آوریل 14, 2021

پایان نامه ارشد درباره Education، حل اختلاف، طلاق

2 min read
<![CDATA[]]>

19- Jackson, S. M. (1998). The influence of forgiveness on intimacy and trust in marital and committed relationship. dissertation Abstracts International Sciences B: The Sciences & Engineering, 58 -69.
20-Lim ,T & ,Wong, S.(2009), Hope versus optimism in Singaporean adolescent Contribution to depression and life satisfaction. Psychological Studies Academic Group, National Institute of Education Nan Yang Technologica University, 1 Nan Yang Walk, Singapore , ?37?1?Republic of Singapore.
21- Miller, J. F. & Powers. M (2010), Development of an instrument to measure hope. Nursing Cousins Research, V.37, 1988.
22- Mc Nulty , J.K.,& Karney , B.R.(2004).Positive expectations in theearly yerrs of marriage:shoud couples expect the best or brace for the west.
23- Nasaji, Z. (2006). W omen, employed, family , Afarinesh magazine , 235{in
persion}
24- Nazari, A. Soleimani, A. (2005). A comprehention of marital satisfaction indual & uni employed, Qartely of counseling ,research & developments,6(24):97-108. {in persion}
25-Navabinezhad, Sh. Nazari, A. (2006). The efficacy of progressive communication program in marital satisfaction in dual employed . Qartely of counseling, research & developments 4(25):78-85. {in persion}
26- Spiegel, D.(201)0, et al ,.Family environment as of predictor of adjustment to metastatic breast carcinoma ,Journal of psychology10? , 103,102.
27- S.F & .Ho, M. Y., Cheung F. M.(2010). Cheung, ,The role of meaning in life and optimism in promoting well-being .The Chinese University of Hong Kong:Shatin ,University of Macau, China.
28-Tahmasbi, S. (2006). A comparison between employed and housewife women of marital satisfaction Qartely of nursing Hamedan university. {inpersion}.
29-Taghvaee, P. (2006). A comparison between familiar & non familiarmarriage of marital conflict, M.A thesis of Tehran university . {in persion}.
30-Warner, D. (2003). Work family balance:A gender analysis.Journal of family and economice.20(2):191-215
31- Wille, S.T. (2000). Marital intraction and satissfation:A longitudinal view. Journal of consulting and clinical Psychology, 57(1).47-5
32-Yong, E.M. & Long, L. (1998).Counseling and therapy for couples.NewYork international.thomsn publitioning company .
33- Zahedani, Z. Iranmahbub, J. (1992). Aresearch on facilities & problems of women in Shiraz, Aproject research in Shiraz university.
پيوست ها
پرسشنامه تعارضات زناشويي
Marital Conflict Questionnaire (MCQ)
پاسخگوي عزيز ، لطفا هريک از جملات زير را به دقت بخوانيد و به تمام آن ها پاسخ دهيد . براي هر جمله پاسخ هاي “هميشه” ، “اکثرا” ، “گاهي اوقات” ، ” بندرت” ، و “هرگز” در نظر گرفته شده است . لطفا با توجه به رابطه زناشويي خود ، براي هر عبارت ، آن را که متناسب است ، را انتخاب کنيد .
1-هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادري او قطع مي شود.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
2) من و همسرم حساب هاي مالي جداگانه داريم.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
3) همسرم هرکاري از من بخواهد فراموش مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
4) هنگام دلخوري من و همسرم، هيچ کدام براي رابطه جنسي پيش قدم نمي شويم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
5) من و همسرم کتک کاري مي کنيم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
6) هنگام دلخوري ، رابطه من با خانواده پدرو مادري خودم قطع مي شود.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
7) براي فرزند(يا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(يا آنان) را برآورده کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
8) بدون اطلاع همسرم، براي خود پس انداز شخصي دارم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
9) وقتي همسرم از من تقاضايي دارد،خودم را به کارهاي ديگر مشغول مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
10)رابطه جنسي من با همسرم ارضا کننده نيست .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
11) وقتي با همسرم مرافعه دارم، اتاق يا خانه را ترک مي کنم.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
12) به تنهايي با خانواده پدر و مادري خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
13) درآمد همسرم را به بهانه هاي مختلف صرف خواسته هاي شخصي خود مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
14) همسرم را با ناقص انجام دادن کارهايي که ازمن مي خواهد تنبيه مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
15) همسرم رابطه جنسي را به من تحميل مي کند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
16) همسرم را به رفتارهاي غير اخلاقي متهم مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
17) از اعضاي خانواده پدري و مادري ام ، براي حل اختلافات خود با همسرم، کمک مي گيرم.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
18) فرزند(يا فرزندانم) ، اسرار همسرم را به من مي گويند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
19)خانواده پدر و مادري همسرم، به من بي احترامي مي کنند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
20)خرج خانواده، در هرصورت (آشتي يا دعوا) در اختيار من است .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
