مارس 7, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره استاندارد، نرم افزار، ERP

1 min read
<![CDATA[]]>

2- عدم پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان
3- عدم وجود شاخص هاي اندازه گيري موفقيت هاي مالي آينده که مبناي تصميمات کليدي مي شود .
4- چارچوب مفهومي و معيارهاي شناخت دارايي ها در گزارشگري موسوم مالي ، جنبه هاي ” ارتباطات نا مشهود “93 و ” دارائيهاي مبتني بر اطلاعات و دانش “94 ( که بخش زيادي از دارايي سازمان هاي دانش محور95 مي باشد ) را پوشش نمي دهد (شفاعي و کاظمي ، 1388،ص11(7.
2-6-2 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي
اولين و بزرگترين عامل كه در كار سازمانها تغيير ايجاد كرده و خواهد كرد ، اينترنت است. اينترنت با تغيير اساسي روش عملكرد شركت ها ، حرفه را زير و رو مي كند، اين تغييرات به مراتب فراتر از تجارت الكترونيكي هستند ، به طوريكه محصول فرعي تجارت الكترونيكي ، تغيير بنيادي در فرايندها و فرهنگ سازمان مي باشد .
در حاليكه ، اينترنت ، فناوري اطلاعاتي است كه بيشترين مسئوليت را براي تغيير در رويه حرفه به عهده دارد ، نبايد نقش سيستم برنامه ريزي منابع شركت96 را ناديده گرفت. آنچه كه سيستم هايERP انجام مي دهند اين است كه همه اطلاعات سازمان را در يك منبع مركزي گرداوري مي كنند به طوريكه دسترسي به اطلاعات كليدي مخصوصا براي اعضاء خارج از سازمان خيلي آسانتر مي شود . بدست آوردن يك مرحله بالاتر ERP مسلزم هماهنگي سيستم ERP داخلي سازمان با سيستم فروشندگان و مشتريان مي باشد كه باعث ايجاد سيستم برنامه ريزي منابع چند شركت مي شود . تكنولوژي توانمند براي تكامل چنين سيستم هايي ، اينترنت است.
در اينجا ممكن است اين سوال پيش آيد كه “چگونه فناوري اطلاعات به مدلهاي گزارشگري مالي مرتبط مي باشد و چرا اين مدلها به تغيير نياز خواهند داشت ؟”
جواب كوتاه و مختصر اين است كه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نيز جزو اعضا ء حرفه محسوب مي شوند و دنبال منابع اطلاعاتي متناوب براي ارزيابي كارايي شركت هستند. از طرفي پيشرفت چشمگير فناوري اطلاعات و مزاياي آن باعث مي شود اطلاعات زيادي از طريق پايگاه عمومي داده ها مخصوصا اينترنت قابل دسترسي باشد و در نتيجه تصميم گيرندگان بتوانند به طور روز افزون از اطلاعات به موقع و متنوع براي تصميم گيري استفاده نمايند . در حاليكه آنها هنوز مجبور به استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده هستند كه اين اطلاعات فقط به صورت دوره اي و بر مبناي گذشته قابل دسترسي هستند. بنابراين منطقي است فرض كنيم كه انتظار آنها نيز براي دسترسي به اطلاعات كليدي موجود در سيستم هاي اطلاعاتي داخل شركت ها ، بيشتر خواهد شد. اين انتظارات براي بعضي افراد كاملا متفاوت از افشاهايي است كه توسط سازمانها روزانه به صورت رايگان از طريق سايتها ارائه مي شوند . صرفاً اعلام ساده اسناد مالي و صورتهاي مال حسابرسي شده ( به صورت دوره اي و بر مبناي گذشته) ، و آنها را از طريق اينترنت در اختيار عموم گذاشتن ، نياز سرمايه گذاران را كه با بي تابي جوياي اطلاعات جاري درباره وضعيت مالي شركت هستند ، برطرف نمي كند. بنابراين ، اين اطلاعات حسابداري ارائه شده ، براي تصميم گيري كم اهميت خواهند بود مگر اينكه مدلي جديد به منظورتهيه اطلاعات مالي به موقع و برطرف كردن اين نياز، ايجاد شود.
