ژانویه 20, 2021

پایان نامه با واژه های کلیدی عوامل موثر

1 min read
<![CDATA[]]>

آموزش کدهاي اخلاقي به پرستاران امري حياتي در برنامه آموزشي پرستاري بوده و عنصري تعيين کننده براي التزام به مراقبت اخلاقي در محيطهاي باليني محسوب مي شود (19) مک کرينک9 در پژوهش خود مشخص نمود که نگرش دانشجويان نسبت به کدهاي اخلاقي، قويترين پيش گويي کننده براي تعهد و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي از سوي دانشجويان رشته پرستاري مي باشد(20) کدهاي اخلاقي بصورت تدريجي حس اجتماعي شدن را در دانشجويان ايجاد کرده و باعث مي شود تا نسبت به رفتارهاي خود در قبال همکلاسي ها احساس مسئوليت نمايند(8).
متاسفانه دانشجوياني که دچار عدم صداقت علمي مي شوند با مکانيسمي تحت عنوان رفتار خنثي کننده10 (انکار،دليل تراشي،مقصر دانستن ديگران و…) خود را از زير بار فشار رواني ناشي از ارتکاب رفتار عدم صداقت علمي آزاد مي کنند، هاينس11 و ديگران به ارتباط اين تئوري با عدم صداقت علمي در دانشکده ها پي بردند و ارتباط معناداري ميان گزارش ارتکاب عدم صداقت علمي توسط دانشجويان و رفتارهاي خنثي کننده يافتند(21)،بر طبق گفته روبرتز12(1997) دانشجويان پرستاري اغلب رفتارهاي غير اخلاقي خود را با انکار خطاها، کافي ندانستن زمان، بيان اينکه درخواستهاي غير منصفانه آموزشي باعث عدم صداقت علمي مي شود ، انداختن تقصير به گردن مربيان و… خنثي مي کنند(12).رفتارهاي خنثي کننده اي که دانشجويان براي انجام عدم صداقت علمي بکار مي برند( احساس فشار دروني جهت گرفتن نمره خوب، ناعادلانه دانستن سيستم آموزشي، سختي امتحان، احساس اينکه ديگران مرتکب عدم صداقت علمي مي شوند بدون اينکه لو رفته و يا مجازات شوند) نيز جزء مشکلات موجود در محيط هاي آموزشي مي باشد(22).در پژوهش هاي ديگر بر روي دانشجويان پرستاري، آشکار شده که رفتارهاي خنثي کننده پيش گويي کننده بروز عدم صداقت علمي مي باشد (4). همانگونه که آرويدسون13(2004) دريافت ،استفاده از مکانيسم هاي خنثي سازي و يا دليل تراشي، قوياً با بروز رفتارهاي عدم صداقت علمي در ارتباط است به نحوي که مکانيسم خنثي سازي به دانشجوياني که در رفتارهاي عدم صداقت علمي شرکت مي کنند اجازه مي دهد وجدان دروني خود را تضعيف کرده و تصوير بيروني از صداقت و درستي را که از آنها در حرفه پرستاري انتظار مي رود، حفظ کنند(23).
ولف14 التزام به مراقبت اخلاقي را حاصل واکنش ميان نگرش و عملکرد دانسته و هر دو را لازمه ارائه مراقبت به مددجو مي داند.نگرش و خصوصيات فردي با ارائه موفق مراقبت اخلاقي که شامل: خودآگاهي، تماميت، صداقت و اخلاق حرفه اي قوي مي باشد، در ارتباط است(24)دانستن نگرش دانشجويان از آن جهت حائز اهميت است که مطالعات متعددي نشان داده نگرش نسبت به عدم صداقت علمي داراي همبستگي و پيشگويي کننده بروز رفتارهاي عدم صداقت علمي است(آرويدسون 2004، دولين 2004، کارپنتر، هاردينگ، فينلي، مونتگومري و پاسو 2006، رويگ و بالو 1994)15(12).
آرويدسون (2004) دريافت که دانشجوياني که نگرش پذيرنده تري نسبت به عدم صداقت علمي دارند، بيشتر از دانشجوياني که نگرش منفي تري نسبت به عدم صداقت علمي دارند در ارتکاب اين رفتارها شرکت مي کنند(23)، از سوي ديگر دانشجوياني که نگرش مثبتي نسبت به رفتارهاي خنثي کننده دارند ممکن است در آينده تبديل به پرستاراني شوند که توانايي توجيه رفتارهاي غير اخلاقي خود را در محيطهاي مختلف مرتبط با امر سلامت و درمان داشته باشند(12).
