ژانویه 21, 2021

ویژگیهای مشترک نظامهای تعیین کیفیت از بعد ساختاری -پایان نامه مقطع ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

تشکیل مرکز، شورا یا هیات امنایی در مورد تضمین کیفیت که به وسیله قانون به وجود آمده باشد. این مرکز یا نظام، وظیفه تضمین کیفیت در آموزش را به عهده دارد وبرای این منظور به ایجاد تشکیلاتی مناسب در درون نظام آموزش وپرورش، یا بیرون ازآن (یا هردو)اقدام خواهد کرد.


تعیین ملاکهای ضروری به منظور اندازه گیری ودستیابی به کیفیت مورد نظر.


این ملاکها باید با توجه به عناصر زیر تنظیم وتدوین گردد:


رسالتها واهداف آموزش


منابع مالی وفیزیکی مورد استفاده در آموزش


منابع انسانی شامل کارکنان، دانش آموزان، معلمان وغیره


فعالیتهای فوق برنامه ومشاوره


مدیریت


پیشرفتهای آموزشی کسب شده


فرآیند یاددهی- یادگیری


خدمات حمایتی


لازم به ذکر است که سنجشهای فوق توسط خود موسسه آموزشی، با توجه به ملاکها وشاخصهای تعیین شده وبا در نظر گرفتن اهداف موسسه صورت می گیرد.


مشخص کردن استانداردهایی جهت بازدید گروه همگنان از بیرون ونیز طراحی کمیته هایی برای انجام این سنجشها وبه رسمیت شناختن آنها. در این کمیته ها یک سرپرست، دو یا چند متخصص ویک منشی به انجام وظیفه می پردازند. نکات مورد توجه در این بازدیدها عبارت اند از:


مشخص کردن تفاوت موجود بین عملکرد مدرسه وآنچه قرار است بدان دست یافته شود.


مشخص کردن شکاف موجود بین این دو، دلایل وجودی این شکاف ونحوه کاهش یا ازبین بردن آن


مشخص کردن امکانات واستعداهای بالقوه موسسه برای دستیابی به شرایط مطلوب واینکه چگونه می توان این امکان بالقوه را بالفعل کرد. (مجیدی، 1364)


تهیه گزارش

تهیه گزارش از سنجش انجام گرفته (اعم از داخلی یا بیرونی) وارسال آن به مرکز یا شورای تضمین کیفیت، یکی از وظایف مهم این شوراست ودرآن میزان دستیابی به شرایط طبیعی با توجه به ملاکها واستانداردها مشخص می گردد. این گزارش با تعامل با موسسه مربوط وبا رعایت موازین علمی تهیه می گردد وهدف از آن، مشخص کردن پیشرفتهای به دست آمده وفاصله موجود با شرایط ایده ال ونیز فهرست اقداماتی است که باید صورت گیرد تابتوان در ارتقای کیفیت آموزش مطابق با انتظار اقدام کرد. بدیهی است که گزارشهای دریافت شده مورد شور یا مذاکره قرارگرفته وباانجام یک بررسی مجدد وحتی وزن دادن(ضریب دادن) به بعضی از موارد می توان به جمع بندی مناسبی دست یافت وموسسه مربوط را در جریان نقاط قوت وضعف خود تلاشهایی که باید صورت گیرد، قرارداد. بدون شک،این بررسی باحضور رئیس آموزشگاه یا مدرسه مربوط صورت می گیرد وفرصتی داده می شود تا وی بتواند در جهت شرایط مناسب ودستیابی به کیفیت مناسب اقدام کند


 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.