می 14, 2021

منبع مقاله درباره کارشناسان، نرم افزار، بازده سهام

1 min read
<![CDATA[]]>

* زيرساخت19-اين متغير به معناي تمامي اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود در شرکت است(مبارکي و همکار،1383،ص2).در اين تحقيق اندازه گيري اين متغير از طريق سازه هايي نظير تعداد کامپيوترها، قابليت هاي کامپيوترها،تعداد چاپگرها، بسته هاي نرم افزاري، به روز بودن داده ها و اطلاعات مي باشد که به وسيله پرسشنامه از مديران وکارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
* اتوماسيون اداري20- اين متغير مشتمل بر تمام سيستم هاي الکترونيکي رسمي و غيررسمي بوده که به برقراري ارتباط اطلاعات بين اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط مي شود(محمدي و همکاران، 1390، ص 142).اندازه گيري اين متغير از طريق سازه هايي مانند کارتابل الکترونيک، بايگاني الکترونيک مکاتبات، پست الکترونيک، ارجاع الکترونيک صدور الکترونيک شماره انديکاتور،اسکن مکاتبات و مکاتبات وارده وصادره الکترونيک صورت مي گيرد که از طريق پرسشنامه از کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
* شبکه21 و امکانات ارتباطي- شبکه‌هاي کامپيوتري براي به اشتراک گذاشتن به کار مي روند. شبکه يک سيستم ارتباطي بين کامپيوترها و وسايل جانبي از قبيل کامپيوترها ، چاپگرها، فاکس ها ، مودم ها و غيره در جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات است (جهانگيري، 1386، ص 8). در اين تحقيق اين متغير از طريق سازه هايي مانند ويديو کنفرانس، ايميل، اينترنت، اکسترانت،وب سايت و چت اندازه گيري مي شود به وسيله ابزار پرسشنامه از مديران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
* سيستم گزارشات مديريت (MRS)22-اين سيستم بيشتر نيازهاي اطلاعات روزانه مديران را براي تصميم گيري تأمين مي كند. اين سيستم گزارشات متنوعي تهيه كرده و در اختيار مديران قرار مي دهد. محتوي اين گزارشات پيشاپيش توسط مديران مشخص مي شود و بنابر اين كاملاً با نيازهاي آن ها تطابق دارد(حسين نخعي، 1391، ص 2). در اين تحقيق اين متغير از طريق سازه هايي مانند گزارشات برنامه اي، گزارشات درخواستي، گزارشات خاص، گزارشات تفصيلي و گزارشات شاخص اندازه گيري مي شود که به وسيله پرسشنامه از مديران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
* منابع انساني پشتيبان23-عبارت است از تمامي کارکنان شرکت که در امر ذخيره سازي، پردازش و توزيع اطلاعات مشغول به کار هستند و با سخت افزارها و نرم افزارها کار مي کنند(مبارکي و همکار،1383، ص 2). در اين تحقيق،اين متغير از طريق سازه هاي دانش بکارگيري، ميزان آموزش، مهارت در استفاده،انگيزه استفاده، سرعت استفاده و رضايت استفاده اندازه گيري مي شود که به وسيله پرسشنامه از مديران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
ب) عملکرد مالي- اين متغير به عنوان يکي از مهم ترين سنجه هاي اثربخشي سازماني است و با توجه به اهداف عملياتي که در عملکرد مالي مورد توجه قرار مي گيرد، عملکرد مالي درجه يا ميزاني است که شرکت به هدف هاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت آنان نائل مي آيد.(فتحي و همکاران،1386،ص68). مولفه هاي اندازه گيري عملکرد مالي در اين تحقيق شامل رشد فروش، رشد سودآوري و بازده سهام است که به صورت زير تعريف مي شوند.
* رشد فروش(SG)24-ميزان افزايش فروش در يک سال را رشد فروش مي گويند(کردستاني و همکار،1390،ص174) نرخ رشد فروش از رابطه زير قابل محاسبه است:
که در آن S بيان کننده ميزان فروش است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t مي باشد.
* رشد سودآوري-سودآوري توانايي شرکت در به دست آوردن درآمدوسود است(اسماعيل پور و همکار،1390،ص47)، که رشد ساليانه آن معيار خواهد بود. رشد سودآوري از طريق فرمول زير محاسبه مي گردد:
که در آن I بيان کننده ميزان سودآوري است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t مي باشد.
