ژانویه 16, 2021

فروش فایل پایان نامه : پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -فروش فایل -پایان نامه مقطع ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامهفهرست مطالب


فصل اول


1- 1  مقدمه. 2


1-2  بیان مسأله. 4


1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5


1-4 سوال تحقیق.. 6


1-5 فرضیه های تحقیق.. 6


1-6  اهداف اساسی پژوهش…. 7


1-7 متغیر های تحقیق.. 8


1-7-1 متغیر وابسته. 8


1-7-2 متغیر مستقل.. 10


1-7-3 متغیر های کنترلی.. 11


1-8 قلمرو تحقیق.. 12


1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12


1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 12


1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 12


1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 12


1-10 ساختار کلی تحقیق.. 13


 


 


 


فصل دوم


بخش اول : سرمایه در گردش… 15


2-1-1 مقدمه. 16


2-1-2 تعریف سرمایه در گردش… 17


2-1-3  ماهیت سرمایه در گردش… 19


2-1-4 اهمیت سرمایه در گردش… 20


2-1- 5  چرخه سرمایه در گردش… 23


2-1-6  اجزای سرمایه در گردش… 27


2-1-7 میزان سرمایه در گردش… 28


2-1-8 تغییرات سرمایه در گردش… 30


2-1-9 تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… 30


2-1-10 مدیریت سرمایه در گردش… 35


2-1-11 اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 38


2-1-12 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 45


2-1-13 کارایی مدیریت سرمایه در گردش… 46


2-1-14 استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش… 52


2-1-15  سیاست های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش… 58


2-1-16 سیاست سرمایه در گردش و ثروت سهامداران. 60


2-1-17 سیاستهای سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها 61


 


 


بخش دوم : عملکرد مالی 62


2-2-1 مقدمه. 63


2-2-2  تعریف عملکرد 63


2-2-3 اندازه گیری عملکرد 65


2-2-4  مفهوم ارزیابی عملکرد 66


2-2-5  اهداف ارزیابی عملکرد 66


2-2-6 تشریح مفهوم عملکرد 67


2-2-7  معیارهای ارزشیابی عملکرد 68


2-2-8   معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها 69


2-2-8-1  معیارهای حسابداری.. 69


2-2-8-1-1  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 69


2-2-8-1-2  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 72


2-2-8-2 معیارهای اقتصادی.. 73


2-2-9  مدل های اندازه گیری عملکرد 76


2-2-9-1مدل سینک و تاتل (1989) 76


2-2-9-2 ماتریس عملکرد (1989) 76


2-2-9-3 مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991) 77


2-2-9-4 اهرم عملکرد   (1991) 77


2-2-9-5  کارت امتیازدهی متوازن  (1992) 78


2-2-9-6  فرایند کسب و کار (1996) 79


2-2-9-7  تحلیل ذی نفعان (2001) 79


2-2-9-8  مدل تعالی سازمان. 80


2-2-9-9 چارچوب مدوری و استیپل (2000) 80


بخش سوم : تحقیقات انجام شده 82


2-3-1 تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 83


2-3-2 تحقیقاتی انجام شده در خارج از ایران 85


فصل سوم


3-1 مقدمه. 87


3-2 جامعه آماری.. 87


3-3 نمونه آماری 88


3-4 نوع تحقیق.. 89


3-4-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف… 89


3-2-4 نوع تحقیق بر مبنای روش… 89


3-5 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 89


3-6 روش تحقیق.. 90


3-7 متغیر های تحقیق.. 90


3-7-1 متغیر مستقل.. 91


3-7-2 متغیر وابسته. 91


3-7-3 متغیر های کنترلی.. 94


3-8 فرضیه های تحقیق 94


3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 95


3-9-1 نرمال بودن. 96


3-9-2 ناهمسانی واریانس…. 96


3-9-3 خود همبستگی.. 97


3-9-4 هم خطی.. 98


3-9-5 مانایی متغیرها 98


3-10تجزیه و تحیل داده ها 100


3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 101


3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 101


3-12-1نحوه عملکرد جمله AR.. 102


3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی.. 103


3-13 خلاصه فصل 106


فصل چهارم


4-1 مقدمه. 108


4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق. 108


4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 112


4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 114


4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 115


4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 115


4-5 ناهمسانی واریانس… 116


4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 117


4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 118


4-6 بررسی وجود هم خطی.. 124


4-6-1 راه های تشخیص هم خطی.. 124


4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 125


4-8 خلاصه فصل. 127


فصل پنجم


5-1 مقدمه. 129


5-2 فرضیات و نتایج بررسی مدل ها 129


5-3 محدودیت های تحقیق. 130


5-4 پیشنهادهای کاربردی 131


5-5 پیشنهادات آتی.. 133


منابع و مآخذ


فهرست منابع فارسی 135


فهرست منابع انگلیسی 137


 


 


فهرست جداول


جدول 2-1-1  نسیت های نقدینگی. 32


جدول 2-1-2 رابطه بین دارایی های نقد و روش های تامین مالی.. 59


جدول 2-2-1 تعاریف عملکرد 65


جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 119


جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن   120


جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 123


جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل ها 125


جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل های تحقیق. 126


جدول 4-6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل های تحقیق. 127


جدول 4-7 نتایج بدست آمده از تخمین مدل اول. 129


جدول 4-8 نتایج بدست آمده از تخمین مدل دوم. 130


جدول 4-9 نتایج بدست آمده از تخمین مدل سوم. 131


جدول 4-10 نتایج بدست آمده از تخمین مدل چهارم. 132


جدول 4-11 نتایج بدست آمده از تخمین مدل پنجم. 133


جدول 4-12 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 135


جدول 4-13 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش… 136


 


 


فهرست  نمودارها


شکل 2-1-1 چرخه سرمایه در گردش… 23


شکل 2-1-2 چرخه سرمایه در گردش… 25


شکل 2-1-3 چرخه سرمایه در گردش… 26


شکل 2-1-4 دوره گردش وجه نقد 51


شکل 2-1-5 ساختاردارایی های جاری را با تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت 58


شکل 2-1-6 نتایج استراتژی های جسورانه و محافظه 60


شکل 2-2-1 چرخه عملکرد 67


متن کامل :


دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی


 


 


 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.