ژانویه 26, 2021

پایان نامه ادراک دانش آموزان

1 min read
<![CDATA[]]>

ی برخورد وی با دانش‌آموزان بسیار مؤثر می‌دانستند.9/78 درصد تشویق را در پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ بسیار مؤثر مـی‌دانستند.5/93 درصد خواهان احترام بیشتر معلمان نسبت به دانش‌آموزان بودند و 8/81‌ درصد‌ در برخورد معلمان با دانش‌آموزان خاطی «محرمانه صحبت کردن» را با وی ترجیح می‌دادند.5/42 درصد انتظار داشتند‌ که‌ معلم آن‌ها را بانام کوچک صدا کـند و 7/33 درصـد لفظ «خانم» را‌ همراه‌ بانام فامیل ترجیح می‌دادند.6/91 درصد تمایل داشتند که معلم در موقع درس دادن باید به‌ همه‌ شاگردان‌ توجه کند و با آن‌ها تماس چشمی برقرار سازد. درزمینهی مشکلات درسی خود‌ 9/36‌ درصد تـمایل داشـتند که با یکی از معلمان صحبت کنند و در مورد مشکلات شخصی 7/8‌ درصد‌ تمایل به درمیان گذاشتن مشکلات خود با معلمان بودند.هـولیس(1930)‌ بیش از 8000 کودک را که‌ سنین‌ متفاوتی‌ داشتند‌ و در مدارس مختلط پسرانه‌ و دخترانه تحصیل می‌کردند‌ مورد‌ آزمایش و تحقیق قرارداد. معلمانی بیشتر مورد تأیید و احترام آنان بودند که با توانایی کامل به‌ سؤالات و مشکلات آنـان بـا‌ صـبر‌ و حوصله‌ پاسخ دهند. گیج و برلاینر در‌ کتاب‌ روانـ‌شناسی تـربیتی خود می‌نویسند: در بررسی حدود 24‌ موردمطالعه‌ای که‌ پاول‌ و اندر سن (1985) درباره‌ تـأثیرات شـوخ‌طبعی در کلاس‌ انجام‌ داده‌اند، روشن شد که شوخ‌طبعی در یادآوری، ادراک و بـه‌ یادسپاری تـأثیری یکسان ندارد، برخی اوقات تأثیر مثبت و گاهی‌ هم‌ تأثیر‌ منفی دارد؛ اما تأثیر آن بر گرایش‌های‌ دانـش‌آموزان‌ و جـو‌ کلاس‌ تقریباً‌ همسان و مثبت‌ اسـت. توجه‌ و علاقه دانش‌آموزان با کـمک شـوخ‌طبعی افـزایش می‌یابد. به‌علاوه، این موضوع به نظر عـجیب مـی‌رسد که با کاهش‌ اضطراب، شوخ‌طبعی‌ می‌تواند‌ خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش دهد.2-6- خلاصه فصل
آنچه راکه درفصل دو به آن پرداخت شد رابه طور خلاصه می توان اینگونه عنوان کرد که ادراک مثبت دانش آموزان از رفتارهای صمیمی کلامی وغیرکلامی معلمان در کلاس درس نقش بسزائی در ایجاد عملکرد بهتر ونگرش مثبت تر در دانش آموزان دارد
از این رو بررسی عواملی که نقش موثری درایجاد ادراک مثبت در دانش آموزان در رابطه با استفاده معلمان از رفتارهای صمیمی کلامی وغیر کلامی مورد انتظار ،دارند حائز اهمیت است
ازجمله مهم ترین عواملی که برادراک مثبت دردانش اموزان نقش دارند شخصیت معلم ، نحوه تعامل ، فرهنگ ارتباطات وتفاوت های فرهنگی درنحوه رفتار معلمان ، رفتار میان فردی معلم ، جو مدرسه ،اعتبار معلم که در این فصل مبانی نظری وپژوهشی صورت گرفته در ارتباط با این متغیرها به صورت مفصل مورد بحث وبررسی قرار گرفت .بررسی پژوهش های گذشته نشان می دهد . رفتارهای صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان به طور قابل توجهی یادگیری دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرار داده است همچنین تخطی معلمان از رفتار های صمیمی کلامی وغیر کلامی مورد انتظارموجب می شود دانش آموزان ، معلمان صمیمی با رفتار نامناسب کم را درمقایسه با معلمان غیر صمیمی با رفتار نامناسب کم را در سه مولفه شایستگی وصلاحیت (از نظر تسلط علمی) ، مراقبت (حسن نیت واراده ) قابلیت اعتماد(امانتداری وصداقت) ،معتبرتر ارزیابی کردند
نتایج پژوهش صورت گرفته در حوزه ادراک دانش آموزان ، رفتارهای نامناسب معلمان ، رفتارهای صمیمی کلامی وغیر کلامی بریافته های نتایج تحقیقات گذشته تاکید دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 – مقدمه
