ژانویه 20, 2021

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، بیمارستان، بیمارستان ها

1 min read
<![CDATA[]]>

گروه شاهد
43/911
304/6
63
000/0
رد فرض 〖 H〗_0
گروه آزمایش
230
با توجه به جدول و سطح معناداري (000/0) که از مقدار بحرانی آن یعنی 05/0 کوچک تر است، فرض صفر رد شده و فرض خلاف تأیید مي گردد. بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان گفت بین میانگین بارمیکروبی مواد غذایی گروه آزمایش و گروه شاهد بعد از پخت، تفاوت معناداری وجود داشته است. به نحوی که میانگین بارمیکروبی مواد غذایی گروه گواه 43/911 گروه آزمایش 230 بوده که از نظر آماری دارای تفاوت معنادار بوده اند. نتایج حاصل از مطالعات رودریگز28 و همکاران (2009) در 5 بیمارستان در اسپانیا نشان داد فراوانی آلودگی باکتریایی سطوح در تماس با مواد غذایی در این بیمارستان در مقایسه با بیمارستان تحت بررسی در این پژوهش بسیار کمتر بود که اهمیت شناسایی و کنترل این آلودگی ها را در مراکز درمانی ایران نشان میدهد.
4-4-3- فرضیه فرعی دوم: با رعایت بهداشت کارکنان می توان بار میکروبی نهایی را کاهش داد.
شرايط رد يا قبول شدن آزمون به صورت زير است:
{█( P α (0/05) ⇒ شود مي تاييد H_0@ P α (0/05) ⇒ شود مي تاييد H_1 )┤
برای آزمون این فرضیه پنج غذا و مواد اولیه آن به عنوان نمونه انتخاب گردید. در مرحله اول بدون دستکاری و دخالت در بهداشت پرسنل و کارکنان آشپزخانه بیمارستان، بار میکروبی غذاها بعد و قبل از طبخ مورد آزمایش قرار گرفت، سپس با آموزش نکات بهداشتی و تغییر وضعیت بهداشتی کارکنان مورد نظر، طبخ انجام گرفته و بار میکروبی غذا قبل و بعد از طبخ مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج آن در مورد تفاوت بین بار میکروبی غذاها بعد از پخت در گروه شاهد و آزمایش در جدول زیر آمده است.
جدول 4- 18 تفاوت بارمیکروبی مواد غذایی گروه آزمایش و گواه بعد از پخت
مرحله
میانگین بارمیکروبی
T
df
P
نتيجه آزمون
گروه گواه
43/911
831/5
63
001/0
رد فرض 〖 H〗_0
گروه آزمایش
280
با توجه به جدول و سطح معناداري (001/0) که از مقدار بحرانی آن یعنی 05/0 کوچک تر است، فرض صفر رد شده و فرض خلاف تأیید مي گردد. بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان گفت بین میانگین بار میکروبی مواد غذایی گروه آزمایش و گروه شاهد، تفاوت معناداری وجود داشته است. به نحوی که میانگین بارمیکروبی مواد غذایی گروه شاهد 43/911 و گروه آزمایش 280 بوده که از نظر آماری دارای تفاوت معنادار بوده اند. نتایج حاصل از مطالعات (نعمتی و همکاران 1387 ؛ توکلی و همکاران 1386) نشان داد دلیل وجود آلودگی در مواد غذایی ناشی از آلودگی اولیه، دستکاری کارکنان، شرایط طبخ و عمل آوری نامناسب می باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
غذای خوب در سلامتی و درمان افراد، نقش به سزایی دارد و جزیی از مراقبت های درمانی است. بیماران برای اینکه قادر به خوردن غذا و کمک به بهبودی خود باشند، به غذاهای مغذی و اشتهاآور و البته سالم و عاری از هر گونه آلودگی نیاز دارند. بدون تردید بخش تغذیه، در زمره مهم ترین بخش های یک بیمارستان است. تغذیه مناسب عامل مهمی در کاهش هزینه های درمانی و رضایتمندی مشتریان بیمارستان و نهایتاً ارتقاء سلامت جامعه می باشد.
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی بار میکروبی مواد غذایی بیمارستان قبل و بعد از پخت بوده است. نتایج حاصل نشان داد بار میکروبی موجود در ادوات پخت بر روی افزایش بار میکروبی غذا بعد از پخت تاثیر گذار است و با رعایت بهداشت کارکنان می توان بار میکروبی نهایی را کاهش داد.
