می 14, 2021

منبع مقاله درباره عملکرد شرکت، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

1 min read
<![CDATA[]]>

در BSC معيارهاي مالي نقش دوگانه و مهمي بر عهده دارند. اين معيارها از يک سو عملکرد مالي مورد انتظار از استراتژي‌ را تعيين مي‌کند و از سوي ديگر در تعيين اهداف نهايي براي اهداف و معيارهاي ساير جنبه‌هاي BSC به کار مي‌روند. بازگشت سرمايه، بازده سهام و درآمد عملياتي از معيارهاي اصلي اين وجه مي‌باشد.
ج)سيستم دو پونت159- براي تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي از روش تجزيه و تحليل مقايسه‌اي استفاده مي‌شود، وضع مالي شرکت در يک زمان مشخص ارزيابي و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقيب مقايسه مي‌شود. در اجراي بخشي از اين فرآيند، از سيستمي استفاده مي شود که به”سيستم دوپونت” شهرت يافته است. با استفاده از اين سيستم، رابطه متقابل بين فعاليت‌هاي مربوط به چگونگي تامين مالي و عملکرد شرکت مقايسه مي‌شود(جهانخاني و همکار 1383، ص 55).
د)تابع سود160- در الگوي تابع سود، شاخص‌هاي عملياتي تشکيل دهند. سود که مبناي افزايش ثروت سهام داران به حساب مي‌آيد. به روش عملياتي سازي تحليل مي‌شود. طبق اين الگو، يک واحد تجاري عبارت است از درآمد کل منهاي هزينه کل درآمد کل از حاصل ضرب قيمت هر واحدمحصول در تعداد حصول فروش رفته و هزينه کل حاصل جمع هزينه‌هاي متغير و هزينه‌هاي ثابت است. هزينه متغير نيز حاصل ضرب نرخ هزينه متغير در تعداد واحدهاي فروش رفته محصول مي‌باشد. بر اساس اين الگو با افزايش قيمت محصول يا تعداد محصولات فروش رفته و يا کاهش هزينه ثابت و نرخ هزينه متغير، ميزان سود شرکت تغيير مي‌کند(فتحي 1386، ص29).
و)نسبت‌هاي مالي161- تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي يکي ديگر از الگوهايي است که به عنوان مبناي تبيين شاخص‌هاي عملکرد مالي مورد توجه تحليل گران قرار دارد. يکي از مهم‌ترين منابع اطلاعاتي جهت اندازه‌گيري عملکرد مالي شرکت ها، صورت‌هاي مالي آن هاست. صورت‌هاي مالي اساسي عبارتند از: صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت جريآن هاي نقدي.تجزيه و تحليل اين سه صورت و همزمان با آن، تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي مربوط را”تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي 162 مي نامند. اين نوع تجزيه و تحليل‌ها باعث مي‌شود مديران شرکت ها، صاحبان سرمايه، بستانکاران و سرمايه‌گذاران بتوانند از وضع مالي حال و آينده شرکت هاي سهامي مورد نظر خود آگاه شوند و درباره‌ي آن قضاوت کنند. در سايه همين تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي است که عده‌اي به عملکردهاي آينده برخي شرکت هاي سهامي دل مي‌بندند(جهانخاني و همکار، 1383، ص 28).
نسبت‌هاي مالي از مهم‌ترين ابزارهايي است که بر مبناي آن اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي شرکت تلخيص و قابل تجزيه و تحليل مي‌شود. در اندازه‌گيري عملکرد مالي سازمان بر مبناي نسبت‌هاي مالي، مقادير هدف اين نسبت‌ها تعيين و سپس مقادير واقعي آن با مقادير هدف مقايسه مي‌شود. طبق تعريف، عملکرد مالي، درجه يا ميزاني است که شرکت توانسته است به مقادير هدف نسبت هاي مالي نايل شود. بر اين اساس نسبت‌هاي مالي که به عنوان شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملکرد مالي شرکت مورد توجه محققان قرار دارد، به شرح جدول(2-3)مي‌باشد(فتحي 1386، ص 30).