نگرش هر دانشجو نسبت به جهان پيرامون خود، ساختي منحصر به فرد دارد که از تجارب و درک او حاصل مي شود، زيرا دانشجويان نگرشهاي جداگانه اي نسبت به مفهوم عدم صداقت علمي دارند(5).دانستن نگرش دانشجويان درباره عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به مراقبت اخلاقي مي تواند مهمترين قدم اوليه در توسعه و اجراي موفق برنامه هايي باشد که در جهت کاهش ميزان عدم صداقت علمي و ارتقاء تعهد به مراقبت اخلاقي بکار گرفته مي شوند(10). از سوي ديگر درک اصلي در جهت فهم دلايل ارتکاب رفتارهاي عدم صداقت علمي توسط دانشجويان، مشکلات مربيان جهت پايش و کنترل اين رفتارها را ايجاد کرده و فرصتي در جهت پيش بيني رفتارهاي دانشجويان در محيطهاي علمي و باليني فراهم مي آورد(15). همچنين مقايسه نگرشها، عقايد و نحوه بروز رفتارهاي عدم صداقت علمي در فرهنگهاي مختلف، شباهتها و تفاوتهاي موجود در محيط جامعه جهاني امروز را آشکار مي کند. آنچه جالب توجه است رفتارهايي است که در يک فرهنگ عدم صداقت علمي شناخته مي شوند اما در فرهنگ ديگر مناسب دانسته مي شوند(14).
با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه اخلاق در ايران به نسبت کشورهاي ديگر، نتايج بررسي هاي موجود به طور غير مستقيم حاکي از اينست که در زمينه توانايي پرستاران در حل موضوعات اخلاقي، مراقبت و تصميم گيري هاي اخلاقي نياز به توجه، اقدامات و تحقيقات برنامه ريزي شده بيش تري است(25). هم دانشجويان پرستاري و هم مردم از موضوعات اخلاقي استقبال مي کنند و مفاهيم اخلاقي واجد بار مثبتي است که در همه احساس خوشايند و دوست داشتني ايجاد مي کند(26).
سرمايه گذاري در زمينه صلاحيت اخلاقي پرستاران راهي براي ارتقاء کيفيت خدمات پرستاري است. بدين جهت توسعه اخلاق پرستاري يک اقدام فرعي و دست دوم نيست بلکه ضرورتي براي ارتقاء حرفه اي و بهبود خدمات است(27). در برنامه درسي پرستاري ايران هرچند که موضوعات اخلاقي بنوعي در محتوي دروس مطرح مي شوند، برنامه منسجمي براي آموزش موضوعات اخلاقي و نحوه برخورد دانشجويان با معضلات اخلاقي نياز است(28) تا زمينه هاي مناسب براي ارتقاي صلاحيت اخلاق حرفه اي که يکي از معيارهاي مهم براي توانايي مراقبت از بيمار محسوب مي شود، فراهم آيد و اکثر صاحبنظران رشته پرستاري به اين توافق رسيده اند که براي انجام يک مراقبت اخلاقي وجود اين شايستگي لازم است(29).
تحقيقات در زمينه رفتار- نگرش ، بخصوص اينکه آيا نگرش ها مسئول جهت دهي رفتار افراد مي باشد يا نه سبب تحقيقات گسترده اي در اين زمينه شده است.از حيث ارتباط بين نگرش- رفتار، قدرت نگرش بعنوان يک متغيير تعيين کننده کليدي بحساب مي آيد. به نحوي که نگرش قويتر با احتمال بيشتري پيشگويي کننده رفتار افراد است تا نگرش ضعيف تر(30).
بر طبق تئوري رفتار منطقي فيشبن و آيزن16 (1975)چنانچه افراد يک رفتار را مثبت ارزيابي کنند(نگرش) و چنانچه فکر کنند که ديگران مي خواهند تا آنها اين رفتار را انجام دهند (هنجار اجتماعي)، اين مسئله منجر به سطح بالايي از تمايل (انگيزه) شده و آنها با احتمال زيادي اين رفتار را بروز خواهند داد و همبستگي بالا ميان نگرش ها و هنجارهاي اجتماعي و سوق پيدا کردن آن به سمت تمايلات رفتاري و در نهايت فعليت رفتار در بسياري مطالعات تائيد شده است(31). همچنين تئوري رفتار برنامه ريزي شده، يک تئوري درباره ارتباط ميان نگرش و رفتار مي باشد که توسط آيزن در راستاي گسترش تئوري رفتار منطقي ارائه شد و يکي از پيشگويي کننده ترين تئوريهاي با اطمينان بالا مي باشد. اين تئوري در مطالعاتي که به منظور کشف ارتباط عقايد، نگرش ها، نيات رفتاري و رفتار در حيطه هاي گوناگون، نظير تبليغات، روابط عمومي و حيطه هاي مرتبط با سلامت بکار برده شده است. بر اساس مطالعات گسترده صورت گرفته ، تئوري رفتار منطقي و رفتار برنامه ريزي شده از اعتبار کافي جهت پيشگويي رفتارها برخوردار است(32).
