دسامبر 4, 2020

منبع مقاله درباره استاندارد، عصر اطلاعات، دانش آموزان

1 min read
<![CDATA[]]>

2-1-19)مديران و فن آوري اطلاعات
طي دهه گذشته، شش روند اساسي روش استفاده سازمان ها از فن آوري را به طور قابل توجهي تغيير داده است که عبارتند از:(صرافي زاده، 1383، ص 22)
ـ بهره گيري از فن آوري اطلاعات براي دگرگون سازي سازمان ها
ـ استفاده از فن آوري پردازشي اطلاعات به عنوان بخشي از استراتژي هاي سازمان
ـ فن آوري به عنوان بخش حياتي از محيط کار سازمان
ـ بهره گيري به عنوان بخشي حياتي از ميحط کار سازمان
ـ ارتقاء رايانه، از ابزار محاسباتي به رسانه ي ارتباطي براي برقراري ارتباط
ـ رشد اينترنت و شبکه ي گسترده جهاني
اين روند به اين معني است که مديران بايد توانايي درک و کاربرد فن آوري اطلاعات را داشته باشند. کار با رايانه و توانايي بهره برداري از شبکه اينترنت از ضروريات مهارت هاي مديران در عصر نوين است. مديران بايد بتوانند کارشناسان فني را به تفکر وا دارند تا از نوآوري فن آوري در تغيير ماهيت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وري واثربخشي استفاده کنند. در دنياي کنوني سيستم مديريت سنتي دچار تحولات عميقي شده است. جريان عظيم اطلاعات، فرآيند تصميم گيري را نيازمند آشنايي کامل مديران با سيستم هاي اطلاعاتي و استفاد? بهينه از آن ها کرده است. چالش اطلاعات و تقابل مديران سطح عالي سازمان با آن، مستلزم تغييرات بنيادين سازمان و تطابق ساختارهاي سنتي مديريتي با تعامل هاي محيطي است. امروزه مدير موفق مي تواند به نحوي شايسته از فن آوري اطلاعات در ارتقاء نقش مديريتي خود استفاده کند. الگوهاي جديد مديريتي ايجاب مي کند مديران فاقد تفکر ديجيتالي ضمن آموزش هاي فشرد? با فن آوري اطلاعات و کاربردهاي آن آشنا شوند (صرافي زاده، 1383، ص ص23-22).مديران در سازمان ها نقش ها و درکي در زمينه ي فن آوري اطلاعات دارند که عبارت است از:
الف)مديريت اطلاعات- مديريت اطلاعات عبارت است از استمرار تحصيل اطلاعات، استفاده موثر از آن در زمان مناسب. همچنين عبارت است از ادار? اطلاعات به طوري که ويژگي به موقع بودن، صحت، دقت و امنيت در جريان اطلاعات حاکميت پيدا کند (جهانگيري، 1386، ص 20).
ب) مديريت کنترل فن آوري اطلاعات- يکي از نقش هاي اصلي مديريت در سازمان کنترل است. سيستم کنترل عبارت است از مقايسه عملکرد با استانداردها، هر قدر فاصلة اين دو عامل بيشتر شود علامت ارسال مي شود. يکي از کمک هاي سيستم هاي اطلاعاتي، تقويت سيستم هاي کنترل است. هر مدير نياز دارد اطلاعاتي در مورد انحراف وضع موجود با وضع مطلوب (آن چه هست با آن چه بايد باشد) به دست آورد. کنترل شامل کل خط مشي ها، روش ها، و دستور العمل هايي دست به منظور تامين امنيت دارايي هايي سازمان، صحت و اعتبار اسناد و فعاليت بر اساس استانداردهاي کاري سازمان تدوين و اعمال مي شود (جهانگيري، 1386، ص 73).
ج)مديريت عملکرد- نگاه مديران به فن آوري اطلاعات مي تواند عملکرد مديران و تصميمات آن ها را جهت دهي کند اين نگرش به فن آوري اطلاعات مي تواند نگرش هزينه اي و نگرش دارايي باشد.جدول( 2-2) تفاوت اين دو نگرش را نشان مي دهد (جهانگيري، 1386، ص35).
جدول (2-2)ادراک مديران از فن آوري اطلاعات (جهانگيري، 1386، ص35)
موضوع
IT به عنوان هزينه
IT به عنوان دارايي
ارزش به دست آمد? ناشي از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات
محاسب? ROI فن آوري اطلاعات مشکل و سازمان از وارد شدن در عرص?IT ناخوشايند است
محاسبه ROI فن آوري اطلاعات مشکل است سازمان بر اين باور است که IT مي تواند مفيد باشد.
فن آوري اطلاعات چقدر مهم است
استفاد? استراتژيک از IT به عنوان يک عامل غيرمرتبط مدنظر قرار نمي گيرد
استفاده استراتژيک از IT مدنظر است.
