دسامبر 3, 2020

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


 


عنوان                                                                                                           صفحه


چکیده 1


مقدمه. 2


الف – بیان مسآله. 3


ب- پیشینه تحقیق.. 6


ج- سئوالات تحقیق.. 9


سئوال اصلی :. 9


سئوالات فرعی :. 9


د- فرضیات تحقیق.. 9


فرضیه اصلی :. 9


فرضیات فرعی :. 9


ه- اهداف تحقیق.. 10


هدف اصلی :. 10


اهداف فرعی : 10


ز- روش تحقیق.. 10


فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم و پیشگیری از آن.. 11


مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 12


گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی.. 12


بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: 13


بند دوم- انحراف خاص: 13


بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. 14


گفتار دوم- انواع جرائم.. 14


بند اول- تبیین کجروی.. 16


بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). 16


بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 16


بند چهارم- تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی… 18


گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات… 18


بند اول- نظریه های آنومی.. 19


بند دوم- نظریه آنومی دورکیم: 19


بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن.. 20


بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 21


بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. 22


الف) وظایف و کارکردهای خانواده 22


بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: 24


بند هشتم- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 24


مبحث دوم- اقسام پیشگیری.. 27


گفتار اول- پیشگیری کیفری.. 27


گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی… 28


گفتار سوم- پیشگیری وضعی… 28


گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم.. 29


گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام.. 32


گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون.. 33

این مطلب را هم بخوانید :  فروش فایل پایان نامه : تحریم ها علیه ایران-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم.. 35


گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. 39


جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منکر.. 39


نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم.. 40


فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. 43


مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 44


گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44


گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45


گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی.. 45


گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی.. 46


گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50


مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم.. 51


گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی… 51


گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم.. 53


بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. 54


1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54


2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس… 55


3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 55


4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری… 56


5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم.. 56


6- مراقبت های همسایگی… 57


7- بهره گیری از اطلاعات مردمی… 57


بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس… 58


1- قلمروگرایی.. 58


2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس… 58


3- جلب مشارکت سایر نهادها. 59


4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس…. 59


5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم.. 59


6- رفع ناکارایی سازمانی… 60


7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی… 60

این مطلب را هم بخوانید :  اثربخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار

8- کاهش فساد اداری… 61


بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران.. 61


1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران.. 62


2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی… 62


3- افزایش آگاهی بزهکاران.. 62


4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران.. 63


5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم.. 63


6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری… 64


7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری… 64


مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65


گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65


گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 67


گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم.. 69


مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم. 73


گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. 73


الف : اعتماد. 73


ب : شبکه اجتماعی.. 74


ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی… 76


و : مشارکت… 77


گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس… 79


بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس…. 82


بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس…. 84


نتیجه گیری و پیشنهادات.. 87


الف- نتیجه گیری.. 87


ب- پیشنهادات… 92


سیاستهای راهبردی… 95


الف) پیشگیری و مصون سازی… 95


ب) مقابله و مهار. 99


ج) باز پروری و اصلاح.. 101


منابع و ماخذ. 104


 


 


 


متن کامل :


دانلود پایان نامه : پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.