آوریل 14, 2021

پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاه تهران، نرم افزار

1 min read
<![CDATA[]]>

مشخصات واحدهاي مورد پژوهش
کليه واحدهاي مورد پژوهش جهت شرکت در اين مطالعه بايد واجد شرايط زير مي بودند:
1. دانشجوي سال دوم تا چهارم پرستاري باشد ( دانشجويان سال اول پرستاري بعلت نداشتن تجربه تحصيلي و باليني کافي از مطالعه حذف شدند).
محيط پژوهش
محيط پژوهش در اين مطالعه، دانشکده هاي پرستاري شهيد بهشتي و شرق گيلان (لنگرود) شهر رشت مي باشد. اين محيط بعلت سهولت دسترسي به واحدهاي مورد پژوهش جهت تکميل پرسشنامه ها انتخاب گرديد.
ابزار و روش گردآوري داده ها
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه اي برگرفته از پرسشنامه مک کرينک در پايان نامه اي که در دانشکده داوولينگ شهر نيويورک در سال 2008 ارائه نمود مي باشد. اين ابزار پس از ترجمه به فارسي توسط يکي از اساتيد زبان انگليسي(بدون رويت پرسشنامه اصلي)، دوباره به انگليسي برگردانده شد تا مشکلات ترجمه اي آن برطرف گردد.
اين پرسشنامه از سه قسمت اطلاعات دموگرافيک(قسمت اول) ، سوالات مربوط به بررسي نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاقي و التزام به مراقبت اخلاقي(قسمت دوم) و عبارات مربوط به نگرش دانشجويان نسبت به عدم صداقت علمي و ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها (قسمت سوم) تشکيل شده است. قسمت اول مشتمل بر سوالاتي پيرامون متغييرهاي دموگرافيک(سن، جنس، معدل ، وضعيت تاهل،ترم تحصيلي،آشنايي دانشجويان با کدهاي اخلاق پرستاري و منبع اين آشنايي) است.
قسمت دوم شامل 45 عبارت است ،عبارات 1 تا 45 با مقياس 5 بخشي ليکرت ( از 1=کاملاً مخالف تا 5=کاملاً موافق) که جهت جمع آوري اطلاعات پيرامون نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي خنثي کننده( با 16 عبارت)، کدهاي اخلاق پرستاري( با 16 عبارت) و التزام به مراقبت اخلاقي(با 13 عبارت) ساخته شده و قسمت سوم پرسشنامه عبارات 46 تا 64 پرسشنامه است که ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي را ( با 19 عبارت) از ديدگاه همکلاسي هاي مي سنجد ، محدوده پاسخ ها شامل :1=هرگز، 2=بندرت، 3=گاهي،4= زياد و5= خيلي زياد مي باشد، همچنين در اين قسمت جهت سنجش نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي از مقياسي 5 بخشي ليکرت، شامل : 1=غير اخلاقي نيست، 2=تا حدودي غير اخلاقي، 3=غير اخلاقي، 4=خيلي غير اخلاقي و5= بي نهايت غير اخلاقي استفاده مي شود، موارد ذکر شده شامل:
الف) تعداد سوالات پرسشنامه براي سنجش نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده 16 عبارت (2،4،8،10،15،19،22،26،30،31،34،37،39،40،41،44)مي باشد، دامنه نمره ها از 16 تا 80 با ميانگين نمره ابزار 48 بوده و توسط ميانگين و انحراف معيار مورد قضاوت قرار مي گيرند، به نحوي که نمره بالاتر از ميانگين ابزار، نشان دهنده توافق بيشتر دانشجويان با حيطه مورد بررسي خواهد بود. ( لازم به ذکر است که در مورد عبارات مربوط به رفتارهاي خنثي کننده نگرش منفي دانشجويان بعنوان نگرش مطلوب از نظر اصول اخلاقي محسوب مي شود).
ب) تعداد سوالات پرسشنامه براي سنجش نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي 16 عبارت(1،7،9،11،12،16،18،21،24،27،29،32،33،35،43،45)مي باشد، دامنه نمره ها از 16 تا 80 ميانگين نمره ابزار 48 بوده و توسط ميانگين و انحراف معيار مورد قضاوت قرار مي گيرند، به نحوي که نمره بالاتر از ميانگين ابزار، نشان دهنده توافق بيشتر دانشجويان با حيطه مورد بررسي خواهد بود. لازم به ذکر ست که کدهاي مورد استفاده شده در اين قسمت کدهاي انجمن پرستاران امريکا مي باشد که هم راستا و هماهنگ با کدهاي ملي اخلاق پرستاري تدوين شده در ايران است.
