ژانویه 16, 2021

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، بیمارستان، سطح معنادار

1 min read
<![CDATA[]]>

4-3-2- تست آنتی بیو گرام برای باکتری کلبسیلای موجود در مواد غذایی خام و پخته
جدول 4-10 : دیسک آنتی بیوتیک برای باکتری کلبسیلا مواد غذایی پخته و خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
پخته
خام
جمع کل
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
جنتامایسین (GM)

1 (100)

1 (100)

2 (100)
سیپروفلوکساسین (CP)

1 (100)
1 (100)

1
(50)
1
(50)
سفتازیدیم (CAZ)
1
(100)


1 (100)
1
(50)
1
(50)
سفتی زوکسیم (CT)
1 (100)


1 (100)
1
(50)
1
(50)
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
1 (100)

1 (100)

2
(100)

امیپنم (IPM)

1 (100)

1 (100)

2
(100)
داده های مندرج در جدول 4-10 به خوبی نشان می دهد که از کل دو ماده خام و پخته که مورد تست کلسبیلا قرار گرفته اند، همگی به جنتامایسین (GM) و امیپنم (IPM) حساس بوده اند. همچنین هر دو ماده مورد بررسی در برابر سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT) مقاوم بوده اند. نتایج مذکور به خوبی در نمودار 4-2 به نمایش گذاشته شده است.
نمودار 4-2 تست آنتی بیو گرام برای باکتری کلبسیلا موجود در مواد غذایی خام و پخته
4-3-3- تست آنتی بیو گرام برای باکتری پروتئوس موجود در مواد غذایی خام و پخته
جدول 4-11 : دیسک آنتی بیوتیک برای باکتری پروتئوس مواد غذایی پخته و خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
پخته
خام
جمع کل
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
جنتامایسین (GM)
1
(100)

1
(20)
4
(80)
2
(33/33)
4
(67/66)
سیپروفلوکساسین (CP)

1
(100)

5
(100)

6
(100)
سفتازیدیم (CAZ)
1
(100)

2
(40)
3
(60)
3
(50)
3
(50)
سفتی زوکسیم (CT)
1
(100)

2
(40)
3
(60)
3
(50)
3
(50)
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
1
(100)

4
(80)
1
(20)
5
(33/83)
1
(67/16)
امیپنم (IPM)

1 (100)
1
(20)
4
(80)
1
(67/16)
5
(33/83)
داده های مندرج در جدول 4-11 به خوبی نشان می دهد که از کل مواد خام و پخته که مورد تست پروتئوس قرار گرفته اند، تمامی یعنی 100 درصد به سیپروفلوکساسین (CP) حساس بوده اند. همچنین 33/83 درصد در برابر سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT) مقاوم بوده اند.
نمودار 4-3 تست آنتی بیو گرام برای باکتری پروتئوس موجود در مواد غذایی خام و پخته
4-3-4- تست آنتی بیو گرام برای باکتری سودوموناس موجود در مواد غذایی خام و پخته
جدول 4-12 : دیسک آنتی بیوتیک برای باکتری سودوموناس مواد غذایی پخته و خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
جنتامایسین (GM)
1
100


سیپروفلوکساسین (CP)
1
100


سفتازیدیم (CAZ)
1
100


سفتی زوکسیم (CT)


1
100
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)


1
100
امیپنم (IPM)
1
100


نمودار 4-4 :تست آنتی بیو گرام برای باکتری سودوموناس موجود در مواد غذایی خام و پخته
داده های مندرج در جدول 4-12 بیانگر آن است که ماده غذایی خامی که مورد آزمون تست سودوموناس قرار گرفته، در برابر جنتامایسین (GM)، سیپروفلوکساسین (CP)، سفتازیدیم (CAZ) و امیپنم (IPM) مقاوم بوده و به سفتی زوکسیم (CT) و سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT) حساس بوده اند.
4-3-5- تست آنتی بیو گرام برای باکتری ای کلای موجود در مواد غذایی خام و پخته
جدول 4-13: دیسک آنتی بیوتیک برای باکتری ای کلای مواد غذایی پخته و خام
نتیجه آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
مقاوم
حساس
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
جنتامایسین (GM)
2
67/66
1
33/33
سیپروفلوکساسین (CP)
1
33/33
2
67/66
سفتازیدیم (CAZ)
1
33/33
2
67/66
سفتی زوکسیم (CT)
1
33/33
2
67/66
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
2
67/66
1
33/33
امیپنم (IPM)


