آوریل 14, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار

1 min read
<![CDATA[]]>

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4-‏ مقدمه‏:
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها،… سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلي و پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشته اي از اطلاعات موجود مستلزم انديشه اي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور مي کند که يافتن منابع داده هاي موجود براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم داده ها نيز مستلزم خلاقيت است.فرايند تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده اند خلاصه، کد بندي و دسته بندي… و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد(خاکي،1387،ص305-303)1.
در اين فصل با هدف بررسي” موضوع تحقيق”به تجزيه و تحليل مشاهدات خواهيم پرداخت. بدين صورت که ابتدا اطلاعات با استفاده از روش هاي آمار توصيفي بررسي گرديده ، به اين ترتيب که با استفاده از نمودارها ، درصد ها و جداول فراواني پاسخ هاي داده شده به توصيف وضعيت کلي نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است . سپس با به کارگيري آمار استنباطي ، نتايج حاصل از تحليل يافته هاي تحقيق ارائه گرديده است . داده هاي آماري از پرسشنامه ها استخراج و از طريق نرم افزار SPSS نسخه 16 تحليل شده است .
2-4 تجزيه و تحليل مشاهدات با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي
در اين قسمت هدف آنست كه داده هاي جمع آوري شده با استفاده از تكنيكهاي آماري خلاصه و طبقه بندي گردد استفاده از جداول توزيع فراواني ،نمودارها و….به همين منظور در دستور كار قرار مي گيرد . موضوعاتي كه در اين قسمت بدانها خواهيم پرداخت عبارتند از :
* بررسي توصيفي گروه شغلي
* بررسي توصيفي سمت حسابرسي ويژه گروه شغلي حسابرس
* بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي
* بررسي توصيفي مدت تجربه تدريس يا تحقيق براي گروه شغلي مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
* بررسي توصيفي مدت تجربه حسابداري يا حسابرسي براي گروه شغلي حسابرس
1-2-4 -بررسي توصيفي گروه شغلي در نمونه مورد بحث
افراد پاسخ دهنده از نظر شغل به دو گروه مدرس و حسابرس تقسيم مي شوند که برخي از پاسخ دهندگاني که در يک گروه قرار داشتند سمت شغل مقابل را هم داشتند که در همان گروه اول قرار گرفتند .
جدول 1-4 اطلاعات توصيفي پاسخ دهندگان
فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
Valid
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
97
51.1
51.1
51.1
حسابرس
93
48.9
48.9
100.0
كــل
190
100.0
100.0
نمودار 1-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر شغل
همانطور كه جدول توزيع فراواني و نمودار دايره اي ارائه شده در بالا نشان مي دهد مشاهده مي شود كه از190 پاسخگوي مورد بحث 97نفر (معادل 51.1%)”مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي” مي باشند و 93 (معادل 48.9%)نفر نيز حسابرس مي باشند.
2-2-4-بررسي توصيفي سمت حسابرسي ويژه گروه شغلي حسابرس
افراد پاسخ دهنده اي که در گروه حسابرسان قرار دارند از نظر سمت به 5 گروه : مدير ارشد ، مدير، سرپرست ارشد ، سرپرست و ساير تقسيم مي شوند ، البته برخي از پاسخ دهندگان گروه مدرسين سمت حسابرسي هم داشته اند .
جدول 2-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سمت
فراواني
درصد نسبت به حجم نمونه
درصد در گروه حسابرسان
درصد تجمعي
Valid
مدير ارشد
3
1.6
3.2
3.2
مدير
8
4.2
8.6
11.8
سرپرست ارشد
33
17.4
35.5
47.3
سرپرست
37
19.5
39.8
87.1
ساير
12
6.3
12.9
100.0
كــل
93
48.9
100.0
نمودار 2-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سمت
با توجه به جدول توزيع فراواني و نمودار ستوني ارائه شده در بالا مشاهده مي شود كه از بين پاسخگويان گروه شغلي حسابرس در نمونه مورد بررسي ، 3.23% از آنها مدير ارشد، 8.6% از آنها مدير، 35.48% سرپرست ارشد، 39.78% سرپرست و 12.9% نيز ساير سمت ها را بر عهده دارند.
3-2-4-بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي به تفكيك گروه شغلي :
افراد پاسخ دهنده از نظر نوع مدرک تحصيلي به چهار گروه دکترا ، کارشناسي ارشد ، کارشناسي و ساير تقسيم مي شوند . جدول زير چگونگي توزيع افراد پاسخ دهنده در اين چهار گروه را نشان ميدهد.
جدول 3-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدرک
فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
دكتري
13
13.4
13.4
13.4
كارشناسي ارشد
84
86.6
86.6
100.0
كــل
97
100.0
100.0
حسابرس
كارشناسي ارشد
33
35.5
35.5
35.5
كارشناسي
57
61.3
61.3
96.8
ساير
3
3.2
3.2
100.0
كــل
93
100.0
100.0
نمودار 3-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدرک
در گروه حسابرسي هيچ فردي با مدرك دكترا حضور ندارد حال آنكه 13.4% از پاسخگويان گروه اساتيد در مقطع تحصيلي دكترا حضور دارند همچنين 86.6% از گروه اساتيد و 35.5% از گروه حسابرسان در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد مي باشند. حدود 60نفر از پاسخگويان گروه حسابرسي داراي مدرك تحصيلي كمتراز كارشناس مي باشند .
4-2-4-بررسي توصيفي مدت تدريس يا تحقيق براي گروه شغلي مدرسين
وضغيت افراد پاسخ دهنده از نظر مدت تجربه تدريس بشرح جدول زير است .
