ژانویه 16, 2021

منبع مقاله درباره سهامداران، بورس اوراق بهادار، بازده سهام

1 min read
<![CDATA[]]>

در اين فصل ابتدا مختصرا به بيان مسأله تحقيق ، سپس به ضرورت و اهميت ، اهداف و چهارچوب نظري تحقيق ، تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها پرداخته شده و در نهايت قلمرو موضوعي ، مکاني و زماني تحقيق معرفي شدند.
1-2 ) بيان مسأله
عملکرد مالي14 شرکت يکي از موضوعات مهم سهامداران و مديران موسسات انتفاعي است. مديران با بکارگيري روش هاي جديد تلاش مي کنند تا عملکرد مطلوبي در اين زمينه ارايه کنند. عوامل متعددي بر عملکرد مالي شرکت ها تاثير گذار است و هر شرکتي سعي مي کند مجموعه اي از روش هاي کارا و موثر را براي بهبود فرآيندهاي تجاري انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). بايد توجه داشت بخشي از شاخص هاي عملکرد سازماني، شاخص هاي مالي هستند. در کل عملکرد مالي عبارت است از درجه يا ميزاني که شرکت به اهداف مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت آنان نايل مي آيد. اهداف عملياتي که مديرعامل شرکت در راستاي دست يابي به هدف اصلي يعني افزايش ثروت سهامداران دنبال مي کند دربرگيرنده شاخص ها و معيارهايي است که بر مبناي آن مي توان عملکرد مالي يک شرکت انتفاعي را اندازه گيري کرد(خداداد حسيني و همکاران،1385،ص68).
امروزه شرکت هاي ايراني تلاش هاي بسياري براي ارايه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و مي کوشند تا با استفاده از تکنيک ها و ابزارهاي متعددي به اين مهم دست يابند. با بررسي عملکرد شرکت هاي ايراني مي توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگيز رشد و بازده سرمايه گذاري طي ده سال گذشته بود و اين در حالي است که کارشناسان، پتانسيل شرکت هاي حاضر در بازار سرمايه اي ايران را از لحاظ عملکرد بهتر و بيش از اين مي دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).براي عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه هاي مختلفي سرمايه گذاري مي کنند که يکي از اين جنبه ها، فن آوري اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوري اطلاعات مستلزم برنامه ريزي دقيق و علمي براي کاربري اقتصادي آن است.با توجه به شرايط ضعيف اقتصادي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهاي اقتصادي آن موضوع ويژه اي است که مورد توجه صاحب نظران و مجريان برنامه هاي توسعه قرار دارد. از طرفي با توجه به نقش شاخص بازده سرمايه گذاري15 در تصميم گيري هاي مالي، اثربخشي مالي فن آوري اطلاعات موضوع مهمي است که مي تواند نقش موثري در نگرش و تمايل بنگاه هاي اقتصادي براي توسعه آن داشته باشد (خداداد حسيني و همکاران،1385،ص62). بررسي ها نشان مي دهند بين سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسويه مثبتي وجود دارد. فن آوري اطلاعات منجر به افزايش توانايي سازمان ها و در نتيجه، افزايش تنوع محصولات و بهبود کيفيت و جلب رضايت مشتري مي گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر اين مي توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونيکي16 امروز به طور فزاينده اي به فن آوري اطلاعات وابسته شود و از آن تاثير بگيرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوري اطلاعات مي توان در سريع ترين زمان اطلاعات مناسب را با کمترين هزينه درباره وجود مشتريان در بازارهاي خارجي ، محصولات شرکت هاي رقيب ، قيمت مواد خام در سراسر جهان براي تصميم گيري تامين کرد. بنابراين شرکت ها مي توانند رويه هاي تصميم گيري خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستاني و هاديلو،1390،ص166). بايد توجه داشت که حوزه هاي سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در چند بخش تقسيم مي شود (کردستاني و هاديلو،1390،ص171)؛ ( مقيم تيرگر،1391،ص174)
1- زيرساخت
2- اتوماسيون اداري
3- شبکه و امکانات ارتباطي
4- سيستم گزارشات مديريت
5- منابع انساني پشتيبان
با توجه به مطالب بيان شده، محور اصلي اين تحقيق متمرکز بر شناسايي عوامل سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات و رابطه آن با عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
1-3)اهميت وضرورت موضوع تحقيق
به نظر بسياري از صاحب نظران فن آوري اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامي جنبه ها وصنايع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهايي به عنوان سرمايه سازماني تصور نمي شد، فرآيند مديريت هنري فردي تصور مي شد، نه به عنوان فرآيند هماهنگي وسيع جهاني گسترده.اما امروزه اهميت و ضرورت سيستم هاي اطلاعاتي درک شده است،زيرا بيشتر سازمان ها براي موفقيت خود به اين سيستم ها نياز دارند.فن آوري اطلاعات اخيراً به عنوان يکي از منابع توليد در تابع بهره وري قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادي بنگاه ها، کشورها و صنايع مورد بررسي قرار مي گيرد .هدف ازاين بررسي،تحليل موشکافانه يکي از دلايلي است که سبب مي شود برخي بنگاه ها دراستفاده از اين فن آوري به اندازه کافي اثربخشي نداشته باشند(خادمي،1386،ص47).