با توجه به نقش کليدي و اساسي نگرش در بروز و شکل دهي رفتارها، اين پژوهش با هدف تعيين نگرش دانشجويان پرستاري در زمينه هاي عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به مراقبت اخلاقي طراحي شده تا از ميان آنها عوامل اصلي تعيين کننده در بروز رفتارهاي مرتبط با مراقبت اخلاقي از مددجويان بدست آورده شود.
در پايان لازم به ذکر است که بعنوان پژوهشگر بارها شاهد بروز مصداق هايي از رفتارهاي عدم صداقت علمي از سوي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي بوده ام و آنچه در اين ميان بيش از همه جلب توجه مي کند، شيوع و پيچيدگي روز افزون اين پديده در کنار پيشرفت در برنامه هاي آموزشي دانشجويان بوده، که در اين ميان دانشجويان پرستاري بعنوان حافظان و ارتقاء دهندگان سلامت مددجويان بيشتر در معرض خطر و آسيب ناشي از اثرات شوم اين پديده در آينده تحصيلي و حرفه اي قرار دارند. از اينرو و با توجه به کمبود تحقيق مشابه در کشور ايران محقق بر آن شد تا با استخراج نگرش دانشجويان در زمينه عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاقي و التزام به مراقبت اخلاقي، گام اوليه در جهت شناسايي عوامل موثر بر بروز اين متغير ها را از نگرش خود دانشجويان بدست آورده تا در نهايت بتواند از اين ميان رفتارهاي عدم صداقت علمي، نگرش نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده و کدهاي اخلاق پرستاري، عوامل مرتبط با التزام به رعايت مراقبت اخلاقي از مددجويان را از نگرش دانشجويان پرستاري تعيين نمايد.
هدف كلي طرح:
تعيين نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان نسبت به عدم صداقت علمي،رفتارهاي خنثي کننده ،کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي در سال91-1390.
اهداف ويژه‌ي :
1. تعيين نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عدم صداقت علمي
2. تعيين نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به رفتارهاي خنثي کننده
3. تعيين نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري
4. تعيين نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي
5. تعيين ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها
6. تعيين عوامل مرتبط(نگرش نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده وکدهاي اخلاق پرستاري) با التزام به مراقبت اخلاقي همراه با کنترل اثرات متغييرهاي فردي- اجتماعي
سوالات پژوهش :
1. نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عدم صداقت علمي چگونه است؟
2. نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به رفتارهاي خنثي کننده چگونه است؟
3. نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري چگونه است؟
4. نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي چگونه است؟
5. ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها به چه ميزان است؟
6. عوامل مرتبط(نگرش نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده وکدهاي اخلاق پرستاري) با التزام به مراقبت اخلاقي همراه با کنترل اثرات متغييرهاي فردي- اجتماعي کدامند؟
تعاريف واژه ها:
تعريف نظري عدم صداقت علمي:
بعنوان شرکت آگاهانه فرد در رفتارهاي فريب آميز با توجه به فعاليت آکادميک17 تعريف شده و شامل رفتارهاي عدم صداقتي است که در کلاس درس يا محيط هاي باليني روي مي دهد(10).
تعريف عملي عدم صداقت علمي:
در اين پژوهش به دو منظور استفاده شده و شامل دو قسمت مي باشد: الف)تعيين ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديد گاه همکلاسي ها در محل تحصيل و محيطهاي باليني و ب) نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي در محل تحصيل و محيطهاي باليني مي باشد.
الف)تعيين ميزان رفتارهاي عدم صداقت علمي از ديدگاه همکلاسي ها در محل تحصيل و محيطهاي باليني مي باشد، که توسط قسمت سوم پرسشنامه و با 19 عبارت(عبارات 46الف تا 64الف) ،بر مبناي مقياس ليکرت (از نمره 5=کاملاً موافق تا 1= کاملاً مخالف) نمره دهي شده است و با درصد فراواني سنجيده شده است.
ب)در اين تحقيق منظور نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي در محل تحصيل و محيطهاي باليني مي باشد، که توسط قسمت سوم پرسشنامه و با 19 عبارت(عبارات 46ب تا 64ب)، با حداقل و حداکثر امتياز 19 و 95 بر مبناي مقياس ليکرت (ا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.