* بازده سهام25 -معمولا بازده سهام در يک دوره معين شامل هرگونه وجوه نقدي دريافتي به اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا دارايي در زمان خريد است و برابر است با :
که در آن r نرخ بازده سهام ، P قيمت سهام و D منافع حاصل از مالکيت مي باشد.
اندازه شرکت26: اين متغير تعيين کننده حجم و گستردگي فعاليت شرکت است(توکلي و همکاران،1388، ص50) در اين تحقيق حجم فروش شرکت ها معيار خواهد بود و از طريق لگاريتم فروش به دست مي آيد.
1-8)قلمرو تحقيق:
گستره اين تحقيق در سه قلمرو موضوعي،زماني،مکاني قرار مي گيرد که عبارتند از:
* قلمرو موضوعي- موضوع اين تحقيق متمرکز بر عملکرد مالي شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران است که ارتباط ميان سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات و عملکرد مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
* قلمرو مکاني- قلمرو مکاني اين تحقيق نيز شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند.
* قلمرو زماني- داده ها و اطلاعات اين تحقيق در سه ماهه اول سال 93 جمع آوري شده اند .
فصل دوم:
مروري بر ادبيات موضوعي تحقيق(بررسي متون)
بخش اولده است که مشتريان بيش از گذشته به سازمان نزديک شوند. به گفته يکي از مديران شرکت مايکروسافت هر زمان احساس شکست کرديد از مشتريان خود سوال کنيد و همکاري آن ها را در پيشبرد اهداف سازمان کمک بگيريد (محمديان روشن، 1389، ص 27).
در عصر اطلاعات برعکس عصر صنعت که کارها تکراري بود و حضور فيزيکي کارکنان در محل کار ضروري مي‌نمود،کارمندان مي‌توانند کار خود را در هر زمان و مکاني انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستي و به عنوان عضوي از يک تيم مديريت به انجام مي‌رسد. در بعد ساختار فيزيکي، عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گرديد. و در بعد ساختار اجتماعي نيز تحقيقات از گرايش ساختار اجتماعي به سوي ساختار ارگانيک و منعطف حکايت دارد (محمديان روشن 1389، ص 28).
2-1-12) مزاياي فن آوري اطلاعات
فن آوري اطلاعات قابليت هاي زيادي در رفع مشکلات سازمان ها دارد.برخي مزاياي فن آوري اطلاعات در زير بيان شده است (صرافي زاده، 1388، ص ص35-34):
ـ بهبود عمليات سازمان
ـ توانايي انجام محاسباتي که قبلا مسير نبوده است
ـ کاهش فعاليت ها وکارهاي دفتري
ـ بهبود در کيفيت ودقت در کارها
ـ بهبود تصميم گيري
ـ ارتباطات وهماهنگي بيشتر در سطح موسسه
ـ بهبود خدمات مشتريان
ـ ايجاد پيوند بين مشتريان و تدارک کنندگان کالا
ـ کاهش زمان فرايند کار
ـ پشتيباني از استراتژي هاي سازمان
ـ بهبود رقابت
ـ بهبود طراحي مجدد فرايند کار
از ديدگاه ديگر، مزيت هاي IT را مي توان به صورت زير بيان کرد (جهانگيري 1386، ص 70):
– از بين رفتن مرز جغرافيايي براي مطالعه، تجارت وارتباطات
– پيوستگي هاي اقتصادي، علمي و سياسي
– افزايش توانايي ارتباطي،‌دستيابي، پردازش و انجام امور مالي در تجارت جهاني
– توسعه و پيشرفت چشمگير در ابزارها، کاربردها، و سيستم هاي فن آوري
– افزايش اطلاعات وايجاد صنايع پيشرفته
– کاهش خطاي انساني در پردازش ها و اجراي امور
درعين حال استفاده از IT مشکلاتي هم در جامعه به وجود مي آورد که به طور خلاصه عبارت اند از: (جهانگيري 1386، ص 70)
ـ از دست دادن امنيت اطلاعات
ـ کنترل نشدن اطلاعات در شبکه جهاني و در نتيجه گمراه شدن کاربران در برخي موارد
ـ نياز به سرمايه گذاري زياد در زمينة IT
