ژانویه 20, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره نرم افزار، بورس اوراق بهادار، استاندارد

1 min read
<![CDATA[]]>

2-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره دو :
مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در كشور ايران در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است.
در جدول زير پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره دو تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اين پرسشها در مقياس طيف ليكرت و با گزينه هاي خيلي كم، كم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير به ارائه فراواني و درصد متناظر با هر يك به تفكيك گروههاي شغلي پرداخته ايم :
جدول 8-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره دو
خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كــل
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
به نظر شما زير ساختهاي تكنولو‍ژي رايانه اي و متون آموزشي فعلي ايران جهت بكارگيري XBRL تا چه اندازه مناسب است؟
فراواني
28
34
20
13
2
97
درصــد
28.9%
35.1%
20.6%
13.4%
2.1%
100.0%
تا چه اندازه استاندارهاي حسابداري ملي با استانداردهاي حسابداري بين المللي مغايرت دارد؟
فراواني
15
33
32
15
95
درصــد
15.8%
34.7%
33.7%
15.8%
.0%
100.0%
به نظر شما شركتها و موسسات توليد كننده نرم افزارهاي كامپيوتري تا چه حدودي در زمينه راه اندازي و نگهداري نرم افزار XBRL تخصص و تجربه دارند؟
فراواني
29
22
31
9
4
95
درصــد
30.5%
23.2%
32.6%
9.5%
4.2%
100.0%
به نظر شما همكاري و همراهي سازمانهاي تاثير گذار در زمينه XBRL به چه ميزان است؟
فراواني
18
26
33
16
4
97
درصــد
18.6%
26.8%
34.0%
16.5%
4.1%
100.0%
حسابرس
به نظر شما زير ساختهاي تكنولو‍ژي رايانه اي و متون آموزشي فعلي ايران جهت بكارگيري XBRL تا چه اندازه مناسب است؟
فراواني
25
17
13
22
16
93
درصــد
26.9%
18.3%
14.0%
23.7%
17.2%
100.0%
تا چه اندازه استاندارهاي حسابداري ملي با استانداردهاي حسابداري بين المللي مغايرت دارد؟
فراواني
35
31
14
12
1
93
درصــد
37.6%
33.3%
15.1%
12.9%
1.1%
100.0%
به نظر شما شركتها و موسسات توليد كننده نرم افزارهاي كامپيوتري تا چه حدودي در زمينه راه اندازي و نگهداري نرم افزار XBRL تخصص و تجربه دارند؟
فراواني
24
23
25
17
4
93
درصــد
25.8%
24.7%
26.9%
18.3%
4.3%
100.0%
به نظر شما همكاري و همراهي سازمانهاي تاثير گذار در زمينه XBRL به چه ميزان است؟
فراواني
7
10
19
20
37
93
درصــد
7.5%
10.8%
20.4%
21.5%
39.8%
100.0%
به منظور برآورد اندازه اي از متغير ” تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زيان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL بر عدم بكارگيري آن ” ،پرسشهاي فوق با در نظر گرفتن الزامات طيف ليکرت کمي شده است در جدول و نمودار زير به بررسي توصيفي متغير حاصله پرداخته ايم :
تحليل توصيفي متغير تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
جدول 9-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره دو
N
دامنه تغييرات
مينيمم
ماكسيمم
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
188
3.75
1.25
5.00
3.4043
.81111
.658
Valid N (list wise)
188
نمودار 7-4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره دو به تفکيک گروههاي شغلي
3-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره سه :
عدم صرفه اقتصادي در امتناع شركتها از بكارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير موثر است.
در جدول زير پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره سه تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اين پرسشها در مقياس طيف ليكرت و با گزينه هاي خيلي كم، كم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير به ارائه فراواني و درصد متناظر با هر يك به تفكيك گروههاي شغلي پرداخته ايم :
جدول 10-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره سه
خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كــل
گروه شغلي
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
حسابداري در محيط XBRL تا چه اندازه باعث كاهش زمان حسابدارسي (XBRL) مي شود؟
فراواني
2
7
22
50
14
95
درصــد
2.1%
7.4%
23.2%
52.6%
14.7%
100.0%
به كارگيري XBRL به چه ميزان در محيط تجاري رقابتي بين المللي سبب كاهش هزينه هاي دسترسي، افزايش سرعت گردآوري داده ها و سرعت تحليل داده ها مي گردد؟
فراواني
1
1
14
56
25
97
درصــد
1.0%
1.0%
14.4%
57.7%
25.8%
100.0%
به نظر شما مخارج نصب و راه اندازي نرم افزار XBRL تا چه مقدار مقرون به صرفه است؟
فراواني
4
14
24
41
14
97
درصــد
4.1%
14.4%
24.7%
42.3%
14.4%
100.0%
به نظر شما مخارج نگهداري نرم افزار XBRL تا چه مقدار مقرون به صرفه است؟
فراواني
1
19
24
39
14
97
درصــد
1.0%
19.6%
24.7%
40.2%
14.4%
100.0%
حسابرس
حسابداري در محيط XBRL تا چه اندازه باعث كاهش زمان حسابدارسي (XBRL) مي شود؟
فراواني
1
8
6
45
28
88
درصــد
1.1%
9.1%
6.8%
51.1%
31.8%
100.0%
به كارگيري XBRL به چه ميزان در محيط تجاري رقابتي بين المللي سبب كاهش هزينه هاي دسترسي، افزايش سرعت گردآوري داده ها و سرعت تحليل داده ها مي گردد؟
فراواني
10
12
47
24
93
درصــد
.0%
10.8%
12.9%
50.5%
25.8%
100.0%
