ژانویه 24, 2021

منبع مقاله درباره عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط

1 min read
<![CDATA[]]>

-بعضي از بررسي هاي مقطعي تاثير فن آوري اطلاعات ، به مقايسه عملکرد کسب و کار شرکت هايي با فن آوري اطلاعات با شرکت هايي که اين امر را دارا نبوده اند پرداخته و به صورت آماري تاثير آن را تخمين زده اند. با استفاده از اطلاعات مربوط به فست فود هاردي179(در امريکا)، بنکر و همکارانش به مقايسه عملکرد رستوران هايي که از فن آوري پوزيترون180( فن آوري کامپيوتري ماشين ثبت خريد و فروش روزانه و هماهنگي سفارش) نسبت به رستوران هايي که اين کار را نکرده اند پرداختند و دريافتند که استفاده از فن آوري پوزيترون در ارتباط با بهره وري بيشتر در فروشگاه هايي با ميزان بالاي فروش مي باشد يعني رابطه مثبتي بين ارتقا(سرمايه گذاري) فن آوري اطلاعات و عملکرد مالي رستوران ها وجود دارد(Banker, 2012, p 26).
-در تحقيق بنکر و چانگ181 از دانشگاه تگزاس در سال 2013تاثير فن آوري اطلاعات بر عملکرد شرکت هاي حسابداري دولتي بررسي شد.اين مطالعه تمرکزش را بر پنج اداره بين المللي شرکت حسابداري دولتي که اخيرا سرمايه گذاري زيادي را در فن آوري اطلاعات انجام داده است قرار داد. اطلاعات کمي و کيفي حاصل بخش هاي مورد تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتيجه حاصل از تجزيه وتحليل رگرسيون و تجزيه وتحليل پوشش داده ها مزاياي حاصل از بهره وري مهمي را به دنبال اجراي فن آوري اطلاعات نشان داد و به تاييد تاثير ارزش فن آوري بر عملکرد شرکت حسابداري دولتي پرداخت(Banker & Chang, 2013, p 2).
2-3-1-2)تحقيقات داخلي
ـ در سال 1380 حسن ابراهيمي خوسفي تحقيقي را با عنوان بررسي اثرات سيستم هاي اطلاعا ت مديريت بر بهره وري انجام داده است . اهداف اين تحقيق شامل مواردي مانند :
بررسي و شناخت هر چه بيشتر سيستم هاي اطلاعاتي، بررسي رابطه ميان استقرار ‏‎MIS‎‏ و كاهش هزينه ها، بررسي رابطه ميان استقرار ‏‎MIS‎‏ و افزايش دقت در كارها، بررسي رابطه ميان استقرار ‏‎MIS‎‏ و افزايش سرعت در كارها و بررسي رابطه ميان استقرار ‏‎MIS‎‏ و بهبود وظايف مديريت (تصميم گيري، برنامه ريزي و كنترل) بود. از آن جايي كه تحقيقات اندكي در رابطه با اثرات ‏‎MIS‎‏ بر بهره وري انجام شده است و نتايج بدست آمده از اين تحقيقات يكسان نبوده است، اين تحقيق مي تواند مورد استفاده مديران بخش صنعت، دانشجويان و محققاني كه در اين زمينه فعاليت مي کنند قرار گيرد(خوسفي،1380).
ـ سعيد فتحي در سال 1385 در رساله ي دکتري خود تحقيقي را تحت عنوان طراحي الگوي تاثير فن آوري اطلاعات بر سنجه هاي عملکرد مالي با رويکرد فراتحليلي مطالعه نمودند. فرضيه هاي تحقيق او به صورت زير بود:
فرضيه 1: شاخص هاي فن آوري اطلاعات ارتباط متفاوتي با عملکرد مالي دارند.
فرضيه 2: فن آوري اطلاعات ارتباط متفاوتي با شاخص هاي مختلف عملکرد مالي دارند.