3
100
همانگونه که داده های مندرج در جدول 4-13 نشان می دهد، نتایج تست ای کلای بر روی مواد غذایی خام بیانگر آن بوده که بیشترین حساسیت و کم ترین مقاومت مواد به امیپنم (IPM) بوده که هر 3 ماده مورد بررسی یعنی 100 درصد به این آنتی بیوتیک حساس بوده اند و یک ماده از مواد مورد بررسی در برابر سیپروفلوکساسین (CP)، سفتازیدیم (CAZ) و سفتی زوکسیم (CT) مقاوم بوده اند.
نمودار 4-5 : تست آنتی بیو گرام برای باکتری ای کلای موجود در مواد غذایی خام و پخته
4-3-6- تست آنتی بیو گرام برای باکتری استافیلوکوکوس موجود در مواد غذایی خام و پخته
جدول 4- 14: دیسک آنتی بیوتیک برای باکتری استافیلوکوکوس مواد غذایی پخته و خام
نتیجه
آزمایش
نوع آنتی بیوتیک
پخته
خام
جمع کل
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
مقاوم
حساس
جنتامایسین (GM)

1
(100)
4
(53/23)
13
(47/76)
4
(22/22)
14
(78/77)
سیپروفلوکساسین (CP)

1
(100)
2
(76/11)
15
(23/88)
2
(11/11)
16
(89/88)
سولفومتوکسازول تری متوپریل (SXT)
1
(100)

9
(94/52)
8
(06/47)
10
(56/55)
8
(44/44)
وانکومایسین (V)

1
(100
1
(89/5)
16
(11/94)
1
(34/5)
17
(44/94)
داده های مندرج در جدول 4-14 و همچنین نمودار 4-4 به وضوح نشان می دهد که از کل مواد خام و پخته که مورد تست استافیلوکوکوس قرار گرفته اند. بیشترین حساسیت و کم ترین مقاومت نیز در برابر وانکومایسین (V) بوده که به ترتیب 17 مورد یعنی 44/94 درصد در برابر این آنتی بیوتیک حساس بوده اند و 1 مورد یعنی 34/5 درصد نسبت به آن مقاومت نشان داده اند.
نمودار 4-6 : دیسک آنتی بیو گرام برای باکتری استافیلو کوکوس موجود در مواد غذایی خام و پخته
4-3-7- تست آنتی بیوگرام برای تمام نمونه های ماده غذایی
جدول 4-15 تست آنتی بیوتیک برای مواد غذایی خام و پخته و ادوات پخت
نمونه
نوع باکتری
مواد غذایی خام
مواد غذایی پخته
ادوات پخت
جمع کل
استافیلوکوکوس
ساپروفیتیکوس
2 (67/6)


2 (88/4)
اورئوس
15 (50)
1 (86/2)
7 (67/46)
23 (10/56)
کلبسیلا
1 (33/3)
1 (86/2)

2 (88/4)
انتروباکتر
2 (67/6)
1 (86/2)

3 (32/7)
پروتئوس ورلگاریس
3 (10)
1 (86/2)
1 (67/6)
5 (19/12)
پروتئوس میرابلیس
2 67/6)


2 (88/4)
سودوموناس
1 (33/3)


1 (43/2)
ای کلای
3 (10)


