ژانویه 16, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی تحت وب، عرضه کنندگان، بازدارنده ها

1 min read
<![CDATA[]]>

3-15-2 عوامل فن آوري
تصور از ويژگي هاي يک نوآوري مي تواند بر بکارگيري آن موثر باشد . در مجموع ، ويژگيهاي مختلفي که تأثيري عمده بر بکارگيري نوآوري دارند شامل مزاياي نسبي در مقابل هزينه هاي بکارگيري ، پيچيدگي و قابليت تطبيق با سازمان اجرا کننده و ميزان قابل مشاهده بودن نتايج نوآوري است . نوآوري ها مي توانند از طريق مزايايي چون ارتقاء کيفيت و خدمات ، کارايي و قابليت اطمينان مزيت رقابتي ايجاد کنند . آگاهي از مزاياي يک نوآوري خاص از پيش شرط هاي بکارگيري آن محسوب مي شود .
از طرفي ، هزينه هاي راه اندازي و بکارگيري ، مشکلات فني و پيچيدگي هاي نوآورانه از جمله ويژگيهاي غيرجذاب و بازدارنده نوآوري ها هستند . سيمپسون و دوچرتي 138 (2004( معتقدند که يکپارچگي بين برنامه هاي کاربردي مرتبط با نوآوري جديد و سيستم هاي قديمي به آساني و بدون مقاومت حاصل نمي شود . مجموع برداشت هاي مثبت و منفي نسبت به نوآوري ، ميزان آمادگي سازمان را براي بکارگيري يک نوآوري خاص تعيين مي کند که به نوع صنعت و اندازه سازمان بستگي دارد .
پياده سازي XBRL چون هر نوآوري ديگري در سازمان مستلزم توجه به عوامل متعدد فن آوري و سازماني است . مجموعه اي از عوامل که در اثر تعامل موثر و هماهنگ با يکديگر به موفقيت طرح منجر مي شوند (سهرابي و خانلري ، 1388،ص84(2.
16-2 پيشينه تحقيق
1-16-2تحقيقات خارج از ايران
از جمله افرادي که در زمينه XBRL تحقيق کرده اند جي – اي بورتيز و وگ نو3 طي مقالات مختلفي تحت عنوان:
1- گزارشگري تجاري با زبان کد گذاري ( نشانه گذاري )توسعه پذير XML ، زبان گزارشگري مالي قابل توسعه XBRL -2003
2- گزارشگري خدمات اعتبار بخشي XARL براي زبان گزارشگري توسعه پذير (XBRL) -2003
3- گزارشگري خدمات اعتباربخشي براي سرويسهاي مالي مبتني بر زبان نشانه گذاري توسعه پذير XML
4- ساختار مورد نياز جهت گزارشگري خدمات اعتبار بخشي با زبان اعتبار بخشي توسعه پذير XARL-2004
5- حسابرسي يک سند نمونه XBRL : شرکت يونايتد تکنولوژيس4 -2007
در اين مجموعه مقالات مولفين به طور مفصل به معرفي و تعريف زبان نشانه گذاري XML و زبان گزارشگري توسعه پذيرXBRL و زبان اعتبار بخشي XARL پرداخته و نحوه ايجاد اسناد در XBRL و مراحل اجراي حسابرسي و خدمات اعتبار بخشي اسناد XBRL با کمک XARL توسط يک موسسه حسابرسي و استفاده از روشها و ايمني در اينترنت جهت گزارشگري و انتشار گزارش حسابرسي توضيح داده اند و در انتها هم يک شرکت را که از XBRL براي گزارشگري مالي استفاده مي کند حسابرسي کرده اند ( فريورليلان، 1386،ص88)1.
زبان گزارشگري توسعه پذير براي حسابداران حرفه اي ، تحليلگران تجاري و مديران شرکتها توسط ريچارد اپنهايم . در اين مقاله نيز نگارنده به بيان سير تحول تکنولوژي مورد استفاده در حسابداري پرداخته و دلايل ظهور XBRL را بيان مي دارد و در ادامه با يک ديد علمي – عملي به بيان مزايا و نحوه استفاده از XBRL مي پردازد . در ضمن در اين مقاله به مفهوم فراداده مربوط به عناوين XBRL نيز اشاره شده است (اَپنهايم ريچارد ، 2008 ،ص110)2 .
حسابرسي آينده تأثير زبان گزارشگري توسعه پذير بر حسابرسي و اعتبار بخشي سال 2005 سورن هيتمن و انيکا اهلينگ.در اين پايان نامه نظرات سهامداران در مورد اطلاعات تجاري هنگامي که XBRL بطور گسترده اي مورد استفاده قرار گيرد و نيز چگونگي تأثير آن بر حسابرسي هنگاميکه گزارشگري شرکت با استفاده از XBRL انجام گيرد ، مورد بررسي قرار گرفته است .
