ژانویه 17, 2021

منبع مقاله درباره دانش آموزان دختر، دانش آموزان، دانش آموز

1 min read
<![CDATA[]]>

پرسشنامه حالات هويت بنيون و آدامز (EOM-EIS-2)1
يکي از روانشناسان معروف که نام او با “هويت يابي” در دوره نوجواني تداعي مي شود اريکسون است. او دوره نوجواني را به عنوان پلي بين کودکي و بزرگسالي در نظر گرفته که داراي اهداف و ويژگي هاي خاصي مي باشد، که اين اهداف عبارتند از:
الف) پذيرش تغييرات فيزيولوژيکي و جسماني بلوغ
ب) اکتساب استقلال
ج) پيدايش يک هويت محکم و منسجم
د) رشد الگوهاي شناختي بزرگسالي (نقل از آدامز و مونته ماير، 1989).
بحران هويت که اريکسون (1959) حل آن را نشانه پيروزي و رسيدن به تعادل خود دوره نوجواني مي داند، بحران خوديابي و تشکيل شخصيت است. در تعريف هويت، استمرار شخصيت به عنوان يک واژه کليدي به کار مي رود. استمرار شخصيت به اين معني است که فرد در طول زمان و مکان همان شخص است و نه شخص ديگر. در اين حالت هم خود فرد و هم ديگران او را “همان فرد” تشخيص داده و مي شناسند. اين نوع از هويت معمولاً با استفاده از نام، حالات و موقعيت اجتماعي، حرفه، نشاني و نظاير آن بيان مي شود.
مارسيا2 پس از اريکسون به اين نتيجه رسيد که شکل گيري هويت در مراحل مختلفي صورت مي گيرد. به عقيده وي نوجوانان در پيشرفت خود به سوي يک هدف منسجم چهار حالت را پشت سر مي گذارند. اين چهار حالت هويت عبارتند از:
1- هويت آشفته: در اين حالت به ندرت تعهدي نسبت به اشخاص، عقايد، اصول وجود دارد. در عوض تأکيد عمده اي براي زندگي در لحظه حاضر مي باشد. همچنين به نظر مي رسد فرد از درون خالي است و يا فاقد خود بوده و سرگردان مي باشد.
2- هويت زود شکل گرفته: از مشخصات آن اجتناب آزادانه است. فرد بيشتر توسط ديگري جهت داده مي شود تا توسط خودش، نقشي را که افراد قدرتمند يا دوستان با نفوذ به او توصيه مي کنند، با فراغ بال مي پذيرند. به نظر مي رسد که فرد از مسئوليتي که به دنبال آزادي وجود دارد، مي ترسد.
3- هويت به تعويق افتاده: اين نوع هويت معمولاً نتيجه يک تصميم سنجيده و يا تعمق مي باشد که فرد به خود فرصت مي دهد تا از فشار ناشي از مدرسه، دانشگاه و يا اولين شغل تا حدي خلاصي يابد. هدف اين است که فرصتي براي نفس کشيدن ايجاد شود تا طي آن فرد جنبه هاي رواني خود و حقيقت عيني را بهتر کشف کرده و بشناسد.
4- هويت موفق يا پيشرفته: مارسيا، هويت موفق را تقريباً شامل رويارويي و با بحرانهاي شخصي و تصميم گيري متفکرانه مي داند. فرد نسبت به انتخاب هاي گوناگون و دشواري که زندگي برايش فراهم نموده، آگاه مي گردد و اين تقريباً رسيدن به مرحله ميان واگرايي است که پياژ مطرح مي نمايد. انتخابي که مي کند، همراه با تعهد مي باشد، تعهدي که منابع رواني فرد را در خدمت به رسيدن هدفي قرار مي دهد (نقل از حسين زاده، 1387).
