مارس 7, 2021

دانلود پایان نامه – ویژگی های سیستم اقتصادی

<![CDATA[]]>

ویژگی های سیستم اقتصادی


مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. وی نمی تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت های بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار، مقاومت نمایند.


دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس


مقاله :


SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

2-9-1-2 رقابت


یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه ی مقابل این دلیل است.


 


 


2-9-1-3 تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی


اگر شرکت ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و به موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند؛ شکست می خورند.


2-9-1-4 نوسانات تجاری


مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها و . . . باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.


2-9-1-5 تأمین مالی


پروفسور ناماکی[1] با استفاده از داده های بانک جهانی برای دوره ی 1980-1990 عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تعمیم مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می شود.


2-9-1-6 تصادفات


برخی از عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند؛ مانند رویدادهای طبیعی، برخی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. این گروه در همه ی جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می شود(حاجی ها، 1381).


2-9-2 دلایل درون سازمانی


نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً خود واحد تجاری دانست.


 


از نظر او این عوامل عبارتند از:
دلایل درون سازمانی ورشکستگی
ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار
مدیریت ناکارا
سرمایه ناکافی
خیانت و تقلب

2-9-2-1 ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار


اگر شرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد، در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند؛ پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره برشکست شود خطر سقوط همه ی زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حدالامکان فروش های نسیه است. گرچه ممکن است برخی از شرکت ها فکر کنند که از دست دادن فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی از مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیان های اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.


 


2-9-2-2 مدیریت ناکارا


فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگی ها به این دلیل بوده اند: عدم همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجر به ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می گردد)، قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود)، استفاده نادرست از دریافتنی ها و پرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تحقیقات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره ی بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه ی سر به سر می شوند)، سرمایه گذاری های بیش از اندازه در دارایی های ثابت و موجودی ها (که باعث محدودیت وجوه در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیر موزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه ای نامناسب (در مقابل زیان های ناشی از آتش سوزی، سرقت و . . . )، روش ها و ثبت های نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات موردنیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن اسن شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکسته می شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.


 


2-9-2-3 سرمایه ناکافی


در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد؛ با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولاً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسأله اصلی است.


2-9-2-4 خیانت و تقلب


تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.


[1] Namaki


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.