جدول 4-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر مدت تجربه تدريس
فراواني
درصد نسبت به حجم نمونه
درصد در گروه مدرسين
درصد تجمعي
Valid
كمتر از 10 سال
44
23.2
47.3
47.3
بين 10 تا 15 سال
28
14.7
30.1
77.4
بين 15 تا 20 سال
14
7.4
15.1
92.5
بيش از 20 سال
7
3.7
7.5
100.0
كــل
93
48.9
100.0
نمودار 4-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدريس
23.2% از اساتيد مورد بررسي ميزان سابقه خويش را كمتر از 10سـال اعلام نموده اند رده هاي سوابق 10-15سال و 15-20سال به ترتيب %30.11و 15.05% از حجم نمونه را به خود اختصاص مي دهند 7.52% از اساتيد داراي سابقه بيش از 20سال مي باشند .
5-2-4 بررسي توصيفي مدت تجربه حسابداري و حسابرسي
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر مدت تجربه حسابداري و حسابرسي بشرح جدول صفحه بعد است .
جدول 5-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداري و حسابرسي
فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
Valid
كمتر از 10 سال
25
18.4
33.3
33.3
بين 10 تا 15 سال
27
19.9
36.0
69.3
بين 15 تا 20 سال
14
10.3
18.7
88.0
بيش از 20 سال
9
6.6
12.0
100.0
جمع کل
75
55.1
100.0
Missing
System
61
44.9
Total
136
100.0
نمودار 5-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداري و حسابرسي
-33.33% از حسابرسان مورد بررسي ميزان سابقه خويش را كمتر از 10سـال اعلام نموده اند رده هاي سوابق 10-15سال و 15-20سال به ترتيب 36% و 18.67% از حجم نمونه را به خود اختصاص مي دهند 12% از حسابرسان داراي سابقه بيش از 20سال مي باشند .
3-4 تحليل توصيفي پرسشهاي كليدي تحقيق :
فرضيه شماره يك : عدم اطلاع فني و آگاهي لازم از وجود زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است
در جدول صفحه بعد پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره يك تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اين پرسشها در مقياس طيف ليكرت و با گزينه هاي خيلي كم، كم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير به ارائه فراواني و درصد متناظر با هر يك به تفكيك گروههاي شغلي پرداخته ايم :
جدول 6-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره يک
خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كــل
مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي
تا چه حدودي با زبان گزارشگري مالي توسعه پذير (XBRL) آشنايي داريد؟
فراواني
22
14
9
26
26
97
درصــد
22.7%
14.4%
9.3%
26.8%
26.8%
100.0%
تا چه اندازه در نشريات حسابداري و حسابرسي راجع به XBRL اطلاع رساني شده است ؟
فراواني
41
17
18
18
2
96
درصــد
42.7%
17.7%
18.8%
18.8%
2.1%
100.0%
به چه ميزان در متون آموزشي آكادميك راجع به XBRL اطلاع رساني شده است؟
فراواني
21
33
15
21
5
95
درصــد
22.1%
34.7%
15.8%
22.1%
5.3%
100.0%
در سمينارها، كتب و سايت هاي تخصصي حسابداري در ارتباط با XBRL تا چه حد اطلاع رساني شده است؟
فراواني
22
21
19
23
12
97
درصــد
22.7%
21.6%
19.6%
23.7%
12.4%
100.0%
اطلاعات شما در ارتباط با نحوه كار با نرم افزارهاي حسابداري و حسابرسي تا چه حدودي است؟
فراواني
7
33
33
22
95
درصــد
.0%
7.4%
34.7%
34.7%
23.2%
100.0%
حسابرس
تا چه حدودي با زبان گزارشگري مالي توسعه پذير (XBRL) آشنايي داريد؟
فراواني
40
31
21
1
93
درصــد
43.0%
33.3%
22.6%
1.1%
.0%
100.0%
تا چه اندازه در نشريات حسابداري و حسابرسي راجع به XBRL اطلاع رساني شده است ؟
فراواني
29
36
26
91
درصــد
31.9%
39.6%
28.6%
.0%
.0%
100.0%
به چه ميزان در متون آموزشي آكادميك راجع به XBRL اطلاع رساني شده است؟
فراواني
30
38
24
1
93
درصــد
32.3%
40.9%
25.8%
1.1%
.0%
100.0%
در سمينارها، كتب و سايت هاي تخصصي حسابداري در ارتباط با XBRL تا چه حد اطلاع رساني شده است؟
فراواني
21
25
47
93
درصــد
22.6%
26.9%
50.5%
.0%
.0%
100.0%
اطلاعات شما در ارتباط با نحوه كار با نرم افزارهاي حسابداري و حسابرسي تا چه حدودي است؟
فراواني
16
43
22
12
93
درصــد
.0%
17.2%
46.2%
23.7%
12.9%
100.0%
به منظور برآورد اندازه اي از متغير ” تاثير عدم آگاهي لازم از زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL بر عدم بكارگيري آن”، پرسشهاي فوق با در نظر گرفتن الزامات طيف ليکرت کمي شده است در جدول و نمودار زير به بررسي توصيفي متغير حاصله پرداخته ايم :
1-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره يک :
تاثير عدم آگاهي از وجود زبان گزارشگري مالي توسعه پذير (XBRL) در عدم بكارگيري آن
جدول 7-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره يک
N
دامنه تغييرات
مينيمم
ماكسيمم
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
تاثير عدم آگاهي از وجود و اطلاعات فني زبان XBRL در عدم بكارگيري آن
183
3.40
1.20
4.60
3.4262
.82073
.674
Valid N (list wise)
183
نمودار 6-4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره يک به تفکيک گروههاي شغلي
2-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره دو :
مهيا نبودن شرايط پذيرش زبان گزارشگري مالي توسعه پذير در كشور ايران در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است.
در جدول زير]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.