3 (32/7)
جمع کل
29 (73/70)
4 (76/9)
8 (51/19)
41
همانگونه که در جدول 4-14 آمده، 50 درصد مواد مورد بررسی یعنی 15 مورد از مواد خام مورد بررسی، دارای باکتری اورئوس بوده اند که این بیشترین مقدار در بین تمامی موارد می باشد. کم ترین مقدار هم در زمینه مواد غذایی خام مربوط به کلبسیلا و سودوموناس با 33/3 درصد بوده است. در زمینه مواد غذایی پخته شده، اورئوس، کلبسیلا، انتروباکتر، پروتئوس وولگاریس هر کدام با یک مورد قرار دارند. در مورد ادوات پخت نیز داده ها نشان می دهد که 7 مورد دارای اورئوس و یک مورد دارای پروتئوس وولگاریس بوده اند.
با توجه به پژوهش علیپور و همکاران (1388) می توان نتیجه گرفت؛ آلودگی موجود در نمونه های مورد آزمایش آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس ناشی از تماس انسانی بود.
نتایج حاصل از مطالعات مجلسی نصر و همکاران (1393) همکاران نشان داد مهمترین باکتری های جدا شده از نمونه های مواد غذایی مربوط به گونه های استافیلوکوکوس، انترو باکتر وکلبسیلا بودند.
نمودار 4-7 : تست آنتی بیوتیک برای مواد غذایی خام و پخته و ادوات پخت
نگاهی به نمودار 4-6 و ستون آخر جدول 4-14 نشان می دهد که اورئوس بیشترین آلودگی را با 23 مورد یعنی 10/56 درصد، در مواد غذایی خام، پخته و ادوات پخت ایجاد نموده است. کم ترین آلودگی نیز مربوط به سودوموناس با 43/2 بوده است.
بسیاری از باکتری ها میتوانند در مواد غذایی از جمله برنج حضور داشته باشند یکی از ارگانیسمهایی که در برنج خام و پخته وجود دارد باسیل ها و بویژه گونه باسیلوس سرئوس میباشند که حتی در دماهای بالا هم زنده میمانند. وجود آلودگی باکتریایی برنج پخته در این پژوهش صفر بوده و نتایج حاصل از پژوهش با پژوهش (لیتل25 و همکاران 2002؛ نیکلز26 و همکاران 1999) مطابقت ندارد.
پزشک و همکاران در سال 1383 در مشهد، 123 نمونه از اماکن تهیه و توزیع انتخاب شده را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که 66 درصد نمونه ها دارای آلودگی اشرشیا کلی بودند.
نمودار 4-8 : تست آنتی بیوتیک برای کلیه باکتری های موجود در مواد غذایی
4-4- آزمون فرضیه های پژوهش
4-4-1- فرضیه اصلی : بار میکروبی غذای بیمارستان بعد از پخت کاهش می یابد.
شرايط رد يا قبول شدن آزمون به صورت زير است:
{█( P α (0/05) ⇒ شود مي تاييد H_0@ P α (0/05) ⇒ شود مي تاييد H_1 )┤
جدول 4-16 تفاوت بار میکروبی مواد غذایی قبل و بعد از پخت
آزمودنی ها
مقیاس ها
قبل از پخت
بعد از پخت
آزمون آماری
M
SD
M
SD
t
p
بارمیکروبی
5100
37/4726
43/911
51/2979
336/4
000/0
با توجه به جدول و سطح معناداري (000/0) که از مقدار بحرانی آن یعنی 05/0 کوچک تر است، فرض صفر رد شده و فرض خلاف تأیید مي گردد. بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان گفت بین میانگین بار میکروبی مواد غذایی بیمارستان قبل و بعد از پخت، تفاوت معناداری وجود داشته است. به نحوی که میانگین بار میکروبی مواد غذایی قبل از پخت 5100 و بعد از پخت 43/911 بوده که از نظر آماری دارای تفاوت معنادار بوده اند.
در پژوهشی که توسط محققین آرژانتینی (سوریانو27 و همکاران، 2000) بر روی غذاهای یکی از دانشگاهها انجام شده است، میزان آلودگی برای کل باکتریها 103×63/3 کلنی در هر گرم بدست آمده است که با مقادیر بدست آمده در این مطالعه نزدیک میباشد.
نتایج حاصل از مطالعات کازبی و همکاران (2008) که در مرکز مراقبت از کودکان در نایکسول انجام شد نشان داد سطوح آماده سازی مواد غذایی به عنوان یکی از مهمترین نقاط بحرانی میکروبی در نظر گرفته شد.
4-4-2- فرضیه فرعی اول: بار میکروبی موجود در ادوات پخت بر روی افزایش بار میکروبی غذا بعد از پخت تاثیر گذار است.
شرايط رد يا قبول شدن آزمون به صورت زير است:
{█( P α (0/05) ⇒ شود مي تاييد H_0@ P α (0/05) ⇒ شود مي تاييد H_1 )┤
برای آزمون این فرضیه پنج غذا و مواد اولیه آن به عنوان نمونه انتخاب گردید. در مرحله اول بدون دستکاری و دخالت در بار میکروبی ادوات پخت، بارمیکروبی غذاها بعد و قبل از طبخ مورد آزمایش قرار گرفت، سپس با وسایل طبخ جدید که بار میکروبی آن ها نسبت به ادوات قبلی بسیار متفاوت بوده و دارای بار میکروبی کم تری بوده اند، طبخ انجام گرفته و بارمیکروبی غذا قبل و بعد از طبخ مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج آن در مورد تفاوت بین بار میکروبی غذاها بعد از پخت در گروه شاهد و آزمایش در جدول زیر آمده است.
جدول 4- 17 تفاوت بارمیکروبی مواد غذایی گروه آزمایش قبل و بعد از پخت
مرحله
میانگین بارمیکروبی
T
df
P
نتيجه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.