جدول(2-3)شاخص هاي اندازه‌گيري عملکرد مالي(تلخيص از شباهنگ)
رديف
شرح طبقه
عنوان شاخص ها
شرح شاخص
1
نسيت هاي نقدينگي
نسبت جاري
نسبت دارايي جاري به بدهي جاري
نسبت آتي
نسبت دارايي جاري غير از موجودي به بدهي جاري
2
نسبت هاي اهرم مالي
نسبت بدهي
نسبت جمع بدهي ها به جمع دارايي ها
نسبت بدهي هاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت کل بدهي هاي بلند مدت به کل حقوق صاحبان سهام
دفعات واريز هزينه استقراض
نسبت درآمد قبل از ماليات به هزينه استقراض
نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
نسبت حاصل جمع سود عملياتي ، اجاره سرمايه و ساير درآمدهاي به هزينه هاي ثابت
3
نسبت هاي فعاليت
دفعات گردش کالا
نسبت بهاي تمام شد کالاي فروش رفته به متوسط موجودي کالا
دوره متوسط وصول مطالبات
نسبت حسابهاي دريافتني به متوسط فروش نسيه روزانه
نسبت گردش دارايي ثابت
نسبت درآمد فروش به دارايي هاي ثابت
نسبت گردش جمع دارايي ها
نسبت درآمد فروش به مجموع دارايي ها
4
نسبت هاي سودآوري
نسبت سود ناخالص
نسبت سود ناخالص به درآمد فروش
نسبت سود عملياتي
نسبت سود عملياتي به درآمد فروش
نسبت سود خالص
نسبت سود خالص به درآمد فروش
نسبت بازده دارايي ها
نسبت سود خالص باضافه هزينه استقراض به جمع دارايي ها
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادي
نسبت سود خالص متعلق به سهامداران عادي به حقوق صاحبان سهام عادي
بخش سوم
پيشينه تحقيق
2-3-1) مقدمه
محققان زيادي براي تعيين تأثير استفاده ازIT در شرکت ها به جستجو پرداخته اند. در اين بين تأثير IT در عملکرد مالي شرکت ها نقش مهمي داشته است که در ادامه به بيان برخي از اين تحقيقات و فعاليت ها پرداخته مي شود.
2-3-1-1)تحقيقات خارجي
ـ در سال 1999 لين163 و ايي164 تحقيقي را با عنوان IT و عملکرد شرکت در ايالات متحده آمريکا انجام داده اند. در اين تحقيق نقش پويايي محيطي و استراتژي شرکت را مورد بررسي قرار داده اند. لين و ايي به اين نتيجه رسيدند که زماني که تغييرات محيطي بزرگتر، استراتژي شرکت فعال تر و ارتباط ميان CIO/CEO نزديک تر است، سرمايه گذاري درIT تائير قوي تري بر عملکرد مالي شرکت دارد. مدل ارايه شده در اين تحقيق عبارت است از:
شکل3_1) مدل ارايه شده در تحقيق مينينگ فانگ و ريچارد ايي
سرمايه گذاري درIT توسط هزينه هاي سخت فزاري و نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعات کامپيوتري اندازه گيري مي شود و عملکرد اقتصادي شرکت توسط نرخ بازده دارايي ها (ROA) و نرخ بازده فروش (ROS) تعين مي شود. محيط نيز از عوامل متعدد نظير مشتريان، رقبا و دولت تقسيم مي شود. پويايي محيطي نيز شامل درجه عدم ثبات در محيط است. هر چه محيط پيچيده تر باشد به اطلاعات بيشتر و بررسي مدوام نياز خواهد داشت(Richard,1999&Mingfang).
– در سال 2004 اسريرام165 و استامپ166 در تحقيق خود تحت عنوان سرمايه گذاريIT در خريد، به بررسي پيامدهاي استفاده ازIT در شرکت ها پرداختند. اين مطالعه در بالتيمور به انجام رسيده است. در اين مطالعه فرض شده است که سرمايه گذاري درIT به سبب افزايش کيفيت ارتباطات به کاهش هزينه هاي خريد، کاهش سيکل زماني خريد و بهبود فرآيند خريد شرکت ها مي انجامد. مدل کلي تحقيق اسرايرام واستامپ عبارت است از:
شکل3-2) مدل کلي تحقيق اسريرام واستامپ
نتايج تحقيق نشان مي دهد که سرمايه گذاري در ITموجب کاهش هزينه خريد و کاهش سيکل زماني فرآيند خريد و بهينه سازي فرآيند خريد مي گردد. نمونه مورد تحقيق ، گروهي از مديران بخش خريد شرکت هاي ايالات متحده بودند که از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند(Sriram & Stump,2004).
