آوریل 14, 2021

پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، شهر کرمان، دانشگاه تهران

2 min read
<![CDATA[]]>

2- نقش وتأثير مسائل اقتصادي ومالي بر تعارضات خانوادگي در پژوهش هاي آتي در نظر گرفته شود.
3- انجام تحقيقات طولي در رابطه با موضوع پژوهش.
4- باتوجه به محدوديت هاي اين پژوهش ، اجراي پژوهش هاي مشابهي با استفاده از گروه هاي نمونه وسيع تر ومتنوع تر براي افزايش قابليت تعميم پذيري انجام گردد.
5- پژوهشي با موضوع مشابه برروي ديگر خانواده ها که فاقد سواد هستند، به منظورتعميم يافته هاي پژوهش حاضر انجام گيرد.
5-7 پيشنهادهاي كاربردي
1- ارتقاي فرهنگ پژوهشي و استقرار نظام تحقيق، رونق انجمنها و نهادهاي علمي، لازمه الگوي مطلوب توسعه مي باشد.
2- بايد جهت گيري اصلي تحقيقات عمدتاً به سمت فعاليتهاي کاربردي و تقويت کيفيت پژوهشهاي کاربردي و ايجاد زمينه براي استفاده از نتايج آن در روانشناسي باشد.
3- جهت دستيابي به جديدترين مطالعات و نتايج تحقيقات دنيا ارتباط هر چه بيشتر مابين مراکز علمي- پژوهشي داخل و خارج از کشورها صورت پذيرد.
4- تکرار اين پژوهش و تاييد نتايج آن مي تواند به تدوين قوانين ارزشمندي در زمينه رابطه کارايي خانواده وسلامت روان فرزندان بي انجامد.
5- دولت بودجه اي را به منظور آموزش و درمان به موقع پيرامون تعارضات زناشويي اختصاص دهد تا از گسترش آسيب هاي پياپي آن جلو گيري به عمل آيد.
6- در نظر گرفتن اين مقوله ها و آموزش آن به زوجين به عنوان بخشي از مهارت هاي زندگي مي تواند به عنوان پيشگيري از پيشرفت تعارضات زوجين مثمر ثمر باشد.
7- مشاوران، روان پزشکان و روان شناسان باليني براي جلوگيري از تعارضات زناشويي رويکرد آموزش مثبت انديشي راانتخاب کرده و آموزش دهند
منابع وماخذ
1- آذربايجاني، محمد ( 1385 ). بررسي مقايسه تعارضات زناشويي و سلامت ازدواج هاي بين فرهنگي و تک فرهنگي در دانشجويان زن دانشگاه اصفهان، پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه اصفهان.
2- اتکينسون ، ريتال؛اتکينسون ، ريچاردسي ؛اسميت ، ادوارداي(1378).زمينه روانشناسي هيلگارد،ترجمه براهني،محمد نقي وهمکاران،تهران:رشد
3- افخمي، ايمانه؛ بهرامي ،فاطمه ؛فاتحي زاده ،مريم (1386). بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي وتعارض زناشويي زوجين در استان يزد.فصلنامه خانوادن پژوهي، سال سوم، شماره 9، بهار 1386.
4-براتي،طاهره(????).تأثيرتعارضات زناشويي برروابط متقابل زن وشوهر، پايان‏نامه کارشناسي ارشدمشاوره (چاپ نشده).دانشگاه آزاداسلامي رودهن.
5-پاوول،ليندزي،جي،ائ(1379).”تشخيص درمان اختلالهاي رواني بزرگسالان در روانشناسي باليني”،ترجمه نيکوخو،محمدرضا،تهران: انتشارات سخن،چاپ اول.
6- پروچاسكا، جيمز ؛ نوركراس، جان (2007). نظريه‌هاي روان درماني. ترجمه يحيي سيدمحمدي (1389). تهران: نشرروان.
7- ثنايي ذاکر، باقر(1387).سنجش خانواده و ازدواج .تهران : انتشارات بعثت. چاپ دوم.
8 – ثنايي ، باقر و همکاران (1387). مقياس هاي سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت .
9- جورج، ريکي ال ؛ کريستياني، ترزاس (1374). روانشناسي مشاوره. مترجمين، رضا فلاحي و محسن حاجي‌لو، تهران: انتشارات رشد.
