می 14, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، بورس اوراق بهادار، واژه نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

يافته هاي پژوهش فيروز فريورليلان (1386) نشان مي دهد که استفاده از XBRL علاوه بر آنکه سبب کاهش در هزينه و زمان حسابرسي شده از سويي ديگر باعث افزايش دقت ، کامل بودن اطلاعات و قابليت در دسترس بودن اطلاعات مي گردد ، لذا بيان ميدارد که XBRL از صرفه اقتصادي بالايي برخوردار است .
فرضيه چهارم بيان مي داشت که عدم نياز به زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL يکي از عواملي است که در امتناع شركتها از بکارگيري آن موثر است به عبارت ديگر سيستم ها و شيوه هاي موجود از کفايت لازم برخوردار هستند . پاسخ هاي داده شده به پرسشنامه ها حکايت از اين موضوع دارد که بين ديدگاه اساتيد و حسابرسان اتفاق نظر وجود ندارد بدين صورت که 54% از اساتيد اعتقاد داشتند قابليت هاي مقايسه ، جستجو ، انعطاف پذيري و استفاده از سيستم هاي موجود در گزارشگري بين المللي نسبت به XBRL کم و خيلي کم مي باشد و لذا عدم نياز به XBRL را رد نمودند . از طرفي 59% از حسابرسان معتقدند که نرم افزارهاي موجود نيازهاي جستجو ، مقايسه و استفاده در گزارشگري بين المللي را تا حد زياد و خيلي زياد برطرف مي سازد و به اعتقاد ايشان فعلاً نيازي به جايگزين نمودن سيستم XBRL احساس نمي شود و لذا عدم نياز به XBRL را تأييد نمودند . در مجموع نيز ديدگاه کل جامعه مورد بررسي حکايت از تأييد عدم نياز به XBRL داشت . در تحقيقي مشابه نتايج بررسي هاي زارع بهمن ميري و نادي(1387) مشکلاتي نظير: 1- عدم قابليت استفاده مناسب از گزارشات مالي در بعضي فرمتها مانند PDF يا صفحات HTML 2-عدم قابليت مقايسه صورتهاي مالي دو شرکت متفاوت به خاطر متفاوت بودن نحوه ارائه آنها 3- عدم مربوط بودن ( اطلاعات اينگونه سايت ها معمولاً به چند ماه قبل بر مي گردد ) را به عنوان برخي اشکالات روش گزارشگري موجود اعلام مي نمايد و يافته هاي پژوهش مذکور نشان مي دهد که شيوه هاي گزارشگري موجود از کفايت لازم برخوردار نمي باشد .
3-5 پيشنهادات
پس از انجام مراحل يک تحقيق علمي، اگر تحقيق از يک روند سيستماتيک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً مي تواند نظراتي را هم در مورد يافته ها و نتايج تحقيق و هم راه کارها و پيشنهاد هايي را به منظور بهبود و بسط پژوهش هاي آتي بيان کند. بدين سبب در ادامه پيشنهاد هايي را مطابق با نتايج تحقيق و همچنين براي پژوهش هاي آتي ارائه مي شود.
1-3-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
در فرضيه اول محقق ، عدم آگاهي از وجود زبان گزارشگري مالي توسعه پذيرXBRL به عنوان عاملي در امتناع شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار معرفي مي نمايد و نتيجه تحقيق نيز فرضيه مذکور را اثبات مي نمايد و لذا بر مبناي يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد مي شود ، براي استفاده از بهينه از فرصتهاي تازه اي که فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه گزارشگري مالي پديد آورده است با توجه به امکانات کشور و نيز برخي نقاط ضعف موجود در امر گزارشگري مالي و حرفه حسابداري بايد تدابير جدي انديشيد که مهمترين آنها عمدتاً متوجه عرصه هاي آموزش و قانون گذاري است . تحولات جديد در قلمرو فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، بيش از هر چيز بايد سبب تحول در چگونگي آموزش حوزه هاي مالي و حسابداري شود . با يک رويکرد راهبردي بايد آموزش دانشگاهي حسابداري و همچنين آموزش هاي حين خدمت براي افراد حرفه حسابداري را متحول ساخت . همچنين ضروري است تا به موضوع نياز دست اندرکاران اين حرفه حسابداري به آموزش هاي مستمر توجه جدي مبذول شود . زيرا نمي توان به يک آموزش چند ساله و محدود و مقطعي دانشگاهي براي يک عمر فعاليت در حرفه حسابداري اکتفا کرد . حرفه هاي مالي و حسابداري نيز همانند افراد شاغل در حرفه پزشکي نيازمند بازآموزيهاي مداوم مي باشند . بدون اين آموزشها و تحول مداوم آن و با توجه به شرايط و اقتضائات روز ، نمي توان اميدي به بهبود کيفي خدمات حرفه اي حسابداري کشور و قبول شيوه هاي جديد و نوآورانه از سوي حرفه داشت . از سويي ديگرايجاد آگاهي از سيستم هاي نوين (خاصه XBRL ) مي تواند از طرق زير انجام گيرد:
* برگزاري جلسات با شرکتها و سازمان هاي قانونگذار جهت توجيه آنان نسبت به مزايا و ويژگيهاي XBRL
* برگزاري سمينار و کنفرانس در زمينه جنبه هاي مختلف بکارگيري XBRL با دعوت از صاحبنظران و افراد متخصص داخلي و خارجي .
