مارس 7, 2021

منبع مقاله درباره نرم افزار، داده ها و اطلاعات، طلاق

1 min read
<![CDATA[]]>

در اين تحقيق ، براي تبيين پيشينه نظري تحقيق از مقالات ، کتاب ها و پايان نامه ها و نتايج تحقيقات مرتبط و جهت گردآوري اطلاعات مرتبط با مسأله در دنياي واقعي به منظور دستيابي به اهداف تحقيق ، از روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. مطالعات ميداني بررسي هاي علمي غير آزمايشي هستند که هدفشان کشف روابط و چگونگي تعامل بين متغيرهاي ساختار واقعي در شرايط مورد بررسي هستند ( خاکي، 1389، ص 114). در اين راستا از پرسشنامه استفاده شده است.
3-4-1)کتابخانه اي(اسناد ومدارک بورس)
روش کتابخانه اي از طريق مطالعه وبررسي اسناد ومدارک بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است و جهت
اندازه گيري متغير وابسته (عملکرد مالي)،صورت هاي مالي شرکت هاي توليدي عضو بورس که پرسشنامه آن ها
جمع آوري شده بوده تهيه گرديده و با توجه به صورت هاي مالي نرخ بازده سهام ، رشد فروش، رشد سودآوري
محاسبه گرديد .
3-4-2)پرسشنامه
پرسسشنامه به عنوان يکي از متداول ترين ابزار ها جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي ، عبارت است از مجموعه اي از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گيري از مقياس هاي گوناگون ، نظر ديدگاه و بينش يک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد .در ساختن يک پرسشنامه بايد به چهار جنبه توجه شود( خاکي ،1382،ص 242) :
الف ) انتخاب موضوع سوال ها
ب) محتواي سوال
ج )جمله بندي پرسش ها
د) انتخاب نوع سوال.
پرسشنامه تحقيق حاضر از نوع محقق ساخته و داراي دو بخش پرسش هاي عمومي و اختصاصي مي باشد:بخش نخست به جمع آوري اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان پرداخته است. اين بخش شامل سوالاتي در زمينه سن ،جنس ،ميزان تحصيلات،رشته تحصيلي و سابقه کار پاسخ دهندگان مي باشد و بخش دوم پرسشنامه شامل40 پرسش مربوط به متغيرهاي مستقل تحقيق مي باشد.و با توجه به پرسشنامه تحقيق حاضر که در پيوست الف) ارايه گرديده است.جهت اندازه گيري متغير زيرساخت از 7 پرسش،(پرسشهاي 1لغايت7) و جهت اندازه گيري بعد اتوماسيون اداري از 10 پرسش (پرسش هاي 8 لغايت 17)،براي اندازه گيري شبکه و امکانات ارتباطي10 پرسش( پرسش هاي 18 لغايت 27)، جهت اندازه گيري سيستم گزارشات مديريت 5 پرسش(پرسش هاي28 لغايت 32) و جهت اندازه گيري منابع انساني پشتيبان از 7 پرسش(پرسشهاي 33لغايت40) استفاده شد که سؤالات به صورت(بسته- پاسخ) بوده که مجموعهاي از گزينهها را به آزمودني ها ارايه ميدهد تا از ميان آن ها يکي را انتخاب نمايند. از جمله ابزار گردآوري دادهها در تحقيقات ،مقياسهاي اندازهگيري است. يکي از رايجترين مقياسهاي اندازهگيري نگرش مقياس ليکرت است .اين مقياس از مجموعهاي منظم از گويهها که به ترتيب خاصي تدوين شده است، ساخته مي شوداين گويهها حالات خاصي از پديده مورد اندازهگيري را به صورت گويههايي که از لحاظ ارزش اندازهگيري داراي فاصلههاي مساوي است، عرضه ميکند (سرمد و بازرگان،1380،ص80).در تحقيق حاضر از مقياس پنج گانه ليکرت براي اندازهگيري متغيرها و طراحي پرسشنامه استفاده شده است که به صورت زير مقياسبندي شده است:
جدول(3-1)طيف پاسخي پرسشنامه
طيف کلي
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
امتياز
5
4
3
2
1
3-5) روايي182 وپايايي183 پرسشنامه
