ژانویه 27, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، دانشگاهها، پرسش نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

2-3 روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ، ابزار و راههاي معتبر ( قابل اطمينان ) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها ، کشف مجهولات و دستيابي به را ه حل مشکلات است (همان منبع،ص20)2.
اين پژوهش از نظر هدف ، پژوهشي کاربردي و بر حسب نحوه گردآوري اطلاعات (روش ) از آنجائيکه ميزان اتفاق آراي گروهي را درباره علل امتناع شرکتها از بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL را بررسي مي نمايد ، يک تحقيق توصيفي ، پيمايشي است که متبني بر تحقيقات ميداني و کتابخانه اي ( از نظر روش گردآوري اطلاعات ) است . روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق آميزه اي از روش هاي تحقيق کتابخانه اي و ميداني است . در روش کتابخانه اي از طريق مطالعات کتابخانه اي ، ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق و نيز چارچوبي مناسب براي موضوع فراهم شد . در روش ميداني تحقيق ، از طريق پرسشنامه ، داده هاي مورد نياز براي تأييد و يا رد فرضيه هاي تحقيق گردآوري شد .
3-3 جامعه و نمونه آماري
پژوهشگر قصد دارد دلايل عدم بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL توسط شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را از ديدگاه صاحبنظران حرفه حسابداري بررسي نمايد ، لذا جامعه مطالعاتي اين پژوهش شامل اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، محققين و مديران با زمينه پژوهش و کار در حوزه حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي است . با توجه به حضور اساتيد حق التدريس و حسابرسان غير شاغل در حرفه و عدم امکان دستيابي به تعداد واقعي ، حجم جامعه مطالعاتي نا محدود تشخيص داده شد . لازم به ذکر است بدليل بدست آمدن پاسخ هاي قابل اتکاءتر سعي شده اين افراد از بين کساني انتخاب شوند که با موضوعات روز حرفه حسابداري آشنايي علمي يا عملي داشته باشند .
نمونه گيري مطالعه اي مشتمل بر يافتن زير مجموعه اي از يك جامعه در جهت اندازه گيري متغير ها يا مشخصه هاست . به گونه اي كه نتايج حاصل از آن را (تحت استنباط آماري) بتوان بادرجه معيني از دقت و پايايي به جامعه نسبت داد تكنيك نمونه گيري تصادفي ساده ، متد نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق مي باشد در اين روش همواره هدف آن است كه از ميان Nواحد جامعه nواحد به صورت تصادفي انتخاب كنيم به گونه اي كه همه نمونه انتخابي شانس يكساني براي انتخاب شدن داشته باشند .
با توجه به اين که داده ها کيفي هستند براي محاسبه حجم نمونه از فرمول هايي که براي داده هاي کيفي مناسب است ، استفاده مي شود . به اين ترتيب اندازه نمونه را تحت تأثير نسبت موفقيت ( P) تعريف مي کنيم و همچنين با توجه به نا محدود بودن جامعه آماري فرمول محاسبه حجم نمونه عبارت است از:
P=.5 q=.5 d=.08
مطابق عدد بدست آمده براي کل جامعه آماري مي بايستي تعداد 90 نفر از اساتيد و محققين دانشگاهي
و90 حسابرس مورد مطالعه قرار گيرند . با توجه به اينکه حداقل 90 پرسشنامه از هرکدام از دو گروه لازم بود و ممکن بود تعدادي از پرسش نامه ها قابل برگشت نباشند و يا غير قابل استفاده باشند ، 120 پرسشنامه در هر کدام از گروه جامعه مورد مطالعه توزيع شد . و تعداد 97 پرسشنامه از گروه اساتيد و محققين دانشگاهي و 93 پرسشنامه از گروه حسابرسان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
4-3 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق، چارچوبي را فراهم مي نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
1-4-3 قلمرو مکاني تحقيق
اين پژوهش کليه اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، محققين و مديران با زمينه پژوهش و کار در حوزه حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي داخل کشور ايران و مستقر در شهرهاي تهران و کرمانشاه را در نظر مي گيرد .
