نوامبر 28, 2020

پایان نامه با واژه های کلیدی استاندارد

1 min read
<![CDATA[]]>

متاهل
25(13)
44/63
76/6
ادامه جدول شماره 11
متغير
وضعيت تاهل
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
نوع آزمون و قضاوت
نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي
مجرد
167(5/86)
56/49
23/7
26/1-T=
190 df=
206/0 P value=
متاهل
25(13)
48/51
33/5
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
مجرد
167(5/86)
25/48
32/13
764/0-T=
190 df=
446/0 P value=
متاهل
25(13)
44/50
58/13
جدول فوق بيانگر انست که دانشجويان متاهل نسبت به دانشجويان مجرد نگرش مثبت تري نسبت به عدم صداقت علمي (رابطه معکوس ميانگين نمره اکتسابي با نگرش) (20/57)، رفتارهاي خنثي کننده (56/49)، کدهاي اخلاق پرستاري (44/63)، مراقبت اخلاقي (48/51) داشته و بيشتر مرتکب رفتارهاي عدم صداقت علمي مي شوند (44/50) اما اين داده ها از نظر آماري معنادار نمي باشند.
جدول شماره 12: مقايسه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مورد مطالعه با آشنايي دانشجويان با کدهاي اخلاق پرستاري.
آشنايي با کدهاي اخلاق پرستاري
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
آزمون و قضاوت
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
بله
39 (2/20)
12/58
20/15
769/0-T=
191df=
443/0 P value=
خير
154 (8/79)
09/60
05/14
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
بله
39 (2/20)
76/45
80/12
410/0 T=
df= 191
683/0 P value=
خير
154 (8/79)
84/44
54/12
نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري
بله
39 (2/20)
66/61
13/10
236/0- T=
191 df=
813/0 P value=
خير
154 (8/79)
09/62
98/9
ادامه جدول شماره 12
متغير
آشنايي با کدهاي اخلاق پرستاري
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
آزمون و قضاوت
نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي
بله
39 (2/20)
74/49
15/8
049/0- T=
191 df=
961/0 P value=
خير
154 (8/79)
80/49
73/6
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
بله
39 (2/20)
46
18/14
29/1- T=
191 df=
197/0 P value=
خير
154 (8/79)
09/49
10/13
جدول فوق بيانگر آنست که ميانگين نمرات دانشجوياني که با کدهاي اخلاق پرستاري آشنايي داشتند نسبت به آنهايي که با اين کدها آشنايي نداشتند در زمينه عدم صداقت علمي (12/58 ) و رفتارهاي خنثي کننده (76/45 )، کدهاي اخلاق پرستاري (66/61)، مراقبت اخلاقي (74/49) و ارتکاب عدم صداقت علمي (46) اندکي کمتر مي باشد، اين بدان معناست که اين دسته از دانشجويان نگرش مثبت تري نسبت به عدم صداقت علمي داشته و بالعکس نگرش منفي تري نسبت به رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاق پرستاري، مراقبت اخلاقي داشته و ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه آنها کمتر است اما اين تفاوت ها از نظر آماري معنادار نيستند.
جدول شماره 13 : مقايسه ميانگين و انحراف معيار و رابطه متغيرهاي اصلي مورد مطالعه با منبع آشنايي دانشجويان با کدهاي اخلاق پرستاري با استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه.
متغير
منبع آشنايي
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
F
سطح معني داري
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
کتاب و اينترنت
8
5
9
22
87/55
60/48
22/66
45/58
52/9
26/22
65/15
28/16
447/1
262/0=P
معلم
ساير
جمع کل
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
کتاب و اينترنت
7
5
9
22
62/48
49
11/42
04/46
21/13
45/15
47/12
92/12
477/0
703/0=P
معلم
ساير
جمع کل
نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري
کتاب و اينترنت
7
5
9
22
49/67
40/64
57
50/62
95/9
35/8
25/12
07/11
438/1
265/0=P
معلم
ساير
جمع کل
ادامه جدول شماره 13
متغير
منبع آشنايي
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
F
سطح معني داري
نگرش نسبت به مراقبت اخلاقي
کتاب و اينترنت
7
5
9
22
12/54
52
44/45
09/50
82/5
14/5
51/9
12/8
054/2
142/0=P
معلم
ساير
جمع کل
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
کتاب و اينترنت
7
5
9
22
61/41
40
55/51
31/45
40/12
85/11
65/16
64/16
423/3
040/0=P
معلم
ساير
جمع کل
* توضيح اينکه تعداد 17 نفر از کساني که با کدهاي اخلاق پرستاري آشنايي داشتند، منبع اين آشنايي را ذکر نکرده بودند.
