ژانویه 20, 2021

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، نرم افزار، تجزیه و تحلیل آماری

2 min read
<![CDATA[]]>


فلفل دلمه ای
ناخن

گوجه
لباس کار

کف دست
شیر آب

کف زمین
چاقو

سینک
سیر خام

آلو
گوشت خام

لپه
سیر داغ
جدول 3-11 : نمونه های مواد غذایی آلوده به کپک
نعناع خشک
سیرداغ
شوید خشک
سینک ظرفشویی
گردو
شیر آب
3-5- جداول آنتی بیوتیک و تعداد کلنی مواد غذایی
3-5-1- بررسی مواد غذایی خام
سیب زمینی
تعداد کلنی 100× 102
جدول3-12 : آنتی بیوتیک برای استافیلو کوکوس ساپروفیتیکوس، باکتری گرم مثبت(سیب زمینی خام)
حساس
مقاوم
نوع آنتی بیوتیک
*
جنتامایسین GM
*
سیپروفلوکساسین CP
*
سولفومتوکسازول تری متوپریل SXT
*
وانکومایسین V
جدول3-13 : آنتی بیوتیک برای E Coli باکتری گرم منفی(سیب زمینی خام)
حساس
مقاوم
نوع آنتی بیوتیک
*
جنتامایسین GM
*
سیپروفلوکساسین CP
*
سفتازیدیم CAZ
*
سفتی زوکسیم CT
*
سولفومتوکسازول SXT
*
امیپنم IPM
سبزی سوپ
تعداد کلنی 100× 102
جدول3-14 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس وولگاریس باکتری گرم منفی(سبزی سوپ)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
مواد کتلت
تعداد کلنی = بیش از100× 〖10〗^2
جدول3-15 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس وولگاریس باکتری گرم منفی(مواد کتلت)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
عدس خام
تعداد کلنی = کمتر از 〖10〗^2 ×100
جدول 3-16 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس ساپرو فیتیکوس باکتری گرم مثبت(عدس خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
اسفناج خام
تعداد کلنی = بیش از100× 〖10〗^2
جدول3-17 : آنتی بیوتیک برای انتروباکتر آئروژنز باکتری گرم منفی(اسفناج خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
جو خام
تعداد کلنی = 13 تا × 〖10〗^2
جدول 3-18 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس وولگاریس باکتری گرم منفی(جو خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
ماهی خام
تعداد کلنی = بیش از100× 〖10〗^2
جدول3-19 : آنتی بیوتیک برای E Coli باکتری گرم منفی(ماهی خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
جدول 3-20 : آنتی بیوتیک برای کلبسیلا باکتری گرم منفی(ماهی خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
نخود خام
تعداد کلنی = 4 تا × 〖10〗^2
جدول3-21 : آنتی بیوتیک برای سودوموناس آئروژینوزا باکتری گرم منفی(نخود خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
سالاد
تعداد کلنی = 100 تا × 〖10〗^2
جدول 3-22 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت (سالاد)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
کاهو
تعداد کلنی =13 × 〖10〗^2
جدول 3-23 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت (کاهو)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
کلم
تعداد کلنی =8 × 〖10〗^2
جدول3-24 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت (کلم)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
خیار
تعداد کلنی =100 تا × 〖10〗^2
جدول 3-25 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت (خیار)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
پیاز
تعداد کلنی =بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول 3-26 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(پیاز)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
فلفل دلمه ای
تعداد کلنی = بیش از 30 تا × 〖10〗^2
جدول 3-27 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(فلفل دلمه ای)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
گوجه
تعداد کلنی =5 تا × 〖10〗^2
جدول 3-28 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(گوجه)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
سبزی خوردن
تعداد کلنی =14 × 〖10〗^2
جدول3-29 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(سبزی خوردن)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
هویج
تعداد کلنی =100 تا × 〖10〗^2
جدول 3-30 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(هویج)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
سبزی قورمه سبزی
تعداد کلنی =بیش ار 100 × 〖10〗^2
جدول3-31 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت( سبزی قورمه سبزی )
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
سبزی پلو
تعداد کلنی = 13 × 〖10〗^2
جدول3-32 : آنتی بیوتیک برای استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت (سبزی پلو)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
سبزی آش
تعداد کلنی = 11 × 〖10〗^2
جدول 3-33 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(سبزی آش)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
v
*
مرغ خام کبابی
تعداد کلنی = بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول 3-34 : آنتی بیوتیک برای E coli باکتری گرم منفی(مرغ خام کبابی)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
کباب خام
تعداد کلنی = بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول3-35 : آنتی بیوتیک برای انتروباکتر آئروژنز باکتری گرم منفی (کباب کوبیده خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
قند
تعداد کلنی = بیشتر از 100 × 〖10〗^2
جدول3-36 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس میرابلیس باکتری گرم منفی(قند)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
سیر خام
تعداد کلنی = بیش از 100 × 〖10〗^2
جدول 3-37 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس میرابلیس باکتری گرم منفی(سیر خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
آلو خام
تعداد کلنی = بیش از 100 × 〖10〗^2
جدول3-38 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(آلو خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
لپه خام
تعداد کلنی = 13 × 〖10〗^2
جدول3-39 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(لپه)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
گوشت خام
تعداد کلنی = 44 × 〖10〗^2
جدول3-40 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(گوشت خام)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
3-5-2- بررسی مواد پخته
املت
تعداد کلنی = بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول3-41 : آنتی بیوتیک برای کلبسیلا باکتری گرم منفی(املت)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
خوراک گوشت و کدو
تعداد کلنی = 4 تا × 〖10〗^2
جدول 3-42 : آنتی بیوتیک برای انتروباکترکلوسه آ باکتری گرم منفی(خوراک گوشت)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
گوجه کباب شده
تعداد کلنی = بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول3-43 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس وولگاریس باکتری گرم منفی(گوجه کبابی)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
سیر داغ
تعداد کلنی = بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول 3-44 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(سیر داغ)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
3-5-3- ادوات طبخ
چرخ گوشت
تعداد کلنی = بیش از 100 تا × 〖10〗^2
جدول3-45 : آنتی بیوتیک برای پروتئوس وولگاریس باکتری گرم منفی(چرخ گوشت)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
CAZ
*
CT
*
SXT
*
IPM
*
ناخن
تعداد کلنی = 7 × 〖10〗^2
جدول 3-46 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(ناخن)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
لباس کار
تعداد کلنی = 13 × 〖10〗^2
جدول 3-47 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(لباس کار)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
کف دست
تعداد کلنی = 18 × 〖10〗^2
جدول 3-48 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(کف دست)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
کف زمین
تعداد کلنی = 100 × 〖10〗^2
جدول3-49 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(کف زمین)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
سینک ظرفشویی
تعداد کلنی = 100 × 〖10〗^2
جدول3-50 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(سینک)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
شیر آب
تعداد کلنی = 4 × 〖10〗^2
جدول 3-51 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(شیر آب)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
چاقو
تعداد کلنی = بیش از 100 ×102
جدول3-52 : آنتی بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت(چاقو)
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
GM
*
CP
*
SXT
*
V
*
3-6- تجزیه و تحلیل آماری
براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطی و برای مقایسه بین میانگین دو گروه، از آزمون t گروه های مستقل با استفاده از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است. و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد. برای سنجش پایایی آزمایش]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.