چگونه براي فن آوري اطلاعات برنامه ريزي مي شود
برنامه هاي IT رامتخصصان يا مروجان متعصب مي نويسند.
برنامه هاي استراتژيک IT در برنامه هاي کسب و کار پيش بيني مي شود.
عملکرد سيستم اطلاعاتي چگونه ارزيابي مي شود
بدبيني کلي در مورد سيستم هاي اطلاعاتي وجود دارد
عملکرد سيستم اطلاعاتي به عنوان برناه هاي تبليغاتي معمولي به حساب مي آيد.
استراتژي ITچيست
خيلي از کاربران براي IT مورد استفاده قرار نمي گيرند
سيستم اطلاعاتي سازمان در برگيرنده کوچک ترين عناصر سازماني است
بينش مديران د رمورد نقش IT
مديران نقش محدودي را در کسب وکار براي IT در نظر مي گيرند
مديران از IT به عنوان عامل تغيير در کسب وکار استفاده مي کنند
چه انتظاري از مسوولان IT وجود دارد
مسوولان IT به عنوان متخصصان و مديران وظيفه اي تلقي مي شوند
مسوولان IT نقش اساسي در کسب و کارهاي شرکت دارند.
2-1-20) تصميم گيري در مورد فن آوري اطلاعات
اولين قدم در اجراي وظايف مديريت، تصميم گيري است، ليکن با توجه به اين که تصميم گيري بدون وجود اطلاعات و برقراري ارتباطات لازم ميسر نيست،پايه اجرايي چنين وظيفه اي فراهم آوردن اطلاعات لازم براي مديريت است(مومني 1380، ص 7).
در تصميم گيري هاي کليدي مرتبط با فن آوري اطلاعات، مديران عالي سازمان ها بايد نقش اصلي داشته باشند و از تفويض اختيار در اين تصميمات کليدي خودداري کنند. مديران فن آوري اطلاعات براي اتخاذ بسياري از تصميمات مديريتي در حوز? فن آوري اطلاعات افرادي مناسب هستند اما واگذاري حق اتخاذ تصميم در موضوعاتي به آن ها که بر راهبردهاي سازمان تاثير عمده دارند جايز نيست زيرا سنخيتي با وظايف آن ها ندارد. به همين دليل مديران عالي بايد به منظور توليد ارزش واقعي ناشي از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات و اجتناب از بروز فاجعه اي اطلاعاتي نقش اصلي را در اخذ شش تصميم مهم به عهده گيرند که سه تصميم اول نقش راهبردي128 وسه تصميم بعدي جنبة عملياتي129 و اجرايي130 دارد (احمدي و همکاران 1383، ص 44).
2-1-20-1)انواع تصميمات از نظر سايمون- به نظر سايمون (تصميمات برنامه ريزي شده)131 تکراري و روتين بوده و در جايي که مراحل کار تعريف شده در حال اجرا مي باشد، به کار مي روند. (تصميمات غير برنامه ريزي شده)132 نوظهور و ساخت نيافته مي باشند. هيچ روش شناخته شده اي براي تعيين نوع مسأله وجود ندارد، زيرا تا به حال مشاهده نشده يا طبيعت و ساختار آن پيچيده مي باشد و يا به قدري مهم است که استحقاق سنت شکني را دارد (بهشتيان، 1378، ص 296).
2-1-20-2)تصميم گيري و سطوح مديريت- ساختار مديريت هر سازماني را مي توان به صورت مثلثي طبقه بندي کرد. در اين مثلث سه طبقه مديريت وجود دارد که به ترتيب عبارتند از: (مومني، 1380، ص 175)
ـ سطوح مديريت راهبردي يا سطوح مديريت عالي که سياست هاي کلان سازمان را طراحي و اجرا مي کند.
ـ سطوح مديريت راهکاري با مديران اجرايي که مجري سياست هاي مديران عالي و راهبردي سازمان هستند.
ـ سطوح مديريت عملياتي و کارشناسي که معمولا وظايف روزمره (اجرايي) و فعاليت هاي يکنواخت رابه عهده دارند.
در سطوح مديريت راهبردي، تصميمات مديريت جنبه حياتي دارد و براي ماموريت ها و هدف هاي تعيين شده سازمان است. مديران در سطوح عملياتي عموما تصميمات خود را به طور روزمره مي گيرند و مجريان تصميمات راهبردي و راهکاري سازمان هستند، اين نوع وظايف شامل استخدام کارکنان، سفارش کالا و برنامه هاي زمانبندي فعاليت ها مي شود. در حالي که در سطوح راهکاري به چگونگي اجراي راهبردها پاسخ داده مي شود و در نهايت در سطوح عملياتي چگونگي اجراي تصميمات راهکاري (مومني، 1380، ص 175).