2-4-3 قلمرو زماني تحقيق
اين پژوهش، به منظور قبول يا رد فرضيه هاي محقق ، ديدگاه کليه اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، محققين و مديران با زمينه پژوهش و کار در حوزه حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي داخل کشور ايران و مستقر در شهرهاي تهران و کرمانشاه را در سال 1389 بررسي مي نمايد .
3-4-3 قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش، دلايل امتناع شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL را از ديدگاه صاحبنظران حرفه اي حسابداري مورد کنکاش قرار مي دهد . و در حوز? حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي قرار مي گيرد .
5-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
هدف هر تحقيقي اعم از توصيفي يا تبييني دستيابي به اطلاعات در مورد اين تغييرات است . يافتن پاسخ و راه حل براي مسأله انتخاب شده در هر تحقيق مستلزم دست يافتن به داده هايي است که از طريق آنها بتوان فرضيه هايي که به عنوان پاسخ هاي احتمالي و موقتي براي مسأله تحقيق مطرح شده اند را آزمون کرد .
ابزارهاي گوناگوني براي به دست آوردن داده ها مانند مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد . انتخاب ابزارها بايد به گونه اي باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از اين طريق دستاوردهاي پژوهش خود را معتبر سازد (خاکي ، 1384 ،ص159)1.
در تحقيق حاضر با ارسال پرسشنامه که يکي از متداول ترين ابزارها جهت گردآوري اطلاعات مي باشد به جمع آوري اطلاعات پرداخته شده است .
پرسشنامه تحقيق حاضر داراي سه بخش است : بخش اول که حاوي يک خلاصه در مورد موضوع پايان نامه و جوانب آن مي باشد و در نامه پيوست پرسشنامه از پاسخ دهندگان درخواست گرديده تا در ابتداي کار اين خلاصه را مطالعه کرده و سپس پرسشنامه را پاسخ دهند . قسمت دوم سوالات عمومي راجع به ميزان تحصيلات ، سابقه ، سمت و … پاسخ دهنده مي باشد و در بخش سوم هم تعداد 20 گزاره راجع به 4 فرضيه مي باشد .
در مرحله مقدماتي تعداد 15 پرسشنامه در جامعه مطالعاتي تحقيق توزيع شد . نتايج مورد بررسي قرار گرفت و معايب موجود رفع گرديد و سپس در نهايت پرسشنامه بين جوامع آماري مدنظر توزيع شدند .
6-3 بررسي نرمال بودن داده ها
براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف – اسميرنف استفاده شده است . بررسي نرمال بودن از آن جهت مهم است که در صورت نرمال بودن از آزمونهاي پارامتري و در غير اينصورت از آزمونهاي ناپارامتري استفاده خواهد شد .
فرض صفر و فرض مقابل بصورت زير تعريف مي شود :
H0: داده ها داراي توزيع نرمال مي باشند
H1: داده ها فاقد توزيع نرمال مي باشند
در دو گروه و در فرضيات چهارگانه مقدار سطح معني داري کمتر از 0.05 نيست بنابراين در هيچ مورد فرض صفر رد نمي شود ، داده ها نرمالند پس مي توان از آزمونهاي پارامتري استفاده نمود . در اين تحقيق باتوجه به نرمال بودن توزيع مشاهدات استفاده از آزمون پارامتريك مقايسه ميانگينها بهره برده شده است .
جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسميرنف
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني نرم افزارXBRL در عدم بكارگيري آن
تاثير مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
تاثير عدم صرفه اقتصادي زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
تاثير عدم نياز شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به زبان گزارشگري XBRL در عدم بكارگيري آن
N
183
188
183
179
Normal Parameters(a,b)
ميانگين
3.4262
3.4043
2.2705
2.9851
انحراف معيار
.82073
.81111
.81110
1.00998
Most Extreme Differences
Absolute
.112
.055
.126
.144
Positive
.081
.054
.103
.144
Negative
-.112
-.055
-.126
-.093
Kolmogorov-Smirnov Z
2.265
1.047
.737
1.198
Asymp. Sig. (1-tailed)
.062
.223
.649
.113
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق باتوجه به نرمال بودن توزيع مشاهدات استفاده از آزمون پارامتريك مقايسه ميانگين ها بهره برده شده است .
