ژانویه 17, 2021

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، آزمون فرضیه، بیمارستان

1 min read
<![CDATA[]]>

فصل چهارم
بحث و نتایج
4-1- مقدمه
داده ها به عنوان آگاهي هاي خام و پردازش نشده، ابتدايي ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخ هاي احتمالي هستند كه در رابطه با مساله تحقيق مطرح شده اند. لذا پس از دستيابي به اين داده ها و براي به دست آوردن نتيجه گيري هاي معتبر و دقيق به تجزيه و تحليل داده ها نياز است. تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است كه طي آن داده هايي كه از طريق به كارگيري ابزارهاي جمع آوري فراهم آمده اند؛ خلاصه، كدبندي، دسته بندي و … و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد. در اين فرايند، داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و تكنيك هاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنباط ها و تعميم ها به عهده دارند.
در اين فصل با استفاده از روش ها و آمارهاي توصيفي به بررسي مشخصات عمومي میکروب های شناسایی شده در مواد غذایی و ادوات طبخ بیمارستانی می پردازیم و سپس با استفاده از روش ها و تكنيك هاي آمار استنباطي كه در فصل قبل به آن ها اشاره شد، داده هاي جمع آوري شده، دسته بندي مي گردد تا در نهايت فرضيه هاي اين پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. به طوریکه در این فصل روند کار به شرح زیر انجام شده است:
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها شامل:
بخش دوم: آمار استنباطی
آزمون فرضیه ها
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
تحليل توصيفي مختص پژوهش توصيفي است كه محقق نتايج حاصله را به گروه مورد مشاهده تعميم مي دهد و هيچ گونه نتيجه گيري خارج از گروه مزبور به عمل نيامده و يا قابل تعميم نخواهد بود. بنابراين، سروكار محقق در رابطه با يك گروه و داده هاي مربوط به آن گروه است كه وي بايد به توصيف آن ها بپردازد (آذر و مومنی، 1381). در اين بخش داده هاي مربوط به مواد غذایی قبل و بعد از پخت و ادوات پخت و بار میکروبی و ویژگی های ظاهری آن ها به صورت توصيفي تحليل مي شود.
4-2-1- دیسک های آنتی بیوتیک برای مواد غذایی گرم منفی خام
سفتازیدیم (CAZ)، سفتی زوکسیم (CT) و امیپنم (IPM) چون فقط برای منفی ها به کار می رود، فقط تعداد افتراقی ها را باید در آن ها محاسبه کرد که برابر با 12 نمونه ماده غذایی است. در بقیه موارد تعداد آنتی بیوتیک ها برای 27 ماده خام آزمایش شده اند.
جدول 4-1 دیسک های آنتی بیوتیک برای مواد غذایی گرم منفی خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
جنتامایسین (GM)
9
33/33
18
67/66
سیپروفلوکساسین (CP)
3
11/11
24
89/88
سفتازیدیم (CAZ)
6
50
6
50
سفتی زوکسیم (CT)
4
33/33
8
67/66
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
17
96/62
10
04/37
امیپنم (IPM)
2
67/16
10
33/83
همانگونه که داده های مندرج در جدول نشان می دهد، نتایج آزمایش بر روی مواد غذایی گرم منفی خام بیانگر آن است که بیشترین حساسیت و کم ترین مقاومت مواد به سیپروفلوکساسین (CP) بوده که 24 ماده از 27 ماده مورد بررسی یعنی 89/88 درصد به این آنتی بیوتیک حساس بوده اند و 11/11 درصد در برابر آن مقاوم بوده اند. علاوه بر آن کم ترین درصد حساسیت و بیشترین درصد مقاومت مربوط به حساسیت و مقاومت در برابر سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT) با 04/37 درصد حساسیت و 96/62 درصد مقاومت بوده است.
4-2-2- دیسک های آنتی بیوگرام برای مواد غذایی خام دارای باکتری گرم مثبت
این آزمون فقط برای مواد غذایی که تست آن ها مثبت بوده و گرم مثبت می باشند به کار می رود.
جدول 4-2 دیسک های آنتی بیوتیک برای مواد غذایی گرم مثبت خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
وانکومایسین (V)
1
89/5
16
11/94
داده های مندرج در جدول فوق نشان می دهد که 1 مورد از مواد غذایی گرم مثبت خام یعنی 89/5 درصد، در برابر وانکومایسین (V) مقاوم بوده و 16 مورد یعنی 11/ 94 درصد نسبت به آن حساس بوده اند.
4-2-3- دیسک های آنتی بیوتیک برای مواد غذایی پخته دارای باکتری گرم منفی
سفتازیدیم (CAZ)، سفتی زوکسیم (CT) و امیپنم (IPM) چون فقط برای منفی ها به کار می رود، فقط تعداد افتراقی ها را باید در آن ها محاسبه کرد که برابر با 3 نمونه ماده غذایی است. در بقیه موارد تعداد آنتی بیوتیک ها برای 4 ماده آزمایش شده اند.
جدول 4-3 دیسک های آنتی بیوتیک برای مواد غذایی گرم منفی پخته
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
جنتامایسین (GM)
2
50
2
50
سیپروفلوکساسین (CP)
1
25
3
75
سفتازیدیم (CAZ)
3
100