10- حيدري،حسن(1389) .مقايسه اثر بخشي برنامه مشاوره انگيزشي نظام مند گروهي وگفتگوي موثر زوجين در کاهش تعارضات زناشويي . پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات.
11- دبليو، جيمز ؛ وندر ، زندن(1376).روانشناسي رشد، ترجمه حمزه گنجي،تهران: بعثت.
12 – دلاور، علي(1378). احتمالات وآمار کاربردي در روانشناسي وعلوم تربيتي،تهران : رشد.
13 – دلاور ، علي(1380). مباني نظري علمي پژوهشي در علوم انساني واجتماعي، تهران : رشد.
14- دهقان، فاطمه (1380) “مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طلاق با زنان مراجعه کننده براي مشاوره زناشويي”،پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره،دانشگاه تربيت معلم.
15- درکه ، محسن(1390).اثر بخشي ملوديهاي موسيقي کردي بر کاهش افسردگي دانشجويان خوابگاهي، پايان‏نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي،دانشگاه رازي کرمانشاه.
16- رنجبر، فرحدخت ؛ اشك‌تراب، طاهره ؛ دادگري، آتنا (1386). بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي زنان يزد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد.
17 – ساروخاني، باقر (1385). مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده ، تهران : سروش.
18 – سالاري، راضيه سادات (1380). مقايسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي.
19- سادوك، بنجامين؛ سادوك، ويرجينيا (2007). خلاصه روانپژشكي كاپلان و سادوك.ترجمه فرزين رضايي (1390). تهران: انتشارات ارجمند.
20- شفيع‌آبادي، عبدالله؛ ناصري، غلام رضا (1380)، نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.
21- طحانيان نظري، سميه(1391).کارشناسي ارشد رشته مشاوره وراهنمايي / دانشگاه الزهرا .
22- طهماسبي ، مهتاب(1391). رابطه معنويت وتاب آوري با اضطراب و افسردگي در بين داشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام، پايان‏نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي،دانشگاه رازي کرمانشاه.
23- عباسيان ،حميد رضا(1388) . بررسي تأثير خانواده درماني رويكرد سيستمي ميلان بر كاهش تعارضات. پايان نامه کارشناسي ارشد.
24- عزيزي، پريسا (1386). بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي برن بركاهش تعارضات زناشويي زنان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات .
25- قرقاني ، حيدرقلي(1383). مقايسه ميزان تعارضات زناشويي والدين با سلامت رواني دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شهرضا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي .
26- فتحعلي خاني، مونا (1388).رابطه شيوه هاي ابراز محبت به همسر با تعارضات زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء عليها السلام.
27- فرحبخش، ك ( 1383 ). مقايسه ميزان اثربخشي مشاوره زناشويي به شيوه شناختي اليس، واقعيت درماني گلاسر و اختلاطي از آن دو در كاهش تعارضات زناشويي . رساله دكتري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران.
28- قليلي ، زهره ؛ احمدي ، احمد ؛ فاتحي زاده ، مريم (1385) .زوج درماني گفتگوي زوجين در حل تعارضات . فصلنامه تازه هاي روان درماني،سال يازدهم شماره 39و40.
29- قرباني، ك ( 1384 ). تأثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني هيجاني رفتاري بر تعارض ها و افكار غيرمنطقي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفها ن. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.
30- کلانتري خانداني، صديقه (1379). بررسي ارتباط بين باورهاي غيرمنطقي و تفاهم زناشويي در زنان دانشجوي رشته علوم انساني دانشگاه تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا.
31- کرمي، جهانگير؛ زکي يي، علي؛ عليخاني، مصطفي؛ خدادادي، کامران ( 1390 ). رابطه مهارتهاي زندگي و تعارضات زناشويي با بهداشت رواني در زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره کلانتري هاي شهر کرمانشاه . فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، 1، 472-461.
32-گرجي ،هاجر(1387). بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه حل تعارض بر کاهش تعارضات زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم تحقيقات .
