آوریل 14, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره سطح معنادار، نرم افزار، بورس اوراق بهادار

1 min read
<![CDATA[]]>

تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي است كه طي آن داده هايي كه از طريق بكارگيري ابزار جمع آوري اطلاعات حاصل شده اند (طي يك سيستم جمع آوري داراي اعتبار و روايي) كد بندي ،تلخيص و توصيف و در نهايت پردازش مي شوند در اين فر آيند، داده ها با بكارگيري تكنيكهاي آماري هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند بديهي توجه به ابعاد مفهومي فرضيه پژوهشي نقش مهمي در نيل به اين مقصود دارد
در اين قسمت تحليل استنباطي فرضيات تحقيق ارائه مي گردد موضوعات ارائه شده در اين قسمت به تفكيك فرضيات و به صورت زير ارائه مي گردد :
1-4-4 بررسي تأثير موانع از ديدگاه کل جامعه مطالعاتي:
از آنجائيكه در اين تحقيق بررسي موانع موجود جهت بكارگيري نرم افزار XBRL از ديدگاه دو گروه حسابرسان و اساتيد مورد بحث مي باشد ، لذا نتايج يافته ها به تفكيك ارائه گرديد در اين قسمت نتايج را به صورت كلي(مشاهدات كل نمونه مورد تحليل قرار مي گيرد ) ارائه خواهد شد.
فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد :
ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد H 0:
ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد H1:
جدول 14-4 آماره توصيفي در خصوص کل فرضيات
N
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني نرم افزارXBRL در عدم بكارگيري آن
183
3.4262
.82073
.06067
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
188
3.4043
.81111
.05916
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگريXBRL در عدم بكارگيري آن
183
2.2705
.81110
.05996
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
182
3.2555
.82149
.06089
جدول15-4 آماره آزمون براي فرضيات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان
Test Value = 3
t
df
Sig. (1-tailed)
ميانگين تفاضل
بازه اطمينان 95% براي تفاضل مشاهدات از مقدار تحت فرض H0
Lower
Upper
تاثير عدم آگاهي از وجود XBRL بر عدم بكارگيري آن
7.025
182
.000
.42623
.3065
.5459
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگريXBRL در کشور ايران بر عدم بكارگيري آن
6.834
187
.000
.40426
.2876
.5210
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
-12.167
182
.897
-.72951
-.8478
-.6112
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
4.196
181
.000
.25549
.1353
.3756
نتايج بشرح زير ارائه مي گردد :
در خصوص :
-تأثير اطلاعات فني و آگاهي لازم از وجود زبان گزارشگري مالي توسعه پذير(XBRL ) در عدم بكارگيري آن
-تأثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير(XBRL ) در کشور ايران در عدم بكارگيري آن
-تأثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
رد فرض H0در سطح معنادار0.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير هاي فوق در جامعه هدف بزرگتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثيرموانع فوق الذكر بر عدم بكارگيري نرم افزار XBRL در سطح معنادار 0.05 تأييد مي گردد .
در خصوص :
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن :
-پذيرش فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig .05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف كمتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد و بنابرين تأثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد نمي گردد .
