آوریل 14, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، سطح معنادار، استاندارد

1 min read
<![CDATA[]]>

فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد :
ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد H 0:
ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد H1:
در جدول زير آماره هاي توصيفي در خصوص متغير ” ميزان ” تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن” به تفكيك گروههاي شغلي ارائه شده است :
جدول 20-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه سه
N
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
95
2.3184
.72699
.07459
حسابرس
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
88
2.2188
.89444
.09535
در جدول ارائه شده زير آماره آزمون t ، مقدار Sig (سطح معناداري ) ودرجه آزادي و بازه اطمينان تفاضل مشاهدات از ميانگين در سطح اطمينان 95% ارائه شده است :
جدول 21-4 آماره آزمون براي فرضيه سه
One-Sample Test
گروه شغلي
Test Value = 3
t
df
Sig. (1-tailed)
ميانگين تفاضل
بازه اطمينان 95% براي تفاضل مشاهدات از مقدار تحت فرض H0
Lower
Upper
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
-9.138
94
0.897
-0.68158
-0.8297
-0.5335
حسابرس
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
-8.194
87
0.723
-0.78125
-0.9708
-0.5917
نتيجه حــاصله :
در گروه اساتيد
مقدار آماره آزمونt برابر با 9.138- با درجه آزادي 94 محاسبه شده است . پذيرش فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig .05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف كمتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد. و بنابراين تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد نمي گردد
در گروه حسابرسان
مقدار آماره آزمونt برابر با 8.194 – با درجه آزادي 87 محاسبه شده است . پذيرش فرض H0 در سطح معنادار.05 (sig .05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف كمتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار .05 تاييد نمي گردد.
4-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره چهار :
عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در امتناع شركتها از بكارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير موثر است .
با توجه به اينكه متغير ميزان تاثير” عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” از كمي نمودن پرسشها در مقياس طيف ليكرت حاصل شده است لذا ميزان امتيازات مقداري بين 1 تا5 مي باشد بنابراين با آزمون كردن فرض تساوي ميانگين جامعه با مقدار 3( مقدار مياني امتيازات قابل كسب ) ،ميتوان ابعاد فرضيه را روشن نمود در تحليل آماري اين قسمت با ارائه فرضيه آماري در خصوص تنظيم فرض H0 و H1 توضيحات لازمه ارائه مي گردد
فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد :
ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد H0: :
ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد H1:
در جدول زير آماره هاي توصيفي در خصوص متغير ” ميزان تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن به تفكيك گروههاي شغلي ” ارائه شده است
جدول22-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه چهار
N
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
93
2.9552
.61293
.06356
حسابرس
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
89
3.1873
.85200
.09031
در جدول ارائه شده زير آماره آزمون t ، مقدار Sig (سطح معناداري ) ودرجه آزادي و بازه اطمينان تفاضل مشاهدات از ميانگين در سطح اطمينان 95% ارائه شده است :
جدول 23-4 آماره آزمون براي فرضيه چهار
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df
Sig. (1-tailed)
ميانگين تفاضل
بازه اطمينان 95% براي تفاضل مشاهدات از مقدار تحت فرض H0
Lower
Upper
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
-.705
92
.483
-.04480
-.1710
.0814
حسابرس
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
2.074
88
.041
.18727
.0078
.3667
نتيجه حــاصله :
در گروه اساتيد
مقدار آماره آزمونt برابر با 705.- با درجه آزادي 92 محاسبه شده است . پذيرش فرض H0 در سطح معنادار.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “ميزان تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف كوچكتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير” عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير ” بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد نمي گردد .
در گروه حسابرسان
مقدار آماره آزمونt برابر با 2.074 با درجه آزادي 88 محاسبه شده است . رد فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “ميزان تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف بزرگتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير” عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير ” بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تأييد مي گردد .
5-4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها بشرح جدول زير ارائه مي گردد .