سفتی زوکسیم (CT)
3
100


سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
3
75
1
25
امیپنم (IPM)
1
33/33
2
67/66
با توجه به داده های مندرج در جدول 4-3، نتایج آزمایش بر روی مواد غذایی گرم منفی پخته نشان می دهد که بیشترین حساسیت و کم ترین مقاومت مواد به سیپروفلوکساسین (CP) بوده که 75 درصد از مواد مورد بررسی به این آنتی بیوتیک حساس بوده اند و 25 درصد نیز در برابر آن مقاوم بوده اند. علاوه بر آن کم ترین درصد حساسیت مربوط به حساسیت در برابر سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT) با 25 درصد بوده است. بیشترین درصد مقاومت نیز به طور مشترک مربوط به سفتازیدیم (CAZ) و سفتی زوکسیم (CT) با 100 درصد مقاومت بوده است.
4-2-4- دیسک های آنتی بیوگرام برای مواد غذایی پخته دارای باکتری گرم مثبت
جدول 4-4 دیسک های آنتی بیوتیک برای مواد غذایی گرم مثبت پخته
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
وانکومایسین (V)


1
100
داده های مندرج در جدول فوق نشان می دهد که تنها ماده مورد آزمایش در این آزمون در برابر این آنتی بیوتیک حساس بوده است.
4-2-5- دیسک های آنتی بیوتیک برای ادوات طبخ دارای باکتری گرم منفی
سفتازیدیم (CAZ)، سفتی زوکسیم (CT) و امیپنم (IPM) چون فقط برای منفی ها به کار می رود، فقط تعداد افتراقی ها را باید در آن ها محاسبه کرد که برابر با یک نمونه از ادوات طبخ بوده است. در بقیه موارد تعداد آنتی بیوتیک ها برای 8 مورد از ادوات طبخ محاسبه شده اند.
جدول 4-5 دیسک های آنتی بیوتیک برای ادوات طبخ گرم منفی
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
جنتامایسین (GM)
1
50/12
7
50/87
سیپروفلوکساسین (CP)


8
100
سفتازیدیم (CAZ)
1
100


سفتی زوکسیم (CT)
1
100


سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
4
50
4
50
امیپنم (IPM)


1
100
داده های مندرج در جدول 4-5، به خوبی نشان می دهد که نتایج آزمایش بر روی ادوات طبخ منفی بیانگر آن است که بیشترین حساسیت و کم ترین مقاومت مواد به سیپروفلوکساسین (CP) و امیپنم بوده که درصد مواد حساس به این دو 100 درصد بوده و مواد مورد آزمون در برابر این آنتی بیوتیک مقاومتی نداشته اند.
جدول 4-6 : دیسک های آنتی بیوتیک برای ادوات طبخ گرم مثبت
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
وانکومایسین (V)

