فروش فایل پایان نامه : پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -فروش فایل -پایان نامه مقطع ارشد

چطور

پایان نامهفهرست مطالب

فصل اول

1- 1  مقدمه. 2

1-2  بیان مسأله. 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 سوال تحقیق.. 6

1-5 فرضیه های تحقیق.. 6

1-6  اهداف اساسی پژوهش…. 7

1-7 متغیر های تحقیق.. 8

1-7-1 متغیر وابسته. 8

1-7-2 متغیر مستقل.. 10

1-7-3 متغیر های کنترلی.. 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 12

1-10 ساختار کلی تحقیق.. 13

 

 

 

فصل دوم

بخش اول : سرمایه در گردش… 15

2-1-1 مقدمه. 16

2-1-2 تعریف سرمایه در گردش… 17

2-1-3  ماهیت سرمایه در گردش… 19

2-1-4 اهمیت سرمایه در گردش… 20

2-1- 5  چرخه سرمایه در گردش… 23

2-1-6  اجزای سرمایه در گردش… 27

2-1-7 میزان سرمایه در گردش… 28

2-1-8 تغییرات سرمایه در گردش… 30

2-1-9 تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… 30

2-1-10 مدیریت سرمایه در گردش… 35

2-1-11 اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 38

2-1-12 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 45

2-1-13 کارایی مدیریت سرمایه در گردش… 46

2-1-14 استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش… 52

2-1-15  سیاست های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش… 58

2-1-16 سیاست سرمایه در گردش و ثروت سهامداران. 60

2-1-17 سیاستهای سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها 61

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی 62

2-2-1 مقدمه. 63

2-2-2  تعریف عملکرد 63

2-2-3 اندازه گیری عملکرد 65

2-2-4  مفهوم ارزیابی عملکرد 66

2-2-5  اهداف ارزیابی عملکرد 66

2-2-6 تشریح مفهوم عملکرد 67

2-2-7  معیارهای ارزشیابی عملکرد 68

2-2-8   معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها 69

2-2-8-1  معیارهای حسابداری.. 69

2-2-8-1-1  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 69

2-2-8-1-2  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 72

2-2-8-2 معیارهای اقتصادی.. 73

2-2-9  مدل های اندازه گیری عملکرد 76

2-2-9-1مدل سینک و تاتل (1989) 76

2-2-9-2 ماتریس عملکرد (1989) 76

2-2-9-3 مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991) 77

2-2-9-4 اهرم عملکرد   (1991) 77

2-2-9-5  کارت امتیازدهی متوازن  (1992) 78

2-2-9-6  فرایند کسب و کار (1996) 79

2-2-9-7  تحلیل ذی نفعان (2001) 79

2-2-9-8  مدل تعالی سازمان. 80

2-2-9-9 چارچوب مدوری و استیپل (2000) 80

بخش سوم : تحقیقات انجام شده 82

2-3-1 تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 83

2-3-2 تحقیقاتی انجام شده در خارج از ایران 85

فصل سوم

3-1 مقدمه. 87

3-2 جامعه آماری.. 87

3-3 نمونه آماری 88

3-4 نوع تحقیق.. 89

3-4-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف… 89

3-2-4 نوع تحقیق بر مبنای روش… 89

3-5 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 89

3-6 روش تحقیق.. 90

3-7 متغیر های تحقیق.. 90

3-7-1 متغیر مستقل.. 91

3-7-2 متغیر وابسته. 91

3-7-3 متغیر های کنترلی.. 94

3-8 فرضیه های تحقیق 94

3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 95

3-9-1 نرمال بودن. 96

3-9-2 ناهمسانی واریانس…. 96

3-9-3 خود همبستگی.. 97

3-9-4 هم خطی.. 98

3-9-5 مانایی متغیرها 98

3-10تجزیه و تحیل داده ها 100

3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 101

3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 101

3-12-1نحوه عملکرد جمله AR.. 102

3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی.. 103

3-13 خلاصه فصل 106

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 108

4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق. 108

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 112

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 114

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 115

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 115

4-5 ناهمسانی واریانس… 116

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 117

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 118

4-6 بررسی وجود هم خطی.. 124

4-6-1 راه های تشخیص هم خطی.. 124

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 125

4-8 خلاصه فصل. 127

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 129

5-2 فرضیات و نتایج بررسی مدل ها 129

5-3 محدودیت های تحقیق. 130

5-4 پیشنهادهای کاربردی 131

5-5 پیشنهادات آتی.. 133

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی 135

فهرست منابع انگلیسی 137

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1-1  نسیت های نقدینگی. 32

جدول 2-1-2 رابطه بین دارایی های نقد و روش های تامین مالی.. 59

جدول 2-2-1 تعاریف عملکرد 65

جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 119

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن   120

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 123

جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل ها 125

جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل های تحقیق. 126

جدول 4-6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل های تحقیق. 127

جدول 4-7 نتایج بدست آمده از تخمین مدل اول. 129

جدول 4-8 نتایج بدست آمده از تخمین مدل دوم. 130

جدول 4-9 نتایج بدست آمده از تخمین مدل سوم. 131

جدول 4-10 نتایج بدست آمده از تخمین مدل چهارم. 132

جدول 4-11 نتایج بدست آمده از تخمین مدل پنجم. 133

جدول 4-12 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 135

جدول 4-13 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش… 136

 

 

فهرست  نمودارها

شکل 2-1-1 چرخه سرمایه در گردش… 23

شکل 2-1-2 چرخه سرمایه در گردش… 25

شکل 2-1-3 چرخه سرمایه در گردش… 26

شکل 2-1-4 دوره گردش وجه نقد 51

شکل 2-1-5 ساختاردارایی های جاری را با تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت 58

شکل 2-1-6 نتایج استراتژی های جسورانه و محافظه 60

شکل 2-2-1 چرخه عملکرد 67

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

 

 

 

]]>