ژانویه 18, 2021

منبع مقاله درباره بازده سهام، اندازه شرکت، وجود رابطه

1 min read
<![CDATA[]]>

الف) متغير مستقل: متغير مستقل در اين تحقيق عبارت است از زيرساخت، اتوماسيون اداري،شبکه و امکانات ارتباطي،سيستم گزارشات مديريت و منابع انساني پشتيبان.
ب) متغير وابسته: در تحقيق حاضر متغير وابسته شامل رشد فروش، رشد سودآوري و بازده سهام مي باشد.
* توصيف متغير زيرساخت
مطابق جدول (4-1) و نمودار (4-1) ميانگين امتياز متغير زيرساخت از نظر پاسخ دهندگان 7/2 ، انحراف معيار 828/0 و واريانس برابر 686/0 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير زيرساخت از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بيشترين امتياز معادل 57/4 مي باشد.
جدول4-1) توصيف متغير زيرساخت
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
زيرساخت
135
1
57/4
7471/2
82825/0
686/0
نمودار4-1) هيستوگرام متغير زيرساخت
* توصيف متغير اتوماسيون اداري
مطابق جدول(4-2) و نمودار (4-2) ميانگين امتياز متغير اتوماسيون اداري از نظر پاسخ دهندگان 4/2 ، انحراف معيار 879/0 و واريانس برابر 773/0 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير اتوماسيون اداري از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بيشترين امتياز معادل 5/4 مي باشد.
جدول4-2) توصيف متغير اتوماسيون اداري
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
اتوماسيون اداري
135
1
5/4
424/2
87945/0
773/0
نمودار4-2) هيستوگرام متغير اتوماسيون اداري
* توصيف متغير شبکه و امکانات ارتباطي
مطابق جدول(4-3) و نمودار (4-3) ميانگين امتياز متغير شبکه و امکانات ارتباطي از نظر پاسخ دهندگان 2/2 ، انحراف معيار 858/0 و واريانس برابر 738/0 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير شبکه و امکانات ارتباطي از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بيشترين امتياز معادل 6/4 مي باشد.
جدول4-3) توصيف متغير شبکه و امکانات ارتباطي
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
شبکه و امکانات ارتباطي
135
1
6/4
272/2
8589/0
738/0
نمودار4-3) هيستوگرام متغير شبکه و امکانات ارتباطي
* توصيف متغير سيستم گزارشات مديريت
مطابق جدول(4-4) و نمودار (4-4) ميانگين امتياز متغير سيستم گزارشات مديريت از نظر پاسخ دهندگان 7/2 ، انحراف معيار 044/1 و واريانس برابر 091/1 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير سيستم گزارشات مديريت از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بيشترين امتياز معادل 63/4 مي باشد.
جدول4-4) توصيف متغير سيستم گزارشات مديريت
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
سيستم گزارشات مديريت
135
1
5
7556/2
04429/1
091/1
نمودار4-4) هيستوگرام متغير سيستم گزارشات مديريت
* توصيف متغير منابع انساني پشتيبان
مطابق جدول(4-5) و نمودار (4-5) ميانگين امتياز متغير منابع انساني پشتيبان از نظر پاسخ دهندگان 7/2 ، انحراف معيار 86/0 و واريانس برابر 74/0 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير منابع انساني پشتيبان از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بيشترين امتياز معادل 63/4 مي باشد.
جدول4-5) توصيف متغير منابع انساني پشتيبان
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
منابع انساني پشتيبان
135
1
63/4
7142/2
86047/0
74/0
نمودار4-5) هيستوگرام متغير منابع انساني پشتيبان
* توصيف متغير رشد فروش
مطابق جدول(4-6) و نمودار (4-6) ميانگين متغير رشد فروش از نظر پاسخ دهندگان 7/25 ، انحراف معيار 171/32 و واريانس برابر 036/1035 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير رشد فروش از نظر پاسخ دهندگان معادل 5/79-درصد و بيشترين امتياز معادل 5/96درصد مي باشد.