در هر تحقيق علمي به روش تجربي ، وسيله اندازه گيري بايد روا و پايا باشد . دو ويژگي عمده ابزار گردآوري اطلاعات ، اندازه گيري روايي و پايايي آن است. در ادامه روايي و پايايي ابزار جمع آوري داده در اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم
3-5-1) روايي- روايي از واژه روا به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است . مراد از روايي آن است که ابزار اندازه گيري بزاي هدف مورد نظر يعني اندازه گيري متغيرهاي تحقيق ، از کارايي لازم برخوردار باشد. به عبارت ديگر روايي مستلزم ان است که ابزار تحقيق ، همان متغيري را اندازه گيري کند که محقق قصد اندازه گيري آن را دارد.روايي را به شکل هاي مختلف طبقه بندي کرده اند که به تعدادي از آن ها اشاره مي شود( فرهنگي و صفرزاده ، 1385، ص 235) :
طبقه بندي نوع اول : الف – اعتبار تجربي ب- اعتبار مفهومي
طبقه بندي نوع دوم : روايي محتوايي ، روايي نمادي ( ظاهري ) ، روايي مربوط به ملاک ، روايي موافق ، روايي متضمن پيش بيني ، روايي سازه ، روايي همگراف روايي متمايز کننده .
در تحقيق حاضر ، از روش روايي محتوايي184 استفاده شده است. روايي محتوايي يک ابزار اندازه گيري به سوال هاي تشکيل دهنده ي آن بستگي دارد.اگر سوال هاي پرسشنامه معروف ويژگي و مهارت ويژه اي باشد که محقق قصد اندازه گيري آن ها را داشته آزمون داراي اعتبار محتواست. روايي محتواي يک آزمون معمولا توسط افرادي مشخص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود(نوراني 1387،ص82) . براي تعيين روايي پرسشنامه از نظر صاحب نظران استفاده شده است. به اين ترتيب که به منظور روايي ابزار اندازه گيري تحقيق ، پرسشنامه اوليه در اختيار متخصصان، آن رشته قرار گرفت و با استفاده از ميانگين نظرات ايشان و انجام اصلاحات پرسشنامه نهايي طرح گرديد.
3-5-2) پايايي- يک آزمون زماني داراي پايايي است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند (خاکي،ص 293 ) عوامل متعددي بر پاياني و روايي موثرند از جمله : 1 ) تعريف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجيه پرسشگران 3) عدم تجانس و همگوني پاسخگويان 4) تغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري 5) وضعيت ظاهري و دروني ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيق پايايي ثبات دروني فقط با اجراي يک آزمون و بالاخره جلوگيري از بروز مسائل همراه تکرار اجراي آزمون ها بر آورد مي شود. براي محاسبه پايايي، شيوه هاي مختلفي به کاربرده مي شود، از آن جمله مي توان به اجراي دوباره آزمون، روش موازي، روش تصنيف ،و ضريب آلفاي کرونباخ185 اشاره کرد(خاکي، ص ص 299-297 ).
در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسشنامه با تاکيد بر همساني دروني سوالات ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که به وسيله نرم افزار SPSS براي مجموع سوالات مرتبط با هر متغير محاسبه شده است.در هنگام محاسبه ضريب پايايي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، تست يک نمونه اوليه مشتمل بر 25 پرسشنامه پيش آزمون گرديد وسپس با استفاده از داده هاي بدست آمده، ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.برا ي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه کرد.سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد.
=J تعداد بخش هاي آزمون
r?= ضريب پايايي کل آزمون
واريانس نمرات هر بخش
پايايي پرسش هاي مطرح شده براي اندازه گيري هر متغيرف با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به قرار جدول (3-2) است.جدول تطبيقي مربوط به متغيرها در پيوست آمده است.