1-7-3-آزمون مقايسه دو ميانگين
هدف از آزمون t مقايسه ميانگين اين دو متغير يعني و است .فرض ها به صورت زير است :
آماره آزمون جهت فرض فوق به صورت زير است :
البته اگر واريانس دو جامعه برابر باشد مخرج كسر تغيير مي يابد.
روش تصميم گيري :H0 در سطح معنا دار رد مي شود اگر و يا سطح معنا داري محاسبه شده (sig ) كوچكتر ازباشد.
2-7-3-آزمـون t student :
به منظور آزمون كردن فرض برابري ميانگين جامعه با يك مقدار عددي از اين آزمون بهره برده مي شود فرض آماري اين آزمون عبارت است از :
كه در آن a يك مقدار عددي مي باشد آماره آزمون نيز عبارت است از :
با توجه به اينكه متغيرهاي مورد بررسي از كمي نمودن پرسشها در مقياس طيف ليكرت حاصل شده است لذا ميزان امتيازات مقداري بين 1 تا5مي باشد بنابراين با آزمون كردن فرض تساوي ميانگين جامعه با مقدار 3 ( مقدار مياني امتيازات قابل كسب ) ،ميتوان ابعاد فرضيه را روشن نمود در تحليل آماري اين قسمت با ارائه فرضيه آماري در خصوص تنظيم فرض H 0 و H1 توضيحات لازمه ارائه مي گردد .
فرض آماري مورد بررسي اين آزمون به صورت زير ميباشد :
ميانگين متغير مورد بررسي کوچکتر مساوي عدد سه (ميانه) مي باشد : H 0
ميانگين متغير مورد بررسي بزرگتر از عدد سه (ميانه) مي باشد : H1
نحوه استنباط در مورد رد يا پذيرش H0 بشرح زير است :
روش تصميم گيري :H0 در سطح معنا دار رد مي شود اگر و يا سطح معنا داري محاسبه شده (sig ) كوچكتر از .05 باشد
8-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش
بررسي پايايي پرسشنامه يكي از شيوه هاي مطالعه كيفيت و دقت تست و پرسشنامه مي باشد پايايي يا اعتماد پذيري پرسشنامه داراي دو معناي متفاوت مي باشد يك معناي پايايي ،ثبات نمرات آزمون در طول زمان است .بدين معنا كه اگر يك آزمون چند بار درباره يك آزمودني اجرا شود ، نمره وي در همه موارد يكسان باشد .معناي دوم پايايي به همساني دروني آن اشاره دارد و مفهوم آن اينست كه سوالهاي آزمون تا چه اندازه با هم همبستگي متقابل دارند .اگر ضريب پايايي دروني آزمون كم باشد بدان معناست كه سوالهاي مختلف آزمون متغير واحدي را اندازه گيري نمي كنند . به عبارت ديگر آزمون ممكن است داراي نقص در سنجش و اندازه گيري باشد.براي بررسي همبستگي متقابل از تكنيكهاي متفاوتي استفاده مي شود يكي از اين تكنيكها آلفاي كرونباخ مي باشد كه بر اساس سنجش سازگاري دروني پرسشنامه شكل گرفته است در اين تحقيق از آلفاي كرونباخ در جهت بررسي ميزان موفقيت پرسشنامه بهره خواهيم برد :
جدول 2-3 محاسبه آلفاي کرونباخ
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
0841
0832
20
در جدول صفحه قبل مقدار ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه به همراه مقدار مشابه آن كه بر اساس مقادير استاندارد شده محاسبه مي گردد(اين معيار كمتر تحت تاثير خطاي نظامدار _ پراكنش غير متعارف _قرار مي گيرد) ارائه شده است با بررسي مقادير موجود در جدول بالا در مي يابيم كه ميزان آلفاي كرونبـاخ ارائه شده( 0.841 (از نظر مقدار مناسب مي باشد به عبارت ساده تر پرسشـها علاوه بر اينکه داراي همبستگي متــقابل منـاسبي مي باشند و مي توان اظهار داشت كه سوالات همسويي داشته و پاسخ دهندگان نيز در جواب دادن به سوالات دقت و حوصله بالايي را مبذول داشته اند . به عبارت ديگر پرسش نامه از پايايي و قابليت اعتماد بالايي برخوردار است .
کرونباخ
= تعداد سوالهاي پرسشنامه
= ام i واريانس سوال
= ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.