– در سال 2004 روبرت167، ريچاردسون168 و ليم169 تحقيقي با عنوان سرمايه گذاري درIT و عملکرد شرکت به انجام رساندند. انگيزه کار اين محققان حل تناقض مربوط به بازده سرمايه گذاري در ITبود که از نتايج محققان قبلي بدست آمده بود. در واقع مطالعه آنان در صدد تشريح متغيرهايي بود که ارتباط ميان IT و عملکرد شرکت را تعديل مي کرد. اين محققان بر اين عقيده بودند که نتايجي که نشان از تأثير منفي سرمايه گذاري در ITبر عملکرد شرکت دارد ناشي از وجود يک سري متغيرهاي ميانجي است که بي توجهي نسبت به آن ها موجب بازده منفي سرمايه گذاري در IT مي گردد. به همين دليل با بررسي ساير مطالعات قبل در اين زمينه به ارايه مدل خود پرداخت:
شکل3-3)مدل کلي تحقيق روبرت، ريچاردسون و ليم
متغيرهاي تعديل کننده مورد بررسي در اين تحقيق عبارت بودند از اندازه شرکت (ميزان دارايي ها)، نوع صنعت و دوره زماني. نتايج تحقيق مي گويد هر چه دوره زماني مطالعه به زمان حال نزديک تر مي شود تأثير مثبت استفاده از IT در فعاليت شرکت بيشتر نمايان مي شود. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد هر چه صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي کند به اطلاعات حساستر باشد اثر مثبت استفاده ازIT بيشتر خواهد شد و هر چه شرکت ها کوچکتر باشند (تعداد نيروي انساني کمتر) بازده سرمايه گذاريIT بيشتر خواهد بود(Vernon & Roberts & Lim,2004).
ـ در سال 1998 زانگ170و مک کلوگ171در ايالات متحده آمريکا تحقيقي را با عنوان تأثير يادگيري و ظرفيت IT برعملکرد تجاري به انجام رساندند. اين تحقيق در پي تعيين نحوه ارتباط ميان يادگيري سازماني و ظرفيت شرکت و ارتباط ظرفيت IT و عملکرد مالي (تجاري) شرکت مي باشند.مدل ارا يه شده در اين تحقيق به صورت شکل (3-4) است:
شکل3-4) مدل کلي تحقيق زانگ و مک کلوگ
در اين تحقيق فرض شده است ميان يادگيري سازماني و ظرفيت IT و ميان ظرفيت( IT) عملکرد تجاري ارتباط مثبتي وجود دارد. نتايج تحقيق نشان داد که ميان ظرفيت IT شرکت و عملکرد تجاري ارتباط مثبتي وجود دارد ولي ميان يادگيري سازمان و ظرفيتIT ارتباط معناداري مشاهده نشد.در اين تحقيق يادگيري سازماني عبارتست از اين که شرکت ها تلاش مي کنند براي اين که ساختارها وسيستم هايي را ارايه کنندکه با تغييرات محيطي هماهنگي بيشتر و سريعتري داشته باشند(Zang & Cullough,1998).
– در سال 2006 لويس172 و بايرد173تحقيقي را به عنوان تأثير اهرمي هماهنگي استراتژيک بر سرمايه گذاري در IT انجام دادند. اين محققان تنظيم استراتژيک را به عنوان يک متغير ميانجي در ارتباط ميان عملکرد تجاري و سرمايه گذاري درIT مد نظر قرار دادند.اين محققان بر اين عقيده بودند که تنظيم و هماهنگي استراتژي هاي تجاري و استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي( (174IS تأثير بسيار مهمي در ارتباط ميان سرمايه گذاري IT و عملکرد تجاري شرکت ها دارد. براي نشان دادن نوع و ميزان انسجام ميان استراتژي هاي تجاري و IS پرسشنامه اي تدوين و ميان مديران و مديران بخش اطلاعاتي شرکت ها توزيع گرديد.مدل ارا يه شده در اين به صورت شکل(3-5)است:
شکل3-5) مدل کلي تحقيق لويس وآنتوني
نتايج تحقيق نشان داد که تنظيم و هماهنگي استراتژيک ميان استراتژي هاي تجاري وIT نقش بسيار مهمي در ارتباط ميان سرمايه گذاري در IT و عملکرد تجاري شرکت ها دارد.در واقع در هر شرکتي که استراتژي هاي تجاري وIT هماهنگي بيشتري در تدوين واجرا داشته باشند،تاثير سرمايه گذاريIT بر عملکرد شرکت قوي تر خواهد بود(Lewise & byr,2006).
ـ در سال 2006 لاي175، زاو176 و وانگ177 ،تحقيقي را با عنوان تأثير ITبر مزيت رقابتي شرکت هاي حمل و نقل در چين ، به وسيله پرسشنامه انجام داده است. مدل کلي که توسط محققان اين تحقيق ارايه شده است عبارت است از:
شکل(3-6) مدل کلي تحقيق لاي، زاو و وانگ
به عبارتي محققان، مزيت رقابتي استفاده از IT را شامل مزيت هزينه اي (کاهش هزينه ها)، مزيت تنوع خدمت و مزيت کيفيت خدمت ارايه شده دانسته اند.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که IT مي تواند برمزيت رقابتي شرکت تأثير قابل توجهي داشته باشد و البته اين تأثيرات است بصورت خطي ملاحظه گرديد(Lai & Zhao & Wang, 2006).
– در تحقيقي که کيم178]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.