ژانویه 21, 2021

منبع مقاله درباره کسب و کار، کوتاه مدت، عملکرد سازمان

1 min read
<![CDATA[]]>

ـ عملکرد: تابعي از اهداف مديريت براي IT، محيط بيروني و پذيرش IT، نگرش هاي مديريت، و ساختار است.
2-1-14) پياده سازي فن آوري اطلاعات در سازمان ها
فن آوري اطلاعات به عنوان محور و محرک توسعه جوامع وسازمان ها مطرح است. مطالعات در اين زمينه نشان مي دهد که فن آوري اطلاعات بايد در دو حوزه تحقيق و اجرا در سازمان ها مورد بحث قرار گيرد. بخش تحقيقي وظيفه شبيه سازي محيطي، تجربه مجازي و فرضيه ها با هزينه کم،‌ همراه با برنامه ريزي،‌ مدل هاي تصميم گيري و ايجاد خلاقيت در کارکنان را بر عهده دارد(مبارکي و همکار، 1382، ص2).
2-1-14-1) ديدگاه هاي اساسي در اجراي فن آوري اطلاعات- در بحث اجراي فن آوري اطلاعات در سازمان دو ديدگاه اساسي و لازم و ملزوم هم که مديريت سازمان و مديريتIT بايد بدان توجه نمايند،‌ وجود دارد: (مبارکي و همکار، 1382، ص3)
الف)ديدگاه فني و مهندسي- در ديدگاه فني و مهندسي،‌بررسي مسائلي همچون نرم افزار (برنامه هاي کامپيوتري جهت دريافت، پردازش و توليد اطلاعات) – سخت افزار (سخت افزارهاي پردازش، ذخيره و بازيابي اطلاعات) – آموزش نيروي انساني (آموزش نيروهاي درگير ومصرف کنندگان محصولات فن آوري) – اطلاعات و داده هاي خام (داده ، ماده اوليه فن آوري اطلاعات است که بايد قابل اعتماد،‌ دقيق و جديد باشد.) – سيستم هاي ارتباطي (برقراري ارتباط ميان کامپيوترها) عوامل پنج گانه اي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين بخش اولويت بندي اجزاء موفق از نظر زمان اجرا و انتخاب موارد،‌مهم ترين عنصر به کارگيري در ساختار IT هستند.
.ب)ديدگاه مديريتي- در ديدگاه مديريتي طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي از جمله DBMS,114
MIS, DSS, OA, EIS و … مطرح اند که امروزه در سازمان هاي مختلف پياده سازي و اجرا شده اند. “ارل” پنج نگرش متفاوت را در برنامه ريزي IS/IT مطرح مي کند که بر بلوغ يا زماني فرايند دلالت دارد. نمودار(2-2) نشان مي دهد در تحصيل “اول” بلوغ سازماني متناسب با برنامه ريزي در IS/IT افزايش مي يابد. به عقيدة او در مرحلة اول (فن آوري مدار) سازمان ها برنامه ريزي مشخص در به کارگيري IS/IT ندارند.استقرار تدريجي سيستم ها و فن آوري هاي اطلاعاتي در سازمان با هدف شناخت مديريتي انجام مي گيرد ونقش آفرينان اصلي در برپا ساختن اين سيستم ها، متخصصان فن آوري اطلاعات هستند. در مرحلة دوم (روش مدار) اين شناخت به دست مي آيد که به کارگيري IS/IT درسازمان بايد از طريق تحليل روش هاي انجام کار و تشخيص نيازهاي کاري صورت گيرد.
