ژانویه 16, 2021

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، بیمارستان، استاندارد

3 min read
<![CDATA[]]>

فراهم کردن شرایط نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی جهت جلوگیری از فساد آن ها.
توجه ویژه به بخش کنترل کیفیت غذا در بیمارستان و تأکید مسئولیت بیمارستان به این بخش جهت کنترل مرتب تمامی مواد غذایی خام و پخته در فواصل زمانی معین.
با توجه به بررسي و آزمون فرضیه اول پژوهش، پيشنهادهای زیر ارائه مي گردد:
جایگزین کردن ادوات طبخ قدیمی با نمونه های جدید و استاندارد از جمله چرخ گوشت بیمارستان که دارای بارمیکروبی بالایی می باشد.
شستشوی مرتب ادوات پخت قبل و بعد از پخت جهت کاهش بارمیکروبی آن ها.
استفاده از شوینده های مناسب جهت شستشوی ادوات مورد نظر.
با توجه به بررسي و آزمون فرضیه دوم پژوهش، پيشنهادهای زیر ارائه مي گردد:
آموزش کارکنان آشپزخانه و بخش تغذیه در زمینه اصول بهداشتی و تأکید بر رعایت آن.
کنترل وضعیت بهداشتی پرسنل آشپزخانه به صورت روزانه از طرف مسئولین امر.
گرفتن تست های مختلف پزشکی جهت اطمینان از سلامت کارکنان بخش تغذیه و آشپزخانه.
تجهیز کارکنان بخش تغذیه و آشپزخانه به لباس کار نو و تمیز و دست کش کار.
5-4-2 پشنهادها براي محققان ديگر
بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر و ملاحظاتي كه پژوهشگر درخلال انجام اين پژوهش با آن روبرو گردیده، براي پژوهش هاي آينده موارد زير پيشنهاد مي شود:
انجام پژوهشی در زمینه شناسایی عوامل آلوده کننده مواد غذایی بیمارستانی و راه های کنترل آن.
انجام پژوهشی در زمینه اثر آموزش پرسنل بخش تغذیه بیمارستان در کاهش بارمیکروبی غذاهای بیمارستانی.
مقایسه بارمیکروبی غذاهای بیمارستانی قبل و بعد از پخت در بیمارستان های خصوصی و دولتی.
بررسی تأثیر به کارگیری کارشناسان تغذیه در بخش تغذیه بیمارستان در افزایش سلامت غذاهای بیمارستانی.
منابع
منابع فارسی:
آریائیان ن. 1385. بهداشت مواد غذایی در بیمارستان ها. فصلنامه بیمارستان، 3: 62-67.
اصفهانی م. 1381. بهداشت و تغذیه خوردنیها و درمان با غذا. تهران: انتشار. 495 صفحه.
بیگ محمدی ف و کرباسی ا. 1387. میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی. کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد صحنه). 288 صفحه.
پزشک یوسف علی و همکاران. بهار و تابستان 1383. کیفیت باکتریولوژیک آبمیوه های سنتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در مشهد . فصلنامه پژوهشی، سال سوم، شماره سوم. صفحه89 .
ترابیان ع. و کشاورزی ه. 1372. بررسی تری هالومتان در آب تصفیه شده و روش های کنترل و حذف آن. مجله آب و فاضلاب، 7: 10-11.
توکلی ح، زینلی م و مهرابی ت.1387. وضعیت مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایران (1386-1382) از دیدگاه بهداشت مواد غذایی. مجله پژوهشی حکیم، 11 (4)، 38-46.
توکلی ح و همکاران. 1391. آلودگی غذاهای گوشتی به انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس و تیپ های شایع آن. فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری، 59: 9-15.
توکلی ه، صوفی غ، فرج زاده د. 1386. بررسی مقایسه باکتریایی، شیمیایی و حسی با کیفیت غذاهای طبخ شده با تجهیزات مدرن و سنتی. مجله نظامی. (11)3، صفحات 170-165.
