دسامبر 3, 2020

پایان نامه با واژه های کلیدی پرستاران شاغل، کارشناسان

1 min read
<![CDATA[]]>

کاربرد يافته ها و پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي
يافته هاي اين پژوهش حاوي اطلاعات بسيار مهمي براي مربيان و برنامه ريزان رشته پرستاري در زمينه فرآواني گزارش دهي دانشجويان از ارتکاب رفتارهاي عدم صداقت علمي، نگرش آنها نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده، کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به مراقبت اخلاقي مي باشد، از آنجا که ايجاد و حفظ يک جامعه اخلاقي بعنوان يک استراتژي پايه و هدف بلند مدت، نيازمند شفاف سازي نقش ها و اصول اخلاقي است، دانشکده هاي پرستاري بعنوان محلي براي پرورش هويت حرفه اي بايد مسئوليت دروني سازي اصول اخلاقي و پرورش صداقت در ميان دانشجويان را بعهده گيرند که لازمه اين امر در ابتدا شناسايي آسيبها و کميت و کيفيت آن به منظور مقابله هدفمند مي باشد.
آموزش
با توجه به اثبات تاثير آموزش در تغيير و شکل دهي باور و نگرش دانشجويان که عاملي بالقوه در بروز رفتارهاي مبتني بر هنجارهاي مورد پذيرش خواهد بود پيشنهاد مي شود تا دانشجويان پرستاري بصورت کاملاً شفاف و مدون با خط مشي هاي دانشکده در ارتباط با مصداق هاي عدم صداقت علمي در کلاس درس و محيط باليني آشنا شده و بصورت يک تعهد کتبي ضمن آگاهي از عواقب شرکت کردن در اين رفتارها آنرا تائيد و امضاء نمايند.
از آنجايي که در اين پژوهش و مطالعات بسيار ديگري وجود ارتباط بسيار قوي ميان نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي و التزام به مراقبت اخلاقي به اثبات رسيده است، بسيار ضروري است تا مربيان پرستاري اهتمام ويژه اي نسبت به آموزش کدهاي اخلاق پرستاري در ابتداي هر دوره پرستاري داشته باشند، دانشجويان نيز بايد به مطالعه دقيق اين اصول پرداخته و بحث و بررسي پيرامون کدهاي اخلاقي در تمام طول دوره آموزشي استمرار يابد.
بدليل ماهيت ناآگاهانه بودن رفتارهاي خنثي کننده و بخصوص تاثير غير مستقيم اين رفتارها در پذيرش رفتارهاي عدم صداقت که در نهايت مضرات آن گريبانگير مددجويان خواهد شد لازم است تا مربيان با تدوين سناريوهاي هدفمند در اين زمينه، نسبت به آگاه سازي ايشان با اين پديده اقدام نمايند، اين امر در نهايت منجر به برخورد آگاهانه دانشجويان در محيطهاي علمي و باليني خواهد شد.
مديريت
نقش مديران و برنامه ريزان بعنوان خط اول سياستگذاري آموزشي، پژوهشي و عملکردي، نقشي منحصر به فرد و تعيين کننده است. تدوين و اتخاذ سياستهاي آسيب شناسانه، تعيين نياز و در نهايت اجراء و ارزشيابي اهداف در زمينه عدم صداقت علمي گام اساسي در مهار يا به حداقل رساندن اين پديده است، در اين راستا مديران ميتوانند فعاليتهاي زير را به انجام رسانند :
1. تدوين و بازنگري دوره اي کدهاي اخلاق پرستاري، تسهيل در انجام مطالعات و پژوهش در زمينه هاي مختلف عدم صداقت علمي و رفتارهاي خنثي کننده جهت برنامه ريزي هاي آتي.
2. برنامه ريزان بايد فشارهاي وارده بر دانشجويان ( کسب نمره خوب، يادگيري علوم جديد، محدوديت زماني و …) و مشکلات ناشي از کار و خانواده که بيرون از محل تحصيل با آنها مواجه هستند را در هنگام برنامه ريزي براي دوره آموزشي و ارائه تکاليف مورد نياز مد نظر قرار دهند.
3. اتخاذ سياستهاي تنبيهي مناسب در اکثر پژوهش هاي صورت گرفته در اين حيطه مثمر ثمر دانسته شده است، اما آنچه اهميت ويژه اي دارد آنست که دانشجويان از قبل نسبت به اين مجازاتها آگاهي کامل يافته و کاملاً احساس نمايد که بي صداقتي وي کشف و مجازات خواهد شد.