در آن تحقيق او ضمن آزمون فرضيات موفق، مقدار اندازه اثر ناشي از ارتباط بين هر يک از سنجه هاي فن آوري اطلاعات و عملکرد مالي وارتباط بين فن آوري اطلاعات و هر يک از سنجه هاي عملکرد مالي از طريق ميانگين ساده محاسبه شد. ضمن آزمون فرضيات، هر دو فرضيه تاييد شدند.يافته هاي ديگر تحقيق ايشان اين بود که: افزايش سطح سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات ضمن ايجاد بهره وري فن آوري اطلاعات نسبت به به کارگيري موثر سرمايه گذاري هاي انجام شده به افزايش بهره وري مي انجامد.همچنين برنامه هاي توسعه ملي و به خصوص برنامه اخير، موضوع بهره وري براي رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه، افزايش سطح رفاه و اميد به زندگي، اهميت فوق العاده اي يافته است. اين موضوع در عرصه فن آوري اطلاعات با توجه به حجم رو به رشد سرمايه گذاري ها بر روي فن آوري اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار است. (فتحي، 1385، ص 5 تا 12)
-در تحقيقي که حسيني و همکارانش در سال 1385 انجام داده اند از مفهوم بهره وري صرفا به بعد اثربخشي و آن هم سنجه هاي عملکرد مالي پرداخته اند. با استفاده از رويکرد فراتحليل سعي کرده اند اثربخشي فن آوري اطلاعات در مورد مطالعاتي که از سنجه هاي مختلف فن آوري اطلاعات و سنجه هاي مختلف عملکرد مالي استفاده کرده اند را باهم مقايسه و شاخص هاي موثر را شناسايي کنند. نتيجه کارآنان هم به اين صورت شد که اثربخشي فن آوري اطلاعات هم بين سنجه هاي مختلف عملکرد مالي و هم بين شاخص هاي مختلف فن آوري اطلاعات متفاوت مي باشد( حسيني و همکاران،1385، ص61)
ـ در سال 1386، فتحيان تحقيقي تحت عنوان “بررسي تاثير فن آوري اطلاعات بر خدمات گمرکي در کشور ” ارايه نمود.در آن به اين نتيجه رسيده که فن آوري از قبيل پرداخت الکترونيکي تاثير بالايي داشته و موجب افزايش سرعت عملکرد فرايند گمرکي، کيفيت خدمات سيستم گمرکي، رضايت مشتري، دقت در کليه فرايندهاي گمرکي داشته است. (فتحيان، 1386، ص 2)
ـ در سال 1387 خادمي تحقيقي را تحت عنوان “بررسي تأثير فن آوري اطلاعات بر عملکرد شر کت هاي بورس اوراق بهاردار ايران ” انجام داده است.فرضيه هاي تحقيق او به صورت زير بود:
فرضيه اصلي:سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات با عملکرد مالي شرکت مرتبط است.
فرضيه هاي فرعي:
* عوامل زيرساخت فن آوري اطلاعات با عملکرد مالي شرکت مرتبط است.
* عوامل منابع انساني فن آوري اطلاعات با عملکرد مالي شرکت مرتبط است.
* عوامل نا ملموس فن آوري اطلاعات با عملکرد مالي شرکت مرتبط است.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات بر عملکرد شرکت ها تاثير داشته باشد. در سال 1389 حميد عظيمي تحقيقي را تحت عنوان ” بررسي نقش سطوح مختلف فن آوري اطلاعات بر بهره وري سازمان هاي دولتي ” فرضيه هاي تحقيق او به صورت زير بود:
فرضيه اصلي: تاثير سطوح مختلف بکارگيري فن آوري اطلاعات بر بهره وري سازمان هاي دولتي استان گيلان متفاوت است.
فرضيه هاي فرعي:
* تاثير سطوح مختلف بکارگيري اتوماسيون اداري بر بهره وري سازمان هاي دولتي استان گيلان متفاوت است.
* تاثير سطوح مختلف بکارگيري پردازش معاملات بر بهره وري سازمان هاي دولتي استان گيلان متفاوت است.
* تاثير سطوح مختلف بکارگيري سيستم گزارش مديريت بر بهره وري سازمان هاي دولتي استان گيلان متفاوت است.
با توجه به تاييد هر سه فرضيه فرعي،فرضيه اصلي نيز مورد تاييد قرار گرفته است(خادمي،1387).
-در تحقيق کردستاني و هادي لو تاثير ميزان سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات و عملکرد مالي را بررسي کرده اند و نتيجه مطالعات آنان حاکي از آن است که فن آوري اطلاعات با نرخ بازده سرمايه و نرخ بازده فروش رابطه مثبت و معنادار دارد و در کل بازه زماني مورد بررسي آن ها ، يعني بين سال هاي 1382 تا 1386، فن آوري اطلاعات تاثير مثبتي بر عملکرد مالي شرکت هاي صنايع مختلف دارد(کردستاني و هاديلو ، 1390).
– محمدي و همکارانش در بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر شاخص هاي بهره وري سازمان که به صورت موردي در سازمان مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1390 انجام شده به اين نتيجه رسيده اند که اتوماسيون بيشترين تاثير را بر شاخص هاي بهره وري سازمان در به روز نمودن روش هاي اجرايي ومديريتي داشته است واين امر موجب کاهش هزينه هاي سازمان مي شود (محمدي و همکاران، 1390، ص139).
