ژانویه 24, 2021

پایان نامه ارشد درباره نرم افزار، دانشگاه تهران، استاندارد

1 min read
<![CDATA[]]>

جدول شماره(3-1): درجات وسطوح افسردگي درپرسشنامه افسردگي بک
درجات
سطوح افسردگي
10 – 1
طبيعي
16 – 11
کمي افسرده
20 – 17
نيازمند به مشورت با روانپزشک
30 – 21
به نسبت افسرده
40 – 31
افسرده شديد
40 به بالا
بيش از حد افسرده
روايي و پايايي پرسشنامه:
پوليت( 1865) وکوپن( 1971) نتايج مطالعات خود درباره افسردگي را تشريح کردند وتشريح آنها از افسردگي کاملاً قابل مقايسه با 21 علامت يا نشانه اي بود که در پرسشنامه بک مشخص شده بود. متکاف وکلومن ( 1965) با بررسي پرسشنامه بک و ارزيابي باليني آن دريافتند که مزيت پرسشنامه بک بر آزمون هنيلته( 1960) اين است که به مهارت يا دانش آزمونگر بستگي ندارد. زيلي وهمکاران ( 1970) پرسشنامه بک را از بهترين ابزارهاي سنجش افسردگي دانستند. اين پرسشنامه در سال 1961 بر روي جمعيت آمريکا وسپس بر روي جمعيت انگليس ودر سال 1972 نيز بر روي جمعيت ايران مورد مطالعه قرار گرفت واجرا کنندگان اين پرسشنامه آنرا داراي اعتبار کافي به منظور تشخيص وپيش بيني افسردگي دانستند.
منصور ودادستان (1368) فرم کوتاه آزمون افسردگي بک را بر روي جمعيت ايران هنجار گزيني کردند. در اين فرم،13 ماده وجود داشت ومجموع نمرات 39 مي شد. در سال 1963 متکاف ، پرسشنامه بک را در مورد افرادي که افسرده شديد شناخته شده بودند اجرا کرد ونمرات به دست آمده را با نمراتي که بر اساس ارزيابي يک روانپزشک به دست آمده بود، مقايسه کرد. نتيجه اين مطالعه آن بود که پرسشنامه بک وسيله ي مناسبي براي تفکيک افراد مشکوک به افسردگي از افراد سالم است.
نتايج مطالعات وهاب زاده که در سال 1352 وبه منظور چگونگي ارزش تشخيصي پرسشنامه افسردگي بک در تفکيک بيماران افسرده از افراد سالم انجام گرفت ، نشان داد که اين ابزار سنجشي داراي ارزش تشخيصي است وقادر به تشخيص افراد سالم از بيمار مي باشد. نتايج بررسي پرتويي در سال 1353 ودر رابطه با شيوع افسردگي در دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران نشان داد که پرسشنامه بک از ثبات اعتبار بر خوردار است. وي همچنين اين پرسشنامه را در سال 1354 بر روي جمعيت ايران استاندارد نمود.
پ – پرسشنامه تعارض‌هاي زناشويي (MCQ)
پرسشنامه تعارض‌هاي زناشويي كه داراي 42 سؤال است كه هفت حيطه تعارض‌ زوجين را بررسي مي كند. دامنه نمرات سؤالها بين 1 تا 5 است و دامنه نمرات پرسشنامه بين 42 تا 210 مي باشد.
پايايي اين ابزار توسط براتي (1375) برابر با 52/0، توسط فرحبخش (1384) برابر با69/0 و در مطالعه حاضر80/. بدست آمد. نمره گذاري سؤالات به روش ليكرت 139 است. نمره پايين حاكي از تعارض طبيعي و نمره بالاتر نشانه شدت تعارض است.
3-7 شيوه اجرا
با توجه به اينکه نگارنده اين پژوهش در يکي از مراکز مشاوره ومددکاري ناجا در شهر کرمانشاه مشغول به خدمت است ، طي هماهنگي با ساير مراکز مشاوره هم رده خود در شهر، نسبت به گزينش نمونه ها اقدام نموده، که ابتدا اطلاعات مختصري راجع به طرح پژوهش ، اهداف وشيوه ي اجراي آن در اختيار نمونه ها قرار داده شد در ادامه به افرادي که تمايل به شرکت در اين پژوهش را داشتند ، سه پرسشنامه داده شد تا نسبت به تکميل آن اقدام نمايندکه پس از تکميل و جمع آوري از طريق نرم افزار SPSS نسبت به تجزيه وتحليل داده ها اقدام شد .
