ژانویه 17, 2021

منابع پایان نامه با موضوع 624، 623، انگيزشي، مبناي

1 min read
<![CDATA[]]>

درجه آزادي
ميانگين مجذورات
(F)فيشر
(sig)سطح معني دار
Q1
بين گروه ها
0/888
1
0/888
1/660
0/198 درون گروه ها
333/345
623
0/535 جمع
334/234
624 Q2
بين گروه ها
0/764
1
0/764
1/392
0/238 درون گروه ها
341/997
623
0/549 جمع
342/762
624 Q3
بين گروه ها
3/513
1
3/513
1/500
0/221 درون گروه ها
1458/925
623
2/342 جمع
1462/438
624 Q4
بين گروه ها
0/670
1
0/670
0/267
0/606 درون گروه ها
1565/099
623
2/512 جمع
1565/770
624 Q5
بين گروه ها
0/033
1
0/033
0/035
0/851 درون گروه ها
587/720
623
0/943 جمع
587/754
624 Q6
بين گروه ها
3/777
1
3/777
1/009
0/316 درون گروه ها
2332/120
623
3/743 جمع
2335/898
624 Q7
بين گروه ها
1/747
1
1/747
0/661
0/416 درون گروه ها
1646/598
623
2/643 جمع
1648/346
624 Q8
بين گروه ها
1/322
1
1/322
0/508
0/476 درون گروه ها
1623/340
623
2/606 جمع
1624/662
624 Q9
بين گروه ها
4/777
1
4/777
1/022
0/312 درون گروه ها
2910/983
623
4/673 جمع
2915/760
624 جدول شماره 4-9 : تحليل واريانس بر مبناي جنسيت
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
(F)فيشر
(sig)سطح معني دار
Q10
بين گروه ها
0/383
1
0/383
0/403
0/526 درون گروه ها
591/777
623
0/950 جمع
592/160
624 Q11
بين گروه ها
4/995
1
4/995
2/535
0/112 درون گروه ها
1227/571
623
1/970 جمع
1232/566
624 Q12
بين گروه ها
0/219
1
0/219
0/254
0/614 درون گروه ها
535/439
623
0/859 جمع
535/658
624 Q13
بين گروه ها
0/002
1
0/002
0/001
0/981 درون گروه ها
1589/717
623
2/552 جمع
1589/718
624 Q14
بين گروه ها
0/309
1
0/309
0/340
0/560 درون گروه ها
565/931
623
0/908 جمع
566/240
624 Q15
بين گروه ها
0/000
1
0/000
0/000
0/994 درون گروه ها
1591/145
623
2/554 جمع
1591/146
624 Q16
بين گروه ها
0/798
1
0/798
0/600
0/439 درون گروه ها
828/297
623
1/330 جمع
829/094
624 Q17
بين گروه ها
2/054
1
2/054
1/551
0/213 درون گروه ها
824/817
623
1/324 جمع
826/870
624 Q18
بين گروه ها
1/863
1
1/863
1/398
0/237 درون گروه ها
830/112
623
1/332 جمع
831/974
624 Q19
بين گروه ها
1/378
1
1/378
1/103
0/294 درون گروه ها
778/462
623
1/250 جمع
779/840
624
بر مبناي جدول پيشين، سطح معني دار براي عوامل انگيزشي 1تا 19 به ترتيب: 198/0، 238/0، 221/0، 606/0، 851/0 ،316/0، 416/0، 476/0، 312/0، 526/0، 112/0، 614/0، 981/0، 56/0، 994/، 439/0، 213/0، 237/0، 294/0 ميباشد. به طوري که ملاحظه ميشود؛ تمامي سطح معني دار بزرگ تر از 05/0 بوده، لذا ميتوان در سطح 5% با اطمينان95% فرضH0 را مبني بر اتفاق نظر پاسخ دهندگان در ارتباط با درجه اهميت يا تأثير عوامل انگيزشي صرف نظر از جنسيت آنها پذيرفت. به عبارتي با احتمال 95% درجه اهميت يا تأثير عوامل انگيزشي در بين کارگران پاسخ دهنده به جنسيت آنها بستگي ندارد.
4-4-3 تحليل همخواني نظرات بر مبناي وضعيت تاهل پاسخ دهندگان:
مشابه تحليل انجام شده، در بند ب وضعيت تاهل نيز يک متغير کيفي بوده که ميتوان جهت ارزيابي اختلاف نظر افراد در ارتباط با عوامل انگيزشي با توجه به عامل از تحليل واريانس استفاده کرد، يا با توجه به دو وضعيتي بودن متغير -متاهل، مجرد- از آزمونt استفاده و نتايج مشابه به دست آورد.
نتايج اين آزمون در جدول شماره 4-10 خلاصه شده است:
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.