ـ انحصاري بودن استفاده از IT در بعضي از کشورهاي جهان سوم
2-1-13) اثرات به کارگيري فن آوري اطلاعات در سازمان
در جهان امروز فن آوري اطلاعات امکان سودمندي و کارآمدي اطلاعات را ممکن ساخته است. به کارگيري فن آوري اطلاعات IT، تحول گسترده اي را در امور اداري و سيستم هاي اطلاعاتي باعث شده است، طوري که امکان انتقال الکترونيکي داده ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طريق کامپيوتر و خطوط ارتباطات مخابراتي فراهم شده است. مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد که بين سرمايه گذاري در IT و بازده موسسات و بهره وري نيروي انساني ارتباط دو سويه مثبتي وجود دارد. همچنين فن آوري اطلاعات و توانايي سازمان ها را افزايش مي دهد و اين در نتيجة افزايش تنوع محصولات و بهبود کيفيت و جلب رضايت مشتري است، و نيز سبب تسهيل روند اداري و افزايش بازده نيروي انساني و مديريت مي شود. يکي از نتايج عمده فن آوري اطلاعات IT تمرکز زدايي در عين تمرکزگرايي است. به اين معني که مي‌توان کارها را از راه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فيزيکي و مستمر داشته باشيم که اين ويژگي بر کوتاه شدن فواصل زماني و مکاني به عنوان يک ابرشاه تاکيد دارد. امروزه فن آوري اطلاعات IT ديگر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت از جمله EIS108, OA109, DSS110, MIS111 و … را در اختيار گرفته و به اين ترتيب قطب اطلاعاتي مستقر در مرکز را قادر مي سازد تا به افزايش کنترل خود بر مناطق و انجام عمليات تمرکزي اقدام نمايد. بنابراين امکان افزايش سرعت و کيفيت تصميم گيري و مديريت را فراهم مي نمايد. فن آوري اطلاعات به عنوان يکي از مهم ترين ابزار جهت مشارکت دربازار جهاني است (مبارکي و همکار 1382، ص 2).
از ويژگي هاي اساسي عصر حاضر، اطلاعات و تبديل آن به دانش است. چنين ويژگي تاثير زيادي روي نهادهاي اجتماعي واقتصادي جوامع خواهد گذاشت. نهادهاي اجتماعي بايد براساس آن تجديد بنا و تغيير ساختار دهند. گفته مي شود فن آوري اطلاعات توانايي سازمان را افزايش مي دهد با اين وجود چنين پيشرفت هايي اغلب سبب بهبود عملکرد مالي سازمان ها نمي شود. ساز و کار برنامه هاي استراتژيکي خاصي نياز است تا به اين اهداف اساسي در به کارگيري فن آوري اطلاعات در سازمان دست يافت. رومار112 استاد دانشگاه برکلي در نظريه خويش “رشد جديد اقتصادي” عنوان مي‌کند که در عصر حاضر، عامل رشد اقتصادي سرمايه نيروي انساني و مواد خام نيستند بلکه دانش و افکار جديد سبب شکوفايي اقتصادي مي شود و سرمايه کشورها تابعي از علم و عقايد است (مبارکي وهمکار 1382، ص 13).
فن آوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي بايد با سازمان همراه شوند تا بتوانند اطلاعات مورد نياز گروه هاي خاص اعضاي سازمان را فراهم آورند و سازمان نيز بايد از تاثير اطلاعات آگاه باشد و درهاي خود را به روي آن بگشايد تا از امتيازهاي دانش فني نوين بهره گيرد. هيتز113 در تحقيق خود ارتباط سازمان و IT رابه صورت چهار معادله زير بيان کرد (احمدي وهمکاران، 1383، ص 16):
ـ ساختار: تابعي از محيط دروني و بيروني و حيطة وظيفه اي و پذيرش فن آوري اطلاعات است.
ـ نگرش هاي مدير: تابعي از اهداف مديريت براي IT، آشنايي با مديريت با IT ، عملکرد، و ساختار است.
ـ پذيرش IT: تابعي از اهداف مديريت براي IT ، محيط دروني و بيروني و وظيفه اي و نگرش هاي مديريت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.