در کل نتايج اين پژوهش بيانگر اين است که پذيرش XBRL بطور عمده حسابرسي را حداقل در يک دوره کوتاه مدت تغيير نخواهد داد . با اين وجود قطعاً بر انجام وظيفه حسابرسان تأثير خواهد داشت . به هر حال به نظر تحول ايجاد شده توسط XBRL يک حرکت آرام و پيوسته باشد و در حال حاضر حرفه حسابرسي بايد خود را آماده آموزش افرادي که مسلط به XBRL باشند نمايد تا در بلندمدت پاسخگوي نيازهاي آتي باشند ( هيتمن و اَهلينگ ، 2005 ،ص26 )3 .
در پژوهشي ديگر چانگ و جارونپا (2005( توسعه استانداردهاي XBRL را از ديدگاه تغيير نهادي در درون و بين گروههاي ذينفع زنجيره تأمين گزارش دهي مالي مورد بررسي قرار داده اند . بررسي زمان رويدادهاي کليدي در توسعه XBRL نشان مي دهد که ذينفعان مختلف در زمانهاي متفاوتي وارد مشارکت مي شوند (چانگ و جارونپا ، 2005 ،ص 369 )4.
تروشاني و رائو محرک ها و بازدارنده هاي بکارگيري XBRL را با استفاده از مصاحبه هاي همگرا بررسي نموده و سه عامل محيطي ، سازماني و نوآورانه را مرتبط دانسته اند . يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که اهتمام مورد نياز براي بکارگيري همه جانبه XBRL چه در سازمانهاي استفاده کننده و چه در عرضه کنندگان آن وجود ندارد (تروشاني و رائو ، 2007 ،ص103)139.
دالين و تروشاني با استفاده از مدل محيط ، سازمان ، فن آوري بر بکارگيري سازماني XBRL تمرکز نموده اند . هدف اين مطالعه ارزيابي مباحث مرتبط با نفوذ و بکارگيري XBRL با استفاده از تئوريهاي شبکه و ذينفعان بوده است . و يافته هاي اين پژوهش چنين بحث مي کند که گروههاي ذينفع هنوز ضرورت بکارگيري XBRL را درک نکرده اند (تروشاني و دالين ، 2007 ،ص178 )140 .
پرموروسو و باتاچاريا طي تحقيقي ويژگيهاي شرکت هاي پيشگام در پياده سازي XBRL را ارائه کردند . اين تحقيق بطور خاص بررسي مي کند که آيا شرکت هاي پيشگامي که گزارش هاي خود را در قالب XBRL ارائه داده اند ، نفوذ بالاتر يا عملکرد عملياتي بهتري داشته اند يا خير(پرموروسو و باتاچاريا ،2008 ،ص 29 )141 .
در تحقيقي که توسط بيتي و پرت صورت گرفت ، ويژگيها و ترجيحات گروههاي مختلف در ارتباط با گزارش دهي اينترنتي مورد بررسي قرار گرفت . ديدگاههاي اين گروهها در مورد سه مبحث مورد پرسش قرار گرفت : 1- نگرش نسبت به حيطه ، ساختار و فراواني گزارش هاي تحت وب تجاري ، 2- مفيد بودن و کمک در مورد جستجو ، 3- قابليت تبديل فرمت هاي مختلف فايلهاي اطلاعاتي (بيتي و پرت ، 2003 ،ص161)142 .
بيگر و لفرل فرآيند گزارش دهي مالي جاري و سنتي را با تغييرات ناشي از XBRL مقايسه نمودند . مصاحبه شوندگان اذعان داشتند که XBRL موجب تسهيل و کنترل موثرتر گزارش هاي سالانه ، بهبود ارائه گزارش به مشتريان و توانايي کنترلهاي رايانه اي مي شود . در زمان انجام پژوهش ، قانون سوئد اجازه استفاده از امضاء الکترونيک در گزارشات الکترونيک را نمي داد به همين جهت مصاحبه شوندگان مهمترين مانع بکارگيري XBRL را اين مورد مي دانستند (بيگر و لفرل ، 2005، ص1 )143.
2-16-2 تحقيقات در کشور ايران
تحقيقي توسط فريور ليلان در سال 1386 تحت عنوان بررسي عوامل کمک کننده به حسابرسي در محيط زبان گزارشگري مالي قابل توسعه XBRL در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي صورت گرفت . يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که استفاده از زبان گزارشگري توسعه پذيرXBRL باعث کاهش هزينه ها و زمان حسابرسي شده و از طرف ديگر باعث افزايش دقت و در دسترس بودن اطلاعات و کامل بودن اطلاعات مي گردد (فريور ليلان ، 1386 ،ص1 )1.