* داشتن حوزه ملي XBRL در سازمان بين المللي XBRL اين امکان را فراهم مي آورد که بتوان افراد صاحبنظري را از کشورهاي مختلف براي معرفي XBRL به ايران دعوت کرد .
پژوهشگر در فرضيه دوم مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذيرXBRL در کشور ايران را به عنوان عاملي درامتناع شركتها از بكارگيري آن موثر دانست پس ازآنکه فرضيه مذکور به بوته آزمايش گذارده شد نتايج تحقيق نشان از تأييد فرضيه را داشت و لذا محقق در اين زمينه پيشنهاد مي نمايد که ، جريان وضع استانداردهاي حسابداري کشور بايد در مسيري قرار گيرد که در تضاد با دانش و حرفه حسابداري در ساير نقاط جهان نبوده و مستعد پذيرش شيوه هاي نوين گزارشگري مالي استفاده از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد . در صورتي که رواج شيوه هاي تازه گزارشگري مالي در کشور مد نظر تصميم گيرندگان کلان باشد ، احتمالاً بهترين نقطه شروع الزام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس به استفاده از روشهاي جديدي مانند XBRL است . طيف بسيار وسيع استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتهاي بورسي سبب مي شود تا بخش عمده اي از مخاطبين اطلاعات مالي در کشور ما از ره آوردهاي دانش جديد بهره مند شوند. شايد بهتر باشد همانند ساير کشور ها الزام به گزارشگري تحت وب و با استفاده از محيط زبان XBRL ابتدا بصورت داوطلبانه بوده و سپس براي تمامي شرکتهاي عضو بورس اجباري شود . در چنين فضايي که تحولات سريع بر همه زمينه هاي تجاري و اقتصادي سايه افکنده ، کشورهاي در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران ، ناگزير بايد افق نگرش خود را به فراتر از شيوه هاي سنتي حسابداري و گزارشگري گسترش دهد . زيرا چنانچه کشور به هر علت نتواند به اين موج شتابان و فراگير بپيوندد ، در آينده اي نه چندان دور در رقابت بين المللي به حاشيه رانده خواهد شد و بسياري از فرصتهاي کسب و کار را به سود ديگران از دست خواهد داد . اگرچه از نظر گسترش زيرساختهاي مخابراتي جهت توسعه شبکه هاي رايانه اي اقدامات لازم و کافي صورت نگرفته ، اما مسير پيش رو بهره گيري سريعتر از امکانات بنيادين ارتباطي را در دسترس مي نمايد .
محقق در فرضيه سوم عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري توسعه پذير XBRLبه عنوان عاملي در جهت امتناع شرکتها از بکارگيري XBRL اعلام مي نمايد و لذا پس از انجام پژوهش يافته ها حکايت از رد فرضيه توسط جامعه مطالعاتي دارد . به عبارت ديگر جامعه مطالعاتي پژوهش ، عامل “عدم صرفه اقتصادي XBRL” را در عدم بکارگيري اين زبان موثر نميدانند . بر اين اساس محقق پيشنهاد مي نمايد ، با توجه جدي سازمانها به توسعه و نوسازي سيستمهاي اطلاعاتي ، بستر لازم براي کاربرد سيستمهاي يکپارچه درون شرکتي و شبکه هاي بين سازماني تدريجاً پديد آيد و لذا مي توان اميدوار بود که اغلب شرکتها و سازمانهاي مهم کشور با تخصيص بودجه و امکانات کافي براي اين امر آمادگي لازم براي استفاده از موج جديد فناوري را فراهم سازند .