اين پرسشنامه را بنيون و آدامز3 در سال 1986 با اصلاح پرسشنامه حالات هويت نسخه اول، و با توجه به نظريه اريکسون و مارسيا طراحي کرده اند که اين پرسشنامه از 64 آيتم تشکيل شده و شامل چهار خرده مقياس آشفته، زودشکل گرفته، تعويق افتاده و پيشرفته مي باشد که ره يک شامل 16 سوال مي باشند که شيوه نمره گذاري در مقياس طيف ليکرت به گونه اي است که از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف به ترتيب نمره 6 تا 1 تعلق مي گيرد و دامنه هر يک از چهار مولفه بين 16 و 96 مي باشد که تفسير هر يک از مقياسها به اين شرح است:
در حالت هويت آشفته نمره 53 و بالاتر نشان دهنده وجود هويت آشفته در فرد است. در حالت هويت زود شکل گرفته نمره 53 و بالاتر نشان دهنده تشکيل هويت زود شکل گرفته مي باشد. در حالت هويت به تعويق افتاده نمره 63 و بالاتر نشانگر وجود هويت تعويق افتاده در نوجوان مي باشد و در حالت هويت پيشرفت نمره 73 و بالاتر نشانگر تشکيل اين نوع هويت در فرد مي باشد.
روايي و پايايي
جهت سنجش پايايي مولفه هاي هويت، کارلسون با انتخاب 162 دانشجو، همساني دروني 69/0 براي خرده مقياس هويت آشفته، 81/0 براي خرده مقياس هويت زودشکل گرفته، 66/0 براي خرده مقياس هويت به تعويق افتاده و 76/0 براي خرده مقياس هويت پيشرفته با ميانگين 77/0 بدست آورد (بنيون و آدامز، به نقل از آقا سلطاني، 1378).
ضريب پايايي اين پرسشنامه با روش آزمون مجدد را نيز رحيمي نژاد (1379) در دانشجويان ايراني مورد مطالعه قرار داده است که از 54/0 تا 76/0 متغير است. در پژوهش عسگريان مقدم زنجاني، باقري، جزايري ترکمان و اميري تحت عنوان مقايسه ي هوش هيجاني و سبک هاي هويت در زنان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و زنان عادي که در سال 1392 انجام شده است، ميزان ضريب آلفاي کرونباخ مقياس عقيدتي، در گروه دانشجويان ايراني از 59/0 تا 73/0 به دست آمد و ضريب آلفاي مقياس بين شخصي در همان گروه از 6/0 تا 81/0 متغير بود. در اين پژوهش آلفاي کرونباخ براي هر يک از خرده مقياس ها يعني هويت کسب شده، تعليق يافته، ضبط و پرتکنده شده و کل پرسشنامه به ترتيب 76/0، 72/0، 63/0، 71/0 و 74/0 به دست آمد.
در پژوهش آقاگدي و اعتمادي تحت عنوان بررسي اثربخشي آموزش نظريه ي انتخاب و کنترل گلاسر بر تحول الگوي هويت نوجوانان که در سال 1391 انجام شده است، در مطالعه اعتبار پرسشنامه بر حسب ضريب آلفاي کرونباخ اجرا شده در ميان 438 نفر از دانشجويان زن و مرد در مقياس هاي هويت عقيدتي و هويت بين شخصي از 59/0 تا 81/0 بدست آمد. نتايج به دست آمده از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ در پژوهش بنيون و آدامز در سال 1986، در همان مقياس ها از 62/0 تا 75/0 گزارش شده است، که نتايج مشابه است (آدامز، 1989؛ به نقل از رحيمي نژاد، 1379). در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي محاسبه شده به روش آلفاي کرونباخ در کل مقياس 75/0 و در هر يک از خرده مقياس هاي هويت آشفته – زود شکل گرفته – به تعويق افتاده و پيشرفت به ترتيب ضرايب 65/0 ، 72/0، 64/0 و 74/0 محاسبه شد.
