ژانویه 22, 2021

پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه

1 min read
<![CDATA[]]>

جدول شماره 8 : توزيع فراواني عبارات مربوط به گزارش رفتارهاي عدم صداقت علمي مشاهده شده در هم کلاسي ها
رديف
عبارت
مقياس
فراواني
هرگز
بندرت
گاهي
اغلب
بسيار زياد
46
گرفتن سوالات آزمون از دانشجويان ديگري که آن آزمون را قبلاً داده اند.
تعداد
25
42
53
44
29
درصد
13
8/21
5/27
8/22
15
ميانگين
05/3
انحراف معيار
25/1
47
نوشتن از روي دست دانشجوي ديگر، بدون اطلاع وي
تعداد
27
34
68
35
29
درصد
14
6/17
2/35
1/18
15
ميانگين
02/3
انحراف معيار
23/1
48
نوشتن از روي دست دانشجوي ديگر با اطلاع وي
تعداد
14
23
63
47
46
درصد
3/7
9/11
6/32
4/24
8/23
ميانگين
45/3
انحراف معيار
18/1
49
دريافت پاسخ از دانشجوي پرستاري ديگر، در حين آزمون
تعداد
27
32
67
31
36
درصد
14
6/16
7/34
1/16
7/18
ميانگين
08/3
انحراف معيار
27/1
50
اجازه دادن به دانشجويان ديگر، براي نوشتن از روي دست شما در حين امتحان
تعداد
19
38
81
28
27
درصد
8/9
7/19
42
5/14
14
ميانگين
03/3
انحراف معيار
14/1
51
استفاده از يادداشتها، کتب، تلفن همراه و… در حين آزمون براي بدست آوردن جواب سوال
تعداد
65
59
39
17
13
درصد
7/33
6/30
2/20
8/8
7/6
ميانگين
24/2
انحراف معيار
20/1
ادامه جدول شماره 8
رديف
عبارت
مقياس
فراواني
هرگز
بندرت
گاهي
اغلب
بسيار زياد
52
نقل قول و يا کپي برداري از منابع ديگر، بدون ذکر منابع
تعداد
34
52
61
27
19
درصد
6/17
9/26
6/31
14
8/9
ميانگين
71/2
انحراف معيار
19/1
53
انجام مشترک کار کلاسي با ساير دانشجويان در صورتيکه اجازه آن توسط استاد داده نشده باشد.
تعداد
48
52
57
23
13
درصد
9/24
9/26
5/29
9/11
7/6
ميانگين
48/2
انحراف معيار
18/1
54
برقراري ارتباط شخصي با اساتيد جهت بدست آوردن اطلاعاتي پيرامون آزمون
تعداد
81
48
41
13
10
درصد
42
9/24
2/21
7/6
2/5
ميانگين
08/2
انحراف معيار
16/1
55
حضور در محيط باليني و انجام مراقبت از بيمار در صورتيکه پرستار يا دانشجو تحت تاثير دارو يا الکل قرار دارد.
تعداد
139
15
29
5
5
درصد
72
8/7
15
6/2
6/2
ميانگين
55/1
انحراف معيار
1
56
گزارش نکردن خطاهاي صورت گرفته بر روي بيمار.
تعداد
47
60
55
21
9
درصد
4/24
1/31
5/28
9/10
7/4
ميانگين
50/2
انحراف معيار
85/1
57
گزارش و يا ثبت درمانهايي که براي بيمار انجام و يا مشاهده نشده است.
تعداد
48
38
65
24
18
درصد
9/24
7/19
7/33
4/12
3/9
ميانگين
61/2
انحراف معيار
24/1
ادامه جدول شماره 8
رديف
عبارت
مقياس
فراواني
هرگز
بندرت
گاهي
اغلب
بسيار زياد
58
ثبت اجراي داروها ، در صورتيکه داده نشده است.
تعداد
96
39
40
11
7
درصد
7/49
2/20
7/20
7/5
6/3
ميانگين
93/1
انحراف معيار
12/1
59
ثبت پاسخ بيمار به درمان و يا دارو، درحاليکه بررسي نشده است.