جدول4-6) توصيف متغير رشد فروش
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
رشد فروش
135
5/79-درصد
5/96درصد
7185/25
17197/32
036/1035
نمودار4-6) هيستوگرام متغير رشد فروش
* توصيف متغير رشد سود آوري
مطابق جدول(4-7) و نمودار (4-7) ميانگين متغير رشد سود آوري از نظر پاسخ دهندگان 1/59 ، انحراف معيار 628/77 و واريانس برابر 186/6026 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير رشد سود آوري از نظر پاسخ دهندگان معادل 196- درصد و بيشترين امتياز معادل 279درصد مي باشد.
جدول4-7) توصيف متغير رشد سود آوري
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
رشد سود آوري
135
196-درصد
279درصد
1148/59
62852/77
186/6026
نمودار4-7) هيستوگرام متغير رشد سود آوري
* توصيف متغير بازده سهام
مطابق جدول(4-8) و نمودار (4-8) ميانگين متغير بازده سهام از نظر پاسخ دهندگان 04/71 ، انحراف معيار 432/69 و واريانس برابر 922/4820 مي باشد. کمترين امتياز مربوط به متغير بازده سهام از نظر پاسخ دهندگان معادل 49/22-درصد و بيشترين امتياز معادل 24/298درصد مي باشد.
جدول4-8) توصيف متغير بازده سهام
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
بازده سهام
135
49/22-درصد
24/298درصد
0406/71
43286/69
922/482
نمودار4-8) هيستوگرام متغير بازده سهام
4-3) بررسي مدل تحقيق و آزمون فرضيات تحقيق
در اين بخش به بررسي مدل تحقيق پرداخته مي شود.در ابتدا مدل بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد. در نمودار (4-9) ميزان تاثير متغيرهاي تحقيق بر همديگر را مشاهده مي شود.
نمودار 4-9) آزمون مدل تحقيق (حالت استاندارد)
نمودار 4-10) آزمون مدل تحقيق (حالت اعداد معني داري)
با توجه به نمودار(4-9)و(4-10) مي توان به معني دار بودن ارتباط بين متغيرهاي تحقيق پي برد. در اين حالت اعدادي معني دار خواهند بود که اعداد حاصل شده خارج از بازه ( 96/1 و 96/1- ) باشند. به اين معني که اگر در آزمون t عددي بين 96/1 و 96/1- باشد بي معنا خواهد بود.
جدول (4-9) نشان دهنده وجود يا عدم وجود روابط بين متغيرهاي تحقيق است و همان طور که مشاهده مي شود فقط بين سيستم گزارشات مديريت با رشد سودآوري شرکت و هم چنين بين منابع انساني پشتيبان با رشد فروش شرکت رابطه اي وجود ندارد .
جدول4-9) بررسي مدل تحقيق بدون درنظر گرفتن اندازه شرکت
متغيرها
ميزان t
ميزان رابطه
وجود رابطه
زير ساخت و رشد فروش شرکت
773/4
372/0
(
زير ساخت و رشد سود آوري شرکت
475/2
221/0
(
اتوماسيون اداري و رشد فروش شرکت
931/2
157/0
(
اتوماسيون اداري و رشد سود آوري شرکت
19/2
191/0
(
شبکه و امکانات ارتباطي و رشد فروش شرکت
425/3
316/0
(
شبکه و امکانات ارتباطي و رشد سود آوري شرکت
741/2
174/0
(
سيستم گزارشات مديريت و رشد فروش شرکت
831/2
186/0
(
سيستم گزارشات مديريت و رشد سود آوري شرکت
112/1
073/0
(
منابع انساني پشتيبان و رشد فروش شرکت
148/1
093/0
(
منابع انساني پشتيبان و رشد سود آوري شرکت
948/2
166/0
(
رشد فروش شرکت و بازده سهام
824/7
444/0
(
رشد سود آوري شرکت و بازده سهام
839/6
382/0
(
سپس مدل تحقيق را با توجه به اندازه شرکت مورد بررسي قرار مي دهيم .از آن جايي که اندازه شرکت را طريق لگاريتم فروش شرکت محاسبه شده است؛ ابتدا شرکت هاي مورد بررسي با توجه به لگاريتم فروش به دو گروه بزرگ و کوچک تقسيم شده اند:
* بررسي مدل تحقيق براي شرکت هاي کوچک:
نمودار 4-11) آزمون مدل تحقيق براي شرکت هاي کوچک
مشاهده مي شود که در مدل آماره تي براي شرکت هاي کوچک شش رابطه کوچکتر از 96/1 مي باشد که نشان دهنده آنست که روابطشان معني دار نبوده است، اما براي ديگر متغير ها رابطه معني دار بوده است.
