ژانویه 20, 2021

 نقش و عملکرد مددکار اجتماعی در TC

1 min read
<![CDATA[]]>

 نقش و عملکرد مددکار اجتماعی در TC

مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی :


TC به دلیلی ساختار قوی و قوانین و مقررات حاکم بر آن دارای شرایط ویژگی های خاصی است که از جمله این ویژگی ها پذیرش پس از دوره سم زدایی است. اغلب بیماران مراجعه کننده با فکر و ذهن این که این گونه مراکز مانند بازپروری های سابق است توسط خانواده، خود یا قوه قضائیه (احتمالاً) معرفی خواهند شد. لازم است مراحل پذیرش و قوانین و مقررات حاکمی برای مراجع و خانواده روشن، آنگاه در صورت نیاز جهت سم زدایی به مراکز ویژه معرفی شود و همچنین به مراجع خانواده آگاهی داده شود که تنها سم زدایی ترک اعتیاد نیست. لازم است تغییرات بنیادی در مراجع صورت پذیرد که TC می تواند این نقش را داشته باشد. این آگاهی دادن به بیمار و خانواده می توان از هرگونه انتظار بیجا و بی مورد جلوگیری نماید.


مرجله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ها:


در این مرحله لازم است از موقعیت های بیمار و عوامل موثر بر اعتیاد و ترک و بهبودی مورد شناسایی قرار گیرد.به همین منظور مددکار با استفاده از تکنیک ها و ابزاری که قبلاً شرح داده شد اقدام به تهیه خلاصه گزارشی از موقعیت های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، بیمار می نماید و با ارجاع به سایر اعضای تیم درمانی نظرات آنان را جمع آوری و در پرونده ضبط می نماید. سپس قوانین و مقررات حاکمی بر TC را مجددا برای مراجع یا بیمار شرح و به صورت مکتوب برای بیمار تعهد ایجاد می نماید.


مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی:


عضویت مددکار در تیم درمان، شرکت در جلسات درمانی به صورت منظم چون کار درمان در TC یک کار تیمی است لازم است فرآیندهای درمان منطبق بر اصول و قوانین و تشخیص های تیم درمانی باشد و تمام اعضا موظف به رعایت کار تیمی هستند. اگر فعالیت فردی یا مشاهده ای انجام می پذیرد در این صورت هم، لازم است که منطبق بر جریان درمان باشد، رسیدگی به مشکلات فردی، مشاورات فردی، گروهی، رسیدگی به مشکلات خانواده اعم از مسائل رفتاری و جریانات موثر بر پیشگیری از عود، مسائل فرزندان از قبیل تحصیل، بیماری ها، شغل، مسائل اقتصادی و حمایتی در صورت نیاز آموزشی خانواده، خانواده درمانی در صورت لزوم، ارتباط با اقوام و خویشاوندان نزدیک و مرتبط با بیمار، مسائل شغلی و شناخت توانمندی های بیمار در داخل و خارج از مرکز، ارتباط با خانواده و بیمار در جهت رفع دغدغه های فکری و روانی و همچنین کاهش اضطراب های احتمالی و موثر بر روند درمانی بیمار.


گزارش عوامل موثر بر درمان به تیم درمانی جهت اصول نتیجه بهتر با استفاده از اصول و فنون و رعایت کلیه جوانب مددکاری اجتماعی و …


مرحله خروج یا پیشگیری از عود :


ایجاد زمینه و بستر مناسب ( با رعایت کلیه قوانین و اصول و ارزش های حاکم بر حرفه و مددکاری) جهت پذیرش بیمار در خانواده، جامعه، اقوام و خویشاوندان موثر، کاریابی، ارتباط مناسب با خانواده و مددجو (بیمار) که کلیه اقدامات مذکور در جهت پیشگیری از عود می باشد به قولی بیمار موفق به ترک مواد شده ولی اعتیاد خود را ممکن است سال ها با خود داشته باشد.


آنچه بیان شد گوشه ای از فعالیت ها و خدمات حرفه مددکاری اجتماعی است. ممکن است در جریان درمان به مسائلی برخورد نمائیم که، از جمله وظایف مددکاری باشد. آنچه مسلم است مددکار اجتماعی می تواند به عنوان پلی ارتباطی بین فرد در داخل و خارج از موسسه عمل نماید.


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.