه تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.
2- فرم پرسشنامه کتبي: اين فرم مبتني بر تحقيق مورد مقايسه انجام شده در سوئد مشتمل بر سه بخش شامل موارد زير ميباشد:
الف)مقدمه: هدف از آن تکريم و ترغيب پاسخ دهنده به همکاري است و در آن طي جملات کوتاهي در حد يک پاراگراف، به فرد اطمينان داده شده که اظهار نظر وي محرمانه باقي مانده و از آن صرفاً در کار علمي استفاده خواهد شد.
ب)سوالات دموگرافيک: اين سوالات بيانگر ويژگي هاي شخصيتي پاسخ دهندگان است که ميتواند بر نوع اظهارنظر آنها در ارتباط با سوالات اصلي تحقيقي موثر باشد. در اين بخش، سوالاتي در ارتباط با سن،جنسيت، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات و سابقه خدمت به عنوان اصلي ترين متغيرهايي که بر اظهار نظر افراد در ارتباط با درجه اهميت يا تأثير عوامل انگيزشي موثر است، آورده شده است.
ج) سوالات اصلي تحقيق: بر پايه تجزيه عوامل انگيزشي بهداشتي مدل هرزبرگ به معيارهاي جزئي و به منظور ارزيابي درجه اهميت هر يک از اين عوامل در برانگيخته شدن کارکنان از ديدگاه خودشان استفاده شده است. به جهت امکان انجام تحليل هاي پارامتريک در زمينههايي، نظير تلفيق جبري نتايج اظهارنظر افراد، سوالات اصلي تحقيق در يک طيف گزينه اي کمي با مقياس 1تا 7 بيان شده اند. در اين طيف به پاسخ دهنده آگاهي داده شده است؛ درجه تأثير يا اهميت هر يک از عوامل را بر اساس يکي از گزينه هاي کمي 1 تا 7 که در آن يک کمترين درجه تأثير يا اهميت و 7 بيشترين درجه تأثير يا اهميت است، انتخاب نمايد.
3- چک ليست مصاحبه: عبارت است فرم يا فرمتي که در آن محورهاي کليدي يا سوالات اساسي جهت پرسش در مصاحبه تخصصي و ثبت اظهارات مصاحبه شونده، مورد استفاده قرار گرفته است. 3-4 پايايي و اعتبار ابزار تحقيق:
در راستاي اعتبار بخشي به پرسشنامه مورد استفاده به صورت زير عمل شده است:
3-4-1 اعتبار محتوايي:
منظور از آن اعتبار سوالات انتخاب شده در سنجش هر يک از معيارها يا عوامل موثر در مدل دو عاملي هرزبرگ ميباشد. در اين راستا، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده در تحقيق مورد استفاده خارجي که توسط دانشگاه براس سوئد با مطالعه کليه تحقيقات مرتبط با الگوي دو عاملي هرزبرگ استاندارد شده بود، استفاده شده است.
3-4-2 اعتبار ساختاري:
به جهت اطمينان از اعتبار ساختاري پرسشنامه هاي توزيع شده، بين کارکنان از جهت قابليت درک سوالات و نحوه پاسخ گويي، ابتدا نمونه اي تصادفي به صورت پايلوت72 (آزمايشي) به حجم 50 نفر انتخاب و پرسشنامه تحقيق در بين آنها توزيع گرديد که از اين تعداد 48 مورد برگشت داده شد و به کمک آنها آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت؛ که برابر با 8939/0ميباشد و با عنايت به اينکه مقدار بدست آمده از حداقل مورد انتظار در تحقيقات پيمايشي يعني 7/0 يا 70درصد بيشتر ميباشد؛ لذا پرسشنامه از اعتبار ساختاري برخوردار است. سپس پرسشنامه در سطح حجم مورد انتظار 640 نفر برآورد شده در تعيين حجم يا کفايت نمونه توزيع گرديد. 3-4-3 پايايي نتايج تحقيق:
پايايي به معني تکرارپذيري و ثبات نتايج در صورت تکرار بررسي است. در اين تحقيق در راستاي سنجش پايايي ابزار تحقيق در يک فاصله زماني يک ماهه، نسبت به تحقيق پايلوت مجدداً 50 پرسشنامه (بخشي از نمونه 640تايي) بين 50نفر نمونه پايلوت مجدداً توزيع و با ترغيب آنها پرسشنامه تکميل و گردآوري شد. سپس بين نتايج مربوط به سوالات اصلي تحقيق از جهت اظهارنظر پاسخ دهندگان در نمونه تصادفي پايلوت بين اظهارنظر اوليه در نمونه گيري پاي
لوت و اظهارنظر مجدد طي نمونه گيري اصلي ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن P محاسبه گرديده، به طور متوسط ضريب محاسبه شده برابر با 7823/0=r بوده و اين ضريب تقريباً به سمت يک ميل کرده و آزمون آن نشان داد که ضريب برآورده شده در سطح 1و 5 درصد معني دار است، بنابراين ابزار تحقيق از پايايي لازم نيز برخوردار بوده است.
