ژانویه 20, 2021

پایان نامه با واژه های کلیدی تحت درمان

<![CDATA[]]>

اطلاعات جدول شماره 5 در ارتباط با ميانگين نمره نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي خنثي کننده مي باشد داده هاي اين جدول مويد آنست که ميانگين نمره نگرش دانشجويان براي عبارات 40- “نمرات بطور حقيقي منعکس کننده دانش من درباره رئوس مطالب پرستاري نيست.”(61/3)، 22- “تقلب در آزمون در صورتي که يک دوست خوب که در معرض خطرمردودي است، از من تقاضاي کمک نمايد، امري قابل قبول مي باشد.”(23/3) و 30- “کپي کردن مطالب از منابع ديگر در صورتي که حجم تکاليف دوره زياد باشد، اشکالي ندارد.”(19/3) بيشترين(نگرش مثبت تر) و براي عبارات،26- “تقلب در آزمون اشکالي ندارد، زيرا دانشجويان بايد با هم متحد بوده و به يکديگر کمک نمايند” (29/2)، 44- “در صورتي که موفقيت در دوره پرستاري و بعنوان فردي موفق مطرح بودن برايم مهم باشد، تقلب کردن و يا کپي برداري اشکالي ندارد.” (48/2)، و 31- “تقلب در آزمون اشکالي ندارد، زيرا صدمه اي به بيمار نمي زند.”(56/2)، کمترين(نگرش منفي تر) مقدار مي باشد. نتايج پژوهش ميشل وندهي، جورج ديخوف و اميلي لابف68(2004-1984) با عنوان: يک پيگيري بيست ساله با بررسي اثر کدهاي اخلاقي ، نشان داد که بيشترين ميانگين نمره (نگرش مثبت تر) رفتارهاي خنثي کننده مورد استفاده توسط دانشجويان در سال 2004 شامل: “چنانچه افراد اطراف من برگه امتحاني خود را نپوشانند، من بخاطر تقلب کردن مقصر نخواهم بود.” ( 51/4 )، “تقلب کردن مورد پذيرش است، زيرا به کسي صدمه نخواهد زد.” ( 47/4 ) و “تقلب مي کنم زيرا کسب نمره آزمون برايم لازم است.” ( 42/4 ) بود. کمترين ميانگين نمره (نگرش منفي تر) نيز مربوط به عبارات : “چنانچه مراقبين امتحاني، مراقبت کافي نداشته باشند تقلب اشکالي ندارد.” ( 09/4 )، من” تقلب مي کنم زيرا مدرس مربوطه بسيار سختگير است.” ( 09/4 ) و “من تقلب مي کنم زيرا در خطر از دست دادن بورسيه تحصيلي هستم” ( 23/4 )، مي شد(52).
به اعتقاد پژوهشگراحتمال خطر مردودي يا ترس از عدم اخذ نمره لازم جهت موفقيت در آزمون با توجه به نتيجه تحقيق حاضر و پژوهش وندهي و همکاران مي تواند يکي از دلايل اصلي بروز رفتارهاي خنثي کننده در دانشجويان باشد از سوي ديگر کسب نمره کمتر در مورد عبارت “تقلب در آزمون اشکالي ندارد، زيرا صدمه اي به بيمار نمي زند.” در اين پژوهش در مقايسه با پژوهش وندهي و همکاران مي تواند نشان دهنده توانايي بيشتر دانشجويان پژوهش حاضر در ارتباط دادن اثرات مخرب رفتارهاي خنثي کننده بر روي بيماران نسبت به نمونه خارجي باشد.
جدول شماره 6 در ارتباط با نگرش دانشجويان نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري مي باشد نتايج اين جدول نشان مي دهد که ميانگين نمره نگرش دانشجويان براي عبارات 12-“رعايت اصول اخلاق پرستاري براي حرفه پرستاري بسيار مهم مي باشد.” (19/4)، 24- “پرستاران در قبال اعمال حرفه اي خود مسئول هستند.” (19/4) و 29- “پرستاران بايد صلاحيت و شايستگي خود را در حرفه پرستاري حفظ نمايند.” (19/4) بيشترين، و براي عبارات 11- “دروغ گفتن به بيماران در صورتي که آسيبي به آنها نرساند اشکالي ندارد.” (84/2)، 33- “پرستاران مجبور نيستند ارزشهاي حرفه اي خود را با ارزشهاي شخصي خود ادغام نمايند.” (36/3) و 1- “دانشجويان پرستاري در برابر اعمال و قضاوتهاي پرستاري در محيطهاي باليني مسئول هستند”(50/3) کمترين ميزان مي باشد. در مجموع کسب ميانگين نمره 62 ( دامنه نمرات از 16 تا 80 با ميانگين نمره ابزار 48) نشان دهنده نگرش مثبت دانشجويان نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري ارائه شده در اين پژوهش مي باشند. در پژوهش مک کرينک(2008) ميانگين نمره 24/64 (دامنه از 14 تا 70 و انحراف معيار=24/5) براي ديدگاه نسبت به کدهاي اخلاقي نشان داد که اکثريت پاسخ دهندگان ديدگاه مثبت نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري داشتند.