محقق در فرضيه چهارم به عامل ” عدم نياز ” شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استفاده از XBRL اشاره دارد و نتايج پژوهش نيز فرضيه مذکور را تأييد مي نمايد . بر اين اساس پيشنهاد مي شود ، با توجه به وجود بسترهاي فني لازم جهت بکارگيري استانداردهاي نوين گزارشگري ، با استفاده از ” اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ” ، ” ايجاد الزامات قانوني مناسب جهت اطلاع رساني شرکتها” و ” لزوم پاسخگويي مديران شرکت ها در قبال صحت و قابليت اتکاي اطلاعات منتشره براي سرمايه گذاران بر اساس قانون ” مي توان گام هاي جدي تري در راستاي اجرايي نمودن شيوه هاي نوين گزارشگري مالي برداشت . ره آورد اين حرکت ، ايجاد شرايط مناسب تري براي تصميم گيري سرمايه گذاران ، تسهيل در ارائه اطلاعات توسط شرکتها ، کاهش هزينه هاي تهيه و نشر اطلاعات ، تسهيل در ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران شرکت ها و نيز تسهيل در امر رسيدگي و نظارت بر گزارشگري شرکت ها توسط حسابرسان و مقامات ناظر خواهد بود .
به نظر مي رسد تحقق اين اهداف نخست مستلزم چند گام اساسي باشد :
– تهيه و تدوين سرفصل حسابها و واژه نامه XBRL بر اساس استاندارد ملي و انطباق آن با استانداردهاي بين المللي
– فرهنگ سازي و آموزش استاندارد بومي XBRL
– دريافت اطلاعات بر اساس استاندارد بومي بصورت داوطلبانه از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس (در گام نخست) و اجراي آزمايشي استاندارد در کشور
– دريافت اجباري اطلاعات از همه شرکتهاي بورسي بر اساس استاندارد بومي ( در گام بعدي )
– بکارگيري موفقXBRL در ايران مستلزم افزايش آگاهي عمومي تهيه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالي نسبت به مزايا و ويژگي هاي اين سيستم گزارشگري است .
2-3-5 پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي
* نوشتن مقالاتي با موضوع معرفي XBRL و مزاياي بکارگيري آن براي استفاده کنندگان و تهيه کنندگان
* با توجه به اينکه جامعه مطالعاتي اين تحقيق مدرسين و محققين دانشگاهي و همچنين حسابرسان شاغل در حرفه بود پيشنهاد مي گردد تحقيقي با همين موضوع پيرامون ديدگاه مديران شرکتها و استفاده کنندگان از صورتهاي مالي انجام پذيرد .
* پيشنهاد مي گردد تحقيقي ميداني پيرامون مزايا و معايب بکارگيري زبان گزارشگري توسعه پذير (XBRL) در يک شرکت ايراني انجام پذيرد .
* توصيه مي گردد ، پژوهشي در ارتباط با بررسي مزايا و معايب XBRL در مقايسه با ساير رقباي اين زبان گزارشگري صورت گيرد .
* پيشنهاد مي گردد پژوهشي پيرامون موانع پياده سازي XBRL در دستگاههاي دولتي انجام پذيرد
4-5 محدوديت هاي تحقيق
اين پژوهش از محدوديت هايي برخوردار است که يافته هاي تحقيق را تحت تأثير قرار مي دهد ؛ از جمله:
1- يافته هاي اين تحقيق بر اساس ديدگاههاي اساتيد و حسابرسان مستقر در استانهاي تهران و کرمانشاه مي باشد ، لذا تعميم نتايج به کل کشور از محدوديت برخوردار است .
2-ميزان دانش و تخصص خبرگان به دليل عدم تجربه در زمينه بکارگيري اين زبان گزارشگري در ايران محدود بوده است .
3- کمبود منابع علمي و سوابق تحقيقاتي در داخل کشور مرتبط با موضوع تحقيق.
4- از آنجا که گردآوري اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه کتبي است از اين رو نتايج حاصله داراي محدوديت ذاتي پرسشنامه کتبي مي باشد از جمله آنکه ممکن است هنگام پاسخ دادن به پرسش ها عواملي مانند محافظه کاري،عدم دقت و صراحت و…بر نحوه پاسخ گويي تاثير گذاشته باشد.بنابراين در تعميم يافته ها بايد همه اين عوامل را در نظر گرفت.
پيوستها
مقدمه اي از زبان گزارشگري توسعه پذير (146XBRL)
XBRL يک استاندارد حسابداري جديد نيست بلکه XBRL تنها يک استاندارد جهت مبادله اطلاعات مالي مي باشد . گرچه قبلاً تکنولوژي اطلاعاتي جهت مبادله اطلاعات استفاده شده است اما تفاوت اساسي XBRL اين است که در XBRL هر جزء گزارشگري مالي ( مثلاً سود ويژه ) يک عنوان قابل شناسايي توسط کامپيوتر مي گيرد . با توجه به وجود اين عناوين مزاياي زيادي حاصل مي گردد ، از]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.