جدول فوق بيانگر آنست که از بين متغيرهاي مورد مطالعه، اختلاف معناداري از لحاظ آماري بين نمره ارتکاب عدم صداقت علمي، به تفکيک منبع آشنايي با کدها وجود داشته است(040/0=P)، بطوريکه عبارت ” ساير ” با (55/51) بيشترين و ” معلم ” با (40) کمترين نمره را به خود اختصاص دادند. توضيح اينکه با توجه به فراواني يک نفر مربوط به گزينه ” اينترنت ” اين گزينه با هماهنگي استاد آمار با گزينه ” کتاب ” تلفيق شد.
جدول شماره 14 : ضرايب رگرسيوني عوامل مرتبط با التزام به مراقبت اخلاقي بر اساس مدل رگرسيون چندگانه به روش بک وارد.
فاصله اعتماد والد 95%
P value
t
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
ثابت
حداکثر
حداقل
Beta
B
خطاي استاندارد
545/0
384/0
0001/0
406/11
666/0
465/0
041/0
نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري
112/0
010/0-
102/0
647/1
102/0
051/0
031/0
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
072/0
469/1-
075/0
792/1-
134/0-
699/0-
390/0
معدل
961/3
048/0-
056/0
928/1
137/0
956/1
015/1
جنس زن
* متغير وابسته : التزام به مراقبت اخلاقي
داده هاي جدول فوق نشان دهنده آنست که از بين عوامل مرتبط با التزام مراقبت اخلاقي در بررسي چندگانه تنها نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري از عوامل مرتبط معني دار مي باشد 0.01] P،[r2=0.511به نحوي که به ازاي يک واحد افزايش در نمره نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي بطور متوسط 666/0]با CI95% (545/0، 384/0)[ واحد به نمره التزام به مراقبت اخلاقي افزوده مي شود، همچنين ارتباط ضعيفي نيز بين معدل و جنس با التزام به مراقبت اخلاقي وجود دارد به نحوي که به ازاي يک واحد افزايش در نمره معدل بطور متوسط 134/0 ]با CI95% (072/0، 469/1-)[ واحد از نمره التزام به مراقبت اخلاقي کاسته شده و به ازاي جنسيت مونث 137/0 ]با CI95% (961/3، 048/0-)[ واحد به نمره التزام به مراقبت اخلاقي افزوده مي شود.
(نمودار رگرسيون نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي با التزام به مراقبت اخلاقي)
(نمودار رگرسيون نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده با التزام به مراقبت اخلاقي)
( نمودار رگرسيون عدم صداقت علمي با التزام به مراقبت اخلاقي)
( نمودار رگرسيون نگرش نسبت به عدم صداقت علمي با التزام به مراقبت اخلاقي)
( نمودار رگرسيون معدل با التزام به مراقبت اخلاقي)
در اين فصل يافته هاي پژوهش بر اساس اهداف و سوالات پژوهش مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين فصل مشتمل بر بحث و بررسي يافته ها، نتيجه گيري نهايي، پيشنهاد براي کاربرد يافته هاي پژوهش و پيشنهاد براي پژوهش هاي بعدي مي باشد.
تجزيه و تحليل يافته ها:
پژوهش حاضر با هدف تعيين نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان نسبت به عدم صداقت علمي،رفتارهاي خنثي کننده ،کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي در سال 91-1390 صورت گرفته است. به منظور نشان دادن نتايج پژوهش و دستيابي به اهداف آن يافته ها در قالب 14 جدول جدول تنظيم گرديد.
جدول شماره 1 در ارتباط با مشخصه هاي فردي و اجتماعي واحدهاي مورد پژوهش تنظيم شده است. نتايج بدست آمده بيانگر آنست که اکثر واحدهاي مورد پژوهش زن ( 2/63% ) ، مجرد ( 5/86% ) ، نا آشنا با کدهاي اخلاق پرستاري ( 8/79% ) و در سنين بين 21-18(9/54%) سال قرار دارند. همچنين (58/43%) افرادي که با کدهاي اخلاق پرستاري آشنايي داشتند، منبع آشنايي با اين کدها را مشخص نکرده بودند.
