می 14, 2021

نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی -خرید پایان نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

درچارچوب نظریه دلبستگی، سه سبک دلبستگی ایمن،  اجتنابی و دوسوگرا، با کمیت و کیفیت تجارب هیجانی و شناختی افراد و نحوۀ ابراز آنها رابطه دارد(میکولنسر، فلورین و ولر، 1993).  به طوری که افراد با سبک های دلبستگی متفاوت در رویدادهای ارتباطی، هیجان های متفاوتی را تجربه می کنند. افراد با دلبستگی ایمن نسبت به افراد ناایمن، نیمرخ هیجانی تمایز یافته و متنوع تری دارند. همچنین افراد با توجه به سبک های دلبستگی خود به هیجانها سوگیری متفاوتی دارند(راینر و همکاران،  2008) و هیجانهای یکسان را به گونه ای متفاوت تجربه می کنند.  بر این اساس پاسخدهی و ابراز هیجان آنها نیز بر حسب سبک دلبستگی شان متفاوت است(هال، 2003). بررسی های دقیق تر مشخص کرده است که افراد اجتنابی نسبت به دوسوگراها،  افسردگی و خشونت بیشتر و به طور کلی سطح سلامت روانی پایین تری را تجربه می کنند (گاروان،  2007).


چگونگی ارتباط عاطفی و درک و تفسیر عواطف خود و دیگران در روابط بین فردی،  نقشی مهم در تنظیم هیجانات وکنترل عواطف و احساسات دارد (لطف آبادی،  1379).  تحقیقات مربوط به نظریۀ دلبستگی نیز نشان داده است که کیفیت رابطه و نوع دلبستگی در مقاطع حساس زندگی،  منجر به شکل گیری بازنمایی های ذهنی می شود، که این طرحواره ها یا الگوهای عملی،  آنها را برای تعامل با خود و دنیای بیرون فراهم می سازند(آگوستین،  اسمیت و هال،  2009) و درچارچوب سه سبک دلبستگی ایمن،  اجتنابی و دوسوگرا، با کمیت و کیفیت تجارب هیجانی و شناختی افراد و نحوۀ ابراز آنها رابطه دارد( میکولنسر،  فلورین و فلر، 1993).


  


3- فصل سوم (روش پژوهش)شش


3-1- روش


این مطالعه در قالب تحقیق توصیفی- همبستگی انجام  شد.  هدف از این نوع تحقیق،  توصیف کردن موضوع یـاپـدیـده هاى مورد بررسى،  تـوصـیـف عـیـنـى،  واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده،  یک موقعیت و یا یک موضوع یا بررسى نوع روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است.  توصیف و معرفى موضوع مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها، ابعاد و حدود آن صورت   مـى پـذیرد(نصر و همکاران، 1387).


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.