آوریل 14, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، بورس اوراق بهادار، استاندارد

2 min read
<![CDATA[]]>

1- XBRL اين امکان را فراهم مي سازد که کاربران اين سيستم بتوانند از قدرت مقايسه اي و تحليلي بالايي برخوردار گردند ، بطوريکه در اين سيستم مي توانند گزارشات يک شرکت را با گزارشات قبلي آن شرکت و همچنين با گزارشات ساير شرکتهاي صنعت بصورت به هنگام ( on time) مقايسه نمود .
2- XBRL قدرت جستجوي بالايي دارد و امکان دسترسي به اطلاعات مالي سالهاي گذشته شرکتها بصورت يکجا را براي سرمايه گذارات فراهم مي سازد .
3- XBRL جهت قابل مقايسه بودن صورتهاي مالي در سطح بين المللي از استانداردهاي حسابداري بين المللي استفاده مي نمايد که اين امر موجب گزارش دهي يکسان صورتهاي مالي و کمک بيشتر به کليه استفاده کنندگان در جهت فهم مطلوبتر صورتهاي مالي مي گردد .
4- XBRL اين امکان را فراهم مي سازد که گزارشات مالي به زبانهاي مختلف در اختيار استفاده کنندگان قرار گيرد .
نامه همراه پرسشنامه
بنام خداوند بخشنده مهربان
با عرض سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستيد بسط روز افزون فناوري اطلاعات و بويژه استفاده از آن در امر گزارشگري مالي و نيز ابداع و بکارگيري ابزار جديد از طرف کشورهاي پيشرفته ، پژوهش در زمينه فناوري جديد در کشور ايران را ضروري ساخته است .
پرسشنامه اي که پيش رو داريد ، به منظور جمع آوري نظرات شما در خصوص علل امتناع شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از بکارگيري زبان گزارشگري توسعه پذير (XBRL) از ديدگاه صاحبنظران حرفه اي مي باشد که موضوع پايان نامه اينجانب اعظم سليمي دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري است .
لازم به ذکر است نتايج حاصل از پاسخهاي داده شده فقط بصورت آماري و کمي ارائه و از ذکر جزئيات خودداري خواهد شد .
پيشاپيش از اينکه وقت با ارزش خود را در اختيار اين پژوهش قرار مي دهيد از شما سپاسگزاري مي نمايد .
اعظم سليمي
پرسشنامه عمومي :
گروه شغلي
الف ) مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي (
ب ) حسابرس (
سمت حسابرسي :
شريک ( مدير ارشد ( مدير ( سرپرست ارشد( سرپرست ( ساير(
ج ) آخرين مدرک تحصيلي :
دکترا( کارشناسي ارشد ( کارشناسي ( ساير (
د) مدت تجربه تدريس يا تحقيق :
کمتر از 10 سال ( بين 10 تا 15 سال ( بين 15 تا 20 سال ( بيش از 20 سال (
ه ) مدت تجربه حسابداري يا حسابرسي :
کمتر از 10 سال ( بين 10 تا 15 سال ( بين 15 تا 20 سال ( بيش از 20 سال (
پرسشنامه اختصاصي
1- تا چه حدودي با زبان گزارشگري مالي توسعه پذير ((XBRL آشنايي داريد ؟
2- تا چه اندازه در نشريات حسابداري و حسابرسي راجع به XBRL اطلاع رساني شده است ؟
3- به چه ميزان در متون آموزشي ( آکادميک ) راجع به XBRL اطلاع رساني شده است ؟
4- در سمينارها ، کتب و سايت هاي تخصصي حسابداري در ارتباط با XBRL تا چه حد اطلاع رساني شده است ؟
5- اطلاعات شما در ارتباط با نحوه کار با نرم افزار هاي حسابداري و حسابرسي تا چه حدودي است ؟
6- به نظر شما زير ساختهاي تکنولوژيکي ( رايانه اي و متون آموزشي ) فعلي ايران جهت بکارگيري XBRL تا چه اندازه مناسب است ؟