فصل سوم
روش تحقيق
3-1)مقدمه
تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليت هاي منطقي ، منظم ، منسجم و هدف دار که در پي دستيابي به يکي از خواسته هاي زير به صورت فردي با گروهي صورت مي گيرد( خاکي، 1389، ص 88):
– ارضاي يک حس کنجکاوي معرفتي ( تحقيق بنيادي)
– توصيف يک شرايط يا نگرش عده اي از افراد ( تحقيق پيمايشي ، همبستگي … )
– جستوجوي پاسخ و راه حل براي يک مسأله و مشکل واقعي ( تحقيق کاربردي … )
در طي فرآيند تحقيق با به کارگيري ابزارهاي جمع آوري ، داده ها به طور عيني و معتبر ، مشاهده، بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي ، به طور کمي و غيرکمي سعي مي شود که ادعاها و حدس هاي علمي اوليه ( فرضيه ها )آزمون شده و در نهايت فرضيه ها رد يا پذيرفته مي شوند و نتيجه گيري نهايي صورت مي پذيرد. در طرح تحقيق نسبت به جمع اوري ، تجزيه و تحليل و تفسير داده ها و اطلاعات اقدام مي شود.
در اين فصل از پايان نامه ، به معرفي روش تحقيق ، متغيرهاي تحقيق ، جامعه و نمونه آماري ، روش نمونه گيري و چگونگي تعيين حجم نمونه ، روش ها و ابزارهاي مورد استفاده جهت گردآوري اطلاعات ، نحوه امتيازبندي چرسش نامه و همچنين روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده، پرداخته خواهد شد. به علاوه روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
3-2)روش تحقيق
روش هاي متعددي براي تحقيق بکار برده مي شود و معمولاً محققان در خصوص تعريف مشخص از انواع روش هاي تحقيق ، اتفاق نظر نداشته و بر اين اساس تقسيم بندي هاي متفاوتي از آن بعمل آمده است. اين تحقيق از نظر اجرا توصيفي و از نظر هدف، از نوع کاربردي است استراتژي اين تحقيق از نوع قياسي است به طوري که در ابتدا با بررسي ادبيات تحقيق و بر اساس مسآله بيان شده،متغيرهاي اصلي تحقيق شناسايي شده و فرضيه ها بر اساس چهارچوب نظري و مدل تحقيق شکل گرفتند.سپس داده هاي مورد نياز براي سنجش واندازه گيري متغير مستقل به وسيله پرسشنامه وبه صورت ميداني از مديران شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران و قسمت داده هاي مالي نيز از کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوري شده، تبديل به امتيازات مربوط شده و سپس مورد آزمون قرار گرفتند.
3-3) جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري عبارت است از عناصري که حداقل در يک صفت مشترک باشند. [خاکي،1384،ص250] عنصر چيز يا فردي است که عمل اندازهگيري در مورد آن انجام مي شود به بيان ديگر جامعه آماري به کل گروه افراد ، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق ميخواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد(سکاران ،1385،ص294). جامعه مورد بررسي در اين تحقيق ،تمامي شرکت هايي هستند که عضو بورس بوده و حداقل 5 سال از فعاليت آنها گذشته باشد و سال مالي آنها منتهي به اسفند هر سال باشد که تعداد آن ها برابر با 477 شرکت مي باشد. از آن جا که تحقيق پيرامون تمامي اعضا جامعه زمان بر بوده و از نظر هزينه در زمان مقرون به صرفه نيست ،محقق ناچار است اقدام به نمونهگيري نمايد. نمونهبرداري فرايند انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه است به طوري که با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگيهاي آزمودنيهاي گروه نمونه بتوان اين خصوصيات را به اعضاي جامعه آماري تعميم داد(سکاران،1385،ص296). روش نمونهگيري در اين تحقيق از نوع ، نمونه گيري تصادفيساده بوده به طوريکه تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدهاند که پرسشنامه ها توسط مديران آن ها پر شده است براي محاسبه حجم نمونه در اين تحقيق از آن جايي که جامعه آماري محدود است ،از فرمول زير استفاده شده است:
=حجم نمونه
=اندازة متغير مورد بررسي مطابق توزيع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمينان
= ميزان خطا
= واريانس جامعه (براساس متغير مورد بررسي)
= حجم جامعه
3-4) روش و ابزار گردآوري داده ها :
ابزار اندازه گيري به وسيله يا وسايلي گفته مي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.