ژانویه 18, 2021

پایان نامه ارشد درمورد حفاظت از آب

1 min read
<![CDATA[]]>

-پايگاه هوايي صلاله18
پايگاه هوايي صلاله در جنوب عمان و در نزديکي مرز اين کشور با يمن و در مختصات جغرافيايي 17°02’19″N 054°05’28″E واقع گرديده است .
اسکادران هاي مستقر در پايگاه هوايي صلاله بشرح ذيل مي باشند (2014 ، SCRAMBLE)
– اسکادران 3 بالگردي : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي NH90-TTH ، Bell 206B و
Super Lynx Mk.120 مي باشد .
– اسکادران 5 ترابري : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري سبک CASA 295M مي باشد .
-پايگاه هوايي تمريت19
پايگاه هوايي تمريت نيز در جنوب کشور عمان و در مختصات جغرافيايي 17°39’57″N 054°01’28″E واقع گرديده و از جمله پايگاه هاي راهبردي اين کشور محسوب مي گردد .
اسکادران هاي مستقر در پايگاه هوايي تمريت بشرح ذيل مي باشند (2014 ، SCRAMBLE)
– اسکادران 18 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جنگنده پيشرفته F-16C-50-CF و
F-16D-50-CF مي باشد .
– اسکادران 20 تهاجمي : اين اسکادران نيز متشکل از هواپيماهاي جنگنده پيشرفته F-16C-50-CF و
F-16D-50-CF مي باشد .
-پايگاه هوايي ادم20
کشور عمان در سال 2010 ميلادي عمليات احداث پايگاه هوايي ادم را در 150 کيلومتري جنوب غرب مسقط واقع در مختصات جغرافيايي 22°29’31″N 057°23’02″E آغاز نموده است که تا کنون (2014) تکميل و عميلاتي نگرديده است . بر اساس برآوردها بعمل آمده ، عمان در نظر دارد اولين اسکادران متشکل از هواپيماهاي يورو فايتر خود را در اين پايگاه هوايي مستقر نمايد ( 2014 ، Arabian aerospace ) در نقشه ذيل موقعيت کلي پايگاه هاي هوايي راهبردي عمان در اين کشور مشخص گرديده است .
4-5-3 تجهيزات نيروي هوايي عمان
نيروي هوايي عمان در حال حاضر به هواپيماهاي جنگنده و بمب افکن پيشرفته مجهز گرديده و به لحاظ برخورداري از سامانه هاي موشکي و راداري از هر زمان در دوران هاي مختلف اين کشور آماده تر مي باشد. عمان در سال 2001 ميلادي درخواست دريافت 12 فروند هواپيماي جنگنده پيشرفته F.16 از آمريکا نموده و در سال 2006 ميلادي به اين نوع هواپيما تجهيز گرديد که نقش بسزايي در افزايش قابليت هاي دفاعي و تهاجمي اين کشور داشته است . پس از آن نيز عمان طي قراردادهاي دفاعي متفاوت با آمريکا ، نسبت به دريافت انواع تسليحات و تجهيزات آفندي و پدافندي هوايي اقدام نموده است( 2014 ، global security)
در اين بخش تجهيزات عمده نيروي هوايي عمان بشرح ذيل مورد بررسي قرار
مي گيرد( 2014 ، INSS)
– هواپيماهاي جنگنده عمان
در حال حاضر کشور عمان صرفاً سه نوع هواپيماي جنگنده بشرح ذيل مي باشد :
جدول 49 هواپيماهاي جنگنده عمان
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جنگنده F-16 C/D
12 فروند
دريافتي در سال 2005
2
هواپيماي جنگنده Jaguar Mk 1/2
18 فروند
بروز رساني شده
3
هواپيماي جنگنده HAWK Mk-203
11 فروند

مجموع هواپيماهاي جنگنده عمان در سال 2014 : 41 فروند بر اساس طرحريزي بعمل آمده توسط کشور عمان ، نيروي هوايي اين کشور در سال 2016 ميلادي تعداد 12 فروند ديگر هواپيماي F-16 C/D دريافت خواهد نمود . همچنين اين کشور در پي خريد 24 فروند هواپيماي پيشرفته تايفون از انگلستان مي باشد ( 2014 ،INSS) – هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي عمان
انواع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي عمان بشرح جدول ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)
جدول 50 هواپيماهاي ترابري عمان
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي ترابري ايرباس A320
2 فروند
دريافت شده در سال 2009-ترابري VIP
2
هواپيماي ترابري C-130J-30
يک فروند
دريافت شده در سال 2012
3
هواپيماي ترابري C-130H Hercules
سه فروند

4
هواپيماي ترابري CN-235
2 فروند
در اختيار پليس عمان
5
هواپيماي ترابري DC-8
يک فروند

