آوریل 14, 2021

منبع تحقیق با موضوع بهبود عملکرد

1 min read
<![CDATA[]]>

و نحوه تصمیمگیری موقعیت پالس با بکارگیری آشکارساز انرژی معمولی به صورت زیر انجام میشود:
آشکارسازی سیگنالیگ PPM بر اساس وزن دهی فاصله های انرژی [19]
برای کم کردن اثر نویز در آشکارسازی سیگنالهایPPM ، یک گیرنده ناهمدوس وزنی پیشنهاد شده است[19،28]. خروجیهای انتگرالگیر که در پنجرههای زمانی متفاوتی انتگرالگیری شدهاند با وزنهای متفاوتی ترکیب میشوند و برای تصمیمگیری در گیرنده به کار میروند. شکل موج دریافتی به صورت زیر مدل میشوند:
طول سمبول که از فریم با طول ساخته شده است که برای بهبود عملکرد به کار رفته است و ، ، دامنهُ پالس ارسالی و پاسخ کانال به و نشانگر آفست زمانی بین فرستنده و گیرنده است، طول فریم است. برای جلوگیری از تداخل بین سمبولی فرض میکنیم که ماکزیمم تأخیر پخشدگی کانال است. نویز سفید گوسی با چگالی طیفی توان و توان نویز میباشد. پهنای باند فیلتر گیرنده است. گیرندة تفاضلی انرژی به صورت زیر به دست میآید:
که چنانچه و خواهد بود. در گیرنده ناهمدوس وزنی، هر کدام از این نصف طول فریم یعنی بهزیر فاصلة انتگرالگیری کوچکتری تقسیم میشود که تداخلی با هم ندارند. فرض میکنیم و نشانگر زمان شروع و طول امین زیر فاصله در هر نصف فریم خواهد بود که به صورت زیر نشان میدهیم:
تصمیم آماری به صورت زیر انجام میشود:
براساس تئوری نمونهبرداری، خروجی هر زیر فاصله انتگرالگیری به صورت زیر به دست میآید:]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.