جباری ف و همکاران. 1393. تعیین آلودگی باکتریایی وسایل طبخ و بررسی نقش آن ها در افزایش بار میکروبی مواد غذایی بیمارستانی. بازیابی شده از وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، بازیابی شده 3 آگوست.
جمشیدی ح. 1385. ایمنی و بهداشت مواد غذایی در تعاونی های مصرف. ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 175: 56-59.
راد م. 1378. بیماریهای مشترک انسان و دام. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 215 صفحه.
رفعتی ح، توکلی ح، عامریون ا، حسین پور ف، نصیری ط. 1388. مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه و مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی. مجله طب نظامی، 4: 191-196.
رکنی ن. 1389. اصول بهداشت مواد غذایی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 161 صفحه.
صائبی ا. 1388. بیماریهای انگلی در ایران. تهران: آییژ. 2 جلد.
طیبی ج، ملکی م و قاضی عسگر م. 1391. تأثیر آموزش توزیع غذا بر میزان باقیمانده غذایی در بیمارستان بوعلی تهران در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 3: 461-470.
عزت پناه ح. 1385. ارزیابی بار میکروبی شیرخام تولیدی چندین دامداری نیمه صنعتی در استان همدان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 4: 57-63.
علی پور و, رضایی ل, معلمی خ, اقبالی م. 1387. کیفیت میکروبی آبمیوه های تازه در آبمیوه فروشی های شهر بندر عباس . دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آبان ماه 1388.
فرامرزی ط. و همکاران. 1391. بررسی آلودگی باکتریایی مواد غذایی در سطح عرضه مناطق غرب تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1: 12-18.
فرج زاده آلان د. 1379. بهداشت مواد غذایی. تهران: انتشارات نور دانش. 340 صفحه.
فامیلیان ع. بررسی بهبود کیفیت با شناسایی عوامل بحرانی در صنایع غذایی با استفاده از سیستم HACCP در شرکت لرد ماکارون ]پایان نامه کارشناسی ارشد[. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
قوام صدری م. درخشانی ک. 1383مدیریت بخش غذا: راهنمای مراکز تهیه غذا. تهران: انتشارات برای فردا.
کریمی م، مهرابیان ص، رفیعی طباطبایی ر. صمیعی ب. 1389. بررسی ویژگی های میکروبی خمیر مرغ تولیدی در کارخانه های گوشتی (سوسیس و کالباس) استان تهران. علوم غذایی و تغذیه، 3: 52-59.
کریم گ. 1387. آزمون های میکروبی مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 138-128.
مجلسی نصر م. و همکاران. 1393. ارزیابی ریسک ایجاد آلودگی باکتریایی مواد غذایی بیمارستانی توسط ادوات پخت. طب جنوب، 3: 336-344.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1374. آیین کاربرد و روش عمومی آزمایش میکروبی مواد غذایی، چاپ هفتم، شماره استاندارد 1344.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1375. آماده کردن نمونه های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم های مختلف، تجدید نظر اول، چاپ دهم، شماره استاندارد 356.
نعمتی م. قربانپور ر. حسینی م. 1387. ترکیب شیمیایی و میکروبیولوژیکی و کیفیت کباب بناب در بازار تبریز. مجله ایمنی مواد غذایی.28 ،صفحات 323-315.
نیک نیاز ز. مهدوی ر. جلیل زاده ه. جباری م. 1389. بررسی بار میکروبی نان های خامه ای عرضه شده در قنادی های شهر تبریز. علوم غذایی و تغذیه، 1: 66-72.
منابع انگلیسی:
Alam Rabbi, F. 2011. Microbiological quality assessment of foods collected from different hospital within Dhaka city. Stamford Journal of Microbiology. 1: 31-36.
Arias ML, Monge R, Chavez C. 2003 Sep.Microbiological contamination of enteral feeding solutions used in Costa Rican hospitals. Arch Latinoam Nutr. 53(3):277-81.
Ayccek H, Sarimehmetoglu B, Cakiroglu S. 2004. Assessment of the microbiological quality of meals sampled at the meal serving units of a military hospital in Ankara, Turkey. Food Control, 5: 379-384.
