ژانویه 20, 2021

منبع مقاله درباره عزت نفس، دانش آموزان، دانش آموز

1 min read
<![CDATA[]]>

طي پژوهش که ريچروسکي (2000)، به نقل از فروغ‌مند (1385)، انجام شده نتايج نشان داد که شرکت در کلاس‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي موجب ايجاد عزت نفس مي‎شود برطبق يک تئوري عزت نفس انگيزه پيشرفت را تقويت مي‎کند، انعطاف پذيري در مقابل تغييرات را افزايش مي‎دهد و نگرش‌هاي مثبت در جهت پيشبرد احساس خودکفايي را تقويت مي‎کند.
نيکلس و ميلر (1994) طي مطالعاتي به مقايسه تأثير يادگيري مشارکتي با آموزش سنتي بر انگيزه پيشرفت دانش‌آموزان پرداختند، نتايج نشان داد که آزمودني‌هاي گروه يادگيري مشارکتي از انگيزه پيشرفت بالاتري برخورد دارند و به موضوع مورد مطالعه که جمعي بود علاقه بيشتري دارند.
مطالعه نشان مي دهدکه افرادباعزت نفس بالا خيلي بااعتمادترازافرادي هستندکه داراي عزت نفس پايين مي باشندوتلاش هايشان رابه سوي موفقيت سوق مي دهد(پاول يلسما1998).
هم چنين تحقيقات عموما نشان دهنده ي آن است که احساس شايستگي ولياقت عامل براي دستيابي به سطوح بالايي ازانگيزش دروني است افراد باعزت نفس بالا معمولا بيش ازافرادداراي عزت نفس پايين عهده دارندوموفق به تحقيق اهداف مشکل مي شوند( باندورا 1982).
دانش آموزاني که داراي احساس مفيدبودن وشايستگي اندسعي مي کنندتوجه خودرا روي انجام مطلوب وظايف خودرامتمرکزکرده،اثرهاي کمبودامکانات رابه حداقل برسانند(گاتن وروبرت1992) .
افراد داراي عزت نفس بالا به احتمال زيادبعدازاولين شکست بيشترازافراد باعزت نفس پايين درمقابل موانع ايستادگي مي کنند درحقيقت عزت نفس درتصميم گيري انعطافي ،متغييرهاي کليدي به شمار مي آيند(روبرت بروکس1999) تحقيقات ايلمبر1986 همبستگي معناداري بين اضطراب وخودپنداره مثبت نشان داده است.
تانگ وسارسفيلد بالدوين دريک تحقيق آزمايشي اثرات عزت نفس ،نوع وظيفه وپسخوراندعملکردبررسي ميل وعلاقه به شغل وانگيزش دروني افراد را مورد بررسي قرار دادند.دراين بررسي 120دانشجوي رشته روان شناسي به عنوان آزمودني انتخاب شدند.محققان پس ازمشخص کردن نمونه هاي عزت نفس آزمودني هاي آنان را ازلحاظ انجام کارمشکل ازتنظيم جملات ازکلمات درهم ريخته بود به گروه باشرايط آسان ومشکل تقسيم کردند.
ديپ بوي ،زولوسکي،ديوهوست وآروي طي يک مطالعه رابطه ي ميان خشنودي شغلي وعلاقه ي شغلي راباعزت نفس موردبررسي قراردادند نتايج نشان داد که رابطه ي مثبت معني داري بين علاقه ي شغلي وخشنودي شغلي براي افرادواجد عزت نفس بالا وجود دارد درحالي که اين رابطه افرادباعزت نفس پايين وجودندارد.(سبحاني1382).
روبين (1978)اسکالويک(86-1984)بين پيشرفت تحصيلي وعزت نفس کلي نيزهمبستگي 2% تا 4% يافته اندهمچنين درهمين رابطه ماروگاماوهمکاران 1988 پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رادرسنين 9و12و15 سالگي وعزت نفس کلي را درسن 12 سالگي متغييرهاي کنترل کننده ي طبقه اجتماعي وتوانايي رادرسن 7سالگي مورداندازه گيري قراردادند.آنهاهيچگونه مدرکي دال براينکه پيشرفت تحصيلي وعزت نفس کلي بايکديگررابطه دارندنيافتند.ومتغيرهاي ديگري براي مثال طبقه اجتماعي وتوانايي رابه عنوان علت پيشرفت تحصيلي وعزت نفس بيان مي کند.
جرج کلي به گسترش اين عقيده يعني توجه به خودپرداخت وبه اهميت واکنش هاي فردديگردرشکل دادن عزت نفس تأکيدکرد (سفيدرو 1380).
واومليچ(1979)اظهارداشت کودکي که سخت تلاش مي کندوشکست مي خوردسرانجام به اين نتيجه مي رسدکه شکستش به دليل ناتوانايي اش بوده است ودرنتيجه احساس عدم اعتمادبه نفس مي کند.