نمودار 2-2) بلوغ سازماني برحسب برنامه ريزي IT /IS
در مرحلة سوم (کنترل مدار)، نياز به برنامه تفصيلي IS/IT به صورت جدي مطرح مي شود و سازمان ها سعي مي کنند با برقراري بودجة هزينه اي و سرمايه اي، ضمن اعمال کنترل هاي هزينه اي، براي نيل به مزاياي بالقوة سيستم ها و فن آوري اطلاعاتي تلاش کنند. اين برنامه ريزي عمدتا با هدف کليدي ايجاد چند منظوره و متوازن IS/IT در سازمان صورت مي گيرد. در مرحلة چهارم (کار مدار)‌برنامه هاي کاري در سطح وظيفه اي مورد تحليل قرار گرفته تا مشخص شود IS/IT در کجا براي برآورده ساختن نيازهاي کوتاه مدت و ميان مدت عامل کليدي محسوب مي شود. به عبارت ديگر، سازمان ها براي کسب مزيت رقابتي به ابزارهاي IS/IT متوسل مي شوند. سرمايه گذاري هاي سيستم هاي اطلاعاتي بر مبناي عوامل کليدي توفيق در يک زمينة کاري مشخص به کشف فرصت هاي بالقوه بالا و در بعضي موارد به سرمايه گذاري هاي استراتژيک منجر مي شود. در مرحلة پنجم (سازمان مدار) اين توافق نظر حاصل مي شود که IS/IT مي تواند در برآورده ساختن اهداف کلي سازمان کمک کند و بنابراين سعي مي شود بين استراتژي اي سازماني، کاري و استراتژي هاي سيستم ها و فن آوري هاي اطلاعاتي در سطوح مختلف، سازگاري لازم به وجود آيد. اگر سطح دولتي در نظرگرفته شود، بايد بين سياست ها و خط مشي هاي دولتي و استراتژي هايسازماني سازگاري لازم وجود داشته باشد (طالقاني، 1384، ص ص 36-35).
2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوري اطلاعات115
جهت تحقق بخشيدن به منفعت هاي ناشي از فن آوري اطلاعات سازمان ها بايدفن آوري اطلاعات را در داخل ساختار، فرهنگ و استراتژي سازماني خويش جداسازي نمايند، و جايگاه بخش فن آوري اطلاعات را در سازمان به طور مشخص تعريف کنند. از آن جايي که فن آوري اطلاعات تمامي فعاليت هاي سازمان را متاثر سازد عموما در سازمان هاي پيشرفته وظايف فن آوري اطلاعات در کليه بخش ها و واحدهاي سازمان با مديريت و نظارت عالي ترين مقام بسط داده مي شود. با اين وجود در بعضي از شرکت ها و سازمان هاي داخلي به خاطر ناشناخته بودن مسائل فن آوري اطلاعات، به کارگيري آن به صورت گسترش يافته در درون سازمان، مقاومت ها و مشکلات جاري را ايجاد مي کند که ممکن است شرکت را در رسيدن به اهداف اجراي فن آوري اطلاعات با مشکل مواجه نمايد. در اين صورت ساختار فن آوري اطلاعات به صورت مستقل ولي نافذ به منظور هماهنگي و اجراي فن آوري اطلاعات و بسط وگسترش آن در درون شرکت تعريف و تعيين ساختار مي گردد، با گسترش به کارگيري فن آوري اطلاعات، ساختار سازمان ها و شرکت هاي بزرگ از حالت عمومي وسلسله مراتبي به صورت هسته هاي تخصصي و کارشناسي تغيير يافته اند، لذا بايد اجراي IT در سازمان ها طوري صورت گيرد که با فرهنگ ملي وسازماني سازگار داشته باشد (مبارکي و همکار 1382، ص 5).
2-1-15-1)گام هاي مورد نياز براي توسعه کاربري هاي فن آوري اطلاعات در سازمان ها- نه گام اساسي مورد نياز براي توسعه بخشيدن کاربردIT عبارتند از (محمديان روشن 1389، ص 35):
ـ توسعه و تدارک زيرساخت هاي مورد نياز
– منابع انساني و مهارت هاي مورد نياز
ـ مهندسي مجدد فرايندها
– سخت افزار و سيستم مديريت پايگاه داده
– شبکه هاي ارتباطات الکترونيکي درون و برون سازماني
– مقدمات سازماني (برنامه ريزي، ساختار سازماني، افزايش قابليت هاي مديريتي و انساني و ..)
– ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه درون سازماني (سيستم هاي توليد و خدمات، تدارکات، بازاريابي و فروش مالي
– استقرار سيستم هاي کاربردي پيشرفته
– حرکت به سوي کسب و کار الکترونيک .
2-1-15-2)موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوري اطلاعات- اين موضوعات عبارتند از (جهانگيري 1386، ص 30):
الف ) برنامه ريزي استراتژيک سازمان- که شامل تعيين فلسفه وجودي، چشم انداز، رسالت، تحليل محيطي116، و تعيين نقاطي کليدي است. برنامه ريزي استراتژيک براي توسعه IT بر چهار اصل استوار است:
1. فن آوري اطلاعات امر ي حياتي است.
2. فن آوري اطلاعات منبعي اساسي براي آموزش، تحقيقات، و همکاري هاي اجتماعي است.
3. فن آوري اطلاعات براي مديريت داده ها و اطلاعات بسيار اساسي و مهم است.
4. فن آوري اطلاعات، استراتژي ارزيابي عملکرد سازمان ها را نشان مي دهد.
ب)تعيين نيازهاي آينده- شامل سيستم IT مورد نياز براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب، ارتباط بين سيستم هاي مبني برIT در شرايط مطلوب، فرصت ها و تهديدهاي حاصل از توسعه IT ، تعريف و پيش بيني پروژه هاي تکميلي با توجه به تحليل (SWOT).
ج)طراحي گزينه ها وآلترناتيوهاي ممکن- در اين طراحي توجه به نکات زير ضروري است:
– اولويت بندي پروژه ها براساس استراتژي سازمان.
– توجه به ملاک هاي اولويت بندي براساس ديدگاه مديريت، مصوبات نهادها و قانون گذاران، ارايه خدمات براساس سيستم هاي کيفيت جامع براي مشتريان وبررسي مسائل مالي.
د)تحليل مقايسه اي آلترناتيو و انتخاب گزينة برتر- در اين تحليل توجه به نکات زير ضروري است:
– به کارگيري روش هاي علمي تصميم گيري و انتخاب گزينه ها براساس مدل هاي تصميم.
– ارزيابي و تعيين قابليت اتکا و اعتماد روش هاي تصميم.
و)تشريح و تعيين پروژه هاي اولويت دار و تهيه RFP117- در اين مرحله براي هر يک از پروژه ها شامل موارد زير مي باشد:
– پيش بيني زماني و هزينه ي هر يک از پروژه ها براساس اولويت و تعيين توالي انجام آن.
– تهيه و تشريح پروژه هاي آتي قابل پيش بيني و تعيين زمان و هزينه هاي اجراي آن (جهانگيري 1386، ص 30).
2-1-16) برنامه ريزي فن آوري اطلاعات
برخورداري از مزيت ها و نتايج فن آوري اطلاعات اتفاقي نيست و نياز به برنامه ريزي و طراحي دقيق دارد. آثار نامطلوب فن آوري اطلاعات و نبود نتايج مطلوب و مورد انتظار غالبا به دليل فقدان نگرش برنامه ريزي، نياز به ارزيابي صحيح موقعيت و بررسي راه حل ها و انتخاب بهترين راه حل جهت اجرا دارد. امروزه، پيوند بسيار نزديکي ميان برنامه ريزي استراتژيک سازماني و فن آوري اطلاعات وجود دارد به طوري که تعيين تقديم بين آن ها عملاٌ مشکل است. فن آوري اطلاعات به عنوان يک عامل در ايجاد برتري هاي رقابتي مي تواند اهداف سازمان را تحت الشعاع قرار دهد و تغيير جهت نسبت به شيو? انجام کسب و کار به همراه داشته باشد.نمودار(2-3 )اين رابطه را به خوبي نشان مي دهد (احمدي و همکار، 1383، ص 40).