ج) تعداد سوالات پرسشنامه براي سنجش نگرش نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي 13 عبارت(3،5،6،13،14،17،20،23،25،28،36،38،42 )مي باشد، دامنه نمره ها از 13 تا 65 با ميانگين نمره ابزار 39 بوده و توسط ميانگين و انحراف معيار مورد قضاوت قرار مي گيرند به نحوي که نمره بالاتر از ميانگين ابزار، نشان دهنده توافق بيشتر دانشجويان با حيطه مورد بررسي خواهد بود.
د) تعداد سوالات پرسشنامه براي سنجش ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها (در اين مطالعه سعي شد به منظور جلوگيري از ايجاد حساسيت در دانشجويان و پرهيز از سوگيري ناشي از پذيرش اجتماعي، به جاي آنکه بطور مستقيم در مورد ارتکاب عدم صداقت علمي، توسط خودشان پرسيده شود، از شيوع آن در همکلاسي ها سوال شود، زيرا حتي در صورت بدون نام بودن پرسشنامه ها، تعداد قابل توجهي از دانشجويان ممکن است ارتکاب رفتار عدم صداقت علمي را عليرغم انجام آن، انکار نمايند) 19 عبارت(46الف تا 64الف)بوده و بصورت درصد بيان مي شود. تعداد سوالات پرسشنامه براي سنجش نگرش نسبت به عدم صداقت علمي 19 عبارت(46ب تا 64ب)مي باشد، دامنه نمره ها از 19 تا 95 با ميانگين نمره ابزار57 بوده و توسط ميانگين و انحراف معيار مورد قضاوت قرار مي گيرند به نحوي که نمره بالاتر از ميانگين ابزار، نشان دهنده آنست که دانشجويان حيطه مورد بررسي را غير اخلاقي تر مي دانند( لازم به ذکر است که در اين قسمت نمرات بالاتر دانشجو نشان دهنده نگرش منفي تر نسبت به اين حيطه مي باشد) .
جهت مقايسه اثرات متغييرهاي فردي کمي بر نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاقي، التزام به مراقبت اخلاقي، عدم صداقت علمي و گزارش دهي رفتارهاي عدم صداقت علمي در هم کلاسي ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و جهت مقايسه اثرات متغييرهاي فردي کيفي بر نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاقي، التزام به مراقبت اخلاقي، عدم صداقت علمي و فراواني رفتارهاي عدم صداقت علمي از آزمون تي تست و آناليز واريانس يکطرفه استفاده شد.
در نهايت نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي ،خنثي کننده، و کدهاي اخلاقي همراه با متغييرهاي فردي – اجتماعي در مدل آناليز رگرسيون مرحله اي جهت پيش بيني التزام به رعايت مراقبت اخلاقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت بنحوي که نگرش نسبت به رفتارهاي خنثي کننده، نگرش نسبت به عدم صداقت علمي و نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي بعنوان متغيرهاي مستقل و التزام به رعايت التزام به مراقبت اخلاقي بعنوان متغير وابسته جهت پيش بيني التزام به رعايت التزام به مراقبت اخلاقي در مدل رگرسيون گرفت.
تعيين اعتبار ابزار گردآوري اطلاعات
براي روايي ابزار از روش روايي محتوي به صورت کيفي استفاده شده بدين صورت که ابزار مورد استفاده در اين مطالعه پس از ترجمه به فارسي توسط يکي از اساتيد زبان انگليسي(بدون رويت پرسشنامه اصلي)، دوباره به انگليسي برگردانده شد تا مشکلات ترجمه اي آن برطرف گردد سپس جهت بررسي و اعمال نظر در اختيار 9 تن از اعضاي هيئت علمي دانشکده پرستاري شهيد بهشتي رشت و 3 تن از اعضاي هيئت علمي دانشکده پرستاري دانشگاه تهران قرار داده شد و پس از اعمال نظر ايشان، اصلاحات مورد نياز اعمال گرديده و پرسشنامه نهايي تنظيم گرديد.
