ژانویه 16, 2021

پایان نامه ارشد درباره وجود رابط، وجود رابطه، نرم افزار

1 min read
<![CDATA[]]>

وضعيت تعارضات پاسخ گويان
وضعيت تعارضات پاسخ گويان در اين تحقيق با توجه به ميزان پاسخ هاي اذعان شده در پرسشنامه تعارضات که مربوط به ميزان تعارضات پاسخ گويان شرکت کننده در طرح است حاکي از اين است که بيشترين فراواني تعارضات پاسخ دهندگان در رديف دوم که همان متوسط است ، مي باشد.
با توجه به جدول فراواني بدست آمده براي اين متغير از تحقيق مشاهده مي شود که 11درصد(11نفر) افراد ميزان تعارضات شان خفيف ، 39 درصد(39 نفر) افراد ميزان تعارضات شان متوسط ، 32 درصد(32 نفر) افراد ميزان تعارضات شان شديد، 18درصد(18 نفر) افراد ميزان تعارضات شان بيش از حد مي باشد. بيشترين فراواني با 39 درصد مربوط به گروه تعارضات متوسط بوده و همچنين کمترين فراواني با 12درصد مربوط به گروه تعارضات خفيف مي باشد. يعني تعداد 89 درصد از مراجعين به درجاتي از تعارض و اختلاف مبتلا مي باشند.
4-4 آمار استنباطي
به مجموعه روشهاي که با استفاده از داده هاي حاصل از نمونه ، ويژگي ها وخصوصيات گروه بزرگ يا جامعه را استنباط مي کنيم ، آمار استنباطي مي گويند. از آنجا که اندازه گيري و مشاهده ويژگي تمام جامعه امکان پذير نيست، آمار استنباطي اين امکان را به ما مي دهد تا با مطالعه ي گروهي کوچک تر (نمونه) ويژگي هاي جامعه را برآورد کنيم .هدف آمار استنباطي پي بردن به ويژگي هاي يک جامعه از راه بررسي ويژگي هاي يک نمونه آماري است .فرآيند استدلال ((جزء)) به ((کل)) را استنباط گويند. اعتبار استنباط بستگي به اين دارد که ((جزء)) انتخاب شده تا چه حد نماينده ((کل)) است. در علوم رفتاري معمولاً مشاهده کليه افراد جامعه غير ممکن (به علت بزرگ بودن حجم جامعه )و غير عملي (به علت بالا بودن هزينه وزمان) است. در نتيجه محقق بايد به صورت استقرايي عمل کند و خصوصيات جامعه مورد نظر را از طريق مطالعه ي داده هاي جمع آوري شده از گروه نمونه آن جامعه استنباط نمايد.
4-5 روش آزمون سؤالات پژوهش
جهت آزمون سؤالات اين پژوهش ، گامهاي زير برداشته شده است:
1- اخذ نمره هاي کسب شده با استفاده ازکليد پرسشنامه ها از هر سه پرسشنامه ، که توسط نمونه ها تکميل وپاسخ داده شده است.
2- استفاده از نرم افزار Spss براي آزمون سؤالات و انجام ساير تجزيه وتحليل ها با به کارگيري روش هاي آماري همچون آمار توصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي، ضريب تعيين)؛ آناليز همبستگي و آزمون ضرائب آن وآزمون برابري معناداري چند ضريب همبستگي. همانگونه که در تحقيق مطرح شد براي آزمون سؤالات از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق نسبت به يکديگر استفاده مي گردد و براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امکان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد که براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد. اگر T محاسبه شده، از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد باشد به اين معني است که ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است که احتمال ناشي شدن آن ، از تغييرات تصادفي اندک است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد.
ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95% در منحني طبيعي:
نمودار(4-5): نمودار منحني طبيعي
05/0 = ? ? 95% = 96/1 ±}
و اگر منحني بين 58/2 ± قرار بگيرد سطح معني داري ( 01/0 = ?) خواهد بود.
01/0 = ? ? 99% = 58/2 ±}
4-6 تجزيه و تحليل سؤالات اين پژوهش
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چهارچوب نظري تحقيق در فصل اول، پس از تعيين و محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته به آزمون سؤالات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده گرديد. در واقع تجزيه وتحليل رگرسيون کمک مي کند تا رابطه خطي بين متغيرها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا کنيم.
4-7 خلاصه تجزيه وتحليل ها و آزمون به تفکيک هر سؤال
4-7-1 آزمون سؤال اول:
آيا بين اضطراب با تعارضات زناشويي در مراجعين رابطه وجود دارد؟
: همبستگي معناداري بين اضطراب با تعارضات زناشويي وجود ندارد.
: همبستگي معناداري بين اضطراب با تعارضات زناشويي وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون سؤالات خود ، وجود رابطه بين اضطراب با تعارضات زناشويي را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين اضطراب با تعارضات زناشويي در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول (4-6): ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير اضطراب و تعارضات زناشويي
اضطراب
تعارضات زناشويي
ضريب همبستگي پيرسون
761/0
سطح معني داري
000/0
تعداد داده ها
100