3-5 تعريف جامعه آماري:
جامعه آماري در اصطلاح، مجموعه افرادي است که به ازاي آنها، تعريف متغيرها صورت گرفته و در مورد هر يک از متغيرها به ازاي هر فرد در جامعه آماري، يک وضعيت يا کميت مشخص ميشود در اين تحقيق به اتکاء تحقيق مشابه خارجي، جامعه آماري از کارگران موقت انتخاب شده است.
در مبناي تعريف مورد استفاده در تحقيق مشابه خارجي، کارگران موقت کارگراني هستند که عمدتاً در بخش هاي خدماتي نظير رستوران ها، بيمارستانها، فضاي سبز و غيره، و بر حسب نياز موقت در چهارچوب قراردادهاي موقت انجام کار به عنوان کارگر موقت به خدمت گرفته ميشوند و پس از انقضاء قرارداد که معمولاً چند ماهه ميباشد با فرد تسويه حساب مالي به عمل آمده و قطع رابطه استخدامي صورت ميگيرد در مواردي بر حسب نياز، قرارداد موقت کار تمديد ميشود. در ايران به جهت محدوديتهاي قانون کار و قطع ارتباط کم و کيف کار در اين قانون با حقوق و مزاياي دريافتي کارکنان از سالهاي 70-69 به تدريج قراردادهاي موقت کار رواج يافته است. به طوري که در زمان حاضر نه تنها در کارخانه هاي جديد بخش خصوصي، خارج از اين چهارچوب قراردادي نيرويي به خدمت گرفته نميشود، بلکه حتي سازمانهاي دولتي نيز جهت انجام کارهاي خدماتي و رفاهي در بخش هايي مثل فضاي سبز، امور نقليه، بهداشت، نظافت محوطه و موارد مشابه از اين چهارچوب قراردادي استفاده ميکنند. به عبارتي ناکارآمدي قانون کار در تأمين بهره وري و کارآمدي نيروي انساني و حتي پرداخت منصفانه مبتني بر کم و کيف کار در سازمانهاي دولتي نيز به چشم ميخورد. در چهارچوب اين قراردادها معمولاً با افراد در بخش هاي خدماتي، توليدي و غيره با موضوع انجام کار معين بين کارگر و کارفرما، قراردادهاي موقت حداکثر سه ماهه منعقد ميگردد و پس از اتمام قرارداد با کارگر حتي در مورد حق سنوات و پاداش تسويه مالي به عمل ميآيد در مواردي که نياز به نيروي کار منتفي ميگردد يا طي مدت قرارداد کارآمدي فرد در حد رضايت بخش نبوده است، انفصال دائم صورت ميگيرد. جامعه آماري اين تحقيق را کارگران توليدي شاغل به کار در کارخانجات کاشان و آران و بيدگل که عموماً در شهرک هاي صنعتي اميرکبير، قطب راوندي، شهرک هلال و سليمان صباحي مستقر هستند و بعضاً در مجاورت شهرک ها نيز پراکنده اند تشکيل ميدهد. اين جامعه آماري، بر حسب اطلاعات غيررسمي بيش از 80 هزار نفر بوده است. اگر چه به دليل تدابير کاري و مخفيانهاي که در انعقاد قراردادهاي متفاوت، منظور ميشود و يا عدم فعاليت مستمر بخشي از اين واحدها، آمار دقيقي از اين بخش نيروهاي انساني وجود ندارد. به لحاظ آماري ميتوان اين جامعه آماري را تقريباً نامحدود توصيف کرد. 3-6 حجم نمونه و کفايت آن:
در جامعه آماري سوئد، کارگران موقت شاغل در بخش جهانگردي در شرکتهاي مختلف اشتغال داشتهاند و به عنوان کارگران موقت تلقي ميشوند. محققين 613 نفر را به صورت تصادفي از جامعه آماري ياد شده، انتخاب و در بين آنها پرسشنامه توزيع کردند. انتخاب نمونه آماري ياد شده به صورت تصادفي ساده بر مبناي کدگذاري کل افراد جامعه آماري، صورت گرفته است.