استفاده از فن آوري اطلاعات در حال حاضر به عنوان يک اصل اساسي براي کسب مزيت رقابتي و رقابت در بازارهاي رقابتي امروزي است. براي اين که يک شرکت بتواند با رقباي داخلي وخارجي روبرو شود نياز به تجهيزاتي دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت شود.استفاده فن آوري اطلاعات در شرکت ها مي تواند در سودآوري17، بهره وري و سرعت عملکرد آن ها تاثير بگذارد.انجام اين تحقيق ميتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشويق مديران براي استفاده از فن آوري اطلاعات کمک کند.به نظر مي رسد براي آن كه شرکت ها از حالت ايستا خارج و به گردش مستمر دارايي هاي خود بپردازند لازم است هماهنگي هايي ميان محصول ومصرف کننده خود ايجاد نمايند تا بتواند سرمايه هاي گران قيمت خود را تحرك بخشيده و از طريق گردش سريع تر سرمايه حاشيه سود خود را منطقي تر کنند. چنين شرکت هايي بايد بتوانند اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل توليد و تدارك مواد انتقال دهند تا توليد را با توجه به اطلاعات کافي برنامه ريزي نمايند(رفيعي،1383،ص5).
با توجه به اين که شرکت ها به دنبال سود آوري در فضاي رقابتي حال حاضر هستند و از طرفي فن آوري اطلاعات و نقش آن در شرکت هاي انتفاعي روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است ، تحقيق پيرامون اين مسأله که سرمايه گذاري در بخش فن آوري اطلاعات چگونه و تا چه ميزان بر عملکرد مالي شرکت ها موثر است ، ضرورت پيدامي کند. هدف اکثر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزايش ثروت سهامداران است و براي دستيابي به اين هدف از ابزارها ( تصميمات مديريتي ) مختلفي بهره مي برند که يکي از آن ها سرمايه گذاري در بخش فن آوري اطلاعات است. نتايج تحقيق حاضر ميتواند به ميزان زيادي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحي استراتژي هاي بهبود آن حائز اهميت باشد.
1-4)اهداف تحقيق
اهداف اين تحقيق را مي توان به دو قسمت علمي وکاربردي طبقه بندي نمود که عبارت است:
الف)اهداف علمي- در اينجا هدف اصلي پاسخ به سوال اصلي تحقيق بوده که مي توان در قالب موارد زير آن را بيان نمود:
* توصيف متغيرهاي تحقيق شامل زيرساخت ها، اتوماسيون اداري، شبکه و امکانات ارتباطي، سيستم گزارشات مديريت، منابع انساني پشتيبان، رشد فروش، رشد سودآوري و نرخ بازده سهام
* تعيين ارتباط بين متغير هاي تحقيق در قالب مدل ارايه شده
* آزمون فرضيه هاي تحقيق
ب)اهداف کاربردي- هدف کاربردي اين تحقيق در شناخت ابعاد مختلف فن آوري اطلاعات است که مديران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انساني بتوانند به کارگيري IT در شرکت ها را برنامه ريزي و کنترل نمايند و نيز بتوانند در راستاي بهبود عملکرد از IT استفاده نمايند.
1-5 )چهارچوب نظري تحقيق
چهارچوب نظري بنيادي است که تمامي تحقيق بر آن استوار مي شود.اين چهارچوب شبکه اي است منطقي،توصيفي و پرورده ،مشتمل بر روابط موجود ميان متغيرهايي که در پي اجراي فرايندهايي چون مصاحبه،مشاهده و بررسي پيشينه شده اند.اين متغيرها ناگزير با مسآله تحقيق مرتبط هستند.پس از شناسايي متغيرهاي مناسب بايد شبکه اي از روابط ميان متغيرها تدوين شود تا بتوان فرضيه هاي مرتبط با آن ها را پديد آورد و سپس آزمود. نتايج آزمون فرضيه ها (که متضمن تائيد يا عدم تائيد است)،درجه حل شدن مشکل به ياري يافته هاي تحقيق آشکار مي شود. به اين ترتيب چهارچوب نظري گام مهمي در فرايند تحقيق به شمار مي آيد(سکاران،1381،ص94). در اين راستا بررسي متون اخير نشان مي دهد که محققان مختلفي تاثير فن آوري اطلاعات بر عملکرد مالي را مورد بررسي قرارداده اند.با توجه به مدل ها و تحقيقات انجام شده در گذشته مدل اين تحقيق طراحي شده و در نمودار(1-1)به تصوير کشيده شده است. که تاثير مستقيم عوامل سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات را بر عملکرد مالي مورد آزمون قرار مي دهد:
نمودار (1-1) مدل تحقيق
1-6) فرضيه ها
با توجه به مدل تحقيق، فرضيه هاي اين تحقيق به قرار زير است:
1.بين زيرساخت هاي فن آوري اطلاعات و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
2.بين زيرساخت هاي فن آوري اطلاعات و رشد سودآوري شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
3.بين اتوماسيون اداري و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
4.بين اتوماسيون اداري و رشد سودآوري شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
5.بين شبکه و امکانات ارتباطي با رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
6.بين شبکه و امکانات ارتباطي با رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
7.بين سيستم گزارشات مديريت و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
8.بين سيستم گزارشات مديريت و رشد سودآوري شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
9.بين منابع انساني پشتيبان و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
10.بين منابع انساني پشتيبان و رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
11.بين رشد فروش شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.
12.بين رشد سود شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.
ضمنا اندازه شرکت به عنوان متغير تعديل گر در تمام روابط فوق در نظر گرفته شده است.
1-7)تعريف عملياتي و مفهومي متغيرهاي تحقيق:
تعاريف عملياتي، سطح مفهومي(نظري) را با سطح تجربي مشاهده پيوند مي زند و محقق را قادر مي سازد که با استفاده داده هاي اوليه اي که همواره به صورت واقعيت هاي مشاهده پذير قابل اندازه گيري در اختيار اوست تا بتواند تحقيق را اجرا کند(خاکي ،1387،ص62) تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق به شرح زير مي باشد:
الف) سرماي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.