بدون تردید تحقیق از مهم‌ترین عوامل رسیدن به استقلال و یکی از ارکان مهم توسعهی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است؛ که چنانچه بر اساس جریان اصولی صورت پذیرد، انسان را به راه‌حل مسائل نزدیک ساخته و با یافتن حقایق انسان را قادر به‌پیش بینیهای علمی مینماید. ازآنجایی‌که دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی از پایه های اساسی هر جامعهای است، قطعاً تحقیق در این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است و میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. روش تحقیق در حقیقت به مجموعه راهحلهایی اطلاق میشود که به‌موجب آن متغیّرهای تأثیرگذار کمّی شده و کیفیت آنها سنجیده میشود( نادری و سیف نراقی،1388)
در این فصل با توجه به هدف و ماهیت تحقیق به معرفی روش اجرای تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه نمونهگیری و برآورد حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها و نحوهی تجزیه‌وتحلیل داده های تحقیق پرداخته می‌شود.3-2 – طرح پژوهش
به‌طورکلی فرضیه‌های این پژوهش را در دودسته می‌توان تقسیم‌بندی کرد. در دسته اول، دو فرضیه اول قرار می‌گیرند که بیشتر ماهیتی توصیفی دارند. برای آزمون این دو فرضیه، طرح اصلی پژوهش یک طرح توصیفی بود که صرفاً بر مشاهده و قضاوت بر اساس میانگین و انحراف معیار استوار بود. همچنین در ادامه پاسخ به این دو سؤال، سطوح متغیرهای وابسته برحسب پایه تحصیلی بین رشته‌های مختلف تحصیلی نیز مقایسه و تفاوت‌های آن محاسبه و تجزیه‌وتحلیل شد.
در دسته دوم که شامل فرضیه‌های سوم به بعد می‌شد، در این پژوهش، از طرح پژوهش مطالعه آزمایشی استفاده شد. در این راستا چهار سناریوی متفاوت مطرح شد. در هر سناریو، موقعیتی متفاوت برای دانش آموزان ارائه شد. سپس از دانش آموزان هر یک از سناریوها خواسته شد تا معلم خود را ازنظر اعتبار ارزیابی کنند. برای این منظور، از طرح دوعاملی صمیمیت× بدرفتاری استفاده شد. جدول زیر نمای روشنی از ساختار این طرح ارائه می‌کند.
جدول 3-1. نمایی از ساختار گروه‌های آزمایش در طرح دوعاملی.
رفتار نامناسب بیشتر
رفتار نامناسب کمتر
صمیمی
سناریوی اول
سناریوی دوم
غیر صمیمی
سناریوی سوم
سناریوی چهارم
همان‌طور که در جدول 3-1 نیز مشخص‌شده است، هر یک از عوامل طرح دوعاملی این پژوهش از دو سطح تشکیل‌شده‌اند؛ بنابراین طرح پژوهش یک طرح عاملی 2×2 بوده است. در این راستا چهار گروه آز مایش تشکیل‌شده‌اند که هر گروه به یکی از چهار سناریوی مشخص‌شده در جدول 3-1 تعلق یافته است. برای این کار، ابتدا به‌صورت تصادفی نمونه کلی پژوهش انتخاب و سپس اعضای نمونه به‌صورت تصادفی در هر یک از چهار گروه آزمایش تخصیص یافتند. طرح‌های آزمایشی دوعاملی یکی از طرح‌های قابل‌اعتماد پژوهشی است که امکان کنترل شرایط آزمایش را افزایش می‌دهد (بورگ و گال،1378).
3-3 – جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دخترسال سوم دبیرستان‌های آموزش‌وپرورش شهرستان لنگرود است که در تحصیلی 1394-1393 مشغول به تحصیل بودند.
3-4 – نمونه و روش نمونه‌گیری
در این پژوهش حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان محاسبه گردید. لذا برای اطمینان از حجم نمونه، 360 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد.
برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. در این روش ابتدا فهرستی از دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه شهر لنگرود به‌عنوان چارچوب نمونه‌گیری تهیه شد و بر اساس این فهرست چند مدرسه به شیوه تصادفی برگزیده شدند. نحوه انتخاب بدین‌صورت بود، مدارسی که در رشته‌های ادبیات و علوم انسانی تجربی و ریاضی، کاردانش، جمعیت بیشتری دارند، انتخاب شدند.