* بررسي مدل تحقيق براي شرکت هاي بزرگ
نمودار 4-12) آزمون مدل تحقيق براي شرکت هاي بزرگ
مشاهده مي شود که در مدل آماره تي براي شرکت هاي بزرگ پنج رابطه کوچکتر از 96/1 مي باشد که نشان دهنده آنست که روابطشان معني دار نبوده است، اما براي ديگر متغير ها رابطه معني دار بوده است.
طبق جدول (4-10) در شرکت هاي کوچک روابط بين اتوماسيون اداري با رشد فروش، اتوماسيون اداري با رشد سود آوري، سيستم گزارشات مديريت با رشد فروش، منابع انساني پشتيبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوري با بازده سهام شرکت تاييد شدند اما در شرکت هاي بزرگ روابط بين زيرساخت و رشد فروش، زيرساخت و رشد سودآوري، اتوماسيون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوري، منابع انساني با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنين رشد سودآوري با بازده سهام پذيرفته شدند.
جدول 4-10) بررسي مدل تحقيق با درنظر گرفتن اندازه شرکت
متغيرها
شرکت هاي بزرگ
شرکت هاي کوچک
ميزان t
ميزان رابطه
وجود رابطه
ميزان t
ميزان رابطه
وجود رابطه
زير ساخت و رشد فروش شرکت
539/5
427/0
(
771/1
282/0
(
زير ساخت و رشد سود آوري شرکت
566/2
253/0
(
087/1
142/0
(
اتوماسيون اداري و رشد فروش شرکت
051/4
164/0
(
091/2
186/0
(
اتوماسيون اداري و رشد سود آوري شرکت
350/1
093/0
(
157/2
327/0
(
شبکه و امکانات ارتباطي و رشد فروش شرکت
813/3
378/0
(
796/1
283/0
(
شبکه و امکانات ارتباطي و رشد سود آوري شرکت
319/2
178/0
(
260/1
151/0
(
سيستم گزارشات مديريت و رشد فروش شرکت
787/1
108/0
(
146/2
245/0
(
سيستم گزارشات مديريت و رشد سود آوري شرکت
391/1
104/0
(
049/0
006/0
(
منابع انساني پشتيبان و رشد فروش شرکت
390/2
121/0
(
717/2
269/0
(
منابع انساني پشتيبان و رشد سود آوري شرکت
237/0
013/0
(
632/0
063/0
(
رشد فروش شرکت و بازده سهام
474/21
598/0
(
549/5
399/0
(
رشد سود آوري شرکت و بازده سهام
058/18
466/0
(
565/4
361/0
(
فصل پنجم
بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه
در اين فصل از تحقيق،حاصل کار يعني آن چه را در فصل چهارم به دست آمده با يافته ها و مطالعات و تحقيقات پيشين که در فصل دوم به آن اشاره شده است ،ترکيب شده و مورد بحث قرار مي گيرد .در ابتدا نتايج حاصل از تحقيق ذکر مي شود و به دنبال آن به ذکر پيشنهادات کاربردي و همچنين پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي پرداخته مي شود
5-2) نتيجه گيري
نتايج حاصل از تحقيق در قالب شاخص هاي آمار توصيفي و نيز بررسي مدل و آزمون فرضيه ها عبارتند از:
5-2-1)نتايج آمار توصيفي- بر اساس توصيف و تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده مي توان گفت:
1)در شرکت هاي مورد بررسي ميانگين امتياز متغير زيرساخت از نظر پاسخ دهندگان 7/2 ، انحراف معيار 82/0 مي باشد. کم ترين ميانگين مربوط به متغير زيرساخت از نظر پاسخ دهندگان مربوط به عامل کارايي شبکه هاي ارتباط الکترونيکي و بيشترين ميانگين مربوط به تعداد کامپيوترها مي باشد.
جدول5-1) توصيف نظام اندازه گيري مربوط به متغير زيرساخت
مولفه
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
تعداد کامپيوترها
3.21
1.182
1.397
قابليت هاي کامپيوتري
2.81
0.975
0.950
تعداد چاپگرها
2.67
1.099
1.207
توانمندي بسته هاي نرم افزاري
2.72
1.056
1.116
کارايي شبکه هاي ارتباط]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.