7- تا چه اندازه استانداردهاي حسابداري ملي با استانداردهاي حسابداري بين المللي مغايرت دارد ؟
8- به نظر شما شرکتها و موسسات توليد کننده نرم افزار هاي کامپيوتري تا چه حدودي در زمينه راه اندازي و نگهداري نرم افزار XBRL تخصص و تجربه دارند ؟
9- به نظر شما همکاري و همراهي سازمانهاي تأثير گذار در زمينه XBRL به چه ميزان است ؟
10- به نظر شما مقاومت در مقابل جايگزين کردن سيستم هاي نوين در شرکتهاي بورسي تا چه اندازه است ؟
11-حسابداري در محيط XBRL تا چه اندازه باعث کاهش زمان حسابرسي (XARL) مي شود ؟
12-بکارگيري XBRL به چه ميزان در محيط تجاري رقابتي بين المللي سبب کاهش هزينه هاي دسترسي ، افزايش سرعت گردآوري داده ها و سرعت تحليل داده ها مي گردد ؟
13-به نظر شما مخارج نصب و راه اندازي نرم افزار XBRL تا چه مقدار مقرون به صرفه است ؟
14-به نظر شما مخارج نگهداري نرم افزار XBRL تا چه مقدار مقرون به صرفه است ؟
15-به نظر شما شرکتهاي داخلي جهت ورود به بازارهاي بين المللي تا چه اندازه به استفاده از XBRL نياز دارند ؟
16-به نظر شما سيستم گزارشگري موجود در بورس اوراق بهادار تهران ( Codal) تا چه حد جهت گزارشگري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
17-سيستم Codal تا چه حدي قدرت جستجو و مقايسه نسبت به سيستم XBRL دارد ؟
18-فرمت صورتهاي مالي تهيه شده در Codal تا چه اندازه نسبت به سيستم XBRL قابليت انعطاف دارد ؟
19-تا چه اندازه نرم افزارهاي موجود امکان ترجمه گزارشات مالي به زبانهاي مختلف را بصورت On Line ( به هنگام ) فراهم مي کنند ؟
20- تا چه اندازه نرم افزارهاي موجود امکان مقايسه گزارشات مالي يک شرکت را با ساير شرکتهاي صنعت بصورت On Line ( به هنگام ) فراهم مي کنند ؟
با تشکر
منابع و ماخذ
منابع فارسي:
1. اسديان اوغاني ، الف ، 1387 ، “بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري” ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.
2. احمدي فصيح ، ص ، 1381، ” آشنايي با شبکه جهاني وب “ماهنامه علوم اطلاع رساني ، دوره 18 ، شماره 1 و 2.
3. ثقفي ، ع و محمد عرب مازار يزدي ،1384 ، “گزارشگري مالي در اينترنت و وضعيت آن در ايران” ، فصلنامه مطالعات حسابداري ، شماره 11.
4. جيم ،ر. و اسميت باراي،1385، ترجمه علي سعيدي ولاشاني، “مقدمه اي بر زبان توسعه پذير گزارشگري بازرگاني (XBRL)”، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ، شماره 45.
5. خاکي ، غ ، 1387،”روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي” ، چاپ چهارم ، انتشارات بازتاب.
6. زارع بهمن ميري ، م.ج. و زينب نادي ، 1387 ، “مقاله برگزيده در همايش ملي چشم انداز آتي حسابداري و حسابرسي”، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب.
7. سهرابي ، ب و امير خانلري، 1388 ،”پيش نيازهاي پياده سازي زبان توسعه پذير گزارش گيري کسب و کار (XBRL) “، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ، شماره 56.
8. شاه ويسي وهمکاران،1388 ،”مجموعه مقالات همايش منطقه اي تحولات حسابداري و حسابرسي در دو دهه اخير” ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه.
