آوریل 14, 2021

پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد

<![CDATA[]]>

طول سمبول که از فریم با طول ساخته شده است که برای بهبود عملکرد به کار رفته است و ، ، دامنهُ پالس ارسالی و پاسخ کانال به و نشانگر آفست زمانی بین فرستنده و گیرنده است، طول فریم است. برای جلوگیری از تداخل بین سمبولی فرض میکنیم که ماکزیمم تأخیر پخشدگی کانال است. نویز سفید گوسی با چگالی طیفی توان و توان نویز میباشد. پهنای باند فیلتر گیرنده است. گیرندة تفاضلی انرژی به صورت زیر به دست میآید:
که چنانچه و خواهد بود. در گیرنده ناهمدوس وزنی، هر کدام از این نصف طول فریم یعنی بهزیر فاصلة انتگرالگیری کوچکتری تقسیم میشود که تداخلی با هم ندارند. فرض میکنیم و نشانگر زمان شروع و طول امین زیر فاصله در هر نصف فریم خواهد بود که به صورت زیر نشان میدهیم:
تصمیم آماری به صورت زیر انجام میشود:
براساس تئوری نمونهبرداری، خروجی هر زیر فاصله انتگرالگیری به صورت زیر به دست میآید:
چون گوسی استو به ترتیب توزیع کای اسکور مرکزی و غیر مرکزی با درجه آزادی دارد. بر طبق قضیه حد مرکزی میتوان آنها را متغیرهای تصادفی گوسی در نظر گرفت و با در نظر گرفتن میانگین و واریانس که و که میانگین آن و واریانس آن است. با داشتن: برای و برای و با تعریفهای که ، با و بنابراینکه:
بنابراین عملکرد نرخ خطا به صورت زیر خواهد بود:
که . برای به دست آوردن وزنهای بهینه باید تابع ماکزیمم شود که با به دست آوردن ریشه ، بهینه به صورت و نرخ خطای بیت بهینه به صورت به دست میآید.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.