4. آموزش کدهاي اخلاقي در برنامه هاي آموزشي بدو خدمت پرستاران و کار کنان مشاغل مرتبط با سلامت
پيشنهاداتي براي پژوهشهاي بعدي
الف) پيشنهادات بر اساس يافتههاي پژوهش
با توجه به وجود نتايج بدست آمده از اين پژوهش پيشنهاد مي شود:
1. از آنجايي که در اين پژوهش شيوع رفتارهاي عدم صداقت علمي در همکلاسي ها مورد بررسي قرار گرفت امکان بررسي شيوع اين رفتارها در خود دانشجويان ميسر نشد لذا پيشنهاد مي شود جهت مقايسه ارتکاب اين رفتارها در دو جنس، مطالعاتي در اين زمينه انجام شود.
2. بدليل نقش بارز کدهاي اخلاق پرستاري در التزام به مراقبت اخلاقي و آشنايي بسيار کم دانشجويان با کدهاي اخلاق پرستاري بصورت مدون و منسجم، پيشنهاد مي شود تا مطالعاتي مداخله اي در زمينه آموزش اين کدها و سپس بررسي تاثيرات آن بر نگرش و عملکرد دانشجويان پرستاري و مقايسه با گروههاي شاهد صورت پذيرد.
3. بدليل کمبود نمونه ها در زمينه آشنايي با منابع کدهاي اخلاق پرستاري در اين پژوهش، جهت اعتبار کافي نتايج در اين زمينه پيشنهاد مي شود مطالعاتي در زمينه شيوع رفتارهاي عدم صداقت علمي به تفکيک منابع آشنايي با کدهاي اخلاق پرستاري در گروههايي که هر کدام با يک منبع خاص آموزش ديده اند به منظور مقايسه اثرات صورت گيرد.
ب) ساير پيشنهادات
1. انجام پژوهش هاي مشابه در پرستاران شاغل به منظور کشف علل و انگيزه هاي رفتارهاي عدم صداقت علمي و رفتارهاي خنثي کننده در محيطهاي باليني
2. انجام پژوهش با متغييرهاي فردي و اجتماعي متنوع تر مانند نژاد، مذهب، وضعيت اقتصادي- اجتماعي جهت کشف زيرگروههاي در معرض تقلب
3. انجام پژوهش هاي مداخله اي مانند تاثير اخذ تعهد کتبي مبني بر انجام مجازاتهاي مصوب در صورت کشف موارد عدم صداقت علمي از دانشجو، بر ميزان بروز رفتارهاي عدم صداقت علمي
4. بررسي تاثير مربيان و هم کلاسي ها بر روي رفتارهاي عدم صداقت علمي
5. بررسي ارتباط بين فاکتورهاي فردي و موقعيتي بر روي تفکر عدم صداقت علمي
نتيجه گيري نهايي يافته ها
در اين پژوهش که به منظور بررسي نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان نسبت به عدم صداقت علمي،رفتارهاي خنثي کننده ،کدهاي اخلاق پرستاري و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي انجام شد 6 سوال مطرح مي باشد:
در مورد سوال اول پژوهش: نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عدم صداقت علمي چگونه است؟
نتايج پژوهش نشان دهنده آنست که با توجه به نمره ميانگين کسب شده توسط دانشجويان( ميانگين=79/49، انحراف معيار 02/7 با دامنه نمرات 19تا 95 و ميانگين نمره ابزار 57) نگرش اکثر آنها نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي ( با توجه به رابطه معکوس نمره کسب شده با نگرش دانشجو) مثبت مي باشد.
در مورد سوال دوم پژوهش: نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به رفتارهاي خنثي کننده چگونه است؟
نتايج پژوهش نشان دهنده آنست که با توجه به نمره ميانگين کسب شده توسط دانشجويان( ميانگين=03/45، انحراف معيار 57/12 با دامنه نمرات 16 تا 80 و ميانگين نمره ابزار 48) نگرش اکثر آنها نسبت به رفتارهاي خنثي کننده منفي مي باشد.
در مورد سوال سوم پژوهش: نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري چگونه است؟
نتايج پژوهش نشان دهنده آنست که با توجه به نمره ميانگين کسب شده توسط دانشجويان( ميانگين= 62 ، انحراف معيار 99/9 با دامنه نمرات 16 تا 80 و ميانگين نمره ابزار 48) نگرش اکثر آنها نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري مثبت مي باشد.
در مورد سوال چهارم پژوهش: نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي چگونه است؟
نتايج پژوهش نشان دهنده آنست که با توجه به نمره ميانگين کسب شده توسط دانشجويان( ميانگين= 69/59 ، انحراف معيار 27/14 با دامنه نمرات 13 تا 65 و ميانگين نمره ابزار 39 ) نگرش اکثر آنها نسبت به التزام به مراقبت اخلاقي مثبت مي باشد.