9. شفاعي ، م و مهدي کاظمي، 1388 ،” مقدمه اي بر زبان گزارشگري تجاري گسترش پذير”، چاپ اول ، انتشارات رهپويان خرد.
10. عرب مازار يزدي،م، 1385،”امنيت در خدمات گزارشگري مالي مبتني بر XML”، ماهنامه حسابدار ، شماره 178.
11. عزتي ، م ، 1376،” روش تحقيق در علوم اجتماعي” ، چاپ سوم ، انتشارات نور علم.
12. عطايي ، يوسف ، 1388 ، “نقش سيستم اطلاعاتي حسابداري در قابليت ها و گزارشگري مالي”.
13. فريور ليلان،ف ، 1386،” بررسي عوامل کمک کننده به حسابرسي در محيط زبان گزارشگري مالي قابل توسعه XBRL “، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.
14. ميرمجربيان ، ح، 1383 ، “حسابداري تحت وب و تأثير آن بر گزارشگري مالي داخلي و تصميم گيري “، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.
15. نادرپور ، آ ، 1384 ، “بررسي دلايل عدم انتشار گزارشهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سايت اين شرکتها”، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه الزهرا.
منابع لاتين:
1. Alison Jones, Mike Willis, (2003) “The challenge of XBRL: business reporting for the investor”, Balance Sheet, Vol. 11 Iss: 3, pp.29 – 37
2. Bager S and Lefrell A, (2005) , ” Elektronsik rapportering En Studies of XBRL , Term Paper, Hanken – Swsdish School of Economics and Business Administration.
3. Beattie V and Pratt K, (2003) , ” Issues Concerning web-based Business Reporting: an Analysis of the Views of Interested Parties”, The British Accounting Review ;35:155-187
4. Boritz&No,J.E&W.G ,(2005), “Security in XML-Based Financial Reporting Services on The Internet”
5. Bosworth, Seymour; Kabay, M. E,(2002),”Computer Security Handbook” ,4. Auflage,John Wiley & Sons New York
6. Chang C, & Jarvenpaa S, (2005),” Pace of Information Systems Standards Development and Implementation : The Case of XBRL “,15(4):365-377
7. Deshmukh, Ashtush,(2006), ” Digital Accounting : The effects of the Internet and ERP on Accounting,”
8. Heitmann&Ohling, Soren& Annica,( 2005), ” Audit of Future An Analysis of the Impact of XBRL on Audit and Assurance”, Dissertation for the Degree of Master of Accounting
9. Hurt,Robert.L, (2008), “Accounting Information Systems Basic Concepts & Current Issues”
10. J. Efrim Boritz and Won G. No ,(2007) , “Auditing an XBRL Instance Document : The Case of United Technologies Corporation “
11. J. Efrim Boritz and Won G. No, (2003), ” Assurance Reporting for XBRL : XARL ( Extensible Assurance Reporting Language )”
12. J. Efrim Boritz and Won G. No, (2004),” Assurance Reporting for XML- Based Information Services: XARL ( Extensible Assurance Reporting Language )”
13. Ketone&Yang Andrea S&Ya Wen,(2008),” The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting”,Journal of Accounting and Policy
14. Malhotra, Rashmi & Francis Garritt, (2004); ” Extensible Business Reporting Language: The Future of E-Commerce-driven Accounting” , INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, NO 9, PP 59-82.
15. Oppenheim, Richard,(2008), ” XBRL 101-Value for the Accounting Professional, Business Analyst Company Executive”
16. O’Rouke John, J.Malwitz Michael, (2006),”XBRL; Enabling Faster, More Transparent Financial Reporting”, Hyperion Solutions Corporation
17. Pinsker, Robert,(2003) , ” XBRL Awareness in Auditing a Sleeping Giant”
18. Premuroso R.F. & Bhattacharya S. (2008) , ” Do Early and Voluntary Filers of Financial Information in XBRL Format Signal Superior Corporate Governance and Operating Performance ? “, International Journal Accounting Information Systems
19.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.