2-4-4 بررسي تأثير موانع به تفکيک ديدگاه اساتيد و حسابرسان
1-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره يك :
عدم اطلاع فني و آكاهي لازم از وجود زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است
با توجه به اينكه متغير “ميزان تاثير عدم آگاهي از زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” از كمي نمودن پرسشها در مقياس طيف ليكرت حاصل شده است لذا ميزان امتيازات مقداري بين 1 تا5مي باشد بنابراين با آزمون كردن فرض تساوي ميانگين جامعه با مقدار 3 ( مقدار مياني امتيازات قابل كسب ) ،ميتوان ابعاد فرضيه را روشن نمود در تحليل آماري اين قسمت با ارائه فرضيه آماري در خصوص تنظيم فرض H 0 و H1 توضيحات لازمه ارائه مي گردد
فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد :
ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد: H 0
ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد : H1
در جدول زير آماره هاي توصيفي در خصوص متغير ” ميزان تاثير عدم آگاهي از زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن به تفكيك گروههاي شغلي ” ارائه شده است :
جدول 16-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه يک
N
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني نرم افزار XBRL در عدم بكارگيري آن
92
3.2957
.92177
.09610
حسابرس
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني نرم افزار XBRL در عدم بكارگيري آن
91
3.7297
.47364
.04965
در جدول ارائه شده زير آماره آزمون t ، مقدار Sig (سطح معناداري ) ودرجه آزادي و بازه اطمينان تفاضل مشاهدات از ميانگين در سطح اطمينان 95% ارائه شده است :
جدول 17-4 آماره آزمون براي فرضيه يک
One-Sample Test
گروه شغلي
Test Value = 3
t
df
Sig. (1-tailed)
ميانگين تفاضل
بازه اطمينان 95% براي تفاضل مشاهدات از مقدار تحت فرض H0
Lower
Upper
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني زبان XBRL بر عدم بكارگيري آن
3.076
91
.003
.29565
.1048
.4865
حسابرس
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني زبان XBRL بر عدم بكارگيري آن
14.696
90
.000
.72967
.6310
.8283
نتيجه حــاصله :
– در گروه اساتيد
مقدار آماره آزمونt برابر با 3.076با درجه آزادي 91 محاسبه شده است . رد فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “ميزان تاثير عدم آگاهي از زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف بزرگتر از از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير “عدم آگاهي از وجود زبان گزارشگري مالي توسعه پذير” بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد مي گردد
-در گروه حسابرسان
مقدار آماره آزمونt برابر با 14.69با درجه آزادي 90 محاسبه شده است . رد فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “ميزان تاثير عدم آگاهي از زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف بزرگتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير “عدم آگاهي از زبان گزارشگري مالي توسعه پذير” بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد مي گردد .
2-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره دو :
مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در كشور ايران در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است
با توجه به اينكه متغير “ميزان تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” از كمي نمودن پرسشها در مقياس طيف ليكرت حاصل شده است لذا ميزان امتيازات مقداري بين 1 تا5مي باشد بنابراين با آزمون كردن فرض تساوي ميانگين جامعه با مقدار 3 ( مقدار مياني امتيازات قابل كسب ) ،ميتوان ابعاد فرضيه را روشن نمود در تحليل آماري اين قسمت با ارائه فرضيه آماري در خصوص تنظيم فرض H 0 و H1 توضيحات لازمه ارائه مي گردد .
فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد :
ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد : H 0
ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد : H1:
در جدول زير آماره هاي توصيفي در خصوص متغير ” ميزان تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن به تفكيك گروههاي شغلي ” ارائه شده است :
جدول 18-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه دو
N
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
95
3.6000
.65781
.06749
حسابرس
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
93
3.2043
.90285
.09362
در جدول ارائه شده زير آماره آزمون t ، مقدار Sig (سطح معناداري ) ودرجه آزادي و بازه اطمينان تفاضل مشاهدات از ميانگين در سطح اطمينان 95% ارائه شده است :
جدول 19-4 آماره آزمون براي فرضيه دو
One-Sample Test
Test Value = 3
t
df
Sig. (1-tailed)
ميانگين تفاضل
بازه اطمينان 95% براي تفاضل مشاهدات از مقدار تحت فرض H0
Lower
Upper
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
8.890
94
0.000
0.60000
0.4660
0.7340
حسابرس
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
2.182
92
0.003
0.20430
0.0184
0.3902
نتيجه حــاصله :
-در گروه اساتيد
مقدار آماره آزمونt برابر با 8.890 با درجه آزادي 94 محاسبه شده است . رد فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “ميزان تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف بزرگتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير” مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير” بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد مي گردد .
-در گروه حسابرسان
مقدار آماره آزمون t برابر با 2.182با درجه آزادي 92 محاسبه شده است . رد فرض H0 در سطح معنادار0.05 (sig.05) نشانگر آنست که ميانگين امتياز متغير “ميزان تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” در جامعه هدف بزرگتر از 3 ( مقدار مياني دامنه مقادير ممكن _قابل اخذ_ متغير مورد بررسي ) برآورد مي گردد . و بنابراين تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن در سطح معنادار 0.05 تاييد مي گردد .
3-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره سه :
عدم صرفه اقتصادي در امتناع شركتها از بكارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير موثر است
با توجه به اينكه متغير ” تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير بر عدم بكارگيري آن ” از كمي نمودن پرسشها در مقياس طيف ليكرت حاصل شده است لذا ميزان امتيازات ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.