6
هواپيماي ترابري DC-10
يک فروند

7
هواپيماي ترابري Dornier
2 فروند

8
هواپيماي ترابري Gulfstream
يک فروند

9
هواپيماي ترابري Skyvan Srs 3M
36 فروند
7 فروند مورد بهره برداري در گشت دريايي
10
هواپيماي ترابري سبک CASA 295M
5 فروند
دريافت شده در سال 2013
مجموع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي عمان در سال 2014 : 54 فروند – هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي عمان
انواع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي عمان بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 51 هواپيماهاي آموزشي عمان
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي آموزشي PC-9
12 فروند

2
هواپيماي آموزشي Hawk Mk-103
4 فروند

3
هواپيماي آموزشي AS-202 Bravo
4 فروند

4
هواپيماي آموزشي MFI-17B Mushshak
8 فروند

مجموع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي عمان در سال 2013 : 28 فروند -بالگردهاي نيروي هوايي عمان
در ارتش عمان يگان بالگردي تحت نظر نيروي هوايي اين کشور بوده و شامل بالگردهاي تهاجمي و ترابري بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 52 بالگردهاي عمان
رديف
نوع بالگرد
تعداد
توضيحات
1
بالگرد تهاجمي دريايي Super Lynx 300
16 فروند
دريافتي در سال 2004 م
2
بالگرد ترابري متوسط AB-205
24 فروند

3
بالگرد ترابري متوسط Bell 212
3 فروند

4
بالگرد ترابري متوسط AB-214
10 فروند

5/>بالگرد ترابري متوسط NH90 TTH
10 فروند
دريافتي در سال 2010 م
6
بالگرد ترابري متوسط AS-332 SuperPuma
5 فروند

7
بالگرد ترابري سبک Bell 206 JetRanger
3 فروند

مجموع بالگردهاي نيروي هوايي عمان در سال 2013 : 71 فروند
4-5-4 تسليحات نيروي هوايي عمان
مهمترين تسليحات نيروي هوايي عمان بشرح ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)
-موشک هاي هوا به هوا
انواع و تعداد موشک هاي هوا به هواي عمان شامل موارد ذيل مي باشد .
R-550 Magic (70), AIM-9P/J Sidewinder (330), AIM-120 AMRAAM (50), AIM-9M
Sidewinder (100)
-موشک هاي هوا به زمين
انواع و تعداد موشک هاي هوا به زمين عمان شامل موارد ذيل مي باشد .
AGM-84D Harpoon (20) , AGM-65D/G Maverick (80)
-بمب ها
انواع بمب هاي نيروي هوايي عمان بشرح ذيل مي باشد :
BL-755 CBU, GBU-31/38 JDAM (84), GBU-10/12 Paveway -2 , CBU-97 SFW (350) 4-5-5 تجهيزات و سامانه هاي موشکي و راداري پدافند هوايي عمان
-موشک هاي زمين به هواي پدافند هوايي عمان
پدافند هوايي عمان شامل سامانه هاي موشکي زمين به هوا بشرح جدول ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)
جدول 53 سامانه هاي راداري عمان
رديف
نوع سامانه راداري
تعداد لانچر
توضيحات
1
سامانه موشکي Mistral-2
54
بروزرساني شده
2
سامانه موشکي Rapier Mk2
28
بروز رساني شده
3
سامانه موشکي Javelin
30

4
سامانه موشکي Skyguard AD system
؟

5
سامانه موشکي برد کوتاه Bofors L-60
12

6
سامانه موشکي 35mm Oerlikon
؟

7
سامانه موشکي 20mm 20×2 VDAASP
9
— -سامانه هاي راداري پدافند هوايي عمان
سامانه هاي راداري عمان بشرح جدول ذيل مي باشند( 2014 ، INSS)
جدول 54 سامانه هاي راداري پدافندي عمان
رديف
نوع سامانه راداري
تعداد
توضيحات
1
سامانه راداري AR-15
؟