تعداد
71
41
56
15
10
درصد
8/36
2/21
29
8/7
2/5
ميانگين
23/2
انحراف معيار
17/1
60
گزارش و يا ثبت علائم حياتي، درحاليکه واقعاً گرفته نشده و يا بدرستي خوانده نشده است.
تعداد
46
27
53
25
42
درصد
8/23
14
5/27
13
8/21
ميانگين
94/2
انحراف معيار
44/1
61
تلاش جهت انجام يک رويه درماني براي بيمار، بدون دانش کافي و يا بدون گرفتن راهنمايي از فرد تجويز کننده.
تعداد
60
66
43
18
5
درصد
1/31
2/34
3/22
3/9
6/2
ميانگين
27/2
انحراف معيار
77/1
ادامه جدول شماره 8
رديف
عبارت
مقياس
فراواني
هرگز
بندرت
گاهي
اغلب
بسيار زياد
62
خطا در انجام تکنيک استريل، بدون گزارش دادن و يا تعويض موارد آلوده شده.
تعداد
41
52
47
30
23
درصد
2/21
9/26
4/24
5/15
9/11
ميانگين
69/2
انحراف معيار
29/1
63
گم کردن، شکستن و يا صدمه زدن به اموال و متعلقات بيمار و عدم گزارش کردن آن.
تعداد
100
42
36
12
3
درصد
8/51
8/21
7/18
2/6
6/1
ميانگين
83/1
انحراف معيار
03/1
64
صحبت کردن در موردبيماران در مکانهاي عمومي و يا با پرسنل غير پزشکي.
تعداد
41
50
53
30
19
درصد
2/21
9/25
5/27
5/15
8/9
ميانگين
24/1
انحراف معيار
66/2
جدول فوق بيانگر آنست که ميانگين رتبه ارتکاب دانشجويان براي عبارات 48- “نوشتن از روي دست دانشجوي ديگر با اطلاع وي”(45/3)، 49- “دريافت پاسخ از دانشجوي پرستاري ديگر، در حين آزمون” (08/3) و 46- “گرفتن سوالات آزمون از دانشجويان ديگري که آن آزمون را قبلاً داده اند”(05/3) بيشترين و براي عبارات،55- “حضور در محيط باليني و انجام مراقبت از بيمار در صورتيکه پرستار يا دانشجو تحت تاثير دارو يا الکل قرار دارد”(55/1) 58- “ثبت اجراي داروها ، در صورتيکه داده نشده است”(93/1)، و 63- “گم کردن، شکستن و يا صدمه زدن به اموال و متعلقات بيمار و عدم گزارش کردن آن”(83/1)، کمترين مقدار مي باشد.
جدول شماره 9 : ضرايب هم بستگي ميان متغير هاي مورد مطالعه
متغير
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي
نگرش نسبت به التزام مراقبت اخلاقي
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
ضريب همبستگي پيرسون
387/0-
205/0
187/0
047/0
سطح معني دار
0001/0
004/0
009/0
519/0
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
ضريب همبستگي پيرسون
387/0-
059/0-
037/0
126/0
سطح معني داري
0001/0
416/0
611/0
080/0
نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي
ضريب همبستگي پيرسون
205/0
059/0-
712/0
057/0
سطح معني داري
004/0
416/0
0001/0
429/0
نگرش نسبت به مراقبت اخلاقي
ضريب همبستگي پيرسون
187/0
037/0
712/0
136/0
سطح معني داري
009/0
611/0
0001/0
059/0
ادامه جدول شماره 9
متغير
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي
نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
ضريب همبستگي پيرسون
047/0
126/0
057/0
136/0
سطح معني داري
519/0
080/0
429/0
059/0
سن
ضريب همبستگي پيرسون
073/0-
022/0
015/0
073/0
025/0
سطح معني داري
318/0
765/0
840/0
320/0
734/0
معدل
ضريب همبستگي پيرسون
386/0
387/0-
112/0
059/0
037/0
سطح معني داري
0001/0
0001/0
155/0
457/0
638/0
ترم تحصيلي
ضريب همبستگي پيرسون
119/0
130/0-
074/0-
003/0-
138/0
سطح معني داري
098/0
070/0
310/0
963/0
056/0
بر اساس اطلاعات جدول فوق ارتباط ميان متغيرهاي نگرش نسبت به التزام به مراقب اخلاقي با عدم صداقت علمي و کدهاي اخلاقي ، نگرش نسبت به عدم صداقت علمي و رفتارهاي خنثي کننده، معدل و عدم صداقت علمي ، معدل و رفتارهاي خنثي کننده ارتباط معنادار وجود دارد بطوريکه ميان نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي با نگرش نسبت به عدم صداقت علمي و کدهاي اخلاقي و معدل با نگرش نسبت به عدم صداقت علمي همبستگي مثبت و ميان نگرش نسبت به عدم صداقت علمي با نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده و معدل با نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده همبستگي منفي وجود دارد.
