می 14, 2021

پایان نامه با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌


تکه ای از متن پایان نامه :


کرده و معتقد می باشد که معنی این ترکیب «زمان شنیدن سرود و نیایش مذهبی» می‌باشد. این در حالی می باشد که بارتولومه این معنی را قبلاً رد کرده می باشد (هینتز، 2003: 145): اوستایی: اسم مصدر aiwi-srūϑrima- از ریشۀ aiwi.srūϑra- به معنی «فرارسیدن (شب)» (رایشلت، 1911: 166)؛ فارسی میانه: aivisrūsīm, aivisurūsrīm [ˀdyps(w)lwkslym] «مینوی آغاز شب» (بهار، 1345: 30)؛ Ēbsrūsrim (مکنزی، 1373: 69؛ ریشه شناسی: این واژه مرکب می باشد از بن ماضی ēstād- + پسوند صفت ساز -ag : هند و ایرانی آغازین: از ریشه *staH- (لوبوتسکی، 2009: 103)؛ سانسکریت: از ریشه ṣṭhā́- ، sthā́- (مایرهوفر، 1996: 764؛ مونیرویلیامز، 1960: 1262)؛ اوستایی: stāta- از ستاک stā- (= štā-, hišta-, xštā-) «ایستادن» (رایشلت، 1911: 269)؛ فارسی باستان: aištatā- از ریشه stā- (کنت، 1953: 210)؛ فارسی میانه: ēstādag «ایستاده» (بهار، 1378: 371)؛ فارسی میانه ترفانی: از ریشه ēst- [ˁyst-] و ستاک ماضی ēstād- [ˁystˀd-] (بویس، 1977: 25)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: از ریشه awišt- [ˁwysˀt-] و ستاک ماضی awištād- [ˁwyštˀd-] «ایستاد» (بویس، 1977: 19)؛ مشتق از ریشه išt- [ˁšt-, ˁyšt-] و ستاک ماضی ištād- [ˁyštˀd-] (بویس، 1977: 24)؛ فارسی نو: ایستا؛ معادل انگلیسی: stationary ؛ معادل عربی: مقیم.  • §§


ēwēnag [ˀdwynk’ | M ˀywyng]


(تنجیم)


* آیین (نجومی): حکم (نجومی)، مذهب


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


توضیحات: علم احکام نجوم، همانند هر علم دیگر دارای اصولی قراردادی می باشد تا بتواند تأثیر کواکب بر سرنوشت انسانها و جهان را محاسبه کند. این اصول قراردادی که اساساً ریشه در فرهنگ بابلی دارند، در بندهشن با اصطلاح ēwēnag «آیین، حکم، مذهب» معرفی شده‌اند. بر اساس این احکام، برای هریک از پدیده های نجومی، همانند سیارات،  ثوابت، بروج فلکی، صورتهای فلکی، منازل قمر، اهله ماه، و موقعیت کواکب نسبت به همدیگر، ویژگیهایی قائل شده‌اند. بیرونی در جای جای التفهیم، اصطلاح «مذهب» را بکار می‌برد.


در بندهشن (5الف: 9) آمده می باشد: «این سیارگان در آسمان و در دوازده کدۀ اختران (بروج فلکی) قرار دارند و هر یک دارای کده (بیت)‌، پتیاره (وبال)‌، بالست (شرف)، نشیب (هبوط)، مرز (حدّ)، سوی (جهت)، دهگ (دَهَج)، شادی (فَرَح)، اندوه (تَرَح) و بسیار آیینهای (احکام نجومی) و روش؛ و در نتیجه به دین و مذهب اطلاق می‌گردد. به همین خاطر می باشد که در فارسی، ترکیبهایی از قبیل «به این شکل»، «بدین شکل»، «بدین گونه»، «بدین روش»، «بدین مذهب»، و «بدین آیین» همگی به یک معنی هستند. در نتیجه «آیینه» با «آیین» که انعکاس تفکر و دانش مذهبی می باشد تداعی می‌گردد. در زبان انگلیسی نیز واژه reflection که لفظاً به معنی «انعکاس» می باشد در اقدام معنی «اندیشه» می‌دهد: هند و ایرانی آغازین: از ریشه (*Habʰi-) «بسوی» + ریشه *daiH- «درخشیدن» (لوبوتسکی، 2009: 3، 32)؛ ایرانی آغازین: *abi-dayana- از ریشه *dāy- «دیدن» (نیبرگ، 1974: 12)؛ سانسکریت: از ریشه abhi-dī به معنی «درخشیدن، منعکس کردن» (مونیرویلیامز، 1960: 63)؛ اوستایی: از ریشه dāii- «دیدن» (رایشلت، 1911: 234)؛ فارسی میانه: ēwēnag از ēwēn  (مکنزی، 1373: 71؛ بهار، 1378: 95)؛ «آیین» (بهار، 1378: 59)؛ مانند، شبیه (بهار، 1378: 95)؛ āivēnak و āivēn «رسوم، آیین ها، نوع، گونه» (نیبرگ، 1974: 12)؛ فارسی میانه ترفانی: [ˀywyng] (مکنزی، 1373: 71)؛ فارسی میانه ترفانی: [ˀbdyn] «آیین، رسم» (نیبرگ، 1974: 12)؛

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.