هدف کلي در تحقيق حاضر انجام کار در سطح شهرستانهاي کاشان و آران و بيدگل، منطبق با الگوي انجام شده توسط محققين در سوئد، تحليل نتايج و مقايسه تطبيقي با تحقيق انجام شده در سوئد است.
در راستاي انجام استنتاج آماري به روش تحليل يا استقرا آماري مشابه کار خارجي، نمونه تصادفي از جامعه آماري انتخاب ميشود و در اين راستا به جهت فراهم آوردن قابليت مقايسه و تحقيق مبنا از فرمول تعيين حجم نمونه، معروف به فرمول کوکران که به صورت زير تعريف ميگردد، استفاده شده است.
براي تعيين حجم نمونه قضاوت پيرامون نسبت پاسخ دهند گان يا P فرمول حجم نمونه: و با توجه به اينکه
مقدار حجم نمونه از فرمول زير که معروف به فرمول کوکران است، برآورد گرديده است: که در اين تحقيق ? معادل 5% و در نامتجانس يا افراطيترين حالت 5/0=P و D معادل 4 درصد برآورد گرديده است.
بنابراين در اين تحقيق 640نفر به عنوان نمونه تصادفي، انتخاب گرديده است.
3-7 روش نمونه گيري:
در اين تحقيق به جهت تمرکز اصلي کارگران موقت توليدي در شهرکهاي صنعتي، هر شهرک صنعتي به عنوان يک طبقه از جامعه آماري تلقي و به روش طبقه بندي يا تصادفي، طبقه اي نمونه انتخاب شده است. با توجه به آمار تقريباً غير رسمي از توزيع اين نيروها، توزيع حجم نمونه بين شهرک ها به صورت زير است:
جدول شماره3-1: توزيع کارگران موقت شهرستانهاي کاشان و آران و بيدگل در شهرک هاي صنعتي
رديف
شهرک صنعتي
جنسيت
تعداد نيروي موقت
درصد
حجم نمونه تصادفي
مرد
زن 1
اميرکبير
35000
6000
41000
49
314
2
قطب راوندي
25000
2000
27000
3/32
207
3
سليمان صباحي
10450
900
11350
6/13
87
4
هلال
4000
300
4300
1/5
32
جمع
74450
8920
83650
100
640 به جهت ناچيز بودن سهم کارگاههاي غيرمتمرکز و از طرف ديگر عدم استمرار در فعاليت اين بخشها و تا حدودي تفاوت در رويههاي برخور
د با نيروي انساني، جامعه آماري و به تبع آن نمونه آماري به شهرک هاي صنعتي ياد شده، محدود گرديده است.
3-8 روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات:
از اين روش ها در پردازش داده ها و تجزيه و تحليل آنها استفاده شده است اين روش ها مشتمل بر:
روش هاي آماري، مدل تحقيق و روش هاي رايانه اي ميباشد.
که بر حسب مورد از آنها در اين تحقيق استفاده شده است.
3-8-1 روش هاي آماري:
در اين تحقيق روش هاي آماري مورد استفاده عمدتاً بر دو دسته: روش هاي توصيفي و
روشهاي تحليلي، مشتمل بر آزمون هاي آماري ميباشد.