به نظر شما مخارج نصب و راه اندازي نرم افزار XBRL تا چه مقدار مقرون به صرفه است؟
فراواني
6
15
12
43
17
93
درصــد
6.5%
16.1%
12.9%
46.2%
18.3%
100.0%
به نظر شما مخارج نگهداري نرم افزار XBRL تا چه مقدار مقرون به صرفه است؟
فراواني
5
15
13
43
17
93
درصــد
5.4%
16.1%
14.0%
46.2%
18.3%
100.0%
به منظور برآورد اندازه اي از متغير ” تاثير عدم صرفه اقتصادي زيان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL برعدم بكارگيري آن “، پرسشهاي فوق با در نظر گرفتن الزامات طيف ليکرت کمي شده است در جدول و نمودار زير به بررسي توصيفي متغير حاصله پرداخته ايم :
-تحليل توصيفي متغير تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
جدول 11-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره سه
N
دامنه تغييرات
مينيمم
ماكسيمم
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
183
4.00
1.00
5.00
2.2705
.81110
.658
Valid N (list wise)
183
نمودار 8-4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره سه به تفکيک گروههاي شغلي
4-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره چهار :
عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در امتناع شركتها از بكارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير موثر است .در جدول 12-4 پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره چهار تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
اين پرسشها در مقياس طيف ليكرت و با گزينه هاي خيلي كم، كم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير به ارائه فراواني و درصد متناظر با هر يك به تفكيك گروههاي شغلي پرداخته ايم :
جدول 12-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره چهار
خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كــل
خيلي كم
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
به نظر شما شركتهاي داخلي جهت ورود به بازارهاي بين المللي تا چه اندازه به استفاده از XBRL نياز دارند؟
فراواني
13
15
24
26
17
95
درصــد
13.7%
15.8%
25.3%
27.4%
17.9%
100.0%
به نظر شما سيستم گزارشگري موجود در بورس اوراق بهادار تهران (Codal) تا چه حد جهت گزارشگري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد؟
فراواني
25
34
24
7
7
97
درصــد
25.8%
35.1%
24.7%
7.2%
7.2%
100.0%
سيستم Codal تا چه حدي قدرت جستجو و مقايسه نسبت به سيستم XBRL دارد؟
فراواني
17
38
17
20
3
95
درصــد
17.9%
40.0%
17.9%
21.1%
3.2%
100.0%
فرمت صورتهاي مالي تهيه شده در Codal تا چه اندازه نسبت به سيستم XBRL قابليت انعطاف دارد؟
فراواني
15
39
21
19
3
97
درصــد
15.5%
40.2%
21.6%
19.6%
3.1%
100.0%
تا چه اندازه نرم افزارهاي موجود امكان ترجمه گزارشات مالي به زبانهاي مختلف را به صورت on line (به هنگام( فراهم مي كنند؟
فراواني
21
36
10
26
4
97
درصــد
21.6%
37.1%
10.3%
26.8%
4.1%
100.0%
تا چه اندازه نرم افزارهاي موجود امكان مقايسه گزارشات مالي يك شركت را با ساير شركتهاي صنعت به صورت on line (به هنگام( فراهم مي كنند؟
فراواني
15
20
26
25
11
97
درصــد
15.5%
20.6%
26.8%
25.8%
11.3%
100.0%
حسابرسان
به نظر شما شركتهاي داخلي جهت ورود به بازارهاي بين المللي تا چه اندازه به استفاده از XBRL نياز دارند؟
فراواني
3
15
21
35
12
86
درصــد
3.5%
17.4%
24.4%
40.7%
14.0%
100.0%
به نظر شما سيستم گزارشگري موجود در بورس اوراق بهادار تهران (Codal) تا چه حد جهت گزارشگري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد؟
فراواني
7
28
11
31
16
93
درصــد
7.5%
30.1%
11.8%
33.3%
17.2%
100.0%
سيستم Codal تا چه حدي قدرت جستجو و مقايسه نسبت به سيستم XBRL دارد؟
فراواني
4
26
11
29
23
93
درصــد
4.3%
28.0%
11.8%
31.2%
24.7%
100.0%
فرمت صورتهاي مالي تهيه شده در Codal تا چه اندازه نسبت به سيستم XBRL قابليت انعطاف دارد؟
فراواني
7
23
12
20
31
93
درصــد
7.5%
24.7%
12.9%
21.5%
33.3%
100.0%
تا چه اندازه نرم افزارهاي موجود امكان ترجمه گزارشات مالي به زبانهاي مختلف را به صورت on line (به هنگام( فراهم مي كنند؟
فراواني
12
25
8
34
14
93
درصــد
12.9%
26.9%
8.6%
36.6%
15.1%
100.0%
تا چه اندازه نرم افزارهاي موجود امكان مقايسه گزارشات مالي يك شركت را با ساير شركتهاي صنعت صورت on line (به هنگام( فراهم مي كنند؟
فراواني
10
18
15
27
23
93
درصــد
10.8%
19.4%
16.1%
29.0%
24.7%
100.0%
به منظور برآورد اندازه اي از متغير ” تاثيرعدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس به زيان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL بر عدم بكارگيري آن”، پرسشهاي فوق با در نظر گرفتن الزامات طيف ليکرت کمي شده است درجدول و نمودار زير به بررسي توصيفي متغير حاصله پرداخته ايم :
-تحليل توصيفي متغير تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL بر عدم بكارگيري آن
جدول 13-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره چهار
N
دامنه تغييرات
مينيمم
ماكسيمم
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
179
3.33
1.33
4.67
2.9851
1.00998
1.020
Valid N (list wise)
179
نمودار 9- 4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره چهار به تفکيک گروههاي شغلي
4-4]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.