2-1-21) وضعيت فن آوري اطلاعات در ايران و جهان
ايرانيان در گذشته با ساماندهي سيستمي براي انتقال سريع و رسمي اطلاعات، سهم بزرگي در تشکيل و نهادينه سازي اولين سيستم انتقال اطلاعات داشته اند و اولين گام ها را در ايجاد جامعه اطلاعاتي جهاني برداشته اند، به نحوي که به راحتي نمي توان اختراع اين فن آوري هاي نوين اطلاع رساني را به طور کامل به اروپائيان نسبت داد. با توجه به شاخص جامعه اطلاعاتي133 بانک جهاني134 با تکيه بر 23 متغير، توانايي شهروندان هر کشور براي مبادله اطلاعات در داخل و خارج کشور سنجيده شده است. در طبقه بندي انجام شده، پنج گروه با عناوين پيشتازان (15 کشور)، کشورهاي داراي برنامه ورود به عصر اطلاعات (12 کشور) کشورهاي شتابان براي ديجيتالي شدن (16 کشور)، که جمع اين سه گروه ، يک سوم کشورهاي جهان را تشکيل مي دهند، کشورهايي که با منابع محدود مالي در آستانه حرکت به اين سمت هستند (12 کشور) گروه پنجم شامل ايران و کشورهاي تازه واردي (15 کشور) که هنوز زير ساخت هاي لازم را ندارند مشخص شده اند (خوارزمي، 1381، ص 43).
همچنين در گزارش توسعه مخابرات سال 2003 که در آستانه برگزاري “اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي” از سوي “ITU در ژنو انتشار يافت، مدل در شاخص دسترسي ديجتالي”135 مطرح و ارايه شد. در اين مدل، چگونگي و ميزان کاربرد اينترنت در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشخص شده است. در اين گزارش، بر مبناي مدل “شاخص دسترسي ديجيتال” که از طرف ITU ارايه شد، توانايي کلي شهروندان هر کشور، براي دسترسي به اطلاعات و کاربرد فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطات بررسي و سنجش شده است. اين بررسي و سنجش براساس 8 متغير در 5 زمينه انجام شده است، زمينه هاي 5 گانه در اين بررسي شامل: آمادگي زيرساخت، امکان دسترسي، سطح آموزش، کيفيت خدمات و کاربرد اينترنت (ميزان استفاده از اينترنت) بوده اند و هشت متغير در برگيرنده: 1- ضريب نفوذ تلفن ثابت 2- ضريب نفوذ تلفن همراه 3- نرخ استفاده از اينترنت به عنوان درصدي از سرانه درآمد (به ساعت استفاده در ماه) 4- نرخ باسوادي بزرگسالان 5 – نرخ ترکيب شده ثبت نام دانش آموزان در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان 6- پهناي باند اينترنت بين المللي 7-ضريب نفود مشترکان باند پهن و 8- ضريب نفوذ مشترکان اينترنت.
در نتايج به دست آمده از اين بررسي و سنجش، ميزان توانايي کشورها براي به کارگيري آي، سي، تي و قوت ها و ضعف هاي آن مشخص شده است. در اين بررسي و سنجش که 178 کشور جهان را در برگرفته، برا ي نخستين بار سلسله مراتب توسعه دسترسي و ميزان کاربرد ICT در سراسر دنيا تعيين شده است. ايران در اين بررسي و سنجش با کسب امتياز 430 درصد و رتبه 77، از بين 178 کشور جهان در رده دسترسي متوسط قرار گرفته است (ضرابي وديگران، 1387، ص ص 75-74).
در سال هاي اخير کشورهاي در حال توسعه به اهميت فن آوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند توسعه ملي پي برده اند و در سياست گذاري خرد و کلان خويش، جايگاه ويژه اي براي آن در نظر گرفته اند با اين حال، اثربخشي سياست هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يک کشور تضمين کننده اثربخش آن در کشور ديگر نيست و از اين منظر، مي توان کشورهاي مختلف را با توجه به ويژگي هاي مختلف آن ها مورد ملاحظه قرار داد. به طور کل در کشورهاي در حال توسعه و در زمينه توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات مي توان به موارد زير اشاره کرد: (محمديان روشن، 1389، ص 41).
ـ ضعف در زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
ـ دسترسي به کالا و خدمات مرتبط با فن آوري اطلاعات و ارتباطات
ـ انحصار در شبکه هاي مخابراتي
ـ عدم يکپارچگي بين واحدهاي دولتي در زمينه بهره گيري از فن آوري
ـ کارفرمايي بخش دولتي
ـ نامطلوب بودن ساختار و سبک مديريتي
ـ کوشش طاقت فرساي دولت ها براي تهيه سرمايه لازم براي ارائه خدمات عمومي ابتدايي
ـ ضريب پايين نفوذ اينترنت
ـ مشکلات دولت ها در بهره گيري از کارکنان زبده در عرصه فن آوري اطلاعات وارتباطات
2-1-22)سياست ها و برنامه هاي فن آوري]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه رایگان درموردکارشناسان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.