نوع تحقيق براساس هدف، کاربردي و بر اساس روش، آزمايشی است. طرح پژوهش، طرح پيش آزمون و پس آزمون بوده است. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از کلیه مواد غذایی قبل و بعد از پخت و ادوات پخت غذاهای بیمارستانی که با توجه به محدودیت های پیش رو 30 ماده غذایی قبل از پخت، 35 غذا بعد از پخت و 15 مورد از ادوات پخت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش اجرايي اين پژوهش، آزمایشی و ابزار گردآوري اطلاعات آن آزمایش های لازم در مراحل مختلف طبخ بوده است. براي سنجش روايي ابزار تحقيق از نظرات اساتيد راهنما، مشاور و ساير اساتيد صاحب نظر استفاده گردیده است. برای سنجش پایایی آزمایش های مورد استفاده، نمونه گیری و آزمایش های مربوط به آن در سه روز و مرحله متفاوت به صورت تصادفی انجام گردید. این نمونه گیری ها برای هر کدام از مواد غذایی به صورت مستقل انجام گرفته است.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که پس از پخت تنها چهار ماده غذایی دارای بارمیکروبی بوده اند. این چهار ماده عبارتند از: املت، خوراک گوشت همراه با کدو، گوجه کباب شده و سیر داغ. از میان ادوات پخت نیز چاقو و چرخ گوشت بیشترین بارمیکروبی را به خود اختصاص داده بودند. نتایج تجزیه و تحلیل و آزمون گونه های باکتریایی مواد خام، پخته و ادوات طبخ نشان داد که اورئوس بیشترین آلودگی را با 23 مورد یعنی 10/56 درصد، در مواد غذایی خام، پخته و ادوات پخت ایجاد نموده است. کم ترین آلودگی نیز مربوط به سودومانوس با 43/2 بوده است.
نتایج آزمون ها نشان داد که بین بارمیکروبی مواد غذایی قبل و بعد از پخت تفاوت معناداری وجود داشته و بارمیکروبی مواد غذایی بعد از پخت به طرز معناداری کاهش می یابد. همچنین بین میانگین بارمیکروبی مواد غذایی گروه شاهد و گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود داشته و بارمیکروبی غذاها پس از تغییر شرایط و بارمیکروبی ادوات پخت، به طرز معناداری کاهش می یابد. نتایج آزمون مربوط به کارکنان آشپزخانه نیز نشان داد که بین میانگین بارمیکروبی مواد غذایی گروه شاهد و گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود داشته و بارمیکروبی غذاها پس از تغییر شرایط و بارمیکروبی پرسنل آشپزخانه بیمارستان، به طرز معناداری کاهش می یابد. آلودگی مواد غذایی بیمارستانی در ارتباط با عوامل میانجی ای همچون کیفیت و شرایط نگهداری مواد غذایی، نحوه آماده سازی مواد غذایی، بهداشت کارکنان طبخ مواد غذایی، ظروف و ادوات طبخ مرتبط با تیه مواد غذایی، شبکه توزیع و موقعیت مرکز طبخ در بیمارستان است (رگلیر و همکاران29، 2005). هر یک از این عوامل می توانند به عنوان یک نقطه کنترل در خط تولید این مواد در نظر گرفته شوند. ادوات طبخ و پرسنل شاغل در آشپزخانه بیمارستان و افراد مسئول در توزیع و فرآوری غذا به عنوان یک فاکتور مهم در بروز عفونت های مکرر بیمارستانی و مخزن مهم پاتوژن های میکروبی عمل می نمایند (آیسیک و همکاران30، 2004). سطوح، امکانات و تجهیزات مورد مصرف در تهیه غذا از جمله چاقو، چرخ گوشت، سیخ کباب، سینک ظرفشویی، شیر آب، ناخن و لباس پرسنل آشپزخانه و غیره همگی در گسترش پاتوژن های منتقله از غذا به عنوان یک مسأله نگران کننده اصلی در بیمارستان ها مطرح می باشد. اکثر پاتوژن های غذایی و باکتری های مولد فساد، قادر به چسبیدن به سطوح در تماس مواد غذایی و زنده ماندن حتی بعد از تمیز کردن و ضدعفونی کردن می باشند. چنین پایداری باکتریایی می تواند باعث آلودگی مواد غذایی در طول پروسه تولید شود و این می تواند باعث اثرات جدی روی کیفیت و ایمنی غذا به عنوان خطر بالقوه برای بیماران با ریسک بالا در بیمارستان گردد (فاستر والز و همکاران31، 2008).