جدول شماره 7 نگرش دانشجويان نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي را نشان مي دهد در اين جدول ميانگين نمرات دانشجويان براي عبارات 13- “مراقبت از همه بيماران صرف نظر از وضعيت اقتصادي- اجتماعي آنها بايد صورت گيرد.” (26/4)، 17- “گوش دادن به سخنان بيمار مهم است.” (19/4) و 23- “تامين راحتي و آسايش براي بيمار از اجزاء مهم پرستاري است.” (07/4) بيشترين(نگرش مثبت تر) و براي عبارات 36- “خطاب نمودن بيماران با نام کوچک( با رعايت طرح انطباق)، اشکالي ندارد.” (83/2)، 3- “يک عنصر ضروري در حرفه پرستاري، مراقبت کردن از تمامي بيماران است.” (58/3) و 28- “لمس(با رعايت طرح انطباق) ، از ابعاد مهم مراقبت پرستاري مي باشد.” (64/3)، کمترين مقدار(نگرش منفي تر) مي باشد. در مجموع کسب ميانگين نمره 69/59 (دامنه نمرات از 13 تا 65 با ميانگين نمره ابزار 39) در پژوهش حاضر نشان ميدهد که نگرش اکثر دانشجويان نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي مثبت مي باشد. پژوهش مک کرينک (2008) که با عنوان “عدم صداقت علمي در دانشجويان پرستاري: رفتارها، نگرش ها، خنثي سازي و هويت فرهنگي” انجام شده بود نيز نشان داد که ميانگين نمره نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي در ميان دانشجويان پرستاري 58/21 ( دامنه نمرات 5 تا 25) است که نشان از نگرش مثبت آنها نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي داشت(10).
در پژوهش هاريهاران، جونالاگادا، والروند و موسلي69 که با عنوان ” دانش، نگرش ، قانون و مراقبت اخلاقي در ميان پرستاران و پزشکان باربادوس70 ” انجام گرفت پرستاران بيشترين توافق را به ترتيب با عبارات “بچه ها هرگز نبايد بدون اجازه والدين تحت درمان قرار گيرند.” ، “پرستاران بايد در همه حال بيماران را از خطاهاي پزشکي صورت گرفته آگاه نمايند.” و”تامين آسايش و راحتي بيمار مهم است.” را داشتند و کمترين توافق را بترتيب در مورد عبارات “اگر بيماري تصميم به مردن داشت بايد او را در اين زمينه ياري کرد.” ،”اگر قانون اجازه به سقط داد پزشکان نبايد انجام آنرا منع کنند.” و “رضايت آگاهانه فقط در مورد عمل جراحي مهم است و نه آزمايشات و دارودرماني” داشتند. عبارت “پزشکان و پرستاران نبايد از بيماران پرخاشگر مراقبت کنند.” در جايگاه چهارم کمترين توافق قرار داشت(59).