( نمودار همبستگي نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي با نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري)
(نمودار همبستگي نگرش نسبت به عدم صداقت علمي با نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي)
(نمودار همبستگي نگرش نسبت به عدم صداقت علمي با نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي)
(نمودار همبستگي نگرش نسبت به عدم صداقت علمي با نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده)
( نمودار همبستگي نگرش نسبت به عدم صداقت علمي با معدل)
( نمودار همبستگي نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده با معدل)
جدول شماره 10 : مقايسه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مورد مطالعه با جنس
متغير
جنس
تعداد(درصد)
ميانگين
انحراف معيار
نوع آزمون و قضاوت
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
مرد
69(8/35)
05/56
87/12
71/2-T=
df = 189
007/0 P value
زن
122(2/63)
81/61
73/14
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
مرد
69(8/35)
04/49
38/13
37/3T=
df= 189
001/0 P value
زن
122(2/63)
84/42
49/11
نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري
مرد
69(8/35)
91/58
14/11
15/3-T=
24/117df=
002/0 P value
زن
122(2/63)
84/63
89/8
ادامه جدول شماره 10
متغير
جنس
تعداد(درصد)
ميانگين
انحراف معيار
نوع آزمون و قضاوت
نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي
مرد
69(8/35)
73/47
24/8
92/2-T=
47/108df=
004/0 P value
زن
122(2/63)
04/51
93/5
رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
مرد
69(8/35)
07/49
75/13
377/0T=
189df=
706/0 P value
زن
122(2/63)
31/48
17/13
جدول فوق بيانگر انست که ميانگين نمره نگرش مردها در زمينه عدم صداقت علمي (05/56)،کدهاي اخلاق پرستاري(91/58) و التزام به مراقبت اخلاقي(73/47) کمتر از زن ها و در زمينه رفتارهاي خنثي کننده(04/49) و ارتکاب رفتارهاي عدم صداقت علمي(07/49) بيشتر از زن ها مي باشد، اين نتايج نشان دهنده آنست که زن ها نسبت به مردها نگرش مثبت تري نسبت به کدهاي اخلاقي و مراقبت اخلاقي داشته و نگرش آنها نسبت به رفتارهاي خنثي کننده و عدم صداقت علمي(رابطه معکوس ميانگين نمره اکتسابي با نگرش) منفي تر مي باشد. اگرچه نتايج حاکي از آنست که مردها اندکي بيش از زنان رفتارهاي عدم صداقت علمي در همکلاسي ها را گزارش مي کنند اما اين يافته از نظر آماري معنادار نمي باشد.
( نمودار ارتباط متغيرهاي مورد مطالعه به تفکيک جنس)
جدول شماره 11 : مقايسه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مورد مطالعه به تفکيک وضعيت تاهل
متغير
وضعيت تاهل
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
نوع آزمون و قضاوت
نگرش نسبت به عدم صداقت علمي
مجرد
167(5/86)
16/60
14/14
967/0T=
df= 190
335/0 P value =
متاهل
25(13)
20/57
11/15
نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
مجرد
167(5/86)
40/44
99/11
92/1-T=
df= 190
056/0 P value=
متاهل
25(13)
56/49
53/15
نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري
مجرد
167(5/86)
82/61
40/10
751/0-T=
df= 190
454/0 P value=]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.