تحقيقي ديگر با عنوان مقدمه اي بر XBRL توسط علي سعيدي ، جيم ريچاردز و بري اسميت در تاريخ هفتم دسامبر 2004 صورت گرفت ، در اين مقاله نويسندگان ابتدا به تعريف XBRL پرداخته و آنرا زير مجموعه اي از XML مي دانند و XBRL را زباني براي گزارشگري مالي تعريف مي کنند و در نهايت عنوان مي کنند که XBRL استاندار د جديد براي حسابداري نيست و به توصيف XBRL مي پردازند . اين مقاله بصورت مشترک بين يک نويسنده ايراني و دو نويسنده ديگر به ترتيب از استراليا و ايرلند نگاشته شده است ( ريچاردز جيم ، 2004 ،ص1 )2.
پيش نيازهاي پياده سازي زبان توسعه پذير گزارش گيري کسب و کار XBRL عنوان تحقيق ديگري است که توسط بابک سهرابي و امير خانلري در سال 1387 صورت گرفته است در اين تحقيق سعي شده است تا مدلي جامع که بتواند آمادگي سازمان ها را براي اقدام و مبادرت به اجراي چنين طرحي سنجيده و يا اقدامات مناسب ريسک هاي ناشي از طرح را کاهش دهد ارائه مي نمايد . مدل ارائه شده شامل 4 عامل و 16 شاخص است و نتايج يافته ها نشان مي دهد که فشار محيط بيروني شامل محيط هاي قانون گذار و نهادهاي حرفه اي مالي تأثيري عمده بر آگاهي و التزام به پياده سازي اين فن آوري دارند . علاوه بر اين ميزان آگاهي مديران و کارکنان از اين فن آوري و دستاوردهاي سازماني آن مي تواند به عنوان يک پيش نياز اوليه براي پياده سازي باشد که مي تواند از طريق اطلاع رساني و آموزش ارتقا يابد (سهرابي و خانلري، 1388، 89 )3 .
امنيت در خدمات گزارشگري مالي مبتني بر XML در اينترنت نام مقاله اي بود که توسط دکتر عرب مازار يزدي و الهام حسني دارياني در سال 1385 نگاشته شد . اين مقاله عمدتاً ترجمه مقالات آقايان بورتيز و نو مي باشد . در اين مقاله نگارندگان به معرفي و بررسي XML ، XBRL و XARL پرداخته اند و در نهايت ايمني واطمينان بخشي در وب و سرويسهاي مبتني بر XML را مورد بررسي قرار داده اند (مازار يزدي و همکاران، 1385،ص 64 )4 .
تحقيقي ديگر با عنوان بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري توسط اصغر اسديان اوغاني در بهار 1387 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي انجام شد .
در اين پايان نامه پژوهشگر با بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه مي رسد که گزارشگري تحت وب ويژگيهاي کيفي اطلاعات را تحت تأثير قرار داده ولي مديران مالي شرکت هاي ايراني با گزارشگري تحت وب آشنا نيستند (اسديان اوغاني ، 1387،ص1)1.
گزارشگري مالي در اينترنت و وضعيت آن در ايران نام مقاله اي است که توسط دکتر علي ثقفي ، دکتر عرب مازار يزدي و رافيک باغوميان در سال 1384 نگاشته شد (ثقفي و همکاران، 1384 ، ص127 )2.
تحقيقي با نام بررسي دلايل عدم انتشار گزارشهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سايت اين شرکتها توسط آتري نادرپور در دانشگاه الزهرا در سال 1384 است (نادرپور،1384 ،ص1)3.
حسابداري تحت وب و تأثير آن بر گزارشگري مالي داخلي و تصميم گيري نام تحقيقي است که توسط حميد ميرمجربيان در سال 1383 در دانشگاه تربيت مدرس انجام شد . در اين پژوهش ، پژوهشگر به بررسي حسابداري تحت وب و آزمون تأثير حسابداري تحت وب بر تصميم گيري اقتصادي مديران بنگاه هاي اقتصادي مي پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد که ارتقاي خصوصيات کيفي مربوط بودن و دسترسي آسان به اطلاعات در حسابداري تحت وب بر تصميم گيريهاي اقتصادي مديران داخلي شرکتها تأثير مثبت دارد (ميرمجربيان، 1383 ،ص1)4.
فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق
1-3- مقدمه:
پايه هر علمي ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم بکار مي رود ( عزتي ، 1376،ص20 )1 .
دراين تحقيق همانگونه که در فصل اول آورده شد ، هدف از انجام اين پژوهش روشن شدن برخي از جوانب نظري موضوع مي باشد تا بعضي از دلايلي که از ديدگاه نظري سبب عدم استفاده از XBRL مي گردد ، شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد .
در اين فصل مراحل انجام]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.