2
سامانه راداري S-713 Martello 3D
2 سامانه

3
سامانه راداري S-600
؟

4
سامانه راداري Watchman
؟
— 4-6 نيروي دريايي عمان
نيروي دريايي درکشور عمان با عنايت به برخورداري از موقعيت راهبردي اين کشور در درياي عمان و تسلط بر قسمت شمالي تنگه هرمز و نيز داشتن سواحل طولاني در اقيانوس هند ، از اهميت قابل توجهي برخوردار است و عمان در گذشته ( قرن 19 ) از جمله قدرت هاي دريايي محسوب مي گرديده و نيروي دريايي آن به بزرگي نيروي دريايي آمريکا بوده است . به فرمان سلطان قابوس ، برنامه مدرنيزاسيون نيروي دريايي عمان طي يک دهه گذشته در دستور کار اين نيرو قرار داشته و مسئوليت اين نيرو حفاظت از آب هاي سرزميني عمان و شرکت در ماموريت هاي بين المللي عنوان گرديده است (2014،global security)
4-6-1 ساختار و سازمان نيروي دريايي عمان
نيروي دريايي عمان داراي 4200 نيرو مي باشد و ستاد نيروي دريايي اين کشور در پايگاه دريايي ودام الواء واقع در 36 کيلومتري غرب مسقط واقع شده است و در حال حاضر فرمانده نيروي دريايي عمان ” دريابان ستاد عبدا… بن خامس بن عبدا… الريسي ”
مي باشد (2014، mod.gov)
4-6-2 پايگاه هاي دريايي عمان
نيروي دريايي عمان داراي چهار پايگاه دريايي شامل پايگاه دريايي صلاله ، پايگاه دريايي ودام الواء21 ، پايگاه دريايي خصب و پايگاه دريايي مسقط مي باشد ( 2014 ،INSS) پايگاه دريايي ودام الواء
پايگاه دريايي ودام که به پايگاه دريايي “سعيد بن سلطان” نيز معروف مي باشد ، مهمترين پايگاه دريايي عمان است که در 36 کيلومتري غرب مسقط واقع شده و عمليات احداث آن در سال 1978 به پايان رسيده است . اين پايگاه که در مختصات جغرافيايي 23°49’2″N 57°31’41″E قرار گرفته ، بعنوان مرکزي براي ناوگان دريايي عمان ، تعمير و نگهداري شناورها و آموزش نيروهاي تخصص دريايي مورد استفاده قرار
مي گيرد .
پايگاه دريايي صلاله (بندر ريسوت ) 22
پايگاه دريايي صلاله که نام قبلي آن بندر ريسوت بوده است ، در استان ظفار عمان واقع در جنوب اين کشور و در 15 کيلومتري جنوب صلاله قرار گرفته است . اين پايگاه در سواحل دريايي عربي که در واقع شمال اقيانوس هند محسوب مي گردد واقع شده و داراي اهميت راهبردي براي نيروي دريايي عمان
مي باشد ( 2014 ، salalahport )
پايگاه دريايي خصب 23
پايگاه دريايي خصب که به پايگاه دريايي مسندام نيز معروف مي باشد ، در سال 1986 در شبه جزيره مسندام احداث گرديده و با توجه به کنترل تنگه هرمز ، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .
پايگاه دريايي مسقط24
پايگاه دريايي مسقط که به پايگاه دريايي سلطان بن احمد نيز معروف مي باشد ، در بندر مسقط و در مختصات جغرافيايي 23°37’13″N 58°35’24″E واقع گرديده است (2014، mod.gov)
4-6-3 تجهيزات نيروي دريايي عمان
با توجه به اهميت نيروي دريايي در کشور عمان و فرمان سلطان قابوس مبني بر مدرنيزاسيون نيروي دريايي اين کشور ، در حال حاضر نيروي دريايي عمان از جمله نيروهاي دريايي مجهز منطقه خليج فارس محسوب مي گردد که به انواع شناورهاي رزمي و قايق هاي تهاجمي و گشتي مجهز گرديده است . در اين قسمت تجهيزات عمده نيروي دريايي عمان مورد بررسي قرار مي گيرد ( 2014 ، INSS)
– شناورهاي رزمي نيروي دريايي عمان
شناورهاي رزمي نيروي دريايي عمان بشرح جدول ذيل مي باشند .
جدول 55 شناورهاي رزمي عمان
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور رزمي کلاس قاهر
Qahir class(VosperThornycroft)
2 فروند
7/83 متر
-داراي يک بالگرد
-داراي هشت سامانه موشکي
Exocet MM40
– داراي يک سامانه موشکي
Crotale-NG SAMs
>-داراي يک توپ 76 م م
-داراي دو توپ 20 م م
– داراي شش سامانه 24 م م
torpedoes
2
شناور رزمي کلاس ظفار
Dhofar class
4 فروند
7/56 متر
-داراي هشت سامانه موشکي
Exocet MM40
-داراي يک توپ 76 م م
-داراي دو توپ 40 م م
– داراي دو مسلسل 20 م م 3
شناور رزمي خريف
Khareef OPVs
3 فروند
5/98 متر
– در يافتي در سال 2012
-داراي دک حمل بالگرد
-داراي هشت سامانه موشکي
Exocet MM40
– داراي 12 سامانه موشکي
VL MICA SAMs
-داراي يک توپ 76 م م
-داراي دو توپ 30 م م
4
شناور رزمي البشرا
al-Bushra (P-400)
3 فروند
5/54
-داراي يک توپ 76 م م
-داراي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.