جدول (4-6) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير اضطراب و تعارضات زناشويي برابر با 761/0 است. نتايج اين آزمون نشان مي دهد بين اين دو متغير( 761/0R=) همبستگي وجود دارد . اين همبستگي مثبت ناقص است وجهت يک سو دارد که در سطح (01/0 ? P ) معني دار است، بنابراين فرضيه مبني بر عدم رابطه بين اضطراب وتعارضات زناشويي رد مي شود. اين عدد در سطح خطاي 01/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به اينکه جهت همبستگي مثبت است نتيجه مي گيريم که با افزايش اضطراب ، تعارضات زناشويي نيز افزايش پيدا مي کند.
جدول (4-7): ضريب همبستگي ،ضريب تعيين و ميزان T و سطح معني داري اضطراب و تعارضات زناشويي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ميزان T
سطح معني داري
761/0
91/57
6/11
000/0
در جدول(4-7) مقدار ضريب همبستگي بين اضطراب و تعارضات زناشويي را نشان مي دهد ،که اين ميزان برابر 761/0 R= مي باشد. و ميزان ضريب تعيين 91/57 است . ميزان Tبدست آمده از آزمون معنا داري آماري ضريب همبستگي 6/11 است. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير اضطراب و تعارضات زناشويي برابر با 761/0 است که با اطمينان 99% و در سطح خطاي 01/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد. همانطور که از جدول (4-7) مشخص است 91/57 درصد واريانس تعارضات زناشويي به وسيله اضطراب قابل تبيين است. به عبارت ديگر دو متغير در91/57 درصد موارد يکديگر را شامل مي شوند يا در بر مي گيرند.
ميزان T بدست آمده (6/11 T=) با مقدار بحراني جدول T مقايسه شد، وسپس به تفسير فرضيه تحقيق و آزمون معنا داري آماري ضريب همبستگي اقدام گرديد، با مراجعه به توزيع جدول T ملاحظه شد که T بدست آمده (6/11 T=) در سطح اطمينان 99% (01/0 = ? ) ودرجه آزادي (98 df=) از T جدول بزرگتر است . بنابراين نتيجه مي گيريم که ضريب همبستگي محاسبه شده ، با استفاده از مقدار Tنيز معنا دار است.لذا مي توان فرضيه را رد کرد و سوال پژوهش را تاييد نمودو نتيجه گرفت که از لحاظ آماري بين اضطراب و تعارضات زناشويي رابطه وهمبستگي وجود دارد.
4-7-2 آزمون سؤال دوم:
آيا بين افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين رابطه وجود دارد؟
: همبستگي معناداري افسردگي با تعارضات زناشويي وجود ندارد.
: همبستگي معناداري بين افسردگي با تعارضات زناشويي وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين افسردگي با تعارضات زناشويي را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين افسردگي با تعارضات زناشويي در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول (4-8): ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير افسردگي و تعارضات زناشويي
افسردگي
تعارضات زناشويي
ضريب همبستگي پيرسون
778/0
سطح معني داري
000/0
تعداد داده ها
100
جدول (4-8) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير افسردگي و تعارضات زناشويي برابر با 778/0 است. نتايج اين آزمون نشان مي دهد بين اين دو متغير( 778/0R=) همبستگي وجود دارد . اين همبستگي مثبت ناقص است وجهت يک سو دارد که در سطح (01/0 ? P ) معني دار است، بنابراين فرضيه مبني بر عدم رابطه بين افسردگي وتعارضات زناشويي رد مي شود. اين عدد در سطح خطاي 01/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به اينکه جهت همبستگي مثبت است نتيجه مي گيريم که با افزايش افسردگي ، تعارضات زناشويي نيز افزايش پيدا مي کند.
جدول (4-9): ضريب همبستگي ،ضريب تعيين و ميزان T و سطح معني داري افسردگي و تعارضات زناشويي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ميزان T
سطح معني داري
778/0
53/60
25/12
000/0
در جدول(4-9) مقدار ضريب همبستگي بين افسردگي و تعارضات زناشويي را نشان مي دهد ،که اين ميزان برابر 778/0 R= مي باشد. و ميزان ضريب تعيين 53/60 است . ميزان Tبدست آمده از آزمون معنا داري آماري ضريب همبستگي 25/12 است. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير افسردگي و تعارضات زناشويي برابر با 778/0 است که با اطمينان 99% و در سطح خطاي 01/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان ميدهد.
همانطور که از جدول (4-9) مشخص است 53/60 درصد واريانس تعارضات زناشويي به وسيله افسردگي قابل تبيين است. به عبارت ديگر دو متغير در53/60 درصد موارد يکديگر را شامل مي شوند يا در بر مي گيرند.
ميزان T بدست آمده (25/12 T=) با مقدار بحراني جدول T مقايسه شد، وسپس به تفسير فرضيه تحقيق و آزمون معنا داري آماري ضريب همبستگي اقدام گرديد، با مراجعه به توزيع جدول T ملاحظه شد که T بدست آمده (25/12 T=) در سطح اطمينان 99% (01/0 = ? ) ودرجه آزادي (98 df=) از T جدول بزرگتر است . بنابراين نتيجه مي گيريم که ضريب همبستگي محاسبه شده ، با استفاده از مقدار Tنيز معنا دار است.لذا مي توان فرضيه را رد کرد و فرضيه پژوهش را تاييد نمودو نتيجه گرفت که از لحاظ آماري بين افسردگي و تعارضات زناشويي رابطه وهمبستگي وجود دارد.
4-7-3 آزمون سؤال سوم:
آيا اضطراب و افسردگي پيش بيني کننده تعارضات زناشويي در مراجعين است؟
جدول( 4-10): رگرسيون جهت پيش بيني تعارضات زناشويي براساس افسردگي و اضطراب
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آرادي
ميانگين مجذورات
ميزان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.