24- مهري‌نژاد، سيد ابوالقاسم (1373). بررسي رابطه بين اضطراب و افکار غيرمنطقي. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
33- ميلر ، ش ؛ ميلر ؛ ف ؛ ناتالي آبا واکمن ، ب (1999).آموزش مهارت هاي ارتباطي زناشويي،حرف زدن و گوش دادن به همديگر.ترجم? بهاري، فرشاد (1388). تهران : انتشارات رشد چاپ سوم.
34- مؤمني، خدا مراد ؛ عليخاني، مصطفي(1392).رابطه عملکرد خانواده ، تمايز يافتگي خود وتاب آوري با استرس ، اضطراب و افسردگي در زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده،سال سوم شماره 2 ، تابستان 92.
35- هومن ، حيدر علي (1374).راهنماي تدوين گزارش پژوهشي ، رساله وپايان نامه تحصيلي ، تهران : اميرکبير.
36- هالجين، ريچاردپي ؛ ويتبورن، سوزان كراس (2007). آسيب‌شناسي رواني. ترجمه يحيي سيدمحمدي (1389). نشر روان.
37- هنرپروران،نازنين؛ قادري ، زهرا ؛ قبادي ، کبري(1390). مقايسه ي الگوهاي ارتباط و تعارضات زناشويي در زنان متاهل شاغل در بانكهاي دولتي و زنان خانه دار شهر شيراز. فصلنامه ي علمي – پژوهشي جامعه شناسي زنان، سال دوم، شماره ي سوم، پاييز90 .
38- ياسينيان ، اعظم(1377). بررسي بين تعارض والدين و مشکلات رفتاري پسران 10-12 ساله دبستان هاي شهرستان دماوند ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد رودهن.
39- شکوهي يکتا،محسن؛ زماني،نيره. فصل نامه علمي- تخصصي آرامش. شماره 28
1-Ateah,C.A.,Secco,K.L.,&Woodgate,R.L.(2003).Therisks and alternatives to physical punishment use with children .gournal of pediatric healthcare,23,123-132.
2-Abramson. L.; Alloy.; L.; Hankin, B.; Clements. C: Zhu,l: Hogan, M. & Whitehouse. W. (2009),.Optimism cognitive style in vulnerability to depersson.In J. Gillham (ed) The science of Optimism andHope(7?-98). Philadelphia. PA: Tempelton Foundation press
3-Amato, P.R. & Rogers, S.J. (1997). A longitudinal study of marital problem and subsequent divorce.Journal of Marriage and Family, 59, 612-624.
4- Abdollahi, A. (2005). F amily conflict,Sepand magazine,38(5). {in persion}
5-Ahmadi, KH. (2000). The efficacy of change of family on decrising maritalconflict . The first cogress of family pathology in Iran . {in persion}
6-Akhavi, M. (2003). The relationship between polyroles in marital communication in women.M.A thesis . {in persion}
7-Baghban, A. Moradi, M. (2003).The efficacy of family therapy on maritalconflict in divorce request .Qartely of science & research :16,32-47. {inpersion}
8-Barnet, L.J. (1993). Fire and ice in marital communication :hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress.Journal of marriage and the family.62,693-707
9-Baskin, T. Enrght, R. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta analysis. Journal of Counseling and Development, 84, 12-79.
10-Browns, & Taylor, S(2009). Positive illusions and well-being revisited:separating fact for fiction.Bulletin 11?: 7-21.
11-Bronfenbrenner,U.,&Ceci,S.(1994).Nature-nurturereconceptualized: Abioecological model.Psychological Review,101,568-586.
12- Christensen, A., & Heavey, C. L. (1999). Interventions for couples. Annual Review ofPsychology, 50, 90-165.
13-Christensen, A. & Salavy, R.J. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in nondisteresed,clinic and divorcing coples.Journal of consulting and clinical Psychology, 59, 458-463.
14- Ezedi, Z. (2006). Marriage & marital adaptation .Happiness Magazine,5(32). {in persion}
15- Fatehzadeh,M.Ahmadi,A,2005.The relationship between communication pattern and marital satisfaction in employed couple . Qartely of family research ,1(2):26-34. {in persion}
16-Fincham, F. (2003). Marital conflict: Correlates, structure and context. Americanpsychological society, 12, 10.
17- Fincham, F., & Beach, S. (1999). Conflict in marriage: implications for working with couples. Annual Review psychology, 50, 47-77.
18- Fincham, F., &]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.