همانطور که مشاهده مي شود بر طبق پژوهش محقق و پژوهشي که توسط هاريهاران و همکاران صورت گرفته است “تامين آسايش و راحتي براي بيمار مهم است.” و “مراقبت از همه بيماران صرف نظر از وضعيت اقتصادي- اجتماعي آنها بايد صورت پذيرد” در هر دو پژوهش از مقبوليت بالايي در ميان پرستاران برخوردار است از سوي ديگر در پژوهش حاضر عباراتي که مربوط به قلمرو شخصي بيماران است مانند ” لمس کردن(با رعايت طرح انطباق) ” و ” خطاب نمودن با نام کوچک(با رعايت طرح انطباق) ” از مقبوليت کمتري ميان دانشجويان برخوردار است که به اعتقاد پژوهشگر موارد اخير نيازمند آموزش تکنيکهاي برقراري ارتباط متناسب با فرهنگ، اعتقادات مذهبي، بدون تجاوز به قلمرو شخصي افراد به دانشجويان مي باشد
نتايج جدول شماره 8 در رابطه با ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها بوده و نتايج آن بيانگر آنست که بيشترين ميزان ارتکاب اين رفتارها در مورد عبارات 48- “نوشتن از روي دست دانشجوي ديگر با اطلاع وي” (7/92%)، 46- “گرفتن سوالات آزمون از دانشجويان ديگري که آن آزمون را قبلاً داده اند.” (1/%87) و 49- “دريافت پاسخ از دانشجوي پرستاري ديگر، در حين آزمون” (1/86%)، بيشترين و کمترين ميزان ارتکاب براي عبارات،55- “حضور در محيط باليني و انجام مراقبت از بيمار در صورتيکه پرستار يا دانشجو تحت تاثير دارو يا الکل قرار دارد.” (28%)، 63- “گم کردن، شکستن و يا صدمه زدن به اموال و متعلقات بيمار و عدم گزارش کردن آن” (3/48%) و 58- “ثبت اجراي داروها ، در صورتيکه داده نشده است.” (2/50%)، مي باشد. در اين رابطه نتايج تحقيق مک کرينک نشان داد بيشتر رفتارهاي گزارش شده از عدم صداقت علمي شامل: “صحبت کردن در موردبيماران در مکانهاي عمومي و يا با پرسنل غير پزشکي” (3/35%)، “نقل قول و يا کپي برداري از منابع ديگر، بدون ذکر منابع” (2/35%)، “انجام مشترک کار کلاسي با ساير دانشجويان در صورتيکه اجازه آن توسط استاد داده نشده باشد.” (3/24%) و کمترين آنها شامل: “گزارش و يا ثبت درمانهايي که براي بيمار انجام و يا مشاهده نشده است.” (8/8%)، “ثبت پاسخ بيمار به درمان و يا دارو، درحاليکه بررسي نشده است.” (7/6%) و “ثبت اجراي داروها ، در صورتيکه داده نشده است.” (1/2%) بود(10). در پژوهش نخعي و سيد حسيني (1384) نيز که فقط در مورد تقلب امتحاني صورت گرفته بود عبارات “در جريان قرار ندادن استاد، هنگامي که به اشتباه در ورقه او نمره زياد قرار داده باشد.” ، “دريافت و يا ارسال پاسخ سوالات از طريق ايما و اشاره” و “نگاه کردن از روي دست ديگران و يا در معرض ديد قرار دادن برگه ها”، به ترتيب بيشترين ميزان گزارش ارتکاب را شامل مي شد(57).
نتايج گوياي آنست که ارتکاب رفتارهاي عدم صداقت علمي در محيط آکادميک با شدت بيشتري نسبت به محيط باليني گزارش شده و به نظر پژوهشگر علت اين امر شايد به دليل حساسيت بيشتر پرستاران نسبت به سلامت مددجويان در محيطهاي باليني و بي ضرر دانستن رفتارهاي عدم صداقت علمي در محيط دانشکده ها دانست، در صورتيکه با توجه به افزون شدن اين رفتارها نسبت به گذشته و احتمال تسري آنها به محيطهاي باليني اين طرز تفکر در درازمدت سبب گسترش و شدت يافتن اين رفتارها در محيطهاي باليني خواهد شد.
همانطور که مشاهده مي شود اختلاف زيادي در ميزان گزارشدهي رفتارهاي عدم صداقت علمي در پژوهش محقق و مطالعه خانم مک کرينک وجود دارد که اين امر مي تواند ناشي از اين حقيقت باشد که دانشجويان مورد پژوهش محقق بدليل گزارش موارد عدم صداقت علمي مشاهده شده در همکلاسي ها با راحتي بيشتر و سوگيري کمتري اين رفتارها را گزارش کرده اند، در حاليکه در نمونه خانم مک کرينک، دانشجويان موارد عدم صداقت علمي خودشان را گزارش کرده اند.
جدول شماره 9 ضرايب هم بستگي ميان متغير هاي مورد مطالعه را نشان مي دهد، داده ها حاکي از وجود همبستگي مثبت ميان نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي با کدهاي اخلاقي و عدم صداقت علمي مي باشد، اين بدان معناست که با افزايش نمره نگرش دانشجويان در زمينه کدهاي اخلاقي نگرش آنها نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي نيز بيشتر مي شود ( 0001/0 P) ، همچنين با افزايش نمره نگرش دانشجويان در زمينه عدم صداقت علمي(نگرش منفي تر) نگرش آنها نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي مثبت تر مي شود ( 009/0 P) اين بدان معناست که نگرش منفي نسبت به عدم صداقت علمي منجر به نگرش مثبت در التزام به مراقبت اخلاقي مي شود. از سوي ديگر وجود همبستگي منفي ميان عدم صداقت علمي با رفتارهاي خنثي کننده نشان دهنده آنست که هرچه نمره دانشجويان در زمينه نگرش نسبت به عدم صداقت علمي بيشتر شود ( نگرش منفي تر) نگرش نسبت به رفتارها]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.