3-8-1-1 : روش هاي توصيفي: عمدتاً به جهت کمي تعريف شدن سوالات اصلي تحقيق و بخش عمده سوالات دموگرافيک در اين تحقيق از جدول توزيع فراواني محاسبه شاخص هاي آمار توصيفي، مثل: ميانگين و انحراف معيار، همچنين نمودارهاي ستوني با چارت استفاده شده است.
3-8-1-2: آزمون همبستگي: از اين روش جهت سنجش پايايي ابزار تحقيق به شرحي که در بند قبل توضيح داده شد و همچنين ارزيابي تأثير متغيرهاي کمي دموگرافيک (سن و سابقه) بر نوع اظهارنظر افراد استفاده شده است. به جهت نرمال بودن توزيع متغيرها، معيار مورد استفاده در اين قسمت ضريب همبستگي پيرسون بوده است.
3-8-1-3 : آزمون نرماليتي: که جهت ارزيابي نرمال بودن توزيع متغيرهاي کمي در سوالات کمي دموگرافيک شامل سن، سابقه و سوالات اصلي تحقيق به عنوان يک آزمون پايهاي يا به منظور اعتبارسنجي استفاده از آزمون هاي پارامتريک بهره گرفته ايم.
3-8-1-4 : تحليل واريانس: بر مبناي آزمون پايه اي نرماليتي به جهت نرمال بودن توزيع داده ها علاوه بر اين برابري واريانس ها از آزمون تحليل واريانس يا آنووا براي ارزيابي تأثير جنسيت پاسخ دهندگان بر نوع اظهارنظر آنها در ارتباط با سوالات اصلي تحقيق، استفاده شده است.
اين آزمون به نوعي تحليل همخواني نظرات در مبناي جنسيت پاسخ دهندگان است.
3-8-1-5 : آزمون برابري واريانس ها: اين آزمون به عنوان آزمون پايه اي در مقايسه واريانس هاي دو جامعه آماري پاسخ دهنده زن و مرد، مبتني بر تقسيم بندي بر پايه متغير دموگرافيک جنسيت است.
3-8-1-6 : آزمون ميانگين: از اين آزمون جهت ارزيابي معني داري موافقت پاسخ دهندگان در ارتباط با متوسط درجه تأثير يا اهميت معيارهاي مدل دو عاملي هرزبرگ استفاده شده است. با عنايت به طيف کمي با گزينه هاي 1تا 7 وفق تحقيقات مشابه آزمون 4µ ملاک موافقت پاسخ دهندگان با اهميت يا تأثير عامل به عنوان عامل انگيزشي تلقي شده است. 3-8-2 مدل تحقيق:
اين تحقيق بر پايه مدل دو عاملي هرزبرگ، تعريف و مدل منطقي آن به دو صورت رياضي و گرافيکي به شرح زير توصيف گرديده است:
3-8-2-1: مدل رياضي در اين شکل از بيان ارتباط بين وضعيت انگيزشي فرد، متأثر از عوامل انگيزشي در قالب متغيرهاي مستقل و تابعي به صورت زير تعريف شده است،که در آن y سطح انگيزشي فرد به عنوان متغير وابسته بوده و x1 تاxk هر يک از عوامل انگيزشي يا بهداشتي در مدل دو عاملي هرزبرگ بر اساس درجه اهميت طبق نظرسنجي به عمل آمده ميباشد.
y=f(x1x….xk) 3-8-2-2 مطابق تحقيق انجام شده در سوئد که جهت ارزيابي انگيزش کارگران از 19 عامل در سه دستهبندي شامل: عوامل انگيزشي، رشد و بهداشتي استفاده شده بود، شکل گرافيکي مدل تحقيق در قالب روابط بين عوامل به شرح زير تصوير گرديده است: 3-8-3 روش هاي رايانه اي:
در اين تحقيق برحسب مورد، روش هاي رايانهاي زير استفاده شده است:
الف: نرم افراز داده پرداز اکسل: که از اين نرم]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.