سپس برای تخصیص نمونه انتخاب‌شده به چهار گروه مختلف آزمایش، نمونه 360 نفری به چهار نمونه 90 نفری تقسیم و هر نمونه به‌صورت تصادفی ساده به یکی از چهار گروه آزمایش (چهار سناریوی متفاوت) اختصاص یافت.
3-5- ابزار اندازه‌گیری
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های زیر استفاده شد
3-5-1- پرسشنامه معیار انتظار از معلم (IES)
معیار انتظار صمیمیت دانش آموزان از معلمان. اولین معیار، انتظار بی‌واسطه (IES) هست. معیاری شبیه به مقیاس لیکرت است که محدوده آن از پنج‌تا یک می‌باشد. پنج برای معیار «کاملاً موافقم» و یک برای معیار «کاملاً مخالفم» است. شاخصی است بیست‌وهشت موردی، رفتارهایی که دانش آموزان از معلمان انتظار دارند در کلاس درس استفاده بکنند و یا استفاده نکنند را اندازه‌گیری می‌کند. دو بُعد در این معیار وجود دارد که عبارت‌اند از رفتارهای صمیمی و سوء رفتارهای معلمان. رفتارهای مورداستفاده در این معیار به‌صورت رفتارهای صمیمی (طبق نظریه ثویت و مک کراسکی، 1998) و یا سوء رفتارهای معلمان (طبق نظریه کیرینی و همکاران، 1991؛ ثویت و مک‌کراسکی، 1998) می‌باشد.
موارد 1، 2، 4، 7، 9، 12، 13، 15، 16، 17، 21، 22 و 23 نشان‌دهنده رفتارهای صمیمی است که دانش‌آموزان انتظار دارندمعلمان در کلاس درس استفاده کنند و موارد 3، 5، 6، 8، 10، 11، 14، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 27 و 28 نشان‌دهنده رفتارهای نامناسب است که دانش‌آموزان انتظار دارند معلمان در کلاس درس استفاده نکنند.
امی دن سون (2001)، شواهد مناسبی را برای روایی و پایایی این ابزار ارائه کرد. طبق مطالعه او پایایی این ابزار با روش همسانی درونی با الفای کرونباخ، 74/0 برای زیر مقیاس رفتار صمیمی و 73/0 برای سوء رفتار محاسبه شد که این حکایت از پایایی قابل‌قبول این ابزار داشته است. در این مطالعه نیز، پایایی این دو زیر مقیاس با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ (روش همسانی درونی) به ترتیب 72/0 و 71/0 محاسبه شد؛ بنابراین، در این پژوهش نیز پایایی این ابزار تایید شد.
3-5-2- پرسشنامه بازنگری چهار سناریو
برای مشخص نمودن ادراک دانش آموزان از رفتارهای صمیمی و غیر صمیمی از فرم بازنگری سناریو هاله در آن ویژگی رفتارهای صمیمی وغیرصمیمی معلم در 4 سناریو دستکاری‌شده است، استفاده شد.
برداشت از صمیمیت و سوء رفتارها. صمیمیت معلمان و سوء رفتارهای معلمان با بهره گرفتن از چهار سناریوی پیشنهادشده توسط ثویت و مک‌کراسکی (1998) ارائه شد. سناریوهای صمیمیت شامل شش رفتار غیرکلامی است. معلم صمیمی از همه این شش رفتار صمیمیت استفاده می‌کند. معلم غیر صمیمی از هیچ‌یک از رفتارهای صمیمی استفاده نمی‌کند… معلم فاقد سوء رفتار تنها از رفتارهای مناسب استفاده
می‌کند. معلم با رفتار بد فقط از سوء رفتارها استفاده می‌کند. شرکت‌کنندگان بایستی این سناریوها را که رفتارهای صمیمی درک شده و سوء رفتار درک شده را اندازه‌گیری می‌کرد با بهره گرفتن از معیار امتیازدهی رتبه‌بندی کنند. ثویت و مک‌کراسکی (1998) اعتبارهای داخلی در معیار صمیمیت درک شده را به‌صورت 94/0 و 98/0 در معیار سوء رفتار درک شده (نظریه ثویت و مک‌کراسکی 1998) را گزارش کرده است. این مطالعه اعتبارهای داخلی 90/0 برای صمیمیت و 92/0 برای رفتار بد را به همراه داشت.
3-5-3 -پرسشنامه معیار اعتبار
ارزیابی از اعتبار معلمان بر اساس سطح صمیمیت با بهره گرفتن از معیار استاندارد 18 موردی تِون و مک‌کراسکی (1995) با اندازه‌گیری شایستگی، مراقبت و قابلیت اعتماد آزمون شد.
سنجش اعتباربراساس سه ملاک درسوالات مذکور آمده است.
ملاک‌های موردسنجش
سؤالات مدنظر
شایستگی

 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید


رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد


در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.