Cosby M, Costello C A, Morris W C, et al. 2008. Microbiological Analysis of Food Contact Surfaces in Childcare Centers Catherine. Applied and Environmental Microbiology . 74: 6918.
Damani N.N.1997. Manual of infection control in: Agliff G.A & ISBN eds. Hospital support services,1rd ed , USA . 188 – 194.
El Derea, H. 2008. Safety of patient meals in 2 hospitals in Alexandria, Egypt before and after training of food handlers. Eastern Mediterranean Health Journal. 4: 941-952.
Fuster Valls N. 2008. Effect of different environmental conditions on the bacteria survival on stainless steel surface. Food Control.19: 308-314.
Guallar C, Ariza J, Dominguez MA, Pena C, Grau I, etal. 2004 Jan .An insidious nosocomial outbreak due to Salmonella enteritidis. Infect Control Hosp Epidemiol. 25(1):10-5.
Hillers VN, Medeiros L, Kendall P, Chen G, DiMascola S. 2003 Oct .Consumer food-handling behaviors associated with prevention of 13 foodborne illnesses. J Food Prot. 66(10):1893-9.
Hanekom SM, Vermeulen EE, Oldewage-Theron W. 2010.Food safety risk factors in a hospital food service unit serving low microbial diets to immune-compromised patients. African Journal of Food. Agriculture, Nutrition and Development. 10: 4000-4015.
Little C.L, Barnes J, Mitchell RT. 2002. Microbiological quality of takeaway cooked rice and chicken sandwiches: effectiveness of food hygiene training of the management. Journal of Communicable Disease and Public Health. 5:289– 298.
Lucia Rocha Carvalho M, Beninga Morais T, Ferraz Amaral D, Maria Sigulem D. 2000 Sep-Oct. Hazard analysis and critical control point system approach in the evaluation of environmental and procedural sources of contamination of enteral feedings in three hospitals. JPEN J Parenter Enteral Nutr. .24(5):296-30.
Miyahira RF.2013. Occurrence and antimicrobial resistance of salmonella spp. and other enterobacteria recovered from kitchen equipment of a university hospital in Rio De Janeiro, Brazil. International Journal of Microbiology Research. 5: 467-471.
Monica O, Anhi H, Raya M, Tina L, Reijo P, Olu M,Prinkko K .2000. A between species Comparison of Antimicrobial resistance in E nterobacteria in Faecal flora. Anti microb, Agent chemother. 44(16): 1479-1484.
Mora A, Blanco M, Alonso MA, Dhabi GM, Echeita A, Gonzalez EA, Bernardes ML, Blanco J.2005. Antimicrobial resistance of shiga (verotoxin) producing escherichia coli 0157:H7 and Non-0157 strains isolated from humans,cattle,sheep and food in spain.Res .microbiol,3; 1-14.
Martin MA. 1998. Nosocomial infection related care to patient support services. In: Wenzel R.P.S.Williams wilkins eds . Perevention And control of Nasocomial infection 3rd ed , USA, 647-655 .
Nichols GL, Little CL, Mithani V, Louvois J. 1999.The microbiological quality of cooked rice from restaurants and take-away premises in the United Kingdom. Journal of Food Protection. 62: 877–882.
Regiler, H. 2005. Evaluation of the quality of hospital food from the kitchen to the patient. Journal of Hospital Infection, 2: 131-137.
Richards J, Parr E, Riseborough P. 1993.Hospital food hygiene: The application of HACCP to conventional hospital catering. J Hosp Infec. .24(4):273-83.
Rodriguez M, Valero A, Carrasco E, et al. 2011.Hygienic conditions and microbiological status of chilled Ready-To-Eat products served in Southern Spanish hospitals. Food Control . 22: 874-882.
Strausbaugh LJ, Sukumar SR, Joseph CL. 2003 Apr .Infectious disease outbreaks in nursing homes: an unappreciated hazard for frail elderly persons. Clin Infect Dis. 1;36(7):870-6.
Soriano JM, Rico H, Molto JC, Manes J. 2000. Microbial evaluation of Spanish potato omelet and cooked meat samples in University restaurants. J.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.