جدول 24-4خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
مدرسين
حسابرسان
کل جامعه پاسخ دهندگان
فرضيه يک
تأييد
تأييد
تأييد
فرضيه دو
تأييد
تأييد
تأييد
فرضيه سه
رد
رد
رد
فرضيه چهار
رد
تأييد
تأييد
فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه:
گزارشگري مالي تحت وب و بطور خاص زبان XBRL انقلاب جديدي در زنجيره عرضه اطلاعات ايجاد نموده که به تبع آن تأثيرات و تغييرات اساسي در ساختار ، عناصر و ابزارهاي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري و روند گزارشگري ضروري شده است ، همچنين تدوين قوانين و مقررات و استانداردهاي حرفه اي و اخلاقي براي بکارگيري و استقرار هرچه شفاف تر و اثربخش تر اين زبان گزارشگري ضرورت دارد تا بتوان همگرايي و يکپارچگي لازم را در ابعاد مختلف به منظور سازگاري اين سيستم با حوزه گزارشگري مالي برقرار نمود . در ايران با توجه به اينکه تحولات سيستم هاي اطلاعاتي در مراحل ابتدايي است و هنوز کاربرد سيستم جامع و يکپارچه اطلاعاتي در حوزه هاي مالي و اقتصادي نهادينه نشده است ، لذا بايد در کنار فعاليت هاي توسعه سيستم ها زمينه و بستر لازم را برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت براي اجراي اينگونه سيستم ها فراهم نمود تا در راستاي اهداف جهاني سازي و پيوستن به سازمانهاي تجارت جهاني محدوديت ها و موانع موجود از بعد تهيه و انتقال اطلاعات در سيستم هاي تحت وب رفع گردد .
اين تحقيق به دنبال يافتن دلايلي بود که موجب مي شود بر خلاف مزايايي که بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL دارد ، در کشور ايران چندان مورد توجه نباشد . بدين منظور داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ها ، در فصل چهارم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در اين فصل حاصل تجزيه و تحليل اين داده ها به همراه پيشنهادها ارائه مي شود .
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
در فرضيه اول ، عدم آگاهي از وجود زبان گزارشگري مالي XBRL به عنوان عاملي دانسته شده که موجب شده تا اين زبان گزارشگري بکار گرفته نشود . پاسخهاي داده شده به پرسشنامه ها نيز اين موضوع را تأييد مي نمايد ، از جامعه پاسخ دهندگان در گروه اساتيد و محققين حسابداري 47 % ميزان آگاهي خود را از وجود اين زبان گزارشگري در حد کم و خيلي کم اعلام کرده اند و در گروه حسابرسان نيز 71 % ميزان آگاهي خود را از وجود اين زبان گزارشگري در حد کم و خيلي کم اعلام کرده اند . از گروه اساتيد 54% و از گروه حسابرسان 64% ميزان مطالعه راجع به XBRL در متون آکادميک ، نشريات حسابداري و سمينارهاي مرتبط با موضوع را در حد کم و خيلي کم اعلام نمودند . بنابراين نتيجه آنکه جامعه پاسخ دهندگان ( شامل اساتيد و حسابرسان ) آگاهي چنداني از وجود XBRL ندارند . تروشاني و رائو144( 2007) در مطالعاتي مشابه محرک ها و بازدارنده هاي بکارگيري XBRL را با استفاده از مصاحبه هاي همگرا بررسي نموده و سه عامل محيطي ، سازماني و نوآورانه را مرتبط دانسته اند . آگاهي پايين تهيه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهاي از مزاياي بکارگيري XBRL با مطالعه هاج و همکارانش145 ( 2004) نيز نشان داده شد .
فرضيه دوم که مورد بررسي قرار گرفت ، مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذيرXBRL در کشور ايران را به عنوان عاملي درامتناع شركتها از بكارگيري آن موثر دانست .
پاسخ هاي داده شده به پرسشنامه هم اين موضوع را تأييد مي کند . 54% از اساتيد و 51 % از حسابرسان به ترتيب زيرساختهاي تکنولوژيکي ، توان و تخصص شرکتهاي توليد کننده نرم افزار و ميزان همراهي سازمانهاي تأثيرگذار در اين زمينه را در حد کم و خيلي کم اعلام کرده اند و لذا مي توان نتيجه گرفت که جامعه پاسخ دهندگان شرايط ايران ( زيرساختهاي تکنولوژيکي ) را هنوز آماده پذيرش XBRL نمي دانند . در پژوهشي مشابه ، نتايج حاصل از مطالعات سهرابي و خانلري ( 1388) نشان ميدهد که ميزان آمادگي سازمان از لحاظ فرهنگي ، رويه ها و استانداردهاي حسابداري و نيز تخصص هاي مالي و نرم افزارهاي مورد نياز هم از جمله متغيرهاي تأثيرگذار و مهم در بکارگيري XBRL هستند و لذا با توجه به ضعف هاي موجود در اين زمينه ها مي تواند از طريق اطلاع رساني و آموزش ارتقاء يابد .
در فرضيه سوم عدم صرفه اقتصادي به عنوان عاملي در جهت امتناع شرکتها ا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.