تعدادي از سيستم هاي اطلاعاتي موثر در مدل گزارشگري جديد عبارتند از :
-پايگاه داده ها ( جهت تجزيه و تحليل داده ها )،
– سيستم هاي خبره ( كمك به تجيزيه و تحليل انحرافات ، وام و تحليل ريسك )،
-شبكه هاي عصبي ( به عنوان ابزار پيش بيني )،
-انبارهاي اطلاعات ( جهت فراهم آوردن اطلاعات خاص جهت استفاده كنندگان )،
-نرم افزار پشتيباني تصميم ( به تصميم گيرندگان كمك مي كند تا داده ها را تجزيه و تحليل كند و تاثير
تصميمات را پشتيباني كند قبل از اينكه يك تصميم را انتخاب كند)،
-ارتباط برتر ( جهت بهبود در قابليت دسترسي به اطلاعات )،
-امضاء هاي ديجيتالي و تاييديه هاي ديجيتالي ( امكان حسابرسي مستمر را فراهم مي كنند )،
-نرم افزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي ( تغيير گزارشها را مطابق با شرايط امكان پذير مي كند )،
-داده كاوي و پردازش تحليلي هم زمان ،
-عاملهاي هوشمند (به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و كمك به تصميم گيرندگان)،
-زبان گزارشگري XBRL :
1)جهت انتقال اطلاعات حسابداري به شبكه جهاني
2) به منظور تسهيل دسترسي سرمايه گذاران و تحليل گران به اطلاعات
3) ابزار قوي براي استخراج و ارزيابي درست داده ها براي استفاده كنندگان مي باشد
4) مقايسه گزارشهاي مالي شركتها در هر گروه صنعتي را از طريق ايجاد سازگاري در طبقه بندي داده هاي مالي امكانپذير مي كند (عطايي ، 1388 ،ص6 )1.
3-6-2 تأثير گزارشگري به هنگام2 در مدل هاي حسابداري
تغييرات سريع و گسترده محيط پيراموني بهره گيري از فرصتها و ابزارهاي نو را ضروري مي نمايد که در اين راستا تغييرات بنيادي در مدل هاي رايج حسابداري را غير قابل اجتناب مي نمايد .
اين تغييرات عمدتا ً در جهت استفاده از تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات97 و رفع محدوديتهاي گزارشگري رايج يا سنتي است .
برخي از تغييرات متحمل در مدلهاي گزارشگري مالي عبارتند از :
1- تغيير ماهيت گزارش هاي دوره اي به گزارش هاي مستمر که امکان گزارشگري در زمان بسيار کوتاه را فراهم مي کند .
2- انتقال به سمت استفاده از فناوري پيچيده تر مبتني بر لحظه اي شدن که بر قابليت اعتماد به گزارشهاي مالي اثر دارد .
3- ايجاد امکان استخراج داده ها توسط کاربران و طراحي گزارش ها توسط خود آنها
4- امکان افزودن تحليل هاي مالي اوليه و داده هاي غير عددي به گزارشگري مالي
5- تغيير از مدل ايستا و غير کلامي به مدل پويا و تعاملي
6- ايجاد امکان اندازه گيري ارزشهاي ايجاد شده براي سهامداران که به مراتب جامع تر از مفهوم اندازه گيري سود است .
7- نزديک شدن گزارشگري داخلي و مفاهيم مربوط به گزارشگري خارجي
بنابراين ، مدلهاي جديد حسابداري و گزارشگري مالي بايد به گونه اي طراحي شده و استفاده شوند که ضمن انتقال مسئوليت از تهيه کنندگان گزارشها به کاربران ، دربردارنده معيارهايي براي ارزيابي نيازهاي کاربران و همچنين ارزيابي ويژگيهاي اطلاعات مفيد در اين محيط جديد باشد . اين مدلها بايد در دسترس بودن داده ها را با موضوع مفيد بودن براي کاربر در هم آميخته و امکان توليد اطلاعات بيشتر در مورد ارزشهاي جاري دارايي هاي مختلف ( به ويژه در مورد دارائيهاي نامشهود مثل دانش و فرهيختگي ) را فراهم آورد .
4-6-2 سطوح مختلف گزارشگري ديجيتال98
نوع تأثيراتي که فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نحوه انتشار صورتهاي مالي گذاشته است بسيار محدودتر از ظرفيتهاي بالقوه اين فناوري است . انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز به عنوان يکي از نهادهاي مهم و تأثيرگذار حرفه اي حسابداري در سطح جهان ، طي گزارشي در سال 2004 با عنوان ” گزارشگري ديجيتال : اطلاعات براي بازارهاي برتر ” به دو سطح از تحول نظامهاي گزارشگري مالي اشاره کرده است :
– سطح اول : اين سطح تحول تنها با انتشار و توزيع گزارش ها به صورتي وسيع تر و کاراتر ( ولي با همان شکل بندي جاري ) و با استفاده از ابزاري مثل فايلهاي داده اي قابل حمل99 PDF يا ابرمتن هاي HTML شناخته مي شود . در اين سطح علاوه بر صورتهاي مالي موسوم ، گزارشهاي اجتماعي و محيطي ، نوارهاي ويديويي از سخنراني ها و کنفرانس ها ، مواد نمايشي ( نظير اسلايدهاي سخنراني)، اخبار و گزارشهاي مطبوعاتي ، صفحات گسترده يا انواع مختلفي از جداول اطلاعاتي نيز به استفاده کنندگان ارائه مي شود .
– سطح دوم : در اين سطح که مرحله تکامل گزارشگري مالي در محيط فناوري نوين مي باشد ، هدف از گزارشگري در دسترس قراردادن اطلاعات به شکل اثربخش تر براي تحليل و تعامل با ساير سيستم ها ( از طريق استاندارد کردن چارچوبهاي ذخيره سازي ، پردازش و ارائه اطلاعات ) مي باشد . اين امر مستلزم وجود استانداردهاي تفصيلي جهاني مورد پذيرش عموم شرکتها و سازمانها است .