جدول شماره 3 و2 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مورد پژوهش و ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه هم کلاسي ها را نشان مي دهند، بر اساس يافته هاي جدول شماره2 بالاترين نمره ميانگين مربوط به نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري ( 99/9± 62) بوده و به ترتيب نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي ( 27/14± 69/59 ) ، نگرش نسبت به عدم صداقت علمي ( 2/7± 79/49 ) در مکانهاي بعدي قرار داشته و نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده کمترين ( 57/12± 03/45 ) ميزان نمره را به خود اختصاص داده است همچنين 99% شرکت کنندگان مواردي از رفتارهاي عدم صداقت علمي را در همکلاسي هاي خود مشاهده کرده بودند. در مجموع 75% دانشجويان بيشتر از 36 نمره دريافت کردند.از داده هاي بدست آمده چنين استنباط مي شود که بيشترين نگرش مثبت دانشجويان مربوط به کدهاي اخلاق پرستاري( دامنه نمره ها از 16 تا 80 با ميانگين نمره ابزار48) که اين مورد مي تواند به دليل آشناسازي ضمن تحصيل دانشجويان با اين کدها و تاکيد مربيان بر اهميت و نقش آنها در حرفه پرستاري باشد، از سوي ديگر بيشترين نگرش منفي مربوط به عدم صداقت علمي( بر اساس رابطه معکوس نمره ميانگين اکتسابي با نگرش) مي باشد. بر اساس داده هاي جدول شماره 3 اکثريت دانشجويان (99%) شاهد مواردي از ارتکاب رفتارهاي عدم صداقت علمي در ميان هم کلاسي هاي خود بوده اند. در پژوهش نخعي (1384) با عنوان ” بررسي نظرات دانشجويان پزشکي در مورد تقلب امتحاني و فراواني نسبي آن ” نيز فراواني نسبي بعضي از انواع تقلب تا حد (50%) تخمين زده شد همچنين از ديدگاه تعداد قابل توجهي از دانشجويان (تا حد 50%) برخي از انواع تقلب مورد تائيد بود(57).
جدول شماره 4 ميانگين نمرات دانشجويان در زمينه نگرش نسبت به عدم صداقت علمي را نشان مي دهد با توجه به مطلوب بودن نگرش منفي در مورد عبارات اين قسمت، آنچه از داده هاي اين جدول برمي آيد نشان دهنده آنست که از نظر اعتقادي مخالفت بيشتري با عبارات، 58-” ثبت اجراي داروها ، در صورتيکه داده نشده است.” (70/3)، 55- “حضور در محيط باليني و انجام مراقبت از بيمار در صورتيکه پرستار يا دانشجو تحت تاثير دارو يا الکل قرار دارد.” (66/3) و 63- “گم کردن، شکستن و يا صدمه زدن به اموال و متعلقات بيمار و عدم گزارش کردن آن” (62/3) و توافق بيشتري با عبارات،46- “گرفتن سوالات آزمون از دانشجويان ديگري که آن آزمون را قبلاً داده اند.” (18/2) 53- “انجام مشترک کار کلاسي با ساير دانشجويان در صورتيکه اجازه آن توسط استاد داده نشده باشد.” (37/2)، و 48- “نوشتن از روي دست دانشجوي ديگر با اطلاع وي” (45/2)، دارند. در پژوهش مک کرينک(2008) بيشترين ميزان غير اخلاقي دانستن رفتارهاي عدم صداقت علمي مربوط به عبارات “دانشجويان گزارش و يا ثبت علائم حياتي، درحاليکه واقعاً گرفته نشده و يا بدرستي خوانده نشده است.” (100%) ، “صحبت کردن در موردبيماران در مکانهاي عمومي و يا با پرسنل غير پزشکي “(99%) و “گزارش و يا ثبت درمانهايي که براي بيمار انجام و يا مشاهده نشده است.” (99%) و کمترين آنها مربوط به عبارات “انجام مشترک کار کلاسي با ساير دانشجويان در صورتيکه اجازه آن توسط استاد داده نشده باشد.” (2/78%)، “گرفتن سوالات آزمون از دانشجويان ديگري که آن آزمون را قبلاً داده اند” (8/80%) و ” نقل قول و يا کپي برداري از]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد دربارهاسترس، خانواده ها، اوقات فراغت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.