در مورد سوال پنجم پژوهش: ميزان گزارشدهي دانشجويان از رفتارهاي عدم صداقت علمي در همکلاسي ها به چه ميزان است؟
نتايج پژوهش نشان دهنده آنست که اکثريت دانشجويان (99%) مواردي از رفتارهاي عدم صداقت علمي را در هم کلاسي هاي خود گزارش کرده اند.
در مورد سوال ششم پژوهش: عوامل مرتبط(نگرش نسبت به رفتارهاي عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي کننده وکدهاي اخلاق پرستاري) با التزام به مراقبت اخلاقي همراه با کنترل اثرات متغييرهاي فردي- اجتماعي کدامند؟
نتايج پژوهش نشان دهنده آنست که از بين عوامل مرتبط با التزام مراقبت اخلاقي در بررسي چندگانه تنها نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري از عوامل مرتبط معني دار مي باشد(0001/0=p) و به ازاي يک واحد افزايش در نمره نگرش نسبت به کدهاي اخلاقي ]با فاصله اطمينان 95% (545/0، 384/0)[ بطور متوسط 666/0 واحد، نمره التزام به مراقبت اخلاقي افزايش مي يابد، همچنين ارتباط ضعيفي نيز بين معدل و جنس با التزام به مراقبت اخلاقي وجود دارد به نحوي که به ازاي يک واحد افزايش در نمره معدل ]با فاصله اطمينان 95% (072/0، 469/1-)[ بطور متوسط 134/0واحد از نمره التزام به مراقبت اخلاقي کاهش يافته و به ازاي جنسيت مونث ]با فاصله اطمينان 95% (961/3، 048/0-)[ بطور متوسط 137/0 واحد، نمره التزام به مراقبت اخلاقي افزايش مي يابد. با توجه به داده هاي بدست آمده مي توان نگرش نسبت به کدهاي اخلاق پرستاري را قوي ترين عامل پيش گويي کننده در التزام به مراقبت اخلاقي دانشجويان به حساب آورد.
1 . commitment to the ethic of caring
2 . academic misconduct
3 . Mclafferty
4 .Bowers
5 . McCab & Trevi?o
6 .Paterson
7 . code of ethics
8 . Gold
9. McCrink
10 .neutralization behavior
11 . Haines
12 .Roberts
13 .Arvidson
14 .Wolf
15. Ardvison, Bolin, Carpenter, Harding, Finelli, Montgomery & Passow, Roig & Ballow, 1994.
16. fishben & ajzen
17 .Academic
18 . ethics
19 . morality
20 . ethos
21 . mores
22 .Konak & Jonz
23 .Fred Deivid
24. Alexander
25 . commitment to the ethic of caring
26 . academic misconduct
27 . Rettinger & Kramer
28. Rettinger & Jordan
29. neutralization
30 . code of ethics
31 .William & Marry
32 .Virginia & Weselyan University
33 .Melendez
34. McCrink
35 .academic misconduct
36. neutralization behavior
37 .code of ethics
38.ethic of caring
39 .step by wise regression
40 . longitudinal study
41 .Rakovski,C & Levi,E
42. Arhin
43 . convenience Sampling
44. Bates,Davise,Morphy&Bone
45 .Vandehey , Diekhoff & Labeff
46 . Nazir,s & Aslam,s
47 .Hardcore Cheaters
48.Factor Analysis
49 . Arhin & Jones
50. Grambling
51 . Aggarwal & Bates
52.Face validity
53.One way variance analysis
54 .Bon feroni-post hoc
55 . McCabe & Feghali
56 .simple T-test
57 .regression
58 .Austin
59. cohort study
60 .Toronto, Manitoba, Saskatchewan,and Alberta
61 .Excel
62. Pearson Correlation
63. exploratory Research
64. Rabi et al
65 . Chi- squere
66 . kolmogorov-smirnov test
67 .back ward
68 . Michael A vandehey, George M diekhoffe & Emily E labeff
69 . Hariharan S., Jonnalagadda R ., Walrond E &Moseley H
70 .Barbados
71 . Walton.
72. Kansas
73 . McCabe
74 . Michael A vandehey, George M diekhoffe & Emily E labeff
75 . Arnold, Martin, Jinks & Bigby
1 .Horton, K., Taschudin V., Forget A. the value of nursing. A literature reviwe.nurs ethics. 2007;14(6):716-740.
2 .Mallaber, C., Turner P. competency versus hours: an examination of a current dilemma in nurse]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد دربارهكنم، and، the

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.