شرکتهايي که محيط شبکه گسترده جهاني را براي ارتباط با استفاده کنندگان اطلاعات مالي بکار مي برند ، بيشتر اطلاعاتي را که مورد علاقه تحليل گران مالي است منتشر مي کنند . جِنسن100 و سِندلين101 با انتقال گزارشگري مالي به چارچوبهاي الکترونيکي در بستره اينترنت ، پيشنهاد کرده اند که پژوهشگران حسابداري توجه بيشتري به گزارشهاي مالي چندرسانه اي و ديجيتال ( نسبت به گزارشهاي چاپي ) نشان دهند.
همچنين پژوهشگران معتقدند که پژوهشها بايد به سمت تعامل بين انسان ، رايانه و گزارشگري XML پيش رود ( شفاعي و کاظمي ، 1388،ص15-14)4.
5-6-2 استفاده از اطلاعات الکترونيکي در تحليل هاي تجاري
استفاده کنندگان اطلاعات که آنها را بصورت الکترونيکي ( فايل هاي XML) دريافت مي کنند ، قادر به انتقال خودکار اطلاعات به نرم افزار مورد استفاده و حذف فعاليت هاي زمانبر مطابقت و ثبت مجدد اطلاعات مي گردند ، در ضمن نرم افزار سريعاً اعتبار اطلاعات را صحت آزمايي کرده و اشتباهات و اختلافات را مشخص مي کند .
از سوي ديگر دريافت اطلاعات به صورت الکترونيکي در تجزيه و تحليل و گزينش و پردازش اطلاعات براي استفاده مجدد ، سرعت و سهولت را به همراه خواهد داشت .
همچنين مي توان از تلاش نيروي انساني در سطوح بالاتر و داراي ارزش افزوده بيشتر تحليلي ، بازنگري ، گزارشگري و تصميم گيري بهره برداري کرد . بدين ترتيب تحليل گران سرمايه گذاري مي توانند عليرغم تلاش کمتر با سهولت و دقت بيشتري به انتخاب ، تحليل و مقايسه اطلاعات پرداخته و بررسي هاي عميق تري را به صورت تحليل هاي تجاري ارائه کنند . همچنين نهادهاي قانوني و سازمان هاي بازرسي و موسسات حسابرسي قادر به تلفيق ، اعتبارسنجي و بازنگري اطلاعات بطور کارآمدتر و سريعتري خواهند بود .
به دليل فرمت استاندارد و در نتيجه انعطاف پذير و قابل پردازش اطلاعات ، سهامدارن و سرمايه گذاران ( و ساير ذينفعان ) سريعاً قادر به تحليل اطلاعات بوده و مي توانند از نتايج اين تحليل ها در تصميم گيري استفاده نمايند . سيستم هاي بررسي اطلاعات شرکتها با دريافت فايل گزارش ( مبتني بر استاندارد XBRL ) مي توانند آنها را به سادگي پردازش نمايند . از سوي ديگر به علت عدم دخالت انسان در تبادل اطلاعات ، خطاي ورود اطلاعات تقريباً به صفر مي رسد . هم اکنون شبکه هاي خبري تجاري مانند بلومبرگ 102 با استفاده از استاندارد ، اطلاعات بورس ها را لحظه به لحظه در اختيار بينندگان مي گذارند (شفاعي و کاظمي ،1388،ص47-45)2.
6-6-2 چالش هاي XBRL در گزارشگري مالي
حرفه حسابداري براي پاسخگويي به نياز بازارهاي مالي در اين سيستم گزارشگري با برخي چالش ها مواجه مي شود که برآورده ساختن اين نيازها و پاسخگويي به چالش هاي جديد مستلزم اين است که حرفه حسابداري به سرعت به ابزارهاي گزارشگري جديد بپردازد و مشکلات مرتبط با اين سيستم را شناسايي و رفع نمايند چرا که زبان گزارشگري ديجيتال در محيط هاي امروزي رويکرد جديدي است که از ديد سهامداران و بازارهاي سرمايه بسيار مورد توجه قرار گرفته است و اساساً گزارشگري نسل هاي آينده ، تکنولوژي هاي نوين مبتني بر اينترنت است . يکي از موارد اساسي در بکارگيري سيستم جديد ادغام داده ها است و به دليل تفاوت هاي موجود در شرکتها ، صنايع و حتي کشورهاي مختلف در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مشکلاتي را براي همسان سازي و يکنواختي گزارشگري و افزايش قابليت دسترسي اطلاعات ايجاد خواهد نمود و تا زماني که اين ناهمساني ها رفع نگردد زنجيره عرضه اطلاعات در سيستم گزارشگري کارايي و اثربخشي مطلوب نخواهد داشت (جونز، 2003 ، ص34]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.