برامل درمطالعه خودعزت نفس آزمودني هاراباارائه ي اطلاعات مثبت ومنفي درباره ي شخصيت شان رابه طور موقتي بالاياپايين آورد،سپس به آزمودني هاي خوداجازه داد تا اطلاعات منفي انکارناپذيري درموردخودبنويسندونتايج نشان دادکه افرادي که عزت نفس آنان پايين بوده بيشتربه نوشتن اطلاعات منفي اقدام نمودندتاافراد واجدعزت نفس بالا(دهقاني 1371)
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
در فصل حاضر روش اجراي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. تصميم گيري درباره روش تحقيق بستگي به هدف تحقيق، ماهيت مسأله مورد مطالعه و روش هاي مختلف بررسي آن دارد (دلاور، 1384). روشهاي تحقيق ابزارهاي دستيابي به واقعيت به شمار ميروند. از اين رو در هر تحقيق، پژوهشگر تلاش ميکند تا مناسبترين روشها را انتخاب کند (دلاور، 1385). در مسير اين انتخاب بايد توجه داشته باشيم، که وجود روشهاي مختلف پژوهش انواع مختلف پژوهش را از همديگر جدا و متمايز ميسازد، يعني هر نوع پژوهش، روش خاص خود را ايجاب ميکند. در واقع ميتوان گفت از عوامل مهم تفاوت بين تحقيقهاي مختلف وجود همين روشهاي تحقيق متفاوت بين آنهاست (سرمد، بازرگان و حجازي، 1388). عناوين مورد بررسي در اين فصل به ترتيب شامل: روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه گيري، ابزار گردآوري داده ها و در نهايت روش تجزيه و تحليل داده ها است.
نوع پژوهش:
در اين تحقيق از روش پيمايشي- توصيفي استفاده مي شود ؛ به اين صورت که اطلاعات دانشجويان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.”پيمايش دقيقاً به معني تکنيک خاصي درگردآوري اطلاعات نيست، هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي‌شود اما فنون ديگري از قبيل مصاحب? عميق و مصاحب? ساختمند، تحليل محتوا و جز اينها هم به کار مي‌روند. ويژگي بارز پيمايش عبارت است از شيو? گردآوري داده‌ها و روش تحليل آنها” (دواس، 1383: 13). “مشخص? پيمايش، مجموع? ساختمند يا منظمي از داده‌هاست، بدين معني که اطلاعاتي دربار? متغيرها يا خصوصيات يکسان، دستکم دو مورد (و معمولاً خيلي بيش از اين) جمعآوري ميکنيم و به يک ماتريس داده‌ها مي‌رسيم” (همان: 14).
روش تحقيق:
اصطلاح روش تحقيق، به عنوان يک فرايند نظام مند براي يافتن پاسخ يک پرسش يا راه حل يک مسئله، در نظر گرفته شده است. بهترين تعريفي که با آنچه مورد نظر ما است مطابقت ميکند، عبارت است از: روش تحقيق، مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر (قابل اعتماد) و نظاميافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راهحل مشکلات است ( خاکي،1379).
در اين تحقيق هم از روش مطالعه کتابخانه‌اي يا به کار بردن اطلاعات و منابع موجود استفاده مي شود که ضمن آن، کليه مباحث نظري پيرامون امکان سنجي نهادينه سازي فرهنگ پژوهش در فرايند ياددهي و يادگيري در منابع و ماخذ مورد بررسي قرار خواهد گرفت و هم به صورت ميداني انجام مي گيرد و نظرات معلمان مدارس در مورد موضوع مطالعه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
با توجه به روش تحقيق بکار رفته، کاربردي ترين ابزار ما در اين تحقيق مي‌تواند پرسشنامه باشد.پرسشنامه وسيله بررسي در ميان ديگر وسيله‌هاست و به شايستگي، تنها درباره‌ي موضوعات قابل اندازه گيري يا محاسبه پذير به کار مي‌رود(رفيع پور، 1383).
پرسشنامه بکار رفته براي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بسته خواهد بود.علت استفاده از پرسشنامه بسته، سهل الوصول بودن، کم هزينه بودن، تکميل سريع و از همه مهمتر تناسب آن با هدف تحقيق مي‌باشد. امتياز اين پرسشنامه نسبت به پرسشنامه با سوالات باز اين است که از نظر پاسخگو آسان تر بوده و نياز به سعي کمتري در مورد استفاده از لغات دارد، پاسخ‌هاي ممکن در سوالات براي پاسخگو و محقق روشن است. هدايت و اداره پرسشنامه و يا مصاحبه با سوالات بسته راحت تر است و زمان کمتري مي‌برد و دامنه پاسخ‌هاي ممکن به سوالات براي پاسخگو مشخص است. با توجه به اينکه در رابطه با متغيرهاي تحقيق پرسشنامه استاندارد شده اي وجود ندارد بنابراين محقق در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده مي کند.