جدول3-2) ضريب آلفاي کرونباخ متغير هاي تحقيق
نام متغير
درصد آلفاي کرونباخ
زيرساخت
6/90 درصد
اتوماسيون اداري
7/82 درصد
شبکه و امکانات ارتباطي
3/81 درصد
سيستم گزارشات مديريت
8/74 درصد
منابع انساني پشتيبان
87 درصد
مشاهده مي شودکه مقدار ضريب آلفاي کرونباخ براي متغيرها بالاي 70 درصد مي باشد که مي توان گفت مقدار مناسبي است، چرا که هرچه مقدار آلفا به 1 نزديکتر باشد نشانگر همساني دروني بالاتري است.
3-6) روش ها و ابزار تجزيه وتحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها به منظور بررسي صحت و سقم فرضيه ها براي هر نوع تحقيق، از اهميت خاصي برخوردار است. داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند. براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارايه شده، ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير بر اساس داده ها و امتيازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهاي توصيفي، ديدگاه کلي از چگونگي توزيع آن ها را ايجاد نموده که مي تواند در چگونگي استفاده از الگو هاي آماري گوناگون کمک نمايد. در گام بعدي به آزمون فرضيه هاي تحقيق از طريق مدل معادلات ساختاري(SEM) پرداخته شد و در نهايت با جمع بندي وتجزيه و تحليل اطلاعات خاتمه يافت. کلي? اين تجزيه و تحليل ها به وسيل? نرم افزار SPSS19 و Visualpls 1.04 انجام گرديده است.
يكي از قويترين و مناسبترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و علوم اجتماعي، تجزيه و تحليل چند متغيره است. زيرا ماهيت اين گونه موضوعات، چندمتغيره بوده و نميتوان آنها را با شيوة دومتغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته ميشود) حل نمود. تجزيه و تحليل چند متغيره به يك سري روشهاي تجزيه و تحليل اطلاق مي شود كه ويژگي اصلي آنها، تجزيه و تحليل همزمان K متغير مستقل و N متغير وابسته است. تجزيه و تحليل ساختارهاي كوواريانس يا مدل سازي علّي يا مدل معادلات ساختاري يكي از اصليترين روشهاي تجزيه و تحليل ساختارهاي دادههاي پيچيده است. مدل يابي معادلات ساختاري (SEM ) داراي دو نوع نسل LISREL و PLS مي اشد.LISREL که به عنوان نسل اول مدل معادلات ساختاري شناخته شده است، در مواردي كه حجم نمونه بالا و متغيرها حالت نرمال دارند و براي محقق، مدل اندازهگيري (روابط بين متغيرهاي مكنون و متغيرهاي مشاهده گر) نسبت به مدل ساختاري (روابط بين متغيرهاي مكنون) اهميت بيشتري دارد، كاربرد دارد. با توجه به ملاحظاتي که LISREL دارد، امروزه نسل دوم مدل يابي معادلات ساختاري به نام PLS را مي توان در شرايطي كه حجم نمونه كم بوده و متغيرها حالت نرمال ندارند و مدل ساختاري نسبت به مدل اندازهگيري اهميت بيشتري دارد، به كار برد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
4-1) مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها به منظور بررسي صحت و سقم فرضيه ها براي هر نوع تحقيق، از اهميت خاصي برخوردار است. داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند. براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارايه شده، ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير بر اساس داده ها و امتيازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهاي توصيفي، ديدگاه کلي از چگونگي توزيع آن ها را ايجاد نموده که مي تواند در چگونگي استفاده از الگو هاي آماري گوناگون کمک نمايد. در گام بعدي به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شد و در نهايت با جمع بندي وتجزيه و تحليل اطلاعات خاتمه يافت. کلي? اين تجزيه و تحليل ها به وسيل? نرم افزار SPSS19 و Visualpls 1.04 انجام گرديده است.
4-2) توصيف متغير هاي تحقيق:
در اين بخش از فصل چهارم تحقيق به توصيف متغير هاي اصلي تحقيق پرداخته مي شود. متغير کميتي است که در دامنه اي مي توانداز يک فرد به فرد ديگر يا از يک]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.