نمودار( 2-3 )ارتباط ميان استراتژي هاي کسب و کار و فن آوري اطلاعات
2-1-16-1)سطوح برنامه ريزي فن آوري اطلاعات
برنامه ريزي اطلاعات را مي توان مشابه همه فعاليت هاي برنامه ريزي در سازمان به سه سطح استراتژيک118 (بلندمدت)، تاکتيک 119(ميان مدت)، و عمليات120 (کوتاه مدت) تقسيم کرد. بسياري از سازمان هاي نوين،برنامه ريزي فن آوري اطلاعات را براي افق زماني طولاني انجام مي دهند. اين سازمان ها معمولا داراي برنامه فن آوري اطلاعات بلندمدت هستند که گاهي به آن طرح استراتژيک فن آوري اطلاعات نيز مي گويند. در اين طرح ها به پروژه هاي خاص اشاره نمي شود بلکه مجموعه اي از راهبردهاي زيرساختارها و منابع مورد نياز فعاليت هاي فن آوري اطلاعات را 5 تا 10 سال در بر مي گيرد.در برنامه ميان مدت، ميزان سرمايه گذاري در زير ساختارها، و برنامه هاي کاربردي و نيز فهرستي از پروژه ها مطرح مي شود که در راستاي تحقق اهداف استراتژيک هستند. اين برنامه معمولا در طول زمان برنامه ريزي بلندمدت چندين بار تکرار مي شود. در برنامه ريزي عملياتي نيز به صورت تفضيلي به بودجه پروژه ها و فعاليت ها توجه مي شود (احمدي و همکار، 1383، ص 41).
2-1-17) مدل هاي سنجش فن آوري اطلاعات
بررسي ادبيات موضوعيدر مورد فن آوري اطلاعات نشان مي دهد که مدل هاي سنجش اين فن آوري عبارتند از:
2-1-17-1)مراحل رشد نولان121- مدل مراحل رشد و ظهور فن آوري اطلاعات در يک سازمان، مي تواند عنوان چهارچوبي براي ارزيابي ويژه سيستم هاي اطلاعاتي به کار رود. تاکيد اصلي “نولان” بر اين است که بخش سيستم هاي اطلاعاتي در يک شرکت از ميان شش مرحله توسعه عبور مي کنند. همان طور که سازمان از بين شش مرحله رشد مي کند، توانايي سيستم هايي مربوط روش هايي براي کنترل آن ها و نيز درک آن هاجامع تر و پيشرفته تر مي شود. پيشبرد تا مرحله بلوغ به شرکت امکان مي دهد که با حفظ وظيفه سيستم هاي اطلاعاتي، کوشش خود را بيشتر بر استفاده از فن آوري اطلاعاتي براي تامين مزيت عملياتي و استراتژيک متمرکز سازد(عبدي 1389، ص 34).
2-1-17-2)استراتژي ارتباط پارسونز122- يک هدف عمده برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعاتي اين است که اطمينان حاصل کند تا نيازهاي شرکت براي فن آوري اطلاعات مطابق با چهارچوب شرکت جهت مديريت فن آوري اطلاعات باشد. براي تاکيد بر اهميت اين سازگاري، شرکت ها بايد از استراتژي ارتباط برنامه تجاري و اطلاعات خود آگاهي داشته باشند.
“پارسونز” شش استراتژي ارتباط عمومي را پيشنهاد کرد که چهارچوب مديريت گسترده اي را براي هدايت استفاده از فن آوري اطلا عات در شرکت ارا يه مي کند.در جدول ( 2-1) شش استراتژي مختلف، رويکردي را طرح ريزي مي کند که شرکت مي تواند اهداف فن]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.