توجه به آلودگی باکتریایی و بارمیکروبی مواد غذایی قبل و بعد از پخت و کنترل این آلودگی پس از شناسایی مهم ترین این عوامل می تواند کمک زیادی به بهبود وضع بهداشتی مواد غذایی برای حفظ سلامت بیماران و محافظت از جان آن ها که یکی از مهم ترین وظایف بیمارستان هاست، نماید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین بارمیکروبی مواد غذایی بعد و قبل از طبخ تفاوت معناداری وجود داشته و پس از طبخ بارمیکروبی این مواد غذایی به طرز معناداری کاهش می یابد. این امر بیانگر آن است که تا حد امکان بیمارستان ها از سرو کردن غذاهای و مواد خام جلوگیری کرده و حتی الامکان سعی نمایند برای بیماران از غذاهای پخته و گرم استفاده نمایند تا امکان بیماری را در آنان کاهش دهند. عامل دیگری که در این بین بسیار حائز اهمیت است، ادوات پخت که به طور مستقیم درگیر طبخ مواد غذایی در بیمارستان ها هستند، می باشد. به دلیل آنکه بسیاری از باکتری های آلوده کننده غذا بر روی ادوات پخت باقی می مانند، پیوسته باید از ادوات پخت استاندارد و دارای بارمیکروبی پایین در بیمارستان و آشپزخانه استفاده نمود، تا امکان آلودگی مواد غذایی کاهش یابد. آزمون فرضیه فرعی اول به خوبی این مسأله را ثابت می کند که یکی از راه های کاهش آلودگی غذایی که به دست بیماران رسیده و سرو می شود، کنترل بارمیکروبی ادوات طبخ در بیمارستان است. بیمارستان ها باید سعی کنند وسایل مستهلک مانند چرخ گوشت که عمر خود را کرده و ناقل بارمیکروبی زیادی هستند، از دور خارج کرده و آن ها را با وسایل جدید و استاندارد جایگزین نمایند. در این امر آموزش کارکنان و مسئولان تغذیه بیمارستان جهت توجیه اهمیت این مهم و بهداشت ادوات طبخ از اهمیت زیادی برخوردار است همانگونه که نتایج پژوهش های توکلی و همکاران (1391)، یوسف و همکاران (2013) و ال درا و همکاران (2008) که آموزش کارکنان و پرسنل درگیر با طبخ غذا می تواند در کاهش بارمیکروبی و افزایش سلامت غذاهای بیمارستانی نقش موثر و تأثیر مثبتی داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش مجلسی نصر و همکاران (1393) و جباری و همکاران نشان داد که ادوات طبخ و باکتری های موجود در آن می تواند نقش مهمی در افزایش بارمیکروبی غذاهای بیمارستانی داشته باشد که با کنترل بارمیکروبی این ادوات از طرق مختلف می توان ریسک آلودگی باکتریایی مواد غذایی را کاهش داد.
کارکنان بخش تغذیه نقش مهمی در بهبود وضع خدمات غذایی دارند. آن ها از طریق تلاش در بهبود کیفیت غذا و مواد اولیه آن، متنوع نمودن غذاها، رعایت زمان سرو، رعایت بهداشت و رفتار فردی تا حد زیادی در ارتقاء عملکرد بخش و بهبودی بیماران و سایر افراد تأثیرگذار می باشند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که رعایت بهداشت توسط پرسنل نیز می تواند در کاهش بارمیکروبی مواد غذایی بعد از پخت تأثیر داشته باشد. طبیعی است در صورت آموزش دیدن پرسنل بخش تغذیه بیمارستان در زمینه مسائل بهداشتی و رعایت اصول بهداشتی از طرف آن ها و درک این مهم که رعایت بهداشت از سوی آن ها می تواند در سلامت غذای بیمارستان نقش مهمی داشته باشد، خود می تواند راهی اساسی برای کاهش بارمیکروبی مواد غذایی بیمارستانی باشد. کنترل پیوسته وضعیت بهداشتی و نطافتی ظاهری پرسنل آشپزخانه مانند تمیز بودن لباس، کوتا و مرتب بودن ناخن، مو و غیره می تواند نقش مهمی در این امر داشته باشد که مسئولین بخش تغذیه و سرپرستان آشپزخانه های بیمارستانی باید به آن ها توجه ویژه داشته باشند.
با کنترل این متغیرها یعنی ادوات طبخ و پرسنل بخش تغذیه بیمارستان و در کنار آن استفاده از مواد اولیه مناسب و تازه جهت طبخ غذا می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و گامی مهم و موثر در بهبود کیفیت غذاهای بیمارستانی از لحاظ بارمیکروبی باشد.
5-2- پیشنهادات:
با توجه به بررسي و آزمون فرضیه اصلی پژوهش، پيشنهادهای زیر ارائه مي گردد:
توزیع غذاهای طبخ شده و پرهیز از توزیع غذاهای خام در بین بیماران.
شستشوی منظم و کامل مواد غذایی اولیه و خام قبل از طبخ.
استرلیزه کردن و شستوی دقیق مواد غذایی خام در صورت دستور رژیم غذایی خام برای بیماران از سوی پزشک و مسئولین.
استفاده از مواد اولیه درجه یک و تازه جهت طبخ غذا در]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.