21)همسرم را با بي نظمي و نامرتب بودن، آزار مي دهم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
22) وقتي با همسرم دعوا مي کنم ، فرياد مي زنم و ناسزا مي گويم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
23) خانواده پدر و مادري من ، همسرم را با ديگران مقايسه و به حال من دلسوزي مي کنند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
24) فرزند يا فرزندانم يکي از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشويي من هستند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
25) دوست يا دوستانم در جريان اختلاف من و همسرم هستند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
26)من و همسرم با مشارکت و توافق يکديگر پول و درآمد خانواده را خرج مي کنيم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
27) حوصله ام از همسرم و خواسته هايش سر مي رود .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
28) هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسي است .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
29) هنگام نزاع ، از همسرم درخواست طلاق مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
30) خانواده پدري و مادري من ، تمام گناه ها را به گردن همسرم مي اندازند.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
31) هنگام دعوا بين من و همسرم ، فرزند يا فرزندانم از من حمايت مي کنند.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
32) حاضر نيستم براي بدهي هاي همسرم از ديگران پول قرض کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
33) هنگام دعوا ، رابطه جنسي من و همسرم قطع مي شود .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
34) با وجود داشتن همسر ، از تنهايي رنج مي برم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
35) همسرم در حضور خانواده پدري و مادري خودم، مرا تحقير مي کند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
36) هنگام مرافعه من و همسرم، يکي از فرزندانم زياد مريض مي شود و نياز به مراقبت دارد .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
37) همسرم و خانواده اش را در مقابل سايرين تحقير مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
38) بدون اطلاع همسرم ، به والدين خود پول مي دهم و يا از آن ها پول مي گيرم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
39) دعوا با همسرم ، مرا نسبت به فعاليت هاي خودم بي علاقه مي کند .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
40) باآن دسته از برنامه هاي مهماني که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
41)هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بي اشتها مي شوم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
42)در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع مي شود .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
مقياس اضطراب کتل
در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد . در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانيد و پاسخي را كه با وضعيت شما بيشتر سازگاري دارد با علامت × در داخل مربع مشخص كنيد.تلاش كنيد كه كمتر از پاسخ وسط استفاده كنيد .به همه سوالها پاسخ دهيد . براي هر سوال تنها يك پاسخ انتخاب كنيد . پاسخ هاي شما محرمانه خواهد ماند .وقت خود را به ترديد و دو دلي نگذرانيد . پس از آن كه سوال را خوانديد ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فكر يا احساس مي كنيد ، پاسخ دهيد . نه بر اساس آن چه كه هفته گذشته فكر مي كرديد و يا معمولاً فكر مي كنيد .اكثر افراد در 5 دقيقه و تعداد كمي نيز در مدت 10 دقيقه به اين سوالها پاسخ مي دهند
1
علاقه من به مردم يا سرگرمي ها خيلي زود عوض مي شود .
درست
؟
غلط
2
حتي اگر اشخاص نظر خوبي به من نداشته باشند ، آرامش كامل خود را از دست نمي دهم .
درست
؟
غلط
3
قبل از اظهار نظر تأمل مي كنم تا مطمئن شوم آنچه مي گويم درست است .
درست
؟
غلط
4
تمايل دارم حسادت كنم .
گاهي
بندرت
هرگز
5
اگر قرار باشد زندگيم را دوباره از سر بگيرم :
الف : آن را به گونه اي متفاوت سازمان مي دادم .
ب : دلم مي خواست همين زندگي را داشته باشم .
الف
؟
ب
6
در همه مسايل با والدينم مشورت مي كنم .
بله
؟
خير
7
اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت مي شوم ، حتي اگر بدانم آنچه مي خواهم غير ممكن است .
درست
؟
غلط
8
در صداقت افرادي كه با من رفتاري دوستانه تر از حد انتظار دارند ، ترديد مي كنم .
درست
؟
غلط
9
والدينم ( يا كساني كه مرا بزرگ كرده اند ) هر وقت دستور مي دادند و مي خواستند كه من از آن ها اطاعت كنم :
الف : هميشه منطقي بودند .
ب : اغلب غير منطقي بودند .
الف
؟
ب
10
به نظر مي رسد كه نياز من به دوستان ، بيشتر از نياز آن ها به من است .
گاهي
بندرت
هرگز
11
مطمئن هستم كه مي توانم در مقابل يك مشكل ناگهاني مقاومت كنم .
بندرت
گاهي
اغلب
12
وقتي بچه بودم از تاريكي مي ترسيدم .
اغلب
گاهي
هرگز
13
گاهي ديگران مي گويند كه من هيجان خود را به آساني اعمال و گفتار نشان مي دهم.
بله
؟
خير
14
اگر مردم از محبت و مهرباني من سوء استفاده كنند :
الف : ناراحت مي شوم و كينه به دل مي گيرم .
ب : به زودي فراموش مي كنم و مي بخشم .
الف
؟
ب
15
انتقاد هاي مردم ، بيشتر از آن چه به من كمك كنند ، ناراحتم مي كنند .
اغلب
گاهي
هرگز
16
برايم اتفاق مي افتد كه خيلي زود عليه مردم عصباني مي شوم .
بله
؟
خير
17
درست مثل زماني كه چيزي را بخواهم و ندانم كه چه مي خواهم ، احساس نگراني مي كنم .
بندرت
گاهي
اغلب
18
گاهي از خود مي پرسم كه آيا مردم واقعاً به آنچه مي گويم علاقمندند ؟
درست
؟
غلط
19
هرگز دچار احساس هاي نامعلوم مثل درد هاي مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنيدن صداي قلب و غيره نشده ام]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.