7
100
براساس داده های مندرج در جدول فوق می توان گفت همه موارد یعنی 100 درصد ادوات نسبت به آنتی بیوتیک حساس بوده اند.
4-2-6- تست آنتی بیوگرام برای تمام مواد غذایی اعم از پخته و خام و ادوات طبخ دارای بار میکروبی
دیسک های آنتی بیوتیکی هم منفی دارند که شامل (IPM، CT و CAZ) می باشند، این مواد فقط مختص آزمایش هایی می باشند که از تست های افتراقی برای آن ها استفاده می کنیم. دیسک های آنتی بیوتیکی منفی که شامل (V) بوده و فقط مختص آزمایش های است که از تست های افتراقی برای آن ها استفاده می شود. دیسک های آنتی بیوتیکی هم مثبت دارند و هم منفی که شامل (SXT، GM و CP) می باشند و فقط مختص آزمایش هایی می باشند که هم تست مثبت دارند و هم تست منفی.
جدول 4-7 : تست آنتی بیوگرام برای تمام مواد غذایی و ادوات پخت دارای بارمیکروبی
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
جنتامایسین (GM)
12
77/30
27
23/69
سیپروفلوکساسین (CP)
4
25/10
35
75/89
سفتازیدیم (CAZ)
10
50/62
6
50/37
سفتی زوکسیم (CT)
8
50
8
50
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
24
54/61
15
46/38
امیپنم (IPM)
3
75/18
13
25/81
همانگونه که داده های مندرج در جدول فوق نشان می دهد، نتایج آزمایش بر روی مواد غذایی و ادوات پخت دارای بارمیکروبی بیانگر آن است که بیشترین حساسیت و کم ترین مقاومت مواد به سیپروفلوکساسین (CP) بوده که 35 ماده از 39 ماده مورد بررسی یعنی 75/89 درصد به این آنتی بیوتیک حساس بوده اند و 25/10 درصد در برابر آن مقاوم بوده اند. علاوه بر آن کم ترین درصد حساسیت و بیشترین درصد مقاومت مربوط به حساسیت و مقاومت در برابر سفتازیدیم (CAZ) با 50/37 درصد حساسیت و 50/62 درصد مقاومت بوده است.
4-2-7- تست آنتی بیوگرام برای تمام مواد غذایی دارای باکتری گرم مثبت
جدول 4-8 : تست آنتی بیوتیک برای تمام مواد غذایی گرم مثبت
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
وانکومایسین (V)
1
4
24
96
براساس داده های مندرج در جدول 4-8 می توان گفت که 1 مورد از مواد غذایی گرم مثبت مورد بررسی، یعنی 4 درصد، در برابر وانکومایسین (V) مقاوم بوده و 24 مورد یعنی 96 درصد نسبت به آن حساس بوده اند.
4-3- تست آنتی بیوگرام و نمودار برای باکتری های موجود در مواد غذایی خام و پخته
4-3-1- تست آنتی بیوگرام برای باکتری انتروباکتر موجود در مواد غذایی خام و پخته
جدول 4-9 : دیسک آنتی بیوتیک برای باکتری انتروباکتر مواد غذایی پخته و خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
پخته
خام
جمع کل
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
جنتامایسین (GM)
1 (100)

2
(100)

3
(100)

سیپروفلوکساسین (CP)
1
(100)

1
(50)
1
(50)
2
(67/66)
1
(33/33)
سفتازیدیم (CAZ)
1
(100)

2
(100)

3
(100)

سفتی زوکسیم (CT)


1
(50)
1
(50)
2
(67/66)
1
(33/33)
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)

1
(100)
2
(100)

2
(67/66)
1
(33/33)
امیپنم (IPM)
1
(100)

1
(50)
1
(50)
2
(67/66)
1
(33/33)
داده های مندرج در جدول 4-9 و همچنین نمودار 4-1 به خوبی نشان می دهد که از کل سه ماده خام و پخته که مورد تست انتروباکتر قرار گرفته اند، همگی در برابر جنتامایسین (GM) و سفتازیدیم (CAZ) مقاوم بوده اند.
نمودار 4-1 تست آنتی بیو گرام برای باکتری]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.