روايي سازه پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي بررسي شد. با استفاده از ملاک ارزش ويژه بالاتر از واحد روش کايزر و چرخش واريماکس پس از 17 پرخش آزمايشي 19 عامل بدست آمد. براي تعيين تعداد و عوامل مناسب از بين 19 عامل با استفاده از آزمون شيب دامنه کتل استخراج 4 عامل مناسب تشخيص داده شد. با تعيين 4 عامل براي استخراج عوامل با پرخش واريماکس پس از 9 چرخش آزمايشي مواد آزمون در قالب 4 عامل استخراخ شدند؛ عامل اول( هويت زودرس) با ارزش ويژه 06/7، عامل دوم (هويت به تعويق افتاده) با ارزش ويژه 89/5، عامل سوم (هويت سردرگم) با ارزش ويژه 36/4 و عامل چهارم (هويت پيشرفت) با ارزش ويژه 52/2 با توجه به تناسب مواد چهار مقياس پرسشنامه سنجش هويت عيني با کليد پرسشنامه تهيه شده توسط آدامز و همکارانش قابل نامگذاري تشخيص داده شدند. از ميان 16 مقياس هر يک از مقياس هاي چهارگانه پرسشنامه مذکور، 15 ماده از مقياس هويت زودرس با بار عاملي 39/0 تا 75/0، 14 ماده از مقياس هويت به تعويق افتاده با بار عاملي 33/0 تا 60/0، 10 ماده از مقياس هويت سردرگمي با بار عاملي 29/0 تا 62/0 و 10 مقياس هويت پيشرفت با بار عاملي 30/0 تا 69/0 وجود 4 عامل هويتي در گروه ايراني را تأييد مي کند (رحيمي نژاد، 1379).
در پژوهش رحمان پور، بهرامي و کريمي تحت عنوان رابطه نوع هويت يابي با سطوح سازگاري در دانش آموزان دختر دبيرستاني تهران ، دامنه آلفاي کرونباخ از 60/0 تا 87/0 بدست آمد.
در پژوهش پاشا و گودرزيان تحت عنوان رابطه سبک هاي هويت و رشد اخلاقي با مسئوليت پذيري در دانشجويان، ضرايب پايايي پرسشنامه سنجش حالات هويت بنيون و آدامز بين 79/0 تا 88/0 نوسان دارد. همچنين آقاسلطاني (1378) براي اعتبار اين پرسشنامه گزارش کرد که تمامي سبک هاي هويت از اعتبار قابل قبولي برخوردار مي باشند.
کليد نمره گذاري
عنوان
کاملاً موافق
بسيار موافق
موافق
مخالف
بسيار مخالف
کاملاً مخالف
امتياز
6
5
4
3
2
1
سوالات خرده مقياس ها (مولفه ها)
رديف
خرده مقياس
سوالات
تعداد سوال
1
هويت به تعويق افتاده
5-9-11-12-14-26-31-32-34-36-43-47-48-54-57-61
16
2
هويت پيشرفته
8-13-15-18-20-22-33-35-40-42-45-46-49-51-55-60
16
3
هويت آشفته
3-17-21-24-27-28-37-38-39-41-44-50-58-62-63-64
16
4
هويت زود شکل گرفته
1-2-4-6-7-10-16-19-23-25-29-30-52-53-56-59
16
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
يافته هاي تحليلي
براي پاسخ گويي به سئوالات پژوهش و بررسي رابطة بين متغيرهاي پژوهش در كل نمونه از آزمون تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شده است . روش رگرسيون گام به گام نسبت به ساير روش ها ارجحيت دارد زيرا سهم هريك از متغيرها در هر گام آن بررسي مي شود .
گاه اتفاق مي افتد كه كه متغيري كه پيش از ديگر متغيرها وارد معادله شده است وقتي باقي متغيرها هم وارد مي شوند از معادله حذف مي شود. به اين دليل كه متغيرهاي بعدي داراي اطلاعات مشترك با آن است . بنابراين اين روش احتمالاً زيرمجموعه هاي رضايت بخش كوچك تري از متغيرها را انتخاب مي كند )هومن،( 1385 . در جدول شماره 1 معناداري كل مدل رگرسيون براي چهار متغير پيش بين (يعني سه سبك هويتي و هويت علمي)ارائه شده است.
فرض 1- بين سبک هاي هويت و انگيزه پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت معني داري وجود دارد.
فرض2- بين هويت علمي و انگيزه پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت معني داري وجود دارد.
جدول 1. معناداري مدل رگرسيون براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس سبكهاي هويت و و هويت علمي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.