3-8 روش تجزيه وتحليل داده ها
براي پاسخگويي به پرسش هاي پژوهش حاضر، داده هاي جمع آوري شده به وسيله نرم افزار آماري SPSS از دو جنبه توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت. در بُعد توصيفي، شاخص هاي آماري که محاسبه شدند، عبارتند از: فراواني ها، درصدها، ميانگين ها و انحراف معيار ها که در قالب جدول ارائه شده است و در بُعد استنباطي داده ها از آزمون هاي t ، ضريب همبستگي پيرسون وتحليل رگرسيون استفاده گرديد.
فصل چهارم
يافته هاي پژوهش
4-1 پيش درآمد
محقق پس از تعيين روش تحقيق، با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مرتبط با فرضيه هاي خود را جمع آوري کرده است . اينک زمان آن فرا رسيده که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسب که متناسب با روش تحقيق، نوع متغيرها اتخاذ مي شود، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار داده و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد تا بتواند راه حل و پاسخي براي پرسشهاي تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشته اي از اطلاعات موجود مستلزم انديشه اي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور مي کند که يافتن منابع داده هاي موجود براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، در ضمن آرايش و تنظيم داده ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرآيند تجزيه و تحليل داده ها فرآيند چندمرحله اي است که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده اند. خلاصه، کدبندي، دسته بندي،… و نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق فراهم آيد.
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحله اي علمي از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود که به وسيله آن کليه فعاليتهاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي شود. در اين فصل نيز به توصيف داده هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل داده هايي که به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر يک از سؤالات پاسخ داده مي شود.
4-2 آمار توصيفي
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغيرهاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري، لازم است اين داده ها توصيف شوند. همچنين توصيف آماري داده ها، گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم بر آنها و پايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود.
همانطور که در فصل قبل بيان شد، تحقيق حاضرسه پرسشنامه دارد که تاثير دو متغيير اضطراب و افسردگي را برمتغيير تعارضات زناشويي مي سنجد. در ابتداي پرسشنامه تعدادي سوالات جمعيت شناختي در رابطه با “جنسيت” ، ” وضعيت تاهل “، “ميزان تحصيلات”، مراجعين مطرح شده است.
4-3 جداول و نمودارها
4-3-1 جداول و نمودارهاي فراواني جمعيت شناختي پاسخ دهندگان پرسشنامه
* جنسيت پاسخ گويان
جدول (4-1): جنسيت پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
(درصد)
جنسيت
مرد
(50)
50
زن
(50)
50
جمع
(???)
100
همان طور که در جدول و نمودار ?-? ملاحظه مي‌کنيد، در مجموع 100پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ پاسخ دادند که 50 نفر زن و 50 نفر مرد پاسخ دهندگان را تشکيل مي دادند.
* وضعيت تاهل پاسخ گويان
جدول (4-2): وضعيت تاهل پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
(درصد)
وضعيت تاهل
متاهل
(100)
100
مجرد
(0)
جمع
(???)
100
همان طور که در جدول ?-? و نمودار 4-2 مشاهده مي‌کنيد، 100نفر پاسخ دهندگان را افراد متاهل تشکيل مي دهند.
* وضعيت سن پاسخ گويان
جدول(4-3): سن پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
درصد
سن
10 تا 19 سال
9
9
20 تا 29 سال
36
36
30 تا 39 سال
37
37
40 تا 49 سال
16
16
بيش از 50 سال
2
2
جمع
100
100
همانطور که در جدول ?-3 و نمودار 4-3 مشاهده مي‌کنيد، بيشترين حجم نمونه از دسته سني 39-?? سال مي‌باشند. از ميان 100 پاسخ دهنده، تعداد 9 نفر از پاسخ گويان يعني 9 درصد از آن‌ها در رده سني 10 تا 19 سال ، تعداد 36 نفر از پاسخ گويان يعني 36 درصد از آن‌ها در رده سني 20 تا 29 سال ، تعداد 37 نفر از پاسخ گويان يعني 37 درصد از آن‌ها در رده 30 تا 39 ، تعداد 16 نفر از پاسخ گويان يعني 16درصد از آن‌ها در رده سني 40 تا 49 سال و تعداد 2 نفر از پاسخ گويان يعني 2 درصد از آنها در رده سني بيش از 50 سال قرار داشتند.