جامعه آماري؛
جامعه آماري به تمامي افرادي اطلاق ميشود که عمل تعميم پذيري در مورد آنان صورت مي گيرد. جامعه؛ گروهي از افراد، اشياء يا حوادث هستند که حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک ميباشند (دلاور، 1385
ابزار پژوهش؛
جمع آوري دادهها يکي از مراحل مهم و حساس در يک تحقيق ميباشد و به همين دليل، ابزاري که براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار ميگيرد؛ بايستي از صحت و اعتبار لازم برخوردار باشد (بيابانگرد، 1386). ابزار جمع آوري اطلاعات به محقق كمك مي كند تا اطلاعات مورد نياز خود را گرد آوري ،ثبت و كمي نمايد.اين ابزار ها يا استاندارد مي باشند بدين معني كه تمامي جنبه هاي آن به همراه راهنماي اجرا و روش كار تعريف شده اند و روش نمره گذاري آن نيز دقيق و معلوم مي باشند(اژدري فام،1387 :42). و يا محقق ساخته است بدين معني كه محقق بااستفاده از توان فكري و ذهني به ساخت و توليد آن مي پردازد كه در اين صورت بايد اعتبار و روايي آن قبل از تحقيق اصلي به اثبات برسد.
روايي و پايايي آزمون؛
در هر نوع تحقيقي بايد گفت که هيچ سنجشي از خطا مصون نيست و ابزار سنجش تحقيق هرقدر هم دقيق طراحي شده باشد و هر قدر در استفاده از آن دقت شود. بازهم، سنجش نهايي آميخته با خطا است. معيارهاي مقبوليت تحقيق عبارتند از اعتبار و پايايي گه در تمامي تحقيقات وجود آنها باعث بالا رفتن عيار تحقيق و کسب اطمينان از صحت، دقت و ثبات تحقيق خواهد شد.
قابليت اعتماد و روايي داخلي اين تحقيق براساس مباني نظري و ديدگاههاي متخصصان و تئوري هاي علمي در خصوص موضوع تحقيق حاصل شده است. تمامي اطلاعات با توجه به مباحث نظري و علمي و نظر متخصصين حوزه هاي فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي در دانشگاهها بخصوص دانشگاه باز و از دور (دانشگاه پيام نور) مستند و جمع آوري شده است تا روايي محتوايي آن حاصل گردد.
درخصوص ابزاز اعتباريابي عناصر تشکيل دهنده الگو پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که در اين فرايند تمامي گويه ها براساس مباني نظري و فلسفي تدوين گرديد. براي تعيين ضريب اعتماد و يا ضريب همساني از آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده حاصل از پرسشنامه، از نرم افزاspss استفاده گرديد. تحليل آماري اين پژوهش، نتايج تجزيه و تحليل نظرخواهي و اعتبار سنجي را به نمايش مي گذارد که در دو بخش زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
آمار توصيفي
تجزيه و تحليل حاصل از نظرخواهي به وسيله شاخص هاي آمار توصيفي مانند فراواني، ميانگين، انحراف معيار انجام شده است.
ب)آمار استنباطي .پاسخ به فرضيات طبق جداول و اطلاعات به دست آماده از آمار توصيفي
ابزار مورد نياز پژوهش
پرسش نامه ي سبک هاي هويتي بنيون و آدامز ميباشد که در بين دانشجويان توضيع ميگردد. و نمونه پرسش نامه نيز در قسمت پيوست ها آورده شده است.
نمونه گيري
نمونه گيري عبارت است از انتخاب درصدي از يک جامعه به عنوان نماينده آن جامعه (دلاور؛1378؛145).
محقق بايد در مورد شيوه ي نمونه گيري مورد استفاده و حجم نمونه تحقيق پيمايشي تصميم گيري کند.چنانچه محقق بخواهد نمونه را به جامعه تعميم دهد ؛نمونه انتخاب شده بايد معرف آن جامعه باشد.
جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري
جامعه آماري پژوهش حاضر کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير ميباشد.
نمونه پژوهش حاضر 100نفر از دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير به شيوه ي خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب شده اند و مورد آزمون قرار گرفتند.
پرسشنامه حالات هويت بنيون و آدامز (EOM-EIS-2)
هدف: سنجش حالات هويت افراد سنين 15 الي 30
خواهشمند است که هر يک از جمله هاي زير را با دقت بخوانيد و براساس ميزان توافق خود با هر يک از عبارات، يکي از گزينه هاي مقابل را علامت گذاري]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.