تعيين اعتماد علمي ابزار گردآوري اطلاعات
جهت بررسي پايايي ابزار طبق نظر استاد آمار از روش آلفا کرونباخ استفاده گرديد، جهت اين کار تعداد 20 پرسشنامه در اختيار 10 دانشجوي دختر و 10 دانشجوي پسر سالهاي دوم تا چهارم پرستاري قرار داده شد تا نسبت به تکميل آنها اقدام نمايند، سپس تجزيه و تحليل داده ها در SPSS نسخه 16 انجام شده. استفاده از روش آلفا کرونباخ پايايي ابزار را به شرح زير نشان داد:
عبارات رفتارهاي خنثي کننده 8/92%?= ، کدهاي اخلاق پرستاري 7/74% ?= ، التزام به مراقبت اخلاقي7/80%?= و عدم صداقت علمي 2/88% ?= محاسبه شد که از لحاظ ثبات دروني همگي نمره بالاي 70% داشته و جهت استفاده در اين مطالعه در سطح مطلوب قرار دارند.
روش گردآوري داده ها
پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي است که طي مقطع زماني يک ماه ( مهر ماه 90) جهت تعيين نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاقي و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي اجرا شد، جهت گردآوري داده ها پس از کسب مجوز ار معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي گيلان و اخذ تائيديه کميته اخلاق، پژوهشگر اقدام به کسب معرفي نامه از رياست دانشکده محل تحصيل خود و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشکده شهيد بهشتي و شرق گيلان، مجوز لازم را کسب کرده و اقدام به توزيع پرسشنامه ها به صورت کلاس به کلاس نمود. قبل از توزيع پرسشنامه ها در مورد بي نام و محرمانه بودن اطلاعات دريافتي، شرکت داوطلبانه در پژوهش و نحوه تکميل پرسشنامه ها آموزش داده شد. مدت زمان تقريبي جهت تکميل هر پرسشنامه 15 دقيقه بود و پرسشنامه هاي توزيع شده در هر کلاس پس از تکميل شدن جمع آوري مي شد. پاسخگويي به پرسشنامه ها در حضور پژوهشگر انجام مي گرفت تا دانشجويان بدون تبادل نظر به سوالات پاسخ دهند .
روش تجزيه و تحليل داده ها
مطالعه حاضر تک متغيري بوده و متغير آن التزام به مراقبت اخلاقي و عوامل مرتبط با آن مي باشد. متغير التزام به مراقبت اخلاقي از نوع وابسته و متغيرهاي نگرش به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاق پرستاري و عوامل فردي-اجتماعي، بعنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند. داده هاي اين پژوهش هم از نوع کيفي و هم از نوع کمي مي باشند. از ميان متغيرها، سن بعنوان متغير ( کمي- پيوسته )، جنس، وضعيت تاهل، آشنايي با کدهاي اخلاق پرستاري، منبع آشنايي با کدها ( کيفي – اسمي)، ترم تحصيلي(کيفي- رتبه اي) و معدل دو نيمسال اخير بعنوان متغير (کمي- پيوسته) در نظر گرفته شد. نمره نگرش نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده و کدهاي اخلاق پرستاري از نوع ( کمي- پيوسته) مي باشد.
جهت تجزيه و تحليل، داده ها بعد از کدگذاري وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 گرديد. به منظور دسته بندي و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار و جداول توزيع فرآواني استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از آزمون کولموگرو اسميرنو66، توزيع نرمال داده ها ارزيابي شد که نشان مي داد داده ها از توزيع نرمال برخوردار هستند. در راستاي بررسي اهداف 1 تا 4 تحقيق ( تعيين نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به مراقبت اخلاقي) از ميانگين و انحراف معيار عبارات مربوط به هر قسمت جهت مقايسه داده ها استفاده گرديد، براي تعيين عوامل مرتبط(نگرش نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده وکدهاي اخلاق پرستاري) با التزام به مراقبت اخلاقي همراه با کنترل اثرات متغييرهاي فردي- اجتماعي، ابتدا با توجه به توزيع نرمال داده ها ،از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون، تي مستقل و آناليز واريانس يکطرفه جهت تعيين ارتباط متغيرهاي مستقل با متغير وابسته بصورت تک متغيره استفاده شد، سپس همه عوامل پيش بيني کننده با ( 1/0 P ) ، در ارتباطات چندگانه از طريق مدل هاي تعميم يافته خطي به روش بک وارد67 مورد بررسي قرار گرفتند.
ملاحظات اخلاقي
پژوهشگر در راستاي انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقي زير را رعايت نمود:
1. اخذ معرفي نامه از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه جهت ارائه به مسئولين ذيربط محيط پژوهش
2. توضيح در مورد اهداف، اهميت و نحوه شرکت در پژوهش به واحدهاي مورد پژوهش و اخذ رضايت نامه کتبي از آنها
3. داوطلبانه بودن روند شرکت در مطالعه
4. اطمينان دادن به واحدهاي مورد پژوهش در مورد]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.