* تحصيلات پاسخ گويان
جدول (4-4):تحصيلات پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
درصد
تحصيلات
سيکل
15
15
متوسطه
22
22
ديپلم
29
29
فوق ديپلم
11
11
کارشناسي
16
16
کارشناسي ارشد و بالاتر
7
7
جمع
100
100
همان طور که در جدول ?-4 و نمودار 4-4مشاهده مي‌کنيد، بيشتر پاسخ گويان از نظر تحصيلات در مقطع ديپلم قرار داشتند. 15 نفر از پاسخ گويان، يعني 15 درصد از آن‌ها در سطح سيکل و 22 نفر از پاسخ گويان، يعني22 درصد در سطح متوسطه، 29 نفر از پاسخ گويان، يعني 29 درصد در سطح ديپلم ، 11نفر از پاسخ گويان، يعني 11 درصد در سطح فوق ديپلم ، 16نفر از پاسخ گويان، يعني 16 درصد در سطح کارشناسي و 7 نفر از پاسخ گويان، يعني 7درصد در سطح کارشناسي ارشد و بالاتر قرار داشتند.
جدول(4-5): فراواني متغيرهاي اضطراب ، افسردگي و تعارضات زناشويي
متغير
عنوان
فراواني
فراواني نسبي
درصد فراواني نسبي
فراواني تجمعي
افسردگي
هيچ يا کمترين حد
10
1/0
10
10
خفيف
24
24/0
24
34
متوسط
57
57/0
57
91
شديد
6
06/0
6
97
بيش ازحد
3
03/0
3
100
جمع
100
100
100
اضطراب
هيچ يا کمترين حد
12
12/0
12
12
خفيف
13
13/0
13
25
متوسط
23
23/0
23
48
شديد
34
34/0
34
82
بيش ازحد
18
18/0
18
100
جمع
100
100
100
تعارضات زناشويي
خفيف
11
11/0
11
11
متوسط
39
39/0
39
50
شديد
32
32/0
32
82
بيش ازحد
18
18/0
18
100
جمع
100
100
100
وضعيت افسردگي پاسخ گويان
وضعيت افسردگي پاسخ گويان در اين تحقيق با توجه به ميزان پاسخ هاي اذعان شده در پرسشنامه افسردگي که مربوط به ميزان افسردگي پاسخ گويان شرکت کننده در طرح است حاکي از اين است که بيشترين فراواني افسردگي پاسخ دهندگان در رديف سه که همان متوسط است ،مي باشد.
با توجه به جدول فراواني بدست آمده براي اين متغير از تحقيق مشاهده مي شود که 10 درصد(10نفر) افراد ميزان افسردگي شان هيچي يا کمترين حد ، 24درصد(24 نفر) افراد ميزان افسردگي شان خفيف ، 57 درصد(57 نفر) افراد ميزان افسردگي شان متوسط ، 6 درصد(6 نفر) افراد ميزان افسردگي شان شديد ، 3درصد(3 نفر) افراد ميزان افسردگي شان بيش از حد مي باشد. بيشترين فراواني با 57 درصد مربوط به گروه متوسط بوده و همچنين کمترين فراواني با 3 درصد مربوط به گروه افسردگي بيش از حد مي باشد. يعني تعداد 90 درصد از مراجعين که داراي اختلاف وتعارض هستند به درجاتي از افسردگي مبتلا مي باشند.
وضعيت اضطراب پاسخ گويان
وضعيت اضطراب پاسخ گويان در اين تحقيق با توجه به ميزان پاسخ هاي اذعان شده در پرسشنامه اضطراب که مربوط به ميزان اضطراب پاسخ گويان شرکت کننده در طرح است حاکي از اين است که بيشترين فراواني اضطراب پاسخ دهندگان در رديف چهار که همان شديد است ، مي باشد.
با توجه به جدول فراواني بدست آمده براي اين متغير از تحقيق مشاهده مي شود که 11درصد(11نفر) افراد ميزان تعارضات شان هيچي يا کمترين حد، 13درصد(13 نفر) افراد ميزان اضطراب شان خفيف، 23درصد(23 نفر) افراد ميزان اضطراب شان متوسط، 34 درصد(34 نفر) افراد ميزان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.